Monthly Archives: Σεπτεμβρίου 2017

Η συγκλονιστική ιστορία της Γεωργίας Ἀποστόλου – Έκτακτο Παράρτημα

σχόλιο Γ.Θ : Απίστευτα συγκλονιστικό. Βγαλμένο από άλλες εποχές… Βυζαντινές

Τήν 10η Ἰουνίου 2016 ἀπεβίωσε ἡ ταλαντοῦχος ἠθοποιός Γεωργία Ἀποστόλου, σέ ἡλικία 43 ἐτῶν, καί δημιούργησε μεγάλη ἔκπληξη στό κοινό, ἰδιαιτέρως στούς δημοσιογράφους καί τούς νέους, διότι ἦταν γνωστή ἀπό τόν πρωταγωνιστικό ρόλο πού εἶχε σέ διάφορα σίριαλ στήν τηλεόραση ἀπό τό 1994 ἕως τό 2005.

Δέν θέλησα ἀμέσως νά ὁμιλήσω γιά τήν Γεωργία, ἀλλά ἄφησα τόν χρόνο νά περάση γιά νά γράψω κάτι.
Επισκόπου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Τήν γνώρισα πρίν ἀπό πολλά χρόνια ἀπό τίς ἐπισκέψεις της στήν Ναύπακτο, ὅταν ἐπιδίωκε νά μέ συναντήση. Τότε πρωταγωνιστοῦσε σέ σίριαλ τῆς τηλεοράσεως. Εἶχε πολλές ἀπορίες γύρω ἀπό θεολογικά θέματα καί τά ἔθετε μέ γρήγορο τρόπο, τό ἕνα μετά τό ἄλλο, πρίν λάβη ἀπάντηση ἀπό τό προηγούμενο, καί κυρίως ἐνδιαφερόταν γιά τήν νηπτική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τήν νοερά προσευχή, τήν ἡσυχία, τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ κ.ἄ. Ἦταν ὄντως ἕνα ἀνήσυχο πνεῦμα καί ἐνδιαφερόταν γιά τά θέματα αὐτά, πού συνήθως δέν ἀπασχολοῦν πολλούς ἀνθρώπους. Εἶχε διαβάσει μερικά ἀπό τά βιβλία μου καί ἐνδιαφερόταν γιά τά θέματα αὐτά.

Ἐρχόταν συχνά στήν Ναύπακτο καί παρακολουθοῦσε τίς ὁμιλίες πού ἔκανα τήν Δευτέρα, καί ὅταν δέν μποροῦσε νά ἔλθη, φρόντιζε νά μαθαίνη τό περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας καί μοῦ τηλεφωνοῦσε γιά νά μέ ἐρωτήση διάφορες ἀπορίες της.

Εἶχε πνευματικό πατέρα στήν Ἀθήνα, ἀλλά ἐμένα μέ ρωτοῦσε γιά θέματα πού σχετίζονταν μέ τά βιβλία μου καί τίς θεολογικές ἀπορίες της. Μερικές φορές ἐρχόταν στήν Ναύπακτο μέ διάφορες φίλες της, ὥστε καί ἐκεῖνες νά μέ ἐρωτήσουν ἀπορίες πού δέν μποροῦσε ἡ ἴδια νά τούς ἀπαντήση.

Σέ μιά ἀπό τίς ἐπισκέψεις της θέλησε νά ἐξομολογηθῆ. Ἐπειδή εἶχε πνευματικό πατέρα στήν Ἀθήνα, δικαιολόγησε αὐτήν τήν ἐπιθυμία της, ὅτι ἤθελε νά πῆ κάτι πού χρειαζόταν τήν δική μου βοήθεια. Ἔτσι, μοῦ ἐκμυστηρεύθηκε ἕνα βαθύτατο μυστικό της, πού δέν μποροῦσε νά τό πῆ ἀλλοῦ. Φυσικά, αὐτό πού μοῦ ἐμπιστεύθηκε στήν ἐξομολόγηση παραμένει μέσα μου ὡς μυστικό καί δέν πρόκειται νά τό ἀποκαλύψω, σύμφωνα μέ τόν λόγο «ἀκήκοας λόγον; Συναποθανέτω σοι».

Καθώς περνοῦσαν τά χρόνια ἄλλαξε ὁ ἐσωτερικός της κόσμος. Χωρίς νά μέ ἐρωτήση «ἔσπασε» τό συμβόλαιο μέ ἕνα σίριαλ πού ἔπαιζε τήν ἐποχή ἐκείνη, διότι ὅλα αὐτά μέ τά ὁποῖα ἠσχολεῖτο τά θεωροῦσε «βλακεῖες», ὅπως χαρακτηριστικά μοῦ εἶπε. Τήν συμβούλευσα ἄν δέν θέλη νά εἶναι πρωταγωνίστρια, γιατί τήν ἐνοχλοῦσε ἡ ἀναγνωρισιμότητα καί οἱ εὐθύνες τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἔπρεπε νά παίξη μικρούς ρόλους γιά νά ζήση βιοποριστικά. Ἐκείνη ἀντιδροῦσε. Τήν συμβούλευσα, ἀφοῦ ἤθελε νά σταματήση ὡς ἠθοποιός, νά ἀναζητήση κάποια ἄλλη ἐργασία γιά νά καλύπτη τά βασικά της ἔξοδα. Ἔκανε κάποιες προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλά μέ διαφόρους λόγους δέν συνέχιζε.

Σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου γιατί ἐξαφανίσθηκε, ἐκείνη ἀπάντησε:
«Ὄχι, δέν ἐξαφανίστηκα, οὔτε κρύφτηκα ἀπό κανέναν. Τή δουλειά μου τήν ἄφησα γιατί δέν τήν ἀγαποῦσα πιά. Καί ὅταν δέν ἀγαπᾶς κάτι, δέν μπορεῖς νά τό ὑποστηρίξεις. Καταπιέζεσαι. Ἡ Ἐκκλησία μέ στήριξε νά ἀσκήσω τό ἐπάγγελμα τοῦ ἠθοποιοῦ γιά δεκατρία συναπτά ἔτη. Ἀλλιῶς θά τά εἶχα παρατήσει πολύ νωρίτερα».

Ἄρχισε νά ζῆ μέ ὅσα οἰκονομικά εἶχε ἀποκτήσει ἕως τότε. Ἀλλά μέ τόν καιρό πούλησε τό αὐτοκίνητό της, καί δέν μποροῦσε νά μετακινηθῆ παρά μόνον μέ τήν βοήθεια ἄλλων, καί γι’ αὐτό μείωσε τίς ἐλεύσεις της στήν Ναύπακτο. Ξενοίκιασε ἕνα καλό διαμέρισμα πού εἶχε καί μετά φιλοξενεῖτο σέ γνωστούς της, δηλαδή ἔπεσε σέ μιά οἰκειοθελῆ ὑλική πτωχεία.

Πολλές φορές ἐπιδίωξα νά τήν βοηθήσω οἰκονομικῶς, ἀλλά δέν τό ἤθελε, στενοχωριόταν, τό ἀπέρριπτε μέ ἀποφασιστικότητα. Μοῦ ἔλεγε: «Ἐσᾶς σᾶς χρειάζομαι γιά νά λύνω τίς θεολογικές μου ἀπορίες καί νά μέ βοηθᾶτε πνευματικά».

Παράλληλα, ὅμως, αὔξησε τίς μελέτες της στόν ἅγιο Σιλουανό, τόν Γέροντα Σωφρόνιο καί ἄλλους ἁγίους, καί δεχόμουν βροχηδόν ἐρωτήσεις γιά τά θέματα αὐτά.

Ὅπως μοῦ ἔλεγε, πολλά βράδυα ἀγρυπνοῦσε καί προσευχόταν, συμμετεῖχε σέ διάφορες ἀγρυπνίες καί πρωινές θεῖες Λειτουργίες, παρακολουθοῦσε ἀθόρυβα διάφορες ὁμιλίες στήν Ἀθήνα. Τήν ἔβλεπα στό ἀκροατήριο ὅταν τύχαινε νά ὁμιλῶ στήν Ἀθήνα. Τήν ἐνοχλοῦσε ἀφόρητα ὅταν τήν ἀναγνώριζαν καί κυρίως ὅταν τήν περίμεναν δημοσιογράφοι ἔξω ἀπό τό σπίτι της, ἤ ὅταν τῆς τηλεφωνοῦσαν γιά νά μάθουν ἄν ἔγινε μοναχή.

Ἐπιθυμοῦσε νά γίνη μοναχή σέ ἕνα ἀσκητήριο. Δέν ἤθελε, ὅμως, νά πάη σέ ἕνα κοινόβιο μέ πολλές μοναχές, ἀλλά σέ ἕνα μικρό ἡσυχαστήριο, ὥστε σχεδόν νά εἶναι μόνη της. Δέν τό ἔβλεπα αὐτό λογικό, δέν ἦταν σύμφωνο μέ τόν ἐκρηκτικό χαρακτῆρα της, δέν τό θεωροῦσα ὅτι ἦταν ὥριμο καί γι’ αὐτό καί τήν ἀπέτρεπα νά τό κάνη.

Ζοῦσε πολύ φτωχικά καί σχεδόν ἐρημικά στήν Ἀθήνα. Δέν μποροῦσε νά ἔλθη στήν Ναύπακτο. Κάποτε μοῦ ἔστελνε μηνύματα μέ εἰδικό περιεχόμενο καί ἔπειτα γιά μῆνες ἐξαφανιζόταν. Σέ ἕνα μήνυμά της πρίν λίγους μῆνες ἀπό τήν κοίμησή της, τήν 23 Ὀκτωβρίου 2015, ὥρα 21.22, μοῦ ἔγραψε:

«Πάτερ, ἐπειδή προχθές ἀναφερθήκατε στόν ἅγιο Σιλουανό, ἔχω ἐδῶ καί χρόνια τήν ἀπορία μέσα μου… Πῶς ἐνῶ ἦταν οἰκονόμος καί εἶχε μέριμνες πολλές καί συναναστροφές δέν «ἔχανε» τήν προσευχή -ὅπως ὁ ἴδιος λέει στόν συνασκητή του πατήρ Σπυρίδωνα- τήν ὥρα τῆς ἀσχολίας μέ ἄλλα… Τοῦ τήν ἔδωσε δῶρο ὁ Θεός ἐξαρχῆς αὐτήν τήν «δυνατότητα» ἤ ἔκανε ἄσκηση νά τό καταφέρει αὐτό; Καί γιατί ὁ π. Σωφρόνιος χρειάσθηκε νά μένει τόσα χρόνια μόνος του; Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἦταν «μεγάλος ἅγιος» δηλ.; Δυσκολεύομαι τόσο πολύ ὅταν ἀναγκάζομαι νά εἶμαι μέ ἀνθρώπους… Δῶστε μου τά «φῶτα σας» πάνω σ’ αὐτό. Σᾶς παρακαλῶ… καί συγγνώμη πού ἐνοχλῶ».

Ὕστερα ἀπό δέκα λεπτά (21.32΄) μοῦ ἔστειλε ἄλλο συμπληρωματικό μήνυμα:
«Θέλω νά ζητήσω ἀπ’ τό Θεό νά μπορῶ, ὅταν εἶμαι μέ τούς ἀνθρώπους πολλή ὥρα, νά εἶμαι ὅπως ὅταν εἶμαι μόνη μου καί νά μήν μέ ταράζουν οὔτε νά μέ ἀποσποῦν… Εἶναι θράσος νά τό ζητήσω αὐτό; Δίνεται ὡς δῶρο ἤ θέλει νά κάνω ἀγώνα; Ἤ μήπως νά συνεχίσω νά ἀποφεύγω γιατί εἶμαι πολύ ἀδύναμη; Τί γνώμη ἔχετε; Γεωργία Ἀποστόλου».

Συνέχεια τέτοια θέματα τήν ἀπασχολοῦσαν καί μέ ἐρωτοῦσε. Τῆς ἀπαντοῦσα, ὅταν μποροῦσα. Ἀλλά ἐπειδή δέν ἦταν δυνατόν νά ἀπαντῶ μέ μηνύματα, ὅταν ἔπρεπε τῆς τηλεφωνοῦσα γιά νά τῆς τά πῶ προφορικά. Πάντοτε προσπαθοῦσα νά τήν ἐξισορροπῶ γιά νά μή φθάνη στά ἄκρα.

Τό βράδυ ἐκεῖνο, ἐπειδή δέν ἦταν εὔκολο νά ἀπαντήσω γιά τέτοιο θέμα μέ μήνυμα τῆς ἔγραψα, στίς 21.51΄. «Τά θέματα αὐτά δέν ἀπαντοῦνται μέ μηνύματα. Ρώτησε τόν Γέροντά σου».

Ἀμέσως μετά, στίς 22.15΄ μοῦ ἀπάντησε:
«Ὁ παπάς μας δέν μιλάει γι’ αὐτά τά θέματα… Οὔτε τολμῶ νά ρωτήσω… Πιστεύω ὅτι ὁ Χριστός θά εἶναι μαζί μου πιό ἐπιεικής καί προσηνής, ὅταν τόν συναντήσω… Ζήτησα τήν ἄποψή σας τηλεφωνικῶς δεδομένου ὅτι δέν μπορῶ νά ἔρχομαι τίς Δευτέρες καί δεδομένου ὅτι γνωρίζετε προσωπικά καί ἀναλύετε στά βιβλία σας τέτοιου εἴδους θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν προσευχή. Εὐχαριστῶ πού εὔχεσθε. Θά ἀπαντήση ὁ Κύριος διά τῶν εὐχῶν σας…».

Αὐτά τά μηνύματα δείχνουν τόν χαρακτήρα τῆς Γεωργίας καί τίς ἀναζητήσεις της.

Τά Χριστούγεννα τοῦ 2015 μοῦ ἔστειλε τό τελευταῖο μήνυμά της, τήν 26/12, 14.44΄. «Χρόνια πολλά! Καλή δύναμη!». Καί ἡ ἀπάντησή μου ἀμέσως: «Εὐχαριστῶ γιά τίς εὐχές. Ἀντεύχομαι ὑγεία, εἰρήνη καί ἀγάπη».

Ἀπό τότε μέχρι τήν κοίμησή της, τήν 10 Ἰουνίου 2016, δέν εἶχα κάποια ἄλλη ἐπικοινωνία. Ἀργότερα ἔμαθα ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά πεθάνη μόνη της.

Ἀπό χρόνια, ἰδίως ἀπό τότε πού σταμάτησε νά παίζη στά σίριαλ, μοῦ ἔλεγε ὅτι θά πεθάνη καί μάλιστα θά πεθάνη ἀπό καρδιακό πρόβλημα. Τήν προέτρεπα νά πάη στούς γιατρούς, νά κάνη ἐξετάσεις, καί μάλιστα τήν παρακαλοῦσα νά τῆς καλύψω τά ἔξοδα. Δέν συνέχιζε τήν συζήτηση, δέν ἤθελε νά μέ ἐπιβαρύνη οἰκονομικά, ἁπλῶς μοῦ ἔλεγε: «Θά πεθάνω γρήγορα».

Ἔτσι, αἰσθάνθηκα μεγάλη ἔκπληξη ὅταν μοῦ τηλεφώνησε μιά γνωστή της κυρία, στήν ὁποία προφανῶς εἶχε πεῖ ὅτι συνδέεται πνευματικά μαζί μου, ὅτι πέθανε. Δέν ἔμαθα λεπτομέρειες γιά τό θέμα, ἀλλά ἔμαθα ὅτι ἦταν μόνη της καί τήν βρῆκαν πεθαμένη. Θυμᾶμαι ὅτι δέν μπόρεσα νά κοιμηθῶ ὅλη τήν νύκτα, γιατί τήν ἀφιέρωσα σέ αὐτήν, προσευχόμενος γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς της.

Ἔχω στήν μνήμη μου τήν Γεωργία Ἀποστόλου, ὡς μιά γυναίκα μέ ἔντονες ἀνησυχίες, μέ μεγάλη δίψα γιά τόν Θεό, ζοῦσε μέσα στήν κοινωνία ὡς ἀναχωρήτρια, μέ ἕνα εἶδος κατά Χριστόν σαλότητος, ἀφοῦ ἔκρυβε ἐπιμελῶς αὐτά πού εἶχε μέσα της, ἀκόμη καί τήν ἀσθένειά της. Τήν θυμᾶμαι, ὡς ἕναν ἄνθρωπο πού εἶχε μιά διαρκῆ μνήμη θανάτου καί τόν ἀντιμετώπιζε μέ γενναιότητα, πού ἐξαφανιζόταν ἤρεμα, μυστικά, καί ἐμφανιζόταν ἔντονα καί ἐμφαντικά σάν τήν ἀστραπή καί τόν κεραυνό, τήν θυμᾶμαι ὡς μιά γυναίκα πού ἀναζητοῦσε τό ξένο, τό ἄγνωστο, τό μυστήριο, τήν συνάντηση μέ τόν «παράξενο Θεό»!

Δέν μπορῶ νά τά ἐξηγήσω ὅλα αὐτά πού συνέβαιναν μέσα της, ἀλλά σέ κάθε θεία Λειτουργία τήν μνημονεύω μαζί μέ τίς κεκοιμημένες μοναχές, καί ἄν καί δέν εἶχε καρεῖ μοναχή, νομίζω ὅτι παρουσιάστηκε στόν Θεό ὡς μοναχή στήν καρδιά.

Πηγή

Πηγή: Η συγκλονιστική ιστορία της Γεωργίας Ἀποστόλου – Έκτακτο Παράρτημα

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Όταν φεύγει το μυαλό σου – Ο μετεωρισμός κατά την προσευχή… | Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Αγ. Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Καθώς προσεύχεσαι, προσπάθησε να κρατάς το νου και την προσοχή σου μέσα στην καρδιά, πουθενά άλλου. Το ότι ο νους, ύστερ’ από λίγη ώρα προσευχής, φεύγει από την καρδιά, χάνει τη μνήμη του Θεού και μετεωρίζεται, δηλαδή περιπλανιέται και ρεμβάζει, φανερώνει αδυναμία αυτοσυγκεντρώσεως και υποσυνεί­δητη αδιαφορία για την προσευχή. Η ψυχή κατά βά­θος δεν εκτιμά την άξια της προσευχής και δεν την αισθάνεται τόσο ως ανάγκη όσο ως καθήκον. Βιάζε­ται, λοιπόν, ν’ απαλλαγεί άπ’ αυτήν το συντομότερο, κάνοντας την όπως-όπως.

Να προσεύχεσαι με φόβο Θεού, επικεντρώνοντας την προσοχή σου στις έννοιες των λέξεων. Η ευχή του Ιησού και άλλες σύντομες προσευχές γεννούν στην καρδιά αισθήματα θεία, με τα οποία δεσμεύεται η προσοχή, παραμένοντας στη μνήμη του Κυρίου.

Να θυμάσαι, πάντως, ότι στην τελείωση και τη σωτηρία δεν φτάνει κανείς μόνο με την προσευχή, αλλά και με την παράλληλη καλλιέργεια όλων των αρετών. Όσο προοδεύουμε στην πνευματική ζωή, όσο δηλαδή μειώνονται τα πάθη μας και αυξάνονται οι αρετές μας, τόσο προοδεύουμε και στην προσευχή. Οι βασικότερες αρετές είναι: ο φόβος του Θεού, η αγνεία, η ταπείνω­ση, η μετάνοια, η υπομονή, η αγάπη. Όταν αυτές εμφανιστούν, ακολουθούν όλες οι άλλες και μαζί τους η προσευχή.

«Να φροντίσω περισσότερο για τη συνεπή εκτέλεση του καθημερινού προσευχητικού μου κανόνα ή για την προσοχή στην προσευχή;».

Η προσευχή δίχως προσοχή δεν είναι προσευχή. Γι’ αυτήν, επομένως, πρέπει να φροντίζεις περισσότε­ρο. Συνάμα, όμως, να είσαι συνεπής και στην εκτέλεση του καθημερινού σου κανόνα. Να συμμετέχεις, επίσης, και στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Να πηγαίνεις στο ναό συχνά, σε κάθε ακολουθία, αν τούτο είναι δυνατό, και να συμπροσεύχεσαι ευλαβικά με τους άλλους πι­στούς.

Διάβασε στη «Φιλοκαλία» το απόσπασμα άπό το βίο του όσιου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, που έλαβε από την Ύπεραγία Θεοτόκο το χάρισμα της άδιάλει­πτης προσευχής. Μιμήσου την πίστη και την αρετή του, για να γίνεις κι εσύ άξιος αύτης της μεγάλης δω­ρεάς. Δίχως αγώνα, τίποτα δεν θα κατορθώσεις.

Εθισμός στην προσευχή
Έχετε τη συναίσθηση και βασανίζεστε από το λο­γισμό πως η συμμετοχή σας στη λατρευτική σύναξη ήταν όχι καλή, όχι ουσιαστική. Ο νους σας τριγύριζε έδω κι εκεί και την καρδιά σας αναστάτωναν άπρεπα αισθήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μετανοείτε αμέ­σως, να καταδικάζετε τον εαυτό σας και να βάζετε αρχή διορθώσεως. Άλλωστε, το τέλος της ακολου­θίας δεν είναι τέλος και της προσευχής. Να εθίσετε, λοιπόν, το νου και την καρδιά σας σε διαρκή κατά­σταση προσευχής. Αυτό μπορεί να συντελεστεί με την αδιάλειπτη ευλαβική μνήμη του Θεού και με την πα­ράδοση του εαυτού σας στο θέλημα Του. Έτσι, όταν θ’ αφήνετε την ακολουθία, δεν θ’ αφήνετε την προ­σευχή. Μόνο θ’ αλλάζετε μια μορφή προσευχής με άλλη.

Να προσεύχεστε χρησιμοποιώντας τα λειτουργικά βιβλία, αλλά ν’ αρχίσετε σιγά-σιγά ν’ απευθύνετε και τα δικά σας λόγια στον Κύριο, λόγια που θ’ ανταπο-κρίνονται τόσο στις ψυχικές όσο και στις σωματικές ανάγκες σας.

Καμιά φορά η ψυχή μας επιθυμεί να στραφεί στον Κύριο χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη. Η επιθυμία αυτή οφείλεται απλά σε μια, ας την πω έτσι, δίψα του Θεού. Σ’ όποιο βαθμό και μ’ όποια μορφή κι αν εμφανιστεί μέσα σας, δεν πρέπει να την αφήνετε ανικανοποίητη. Την ίδια κιόλας ώρα ν’ αφοσιώνεστε στην προσευχή, όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο.

Όσο πιο εγκάρδια ανταποκρίνεστε στο θείο τούτο κάλεσμα, όσο πιο θερμά ικανοποιείτε τον άγιο τούτο πό­θο, τόσο πιο συχνά θα εμφανίζεται, τόσο πιο πολύ θα διαρκεί, τόσο πιο βαθιά θα ριζώνει.

Πηγή: Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, «Χειραγωγία στην πνευματική ζωή». Εκδ.: Ι. Μ. Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής

Πηγή: Όταν φεύγει το μυαλό σου – Ο μετεωρισμός κατά την προσευχή… | Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ: Για μισή μπύρα παραπάνω…

«Επέλεξα να παραιτηθώ, επειδή πιστεύω ότι αυτό που έκανα είναι σοβαρό», είπε. Και χωρίς περισσότερα λόγια, παραιτήθηκε από υπουργός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Αυτό που η ίδια θεώρησε ως «σοβαρό», ήταν να πιει μισή μπύρα περισσότερη από αυτή που επιτρεπόταν ώστε να καταγραφεί σ’ ένα αλκοτέστ. Μισή μπύρα. Η Aida Hadzialic, ήταν 29 χρονών, ανήκε στα ανερχόμενα πολιτικά στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Σουηδίας και πέρυσι τέτοια εποχή, υπέβαλε την παραίτηση της γι’ αυτό τον σοβαρό λόγο.

Στην πολιτική κουλτούρα της χώρας μας, δεν θεωρείται αναγκαία η παραίτηση ενός υπουργού…

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ: Για μισή μπύρα παραπάνω…

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Πολλά γίνονται, ιδίως δύο μεγάλα κακά… γι΄αυτό μεγάλη οργή θα έλθει στον κόσμο» (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος) | Σημεία Καιρών

..Πιστεύω, αν θέλει και ο Θεός, να φύγω γρήγορα. Πρέπει και να φύγω, γιατί, όπως βλέπω, ο κόσμος όλος όλον εις το πονηρόν τρέχει, σαν αμαρτωλός εις την αμαρτία.

Ακράτητοι είναι οι άνθρωποι και λαός και κλήρος, σαν τα αχαλίνωτα άλογα, τρέχουν εις την αμαρτία – ούτε συλλογίζονται Θεό, θάνατο, κρίση, ανταπόδοση, τίποτε – τίποτε, μόνο για την ύλη, για το σώμα, για τις ηδονές, για τις τιμές. Για την ψυχή, για τον Θεό, για την αρετή; τίποτε. Πολύ ολίγοι είναι εκείνοι που έχουν αληθινά ενδιαφέροντα και ίσως χάριν αυτών των ολίγων κρατεί ο Θεός τον κόσμο.  …

Πηγή: «Πολλά γίνονται, ιδίως δύο μεγάλα κακά… γι΄αυτό μεγάλη οργή θα έλθει στον κόσμο» (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος) | Σημεία Καιρών

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η άνοδος και η πτώση των συστημάτων – Έκτακτο Παράρτημα

σχόλιο Γ.Θ : Άλλο ένα καταπληκτικό άρθρο του Βασίλη Βιλιάρδου

Η πολιτική της ελεύθερης αγοράς χωρίς κρατικές παρεμβάσεις οδήγησε στο κραχ του 1929, ενώ η ελεγχόμενη οικονομία με κοινωνικό πρόσωπο έχασε το παιχνίδι από τις πετρελαϊκές κρίσεις και την παγκοσμιοποίηση – οπότε γιγαντώθηκε ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος όμως φτάνει επίσης στο τέλος του.

(Το άρθρο αποτελείται από 2 Σελίδες)   …

Πηγή: Η άνοδος και η πτώση των συστημάτων – Έκτακτο Παράρτημα

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Αθανάσιος (πέντε ετών – λευχαιμία)

Σήμερα πληροφορήθηκα από μια φίλη και ενορίτισσα ότι ένα παιδάκι πέντε ετών που μένει στην ίδια πολυκατοικία πάσχει από λευχαιμία. Οι γονείς το γνωρίζουν εδώ και μόλις δύο εβδομάδες και έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Δεν γνωρίζω άλλες πληροφορίες παρά μόνο το όνομα του παιδιού: Αθανάσιος

Ας βάλουμε τον Αθανάσιο στην προσευχή μας και ας εναποθέσουμε την ελπίδα μας στον Κύριο που γνωρίζει τα «κρύφια της καρδίας» και ας προσπαθήσουμε να έχουμε ως κριτήριο «τα του Θεού» και όχι «τα των ανθρώπων».

Και παρακαλώ ΜΗΝ ξεχνάτε την Ευφροσύνη, την Κωνσταντία, την Αποστολία, την Κυριακή, τον Κωνσταντίνο και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα  ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Αθανάσιος (πέντε ετών – λευχαιμία)

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ: Είναι βάρβαροι, γενοκτόνοι, κανονικά κτήνη – Τούρκοι έβγαλαν νεκρή από τον τάφο επειδή ήταν Κούρδισσα

Προχθές έχασε τη ζωή της η ογδοντάχρονη Χατούν Τουγλούκ, μητέρα της βοηθού συμπροεδρεύουσας του Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, Αϋσέ Τουγλούκ, που κατοικούσε στην Άγκυρα.
Το λείψανο της θανούσης μεταφέρθηκε στο λατρευτικό οίκο των αλεβιτών (τζέμεβι), στη συνοικία Batıkent, της Άγκυρας. Εκεί, παρευρέθησαν βουλευτές και αξιωματούχοι του κόμματος, μεταξύ αυτών η συμπροεδρεύουσαΣερπίλ Κεμάλμπαϊ, ο εκπρόσωπος του κόμματος, Οσμάν Μπαϊντεμίρ, και το ιστορικό στέλεχος Αχμέτ Τουρκ.
Η Αϋσέ Τουγλούκ, που είναι φυλακισμένη στις ειδικές φυλακές της Νικομήδειας (Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi), παρέστη στην κηδεία με ειδκή άδεια και τη συνοδεία στρατοχωροφυλακής.  …

Πηγή: ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ: Είναι βάρβαροι, γενοκτόνοι, κανονικά κτήνη – Τούρκοι έβγαλαν νεκρή από τον τάφο επειδή ήταν Κούρδισσα

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών: Οι Ασσύριοι θέλουν ανεξάρτητο κράτος στα εδάφη του Ιράκ – Οι Άραβες διαπράττουν εθνοκάθαρση

Οι Ασσύριοι χριστιανοί κόπτες που ζουν στο Ιράκ, οι αρχαίοι κάτοικοι της Μεσοποταμίας, ζητούν από τη Διεθνή Κοινότητα να τους υποστηρίξει να ιδρύσουν ένα ανεξάρτητο κράτος στο Ιράκ, στη βορειοδυτική επαρχία της Νινευή,δηλαδή στην αρχαία κοιτίδα τους και όπως υπογραμμίζουν δεν τους ενοχλεί καθόλου να είναι μικρό όπως το Βατικανό ή το Κουβέιτ.  …

Πηγή: Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών: Οι Ασσύριοι θέλουν ανεξάρτητο κράτος στα εδάφη του Ιράκ – Οι Άραβες διαπράττουν εθνοκάθαρση

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Επιμέλεια –παρουσίαση της Ρ/Φ εκπομπής Χρήστος Τσακούμης.

Μετατροπή Ρ/Φ εκπομπής σε βίντεο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ τομέας ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Θα ακούσουμε τραγούδια του Μοριά, τραγούδια, τα οποία έχουν τις ρίζες τους στα βάθη του παρελθόντος και στα οποία τραγουδήθηκαν οι αγώνες και τα κατορθώματα του λαού της Πελοποννήσου.

Ακούγονται τα τραγούδια:

1. Ο γερό Ζαΐμης.

2. Στης Καλαμάτας τα χωριά.

3. Κοιμάται το μαριόλικο.

4. Εμείς καλά καθόμαστε.

5. Φύσα μαΐστρο δροσερέ.

6. Του Φλέσσα η μάνα κάθεται.

7. Χορταράκια από το λιβάδι.

Μια εκπομπή από την ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ του Ρ/Φ της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος (†) αναλύει τη σκέψη του Ν. Μπερντιάγιεφ | Πεμπτουσία

Το κακόν, κατά τον εν λόγω φιλόσοφον, δεν προέρχεται από τον Θεόν, καίτοι θεωρείται ούτος ως πηγή πάσης ζωής και πάσης δημιουργίας. Ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμον εκ του μηδενός, το μηδέν όμως αυτό δεν είναι εντελώς αρνητική έννοια, είναι το δυνάμει της ζωής. Δέχεται ο Μπερδιάγεφ ότι υπάρχουν δύο ελευθερίαι, η μείζων (Major) και η ελάσσων (Minor), ως διδά­σκει τούτο και ο ιερός Αυγουστίνος. Η μείζων εγκλείει το δυνάμει, εξ αυτής ως τίνος χάους εδημιουργήθησαν ο κόσμος, τα πνεύματα και επλάσθη ο άν­θρωπος υπό του Θεού ως φωτός, ως αντιθέσεως προς το σκότος, προς το μη­δεν· η εμφύσησις του ανθρώπου υπό του Θεού, ως αναφέρει η Γραφή, έδωκεν εις αυτόν την ελάσσονα ελευθερίαν, δηλ. την διαίσθησιν, τους ευγενείς οραματισμούς, τον έρωτα προς την αλήθειαν, και τον πόθον προς βίωσιν και κατάκτησιν αυτής. Και η μεν μεγάλη ελευθερία, το δυνάμει του κόσμου και της ζωής, παρέχει εις τον άνθρωπον την ικανότητα της εκλογής, της προτιμήσεως, η δε ελάσσων είναι αι μεγάλαι ηθικαί αρχαί και οι ωραίοι σκοποί, τους οποίους δύναται ο άνθρωπος να πραγματοποιή προσεγγίζων και εξομοιούμενος προς τον Δημιουργόν του. Ο άνθρωπος εν τη ασκήσει της μείζονος ελευθερίας, η οποία ήτο στοιχείον συστάσεως εκτός του Θεού και ικανότης προς εκλογήν, επροτίμησε να ακολουθήση οδόν αντίθετον προς ό,τι ενεφύσησε και διεχάραξεν εις την καρδίαν του ο Δημιουργός, ως γραμμήν κατακτήσεως και ολοκληρώσεως του αγαθού εντός της εαυτού συνειδήσεως. Εντεύθεν η γένεσις και η εισβολή του κακού εις τον κόσμον, καίτοι ο Μπερδιάγεφ δεν αρνείται, ότι η πρώτη πτώσις ήτο η πτώσις του Εωσφόρου. Έκτοτε το κακόν, ως διατάραξις της θείας τάξεως εντός της κτίσεως, ως άρνησις του αγαθού, ως διαστροφή της βουλήσεως, ως θάνατος, λυμαίνεται όλον τον κόσμον.

Ο άνθρωπος δεν δύναται διά των ιδίων δυνάμεων να νικήση το κακόν· όλαι αι προχριστιανικαί προσπάθειαί του, οι πολιτισμοί του, δεν ήσαν επαρκείς, δεν ικανοποιούν την ανήσυχον ψυχήν του, δεν έδιδον την διαβεβαίωσιν της αιωνίου λυτρώσεως, και αυτοί οι πολιτισμοί και αι θρησκείαι των διαφό­ρων λαών ανεφέροντο εις τον Χριστόν ως τον μόνον Λυτρωτήν. Ο Χριστός εμφανίζεται εις τον κόσμον όχι ως Δημιουργός αυτήν την φοράν, αλλ’ ως Λυτρωτής, επωμίζεται τας αμαρτίας όλου του κόσμου, συγκαταβαίνει προς τον πονεμένον άνθρωπον, συμμερίζεται τας οδύνας του και δέχεται να βεβαιώση την αγάπην του προς αυτόν αποθνήσκων επί του Σταυρού. Ο Μπερδιάγεφ δεν δέχεται, ότι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού ικανοποιεί την θείαν δι­καιοσύνην, ως διδάσκει τούτο η Εκκλησία, θεωρεί την αντίληψιν αυτήν ως ιδιάζουσαν εις την Παλαιάν Διαθήκην και τας θρησκείας των Εθνικών, ως μη συμβιβαζομένην προς την άπειρον αγάπην του Θεού. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η σταυρουμένη αγάπη του που συγκινεί τον άνθρωπον βαθύτατα και τον ενώνει μυστικώς προς τον πάσχοντα δι’ αυτόν Θεόν του. Η εκουσία αυτή θυσία του Αγίου, του Αμώμου, ως είναι ο Κύριος, γίνεται δύναμις που συν­τρίβει το κακόν, νικά τον θάνατον και βεβαιώνεται μέσα εις την Ανάστασιν, που είναι φως λυτρώσεως και ανακαινισμού του κόσμου και της ζωής.

Η ζωή του Χριστού συνεχίζεται διά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική, αποστολική. Διευθύνεται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Η Εκκλησία εις το βάθος της είναι αγάπη και δύναμις αναγεννήσεως του κόσμου και της ανθρωπότητος όλης. Ο οικουμενικός της χαρακτήρ πιστοποιείται εντός της πνευματικής εμπειρίας, την οποίαν τα μέλη, ποιμένες και ποιμαινόμενοι, αποκτούν με τον μυστικόν των σύνδεσμον προς τον Κύριον. Η πνευματική αυτή εμπειρία γίνεται εστία φωτός, αγάπης και καλωσύνης, η οποία ζωογονείται αενάως από την συνάντησιν των μελών μετά του Χριστού, και δίδει την έννοιαν ότι ο χριστιανός δεν είναι μόνος, δεν είναι εγκαταλελειμμένος εντός των ορίων της ατομικότητός του, αλλ’ είναι ηνωμένος με όλους εκείνους, όσοι έζησαν και ζουν την αυτήν εμπειρίαν, και όσοι συνεδέθησαν και συνδέονται μετά του Κυρίου, μετά των Αποστόλων, μετά των Αγίων, μέθ’ όλων των αδελφών εν Χριστώ ζώντων και νεκρών. Η Εκκλησία είναι μία, δεν είναι ούτε Ανατολική, ούτε Ρωμαϊκή, ως γνωματεύει ο Μπερδιάγεφ, προσέ­χει δηλαδή ούτος περισσότερον εις την οικουμενικότητά της, η οποία αγκα­λιάζει όλην την ανθρωπότητα και όλον τον κόσμον, με σκοπόν να τους φωτίση, να τους ανακαινίση, να τους μεταβάλη εις καινόν ουρανόν και καινήν γην.

Πηγή: Ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος (†) αναλύει τη σκέψη του Ν. Μπερντιάγιεφ | Πεμπτουσία

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Βιέννη: Ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν Μουσουλμάνων μαθητῶν ἀπειλεῖ τὸ ὑποχρεωτικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀνατροπὴ στὴ Βιέννη: Περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι μαθητὲς στὰ σχολεῖα ἀπ’ ὅ,τι οἱ καθολικοὶ!

Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Αὐστρίας οἱ Μουσουλμάνοι μαθητὲς ποὺ φοιτοῦν σὲ δημόσια σχολεῖα τῆς Βιέννης ξεπέρασαν σὲ ἀριθμὸ τοὺς Καθολικούς. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Kurier οἱ καθολικοὶ μαθητὲς τῶν δημοτικῶν καὶ τῶν γυμνασίων τῆς αὐστριακῆς πρωτεύουσας εἶναι 30.000 ἐνῶ οἱ μουσουλμάνοι 32.000. Στὴν τρίτη θέση βρίσκονται ὅσοι δηλώνουν ἄθεοι καὶ στὴν τέταρτοι οἱ Σέρβοι Ὀρθόδοξοι μὲ 10.000 …

Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Βιέννη: Ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν Μουσουλμάνων μαθητῶν ἀπειλεῖ τὸ ὑποχρεωτικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«ΜΥΣΤΗΡΙΟ» ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Greek National Pride

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Ανοιχτά του κόλπου του Σάρου, δηλαδή στην περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και τουρκικού Αίνου, ένα μυστήριο σκάφος που επισημάνθηκε και από δορυφορική λήψη και χαρακτηρίστηκε κατασκοπευτικό, αναστάτωσε τους Τούρκους και ακόμα ερευνούν την προέλευση του και τι έκανε στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.

Saros ta casus tekne = Στον (κόλπο) του Σάρου κατασκοπευτικό πλοίο.

Hangı ülkeye ait olduğu araştırılıyor = Ερευνάται η εθνικότητα του

Όπως αναφέρεται, σε ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής στην ευρύτερη περιοχή του Αίνου και του Τσανακκαλέ, στα τέλη Αυγούστου, (τώρα γίνεται γνωστό), επισημάνθηκε ένα μυστήριο πλοίο να πλέει σε αμφισβητούμενα νερά και να εποπτεύει την τουρκική πλευρά διενεργώντας, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι, κατασκοπεία σε βάρος τους.

Σήμανε συναγερμός στην τουρκική ακτοφυλακή και το περίεργο ήταν όπως διαπιστώθηκε όταν πλησίασαν το άγνωστο πλοίο, ότι ήταν μη επανδρωμένο, χωρίς να υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητα του.

Το σκάφος όπως αναφέρεται ήταν ειδικό σκάφος εξοπλισμένο με…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 59 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ

Greek National Pride

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Ενώ σήμερα η ελληνική σημαία συχνά παραμερίζεται ακόμα και περιφρονείται, πριν από ένα αιώνα αυτή η σημαία κυμάτιζε ξανά στην Βασιλίδα και τίποτα δεν πρόδιδε την μεγάλη προδοσία που ακολούθησε από τους συμμάχους και την καταστροφή του ελληνισμού της Ανατολής.

Έτος 1919. Η Κωνσταντινούπολη είναι υπό την κυριαρχία των συμμαχικών δυνάμεων της Ατάντ. Ανάμεσα τους και ένα ελληνικό απόσπασμα.

Η εντυπωσιακή μοναδική αυτή φωτογραφία που προβλήθηκε από ένα ανήσυχο Τούρκο, είναι από την αρχή του Γαλατά σε μια παράταξη των συμμαχικών δυνάμεων.

Ο δρόμος που οδηγεί προς τα πάνω, προς την πλατεία Ταξίμ, είναι γεμάτος από ελληνικές σημαίες που κυματίζουν πάνω από τους παρατεταγμένους Εγγλέζους στρατιώτες.

Η συγκίνηση του ελληνικού στοιχείου της Πόλης είναι μεγάλη καθώς μετά από τόσους αιώνες η σημαία των Ελλήνων, η σημαία της Ρωμιοσύνης, κυματίζει ξανά στα άγια χώματα της Βασιλεύουσας.

Πόσο κράτησε το όνειρο αυτό ;

Μόνο μέχρι την μικρασιατική καταστροφή…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 56 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΘ (PHOTOS)

Greek National Pride

Εντυπωσιακή είναι η παρουσία του Ελληνικού Στρατού στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, να μπουν μέσα αλλά και να φωτογραφηθούν με τα πιο σύγχρονα άρματα μάχης.

Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την έκθεση:

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ: Ο Μύθος των «Μισθών Βουλγαρίας»

Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει τη φράση: θα μας κάνουνε Βουλγαρία! Οι μισθοί μας θα γίνουν μισθοί Βουλγαρίας! Θα παίρνουμε συντάξεις Βουλγαρίας! Είναι όμως έτσι; Πρέπει να φοβόμαστε τους μισθούς της Βουλγαρίας και το μοντέλο της οικονομίας της; Ας ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα της σχετικά μικρής πόλης των 25.000 κατοίκων που εδρεύει η εταιρεία μας, η Taxbg, το Gotse Delchev.

Ας πούμε λοιπόν, πως σε αυτή τη πόλη μία εταιρεία ψάχνει για ανειδίκευτους εργάτες. Θα βρει με δυσκολία κάπου κοντά στα 600 Λέβα (περίπου 300 ευρώ.) Τα νούμερα ανεβαίνουν καθώς θα χρειαστείς κάποιον εξειδικευμένο εργάτη ή προσωπικό. Π.χ. ένας οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας θα πάρει περίπου 1.200 Λέβα. Μία κοπέλα με γνώσεις υπολογιστή και Αγγλικά περίπου στα 900 -1.000 Λέβα, μία φαρμακοποιός με πτυχίο 1.200-1.300 και μία απλή υπάλληλος φαρμακείου χωρίς πτυχίο γύρω στα 700-800 λέβα. taxbg

Μείνετε μόνο σε αυτά τα νούμερα και μη κάνετε τις μετατροπές σε ευρώ ακόμα. Η ισοτιμία είναι 1.95 οπότε χονδρικά μία διαίρεση δια 2 θα σας δώσει το αποτέλεσμα, Αλλα μη βιαστείτε γιατί πρέπει να συνυπολογίσετε και κάτι άλλο που θα θίξω παρακάτω.

Μισθοί Βουλγαρίας σε μεγαλύτερες πόλεις:

Πηγαίνοντας προς τις μεγαλύτερες πόλεις που λόγο της χαμηλής φορολογίας έχει μεγάλες εταιρείες από πολυεθνικές μέχρι ότι μπορείτε να φανταστείτε, συναντάς διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς από αυτούς που ανέφερα και μηδενική ανεργία. Ο εργαζόμενος «παζαρεύει» το μισθό του και τις παροχές και αν δε του αρέσει, αποχωρεί βρίσκοντας εύκολα άλλη δουλειά! Περιζήτητοι γαμπροί δε, είναι τα παιδιά που σπουδάζουν προγραμματιστές γιατί ο αρχικός τους μισθός θα είναι στα 4.000 Λέβα. (το καταλάβαμε το αρχικός, έτσι δεν είναι;) Μιλάμε για νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας.

Μισθοί Βουλγαρίας δημοσίων υπαλλήλων:

Υπάλληλος εφορίας: 650-700 Λέβα

Δημοτικός Παρκαδόρος, κηπουρός κτλ: 425 Λέβα (Κατώτατος νομοθετημένος μισθός χωρίς αυξήσεις.)

Νηπιαγωγός: 700-750 Λέβα

Ταμίας Τραπέζης: 650-700 Λέβα

Περιπτώσεις μονιμότητας: ΚΑΜΜΙΑ. Το δημόσιο προσλαμβάνει και απολύει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Θα προσέξατε πως οι μισθοί διαμορφώνονται αναλόγως των πτυχίων, προσόντων, εμπειρίας και φυσικά ζήτησης. Οι χαμηλοί μισθοί αφορούν ανειδίκευτους εργάτες (υπερπροσφορά) και Δημοσίους όπως και τραπεζικούς υπαλλήλους. Μη σας εκπλήσσει! Έτσι γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες εκτός από την Ελλάδα που ένας απόφοιτος δημοτικού μπορεί να είναι μόνιμος στη ΔΟΥ Κύμης και να αμείβεται με 1.500 ευρώ το μήνα.

Κόστος διαβίωσης – Συγκρίσεις:

Πάμε τωρα να δούμε γιατί είναι αστείο να διαιρούμε δια 2 τους μισθούς αυτούς και να τους συγκρίνουμε με τους ελληνικούς. Για τον απλό λόγο πως στη Βουλγαρία, τα πάντα είναι φτηνότερα γιατί δεν έχει:

Υψηλούς φόρους,

Έμμεσους φόρους,

Γραφειοκρατία,

Υψηλά ενοίκια,

Υψηλές λειτουργικές δαπάνες (Ρευμα, νερό, τηλεφωνία)

Το κόστος ζωής στη βουλγαρία είναι λοιπόν στο 1/3 του ελληνικού αφού δύο άτομα μπορουν να δειπνήσουν σε εστιατόριο με 20- 25 λέβα, να ζησουν σε ένα επιπλωμένο διαμέρισμα με 250 Λέβα, να πληρώνουν ρευμα 40-50 λέβα μηνιαίως και νερό, 5-10 λέβα το μήνα. Σε συνδιασμό με τη χαμηλή φορολογία και τη καταναλωτική συνείδηση των πολιτών, έχουμε ένα καταπληκτικό –κατά τη ταπεινή μου άποψη– αποτέλεσμα.

Βενζίνη στα 2 Λέβα, ετήσιοι φόροι αυτοκινήτου 10ετίας 270 Λέβα, ετήσια ασφάλεια του ίδιου αυτοκινήτου, 150 Λέβα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ελληνικά προιόντα στα Βουλγάρικα σουπερ μάρκετ είναι στη μισή τιμή.

Αν ακόμα δε μπορέσατε να βγάλετε τις αναλογίες, θα σας βοηθήσω:

Η Ελλάδα έχει μέσο μισθό αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ με πτωτική τάση αλλά…. Τον μέσο όρο τον ανεβάζει το δημόσιο!

Η Βουλγαρία έχει επίσης 1.000 ευρώ με ανοδικές τάσεις με το μέσο όρο να τον διαμορφώνει ο ιδ. τομέας.

Αν και αυτά είναι στοιχεία που μπορεί οι περήφανοι απόγονοι του Σωκράτη και του Πλάτωνα να αμφισβητήσουν για να νοιωσουν καλύτερα με τα χάλια μας, ένα δε μπορεί να αμφισβητηθεί:

-Το γεγονός πως 1.000 Λέβα (500 ευρώ περίπου) στη Βουλγαρία είναι αντίστοιχα των 1.500 ΕΥΡΩ στην Ελλάδα. Λόγω του μειωμένου κόστους διαβίωσης και της χαμηλής φορολογίας, Τα πάντα είναι φτηνότερα. Γι αυτό άλλωστε και οι πόλεις κοντά στα σύνορα έχουν γεμίσει με Έλληνες συνταξιούχους που απολαμβάνουν αυτό που η πλειοψηφία των Ελλήνων αρνείται πεισματικά να δει και να συγκρίνει…

Τέλος, για τους κακοπροάιρετους που έχουν ακούσει για συντάξεις των 200-250  Λέβα, θα πω πως αυτό ισχύει για όσους είχαν όλα τα ενσημα τους επί Κομμουνισμού… Τώρα παίρνουν ένα κοινωνικό επίδομα και όχι σύνταξη. Αλλά… Τους βοηθούν τα παιδιά τους… Που δε μένουν στιγμή χωρις δουλειά! Όχι το αντίθετο…

Μισθοί Βουλγαρίας Λοιπόν… Για πείτε μου τώρα…. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή;

Παναγιώτης Γ. Κορφοξυλιώτης

Business consultant

ν «Μισθών Βουλγαρίας»

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

“Βροχή” οι αιτήσεις για άσυλο από Τούρκους στην Ελλάδα

Greek National Pride

Τουλάχιστον 995 Τούρκοι πολίτες έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα μετά από το απίστευτο κύμα καταστολής που έχει εξαπολύσει το καθεστώς Ερντογάν.

Η τουρκική ιστοσελίδα ***turkishminute.com ,επικαλούμενη την Καθημερινή αναφέρει ότι ο αριθμός των Τούρκων αιτούντων άσυλο έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους έξι μήνες,με  πάνω από 236 να έχουν υποβληθεί μόνο μέσα στον Φεβρουάριο.

Μετά από το πραξικόπημα περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και 55.000 φυλακίστηκαν ενώ χιλιάδες διαβατήρια έχουν ανακληθεί .

“Πολλοί επιχείρησαν την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, με ορισμένους να συλλαμβάνονται στα σύνορα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πνιγούν στον ποταμό Έβρο, τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών”, σημειώνει το ρεπορτάζ της τουρκικής ιστοσελίδας.

Τουλάχιστον 408 Τούρκοι πολίτες ζήτησαν άσυλο στην Ελβετία μέσα σε ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, ενώ 620 κατέφυγαν στη Γερμανία κατά την ίδια περίοδο.

***turkishminute.com 

πηγη

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Έντι Ράμα: Τέλος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα

Greek National Pride

Τίρανα.

Χθες το βράδυ (προχθές) στην εκπομπή «Απέναντι» /’përballë’, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της λεγόμενης στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα, όταν δήλωσε ότι οι σχέσεις με τον νότιο γείτονα έχουν προβλήματα.

Αυτή η νέα στάση των Τιράνων για τις σχέσεις με την Αθήνα, ήρθε λίγες ώρες αφού ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ανακοίνωσε στους ομολόγους του για το βέτο που αναμένεται να θέσει στην Αλβανία με την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Κατά τη συνάντηση στην Εσθονία, όπου ήταν παρόντες υπουργοί των υποψήφιων χωρών, μεταξύ των οποίων και ο Ντιτμίρ Μπουσάτι, ο Κοτζιάς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει ενημερώσει τους ομολόγους του για τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για το σφετερισμό ιδιοκτησιών που ανήκουν στην ελληνική μειονότητα στη Χιμάρα.

Ο Κοτζιάς δήλωσε ότι ο σεβασμός της ιδιοκτησίας της μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις ένταξης πράγμα που σημαίνει ότι η Αλβανία δεν θα μπορούσε να κάνει ένα ακόμη…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 72 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ινφογνώμων Πολιτικά: Το Νέο Καλάσνικωφ που Σκοτώνει Κηφήνες ( Drones, ή Κηφήνες είναι Ανεπάνδρωτα Εναέρια Οχήματα)

Russia Insider, Zero-Hedge,

Eνώ οι περισσότερες δυτικές χώρες γυρίζουν πίσω σε μεσαιωνική τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν την πολεμική χρήση των «Drones» (κηφήνων) –όπως ονομάζουν οι Αμερικανοί κατασκευαστές τα ανεπάνδρωτα εναέρια οχήματα (ΑΕΟ)- οι συνεχιστές του θρυλικού Ρώσου οπλουργού Καλάσνικωφ, κατασκευαστή των πασίγνωστων τουφεκιών (και πολυβόλων), παρήγαγαν ένα προηγμένης τεχνολογίας όπλο εξουδετέρωσης των «κηφήνων».

Η χρήση των Α.Ε.Ο. έχει τώρα διαδοθεί και επομένως η τεχνολογία για την αντιμετώπιση του νέου όπλου κατασκοπείας και βομβαρδισμών εξελίσσεται σε σημαντικό τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η ρωσική εταιρεία Καλάσνικωφ εμφανίσθηκε  προσφάτως  πρωταγωνίστρια στον αγώνα κατά των «κηφήνων».    …..

Πηγή: Ινφογνώμων Πολιτικά: Το Νέο Καλάσνικωφ που Σκοτώνει Κηφήνες ( Drones, ή Κηφήνες είναι Ανεπάνδρωτα Εναέρια Οχήματα)

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας
Προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ μάθουν νὰ εἶναι ἀνεκτικὰ ἀπέναντι εἰς ἄτομα ἄλλων θρησκειῶν, ἂν διδαχθοῦν εἰς τὸ σχολεῖον τὶς ἄλλες θρησκεῖες.
Παράλληλα κατηγοροῦν θεολόγους, ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν διδαχθῆ ἄλλες θρησκεῖες, ὡς φονταμενταλιστὲς καὶ μισαλλοδόξους. Ὡς εἶναι αὐτονόητον δὲν μποροῦν νὰ ἰσχύουν ἐκ παραλλήλου καὶ τὰ δύο. Προφανῶς ἡ ἐννοοῦν ὅτι θὰ προσφέρουν μεροληπτικὴν γνῶσιν εἰς τὰ παιδιά, ἡ ὁποία θὰ στοχεύη νὰ πείση τὰ παιδιὰ παρουσιάζοντας μόνον τὰ «καλά» των ἄλλων θρησκειῶν ἡ ἡ γνῶσις ἀπὸ μόνην της δὲν ἀρκεῖ διὰ νὰ καλλιεργήση τὴν ἀνεκτικότητα.
Πράγματι τὸ μεγαλύτερον ψέμα, ποὺ ἔχει λεχθῆ εἰς τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν, εἶναι ὅτι ἡ γνῶσις τῶν ἄλλων θρησκειῶν καλλιεργεῖ τὴν ἀνεκτικότητα. Εἰς τὴν πραγματικότητα τὴν ἀνεκτικότητα τὴν καλλιεργεῖ μόνον ἡ ἀληθὴς μύησις εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἂν ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ «θρησκεία τῆς ἀγάπης» καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ὁ μόνος ἀπαραχάρακτος Χριστιανισμός, τότε ἂν….

Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ἡ ἐπιλογὴ Πνευματικοῦ – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Ἡ συμμετοχὴ στὴ λατρεία καὶ τὰ μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς τοῦ κάθε συνειδητοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ. Κομβικὸ ρόλο σὲ αὐτὸ ποὺ ἐν συντομίᾳ ὀνομάζουμε «πνευματική ζωή» ἔχουν τὰ ἑξῆς δύο μυστήρια: αὐτὸ τῆς Μετάνοιας καὶ Ἐξομολόγησης καὶ ἐκεῖνο τῆς Θείας Κοινωνίας τοῦ Τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὸ πρῶτο ὁ πιστός λαμβάνει τὴν ἄφεση τὸν ἁμαρτιῶν του, γεφυρώνοντας ἔτσι τὸ χάσμα ποὺ εἶχε ἀνοίξει ἀνάμεσα σ’ αὐτὸν καὶ τὸν Θεὸ, ἐνῷ μέ τὸ δεύτερο ἀνακαινίζει τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη καθώς γίνεται κοινωνός τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».

Σύμβουλος, ὁδηγὸς καὶ χειραγωγὸς στὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ὁ ἱερέας-πνευματικὸς, ποὺ ὡς ἰατρὸς τῆς ψυχῆς τὴν παρακολουθεῖ τακτικὰ καὶ τὴν προφυλάσσει ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ. Κι ὅταν ξαναπέσει στὴν ἁμαρτία, τὴν ἀνορθώνει καὶ τὴν καθαρίζει μέσῳ τῆς χάριτος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως. Ἔτσι, ὅπως εἶναι σημαντικὸ νὰ βρεῖ κάποιος ἕναν γιατρὸ γιὰ νὰ ἔχει καλὴ σωματικὴ ὑγεία, ἀντίστοιχα εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴν πορεία τῆς πνευματικῆς ὑγείας ἡ εὕρεση τοῦ κατάλληλου πνευματικοῦ. Συνήθως, μάλιστα, ἡ ἀναζήτηση ἑνὸς πνευματικοῦ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα στὴν πνευματικὴ ζωή.

Ἔλεγε ὁ ἃγιος Παΐσιος:

«Σήμερα τὸ πιὸ ἀπαραίτητο εἶναι νὰ βροῦν οἱ ἄνθρωποι ἕναν πνευματικό, νὰ ἐξομολογοῦνται, νὰ τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ τὸν συμβουλεύονται. […] Τὸν πνευματικὸ ὁδηγὸ φυσικὰ κανεὶς θὰ τὸν διαλέξει. Δὲν θὰ ἐμπιστευθεῖ στὸν ὁποιονδήποτε τὴν ψυχὴ του.» Παρακάτω, λοιπόν, θὰ ἀναφέρουμε -ἐπιγραμματικὰ καὶ μὲ τὴ βοήθεια σύγχρονων Ἁγίων καὶ Πατέρων- ὁρισμένα στοιχεῖα ποὺ μπορεῖ νὰ λάβει ὑπόψη του ὁ πιστὸς, ὥστε νὰ κάνει μιὰ σωστὴ ἐπιλογή. Τὸ πρῶτο ἴσως ποὺ θὰ ἀξιολογήσει ὁ πιστὸς εἶναι τὸ πόσο τὸν ἀναπαύει ἡ προσωπικότητα ἑνὸς ἱερέα καθὼς καὶ ἡ ἐπικοινωνία μαζὶ του. Αὐτὸ μπορεῖ μὲν νὰ τὸ διαπιστώσει κάνοντας μία πρώτη ἐξομολόγηση σ’ αὐτὸν, εἶναι ὅμως προτιμότερο νὰ συμβουλευτεῖ πρῶτα κάποιο ἄτομο τῆς ἐμπιστοσύνης του, κληρικὸ ἤ λαϊκὸ, καὶ ἀκόμα καλύτερα ἐὰν διασταυρώσει μεταξὺ τους τὶς διάφορες πληροφορίες. Διηγεῖται πνευματικο παιδὶ τοῦ διακριτικοῦ ἁγίου Πορφυρίου: «Χρειάσθηκε μερικὲς φορὲς νὰ τὸν ρωτήσω γιὰ ἱερεῖς-πνευματικούς, διότι φιλικὰ πρόσωπα μοῦ ζητοῦσαν νὰ τοὺς πῶ τὴ γνώμη μου, προκειμένου νὰ ἐξομολογοῦνται σ’ αὐτούς. Ὁ Γέροντας πολλὲς φορὲς ἐκφραζόταν θετικά, λίγες φορές μοῦ ἀπάντησε: «Δέν ξέρω».»

Τὸ μέτρο τῆς αὐστηρότητας ἑνός πνευματικοῦ εἶναι ἐπίσης ἕνα στοιχεῖο ποὺ πρέπει νὰ συνυπολογιστεῖ, εἰδικὰ γιὰ κάποιον ποὺ εἶναι στὸ ξεκίνημα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κάποιος πνευματικὸς ἀποπῆρε καὶ φοβέρισε μὶα γυναίκα, ποὺ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἔκανε πολὺ καιρὸ νὰ ξαναπάει νὰ ἐξομολογηθεῖ. Ὅταν ὁ σύζυγὸς της τὸ ἀνέφερε στὸν ἃγιο Πορφύριο, ἐκεῖνος εἶπε: «Εἶδες τὶ κάνει ἡ πολλή αὐστηρότητα; Γι’ αὐτὸ σᾶς λέω νὰ προσέχετε σὲ τὶ πνευματικοὺς πηγαίνετε γιὰ νὰ ἐξομολογεῖσθε, καὶ σὺ καὶ ἡ γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιὰ σου…». Σὲ ἀνάλογη περίπτωση, ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κανόνες καὶ τὰ ἐπιτίμια ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ πνευματικοί, ὁ Ἅγιος εἶπε: «Ὄχι μεγάλες τιμωρίες. Ἀλλὰ σωστές συμβουλές. Γιατί, οἱ μεγάλες τιμωρίες, τροφοδοτοῦν τὸν ἄλλο (τὸν διάβολο) μὲ πλούσια πελατεία. Καὶ αὐτός, αὐτὸ περιμένει. […] Γι’ αὐτό, ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχὴ στὴν ἐπιλογὴ τοῦ πνευματικοῦ. Ὅπως ἀναζητᾶτε τὸν καλύτερο γιατρό, τὸ ἴδιο νὰ κάνετε καὶ γιὰ τὸν πνευματικό. Καὶ οἱ δύο γιατροὶ εἶναι. Ὁ ἕνας τοῦ σώματος καὶ ὁ ἄλλος τῆς ψυχῆς!».

Ὁ ἃγιος Παΐσιος εἰσάγει ἄλλη μία παράμετρο: «Ὅπως κανεὶς φροντίζει ὁ οἰκογενειακὸς γιατρὸς νὰ βρίσκεται, ὅσο τὸ δυνατὸν, κοντὰ του, ἔτσι πρέπει νὰ φροντίσει καὶ ὁ πνευματικὸς νὰ βρίσκεται κοντὰ του. […] Ὁ πνευματικός πρέπει ἀπὸ κοντὰ νὰ παρακολουθεῖ τὴν ψυχή, γιατὶ κατὰ καιροὺς παρουσιάζει διάφορες ἀλλαγὲς καὶ ἀντιδράσεις, τὶς ὁποῖες ἀπὸ μακριὰ δὲν μπορεῖ νὰ παρακολουθήσει, γιὰ νὰ τὴν βοηθήσει ἀποτελεσματικά.»

Δὲν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς νὰ λαμβάνει κανεὶς ὑπόψη του ἐξωτερικά σημεῖα, ὅπως ἡ ἐμφάνιση, ἤ νὰ ἀναζητᾶ «χαρισματούχους» πνευματικούς. Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἔδωσε μία πολὺ χαρακτηριστικὴ καὶ χιουμοριστικὴ ἀπάντηση σὲ σχετικὴ περίπτωση: «Κάποια κυρία ποὺ ἐξομολογεῖτο γιὰ πρώτη φορὰ σ’ αὐτόν, τοῦ εἶπε στὸ τέλος:

-Ἐγώ, πάτερ μου, θὰ προτιμοῦσα νὰ ἐξομολογοῦμαι σὲ κάποιον Πνευματικό ποὺ νὰ εἶναι γέρος καὶ τυφλός…

Καὶ ὁ Γέροντας μέ ἑτοιμότητα: -Ἄν ἦταν καὶ κουφός, ἀκόμη καλύτερα!»

Ἡ ἀναζήτηση “χαρισμάτων καὶ χαρισματούχων” φανερώνει ἐπιπολαιότητα καὶ πνευματικὴ ἀνωριμότητα ἐκ μέρους τοῦ ἐνδιαφερομένου, ὁ ὁποῖος κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο συγχέει τὴν ἔννοια τοῦ πνευματικοῦ πατέρα μὲ αὐτὴν τοῦ “γκουρού” τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Ἀντίθετα, ὅπως ἀναφέρει σὲ σχετικὸ σύγγραμμὰ του ὁ μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, τὰ δύο θεμελιώδη γνωρίσματα τοῦ γνήσιου πνευματικοῦ εἶναι ἡ διάκριση καὶ ἡ ἀγάπη, ἐνῷ πολὺ βοηθάει καὶ τὸ νὰ εἶναι ἔμπειρος στὴν πνευματικὴ ζωή. Ἐπίσης, χρειάζεται προσοχὴ σὲ περιπτώσεις ἐκκοσμικευμένων κληρικῶν, ποὺ δυστυχῶς καλλιεργοῦν τὴν προσωπολατρεία ἤ ἄλλων ποὺ συγχέουν τὴν ἐξομολόγηση μὲ μεθόδους ψυχανάλυσης καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο μπερδεύουν τοὺς πιστούς, ἀντὶ νὰ τοὺς βοηθοῦν. Ὁ ἃγιος Πορφύριος εἶπε σὲ γνωστό του (ποὺ προηγουμένως εἶχε ἐξομολογηθεῖ σὲ ἕναν τέτοιο πνευματικὸ καὶ εἶχε φύγει ἀναστατωμένος): “Πό-πό! Πόσο πλανήθηκε ὁ εὐλογημένος! […] Μὲ τέτοια ἀντιμετώπιση μπορεῖ νὰ βλάψεις πολὺ τὸν ἄλλον. Ξέρεις, μερικοὶ πνευματικοὶ κάνουν τὸν ψυχίατρο.»

Στὴν περίπτωση ποὺ κάποιος καλοπροαίρετος χριστιανός, παρ’ ὅλη τὴν ἔρευνα ποὺ θὰ κάνει, “ἀτυχήσει” τελικὰ στὴν ἐπιλογὴ πνευματικοῦ, ἀκόμη καὶ τότε ὁ καλὸς Θεὸς “θὰ φωτίζει τὸν πνευματικὸ του τὶ νὰ τὸν συμβουλεύει. Ἀκόμα ὅμως κι ἄν τὸν συμβουλεύσει λάθος, ὁ Θεός θὰ ἐκτιμήσει τὴν ὑπακοὴ τὴν ὁποία κάνει καὶ θὰ βρεῖ τρόπο ὥστε καὶ ἡ λανθασμένη συμβουλὴ νὰ ἀποβεῖ πρὸς τὸ καλὸ του», ὅπως ἀναφέρει ὁ π. Ἐπιφάνιος. Αὐτὸ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία, καθὼς μερικοὶ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση προφασιζόμενοι ὅτι δὲν βρίσκουν καλὸ πνευματικό, καλύπτοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δικὰ τους πάθη καὶ ἀδυναμίες. Ὁ ἃγιος Παΐσιος ἀπαντᾶ χαρακτηριστικά: «Αὐτὰ εἶναι δικαιολογίες. Κάθε πνευματικὸς ἔχει ἐξουσία, ἐφόσον φοράει πετραχήλι. Τελεῖ τὸ μυστήριο, ἔχει τὴ θεία Χάρη καί, ὅταν διαβάσει τὴ συγχωρητικὴ εὐχή, ὁ Θεὸς σβήνει ὅλες τὶς ἁμαρτίες τὶς ὁποῖες ἐξομολογηθήκαμε μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια. Ἀπὸ μᾶς ἐξαρτᾶται πόσο θὰ βοηθηθοῦμε ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.» Μὲ παρόμοιο τρόπο ἀπάντησε ὁ π. Ἐπιφάνιος σὲ κάποιον πού τοῦ ἔλεγε ὅτι δυσκολευόταν νὰ βρεῖ κατάλληλο πνευματικό: «Ἀγαπητέ μου, δὲν ἔχεις πρόβλημα Γέροντα. Πρόβλημα μὲ τὸν ἑαυτὸ σου ἔχεις. […] Δὲν εἶναι τόσο ἀπὸ ἁγίους Γεροντάδες ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη, ὅσο ἀπὸ ἁγία ὑπακοή. Αὐτὴ μᾶς λείπει. Μήπως ὅλοι οἱ μεγάλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν κάποιον ἅγιο Γέροντα; Ὄχι! Αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶχαν ἦταν ἡ ἁγία ταπείνωση καὶ ἡ ἁγία ὑπακοή. Γι’ αὐτὸ καὶ ἁγίασαν.» Καὶ ὁ ἃγιος Πορφύριος εἶπε μὲ ἔμφαση σὲ κάποιον, σὲ παρόμοια περίπτωση: «Ἐσὺ ὅμως δὲν ἔχεις διάθεση νὰ ὑπακούσεις σὲ ὅ,τι καὶ νὰ σοῦ πῶ, γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ σοῦ πῶ τίποτα ἀπολύτως.»

Συμπληρώνοντας τὰ παραπάνω, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἀναζήτηση πνευματικοῦ εἶναι ἕνα μόνο -ἀλλά καίριο- στάδιο πρός τὴν ἐπίγνωση τοῦ ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ, ἄρα χρειάζεται καὶ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ ἀνάλογος ἀγώνας, μέσῳ τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ταπείνωσης. Ὅπως ἀναφέρει ὁ μητροπολίτης κ. Συμεών, «ἡ ἐν Χριστῷ οἰκοδομὴ τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὸν δεσμό πού συνῆψε μὲ ἕναν πνευματικὸ πατέρα δὲν εἶναι αὐτονόητη. Προϋποθέτει καὶ τὴ δικὴ του ἀνταπόκριση στὴν ἀγάπη ποὺ θὰ τοῦ δείχνει καὶ στὶς φροντίδες ποὺ θὰ καταβάλει γι’ αὐτὸν ὁ πνευματικὸς του πατέρας.» Μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ σχέση μὲ τὸν πνευματικὸ θὰ ἀποφέρει πνευματικούς καρπούς καὶ θὰ ὁδηγήσει τὸν ἐξομολογούμενο μὲ ἀσφάλεια στὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.

Πηγὲς:

1) Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, τόμος Γ’ «Πνευματικός Ἀγώνας», ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης

2) Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν, ἐκδόσεις «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι Ἀττικῆς

3) Ὑποθῆκες Ζωῆς, ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ πατρός Ἐπιφανίου, ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας

4) Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης Συμεών Π. Κούτσα, Ὁ Πνευματικός Πατήρ, Ἡ πνευματική πατρότης ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας, Αἴγιον 1995

Πηγή: Ἡ ἐπιλογὴ Πνευματικοῦ – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ἡ ἑλληνικὴ ὅμως γλῶσσα ἔχει «γλῶσσα» ἀπὸ τὶς πύρινες Γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Ἁγίου Παϊσίου

– Γέροντα, γιατί κατήργησαν τοὺς τόνους ἀπὸ τὴ γραμματική;

– Τώρα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι δὲν σηκώνουν τίποτε καὶ τὰ πετοῦν ὅλα, ἔτσι καὶ τὰ γράμματα δὲν σηκώνουν τίποτε, οὔτε ὀξεῖες οὔτε περισπωμένες! Καὶ ὅπως ὅλοι τρέχουν, δὲν βάζουν οὔτε τελεία!

Βλέπω μία γλώσσα ποὺ γράφουν μερικοί! Διάβαζα σὲ μία μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης: «Ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο κάλεσα τὸν γιό μου». Δὲν ταιριάζει, βρὲ παιδί! Δὲν ξεχωρίζει τὸ ἱερὸ ἀπὸ τὸ ἀνίερο! Γράφουν ἔτσι, δῆθεν γιὰ νὰ εἶναι ὅλα ἴδια, νὰ ὑπάρχη ὁμοιομορφία στὴ γλώσσα. Ποιός, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ πιὸ τελευταῖο χωριό, δὲν θὰ καταλάβαινε, ἂν ἔγραφε «τὸν υἱόν μου»; Ἄκουσα μία φορὰ στὸ Ἅγιον Ὂρος σὲ μία ἀνάγνωση: «Τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ ποὺ κάνουν τὴ Μεταλαβιά». Δὲν ταιριάζει· πῶς νὰ τὸ κάνουμε; Ποιὸς δὲν ξέρει τί θὰ πῆ «ἄρτος» καὶ «οἶνος»;

– Λένε, Γέροντα, ὅτι θὰ ἀντικαταστήσουν τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο μὲ τὸ λατινικό.

– Ἂσ’ τά, δὲν θὰ σταθοῦν αὐτά· δὲν θὰ σταθοῦν.

Εὐτυχῶς ποὺ ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ τὸ στραβὸ καὶ ἀπὸ τὸ κακὸ βγάζει καλό, ἀλλιῶς θὰ ἤμασταν χαμένοι.

Δὲν χάθηκε ἡ Παράδοση, ἡ γλώσσα τότε ποὺ τὰ εἶχαν ὅλα σὲ χειρόγραφα καὶ δὲν ὑπῆρχαν οὔτε φωτοτυπικὰ οὔτε τίποτε καὶ θὰ χαθῆ τώρα ποὺ βγῆκαν τόσα μέσα;

Ὄχι, δὲν πρόκειται νὰ χαθῆ, ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Βλέπετε καὶ οἱ Ρῶσοι πρόσφυγες πῶς κράτησαν τὰ ἔθιμά τους! Αὐτὸ ποὺ τοὺς βοήθησε ἦταν ποὺ ἤξεραν τὴν ποντιακὴ γλώσσα.

Κράτησαν ἔτσι τὴν Παράδοση μέσα τους. Ἀλλά, παρ’ ὅλο ποὺ τοὺς δόθηκε λίγη ἐλευθερία, ἔφυγαν ἀπὸ τὴ Ρωσία, γιὰ νὰ βροῦν ἐλευθερία, γιατί καὶ πάλι ἦταν σὰν ἕνα πουλάκι ποὺ τὸ ἔβγαλαν ἀπὸ τὸ κλουβὶ καὶ τὸ ἄφησαν μέσα στὸ δωμάτιο ἐλεύθερο. Δὲν θὰ στενοχωριόταν καὶ ἐκεῖ; Φαντασθῆτε πῶς ἦταν πρὶν οἱ καημένοι!

Εἶναι καὶ μερικοὶ ποὺ πᾶνε νὰ κάνουν μία νέα γλώσσα. Ἡ ἑλληνικὴ ὅμως γλώσσα ἔχει «γλώσσα» ἀπὸ τὶς πύρινες Γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς! Τὸ δόγμα τῆς πίστεώς μας καμμιὰ γλώσσα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποδώση. Γι’ αὐτὸ οἰκονόμησε ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μεταφράσθηκε ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα.

Ἂν δὲν ξέρη Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κανεὶς καὶ ἀσχολῆται μὲ τὸ δόγμα, μπορεῖ νὰ πλανηθῆ. Καὶ ἐμεῖς καταργήσαμε τὰ Ἀρχαῖα ἀπὸ τὰ σχολεῖα! Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ ἔρχονται Γερμανοὶ νὰ διδάσκουν Ἀρχαῖα στὰ δικά μας Πανεπιστήμια. Τότε θὰ καταλάβουν οἱ δικοί μας τὴν ἀξία ποὺ ἔχουν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀφοῦ πρῶτα γίνουν ρεζίλι, καὶ θὰ ποῦν: «Γιὰ δὲς ἡ Ἐκκλησία ποὺ κρατοῦσε τὰ Ἀρχαῖα»!

Πᾶνε νὰ ἐξαφανίσουν ἕνα ὀρθόδοξο ἔθνος. Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό; Ἕνα ὀρθόδοξο ἔθνος σήμερα εἶναι μεγάλη ὑπόθεση! Παλιὰ εἴχαμε τὴ φιλοσοφία. Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη μὲ βάση τὴ φιλοσοφία ἀποστόμωσε τοὺς φιλοσόφους. Οἱ φιλόσοφοι ἑτοίμασαν τὸν δρόμο γιὰ τὸν Χριστιανισμό. Τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε στὰ ἑλληνικὰ καὶ διαδόθηκε στὸν κόσμο. Μετὰ οἱ Ἕλληνες προχώρησαν νὰ φωτίσουν καὶ τοὺς Σλαύους. Σὲ μερικοὺς δὲν συμφέρει νὰ ὑπάρχη ἡ Ἑλλάδα. «Μᾶς κάνει κακό, λένε. Πρέπει νὰ τὴν ἐξαφανίσουμε»!

Πηγή: Ἡ ἑλληνικὴ ὅμως γλῶσσα ἔχει «γλῶσσα» ἀπὸ τὶς πύρινες Γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under ΑΞΙΕΣ-ΡΙΖΕΣ

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: «Κι ὅμως εἶναι ἑλληνικές» ἐτυμολογικὴ ἐξέταση λέξεων τῆς Ἀγγλικῆς

Γεώργιος Μπαμπινιώτης καθηγητὴς Γλωσσολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Ἂν σᾶς ρωτήσει κανείς, θέλοντας νὰ ἐλέγξει τὶς ἐτυμολογικὲς γνώσεις σας στὴν Ἀγγλικὴ ἢ στὴν Ἑλληνική, ἂν λέξεις ὅπως λ.χ. butter «βούτυρο», paper «χαρτί», church «ἐκκλησία», sketch «σκαρίφημα – θεατρικὸ σκέτς», bomb «βόμβα», clergy «κληρικὸς» καὶ clerk «ὑπάλληλος», chart «χάρτης» καὶ card «κάρτα», calm «νηνεμία, γαλήνη», pain «πόνος», pirate «πειρατής», diploma «δίπλωμα», chanel «δίαυλος», priest «ἱερέας», buffalo «βουβάλι», monk «μοναχός», bishop «ἐπίσκοπος» κ.α. προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἢ εἶναι ἀμιγῶς ἀγγλικές, μὴ βιαστεῖτε νὰ ἀπαντήσετε ὅτι δὲν σᾶς φαίνονται ἑλληνικές. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι περνώντας μέσα ἀπὸ διάφορους, συχνὰ δαιδαλώδεις καὶ σκολιούς, γλωσσικοὺς δρόμους οἱ λέξεις αὐτὲς ἔφτασαν στὴν Ἀγγλική, ἔχοντας ξεκινήσει ἀπὸ…

τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Εἶναι δάνειες λέξεις τῆς Ἀγγλικῆς ἀπὸ τὴν Ἑλληνική. Μία ματιὰ σὲ ἔγκυρα λεξικὰ τῆς Ἀγγλικῆς (Webster, Random House, Longman, Oxford κ.α.) μπορεῖ νὰ σᾶς πείσει.

Τὸ ἄρχ. ἑλληνικὸ βούτυρον / βούτυρος (βοὺς + τυρός), μέσω τοῦ λατιν. butyrum, ἔδωσε τὸ ἄρχ., ἀγγλ. butere, ἀπ’ ὅπου τὸ σύγχρονο ἀγγλ. butter (καὶ τὰ γέρμ. Butter, γάλλ. beurre, ἰταλ. burro κ.α.). Τὸ ἄρχ. ἕλλην. πάπυρος, ποὺ δήλωσε τὴν πρώτη μορφὴ γραφικῆς ὕλης ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο φυτὸ τὸ ὁποῖο εὐδοκιμοῦσε στὴν Αἴγυπτο, ἔδωσε τὸ ἀγγλ. paper (γάλλ. papier, γέρμ. Papier κ.α.) μέσω τοῦ λατιν. papyrum, ἀπ’ ὅπου τὸ μεσαίων. γάλλ. papier καὶ τὸ μεσαίων. ἀγγλ. papir. Πιὸ σύνθετη εἶναι ἡ προέλευση τῆς λέξης ποὺ δήλωσε στὴν Ἀγγλικὴ «τὴν ἐκκλησία», τῆς λ. church. Ξεκίνησε ἀπὸ τὸ ἑλληνιστ. κυριακὸν (δῶμα) «ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου» (ἀπὸ τὸ Κύριος), τὸ ὁποῖο, μέσω τοῦ ἄρχ. γέρμ. kirihha (ἀπ’ ὅπου τὸ νέο γέρμ. Kirche «ἐκκλησία») καὶ τῶν ἄρχ. ἀγγλ. cirice καὶ μεσαίων. ἀγγλ. chirche, ἔδωσε τὸ νέο ἀγγλ. church. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες χριστιανοὶ χρησιμοποίησαν τὸ ἄρχ. ἐκκλησία (ἐκκλησία τοῦ δήμου «ἡ συγκέντρωση τοῦ λαοῦ / τῶν πολιτῶν ὡς θεσμικὸ ὄργανο») μὲ νέο περιεχόμενο: χῶρος ὅπου συγκεντρώνονται οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ λατρεύσουν τὸν Θεὸ (ἐνῶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες χρησιμοποιοῦσαν τὴ λ. ναός, μὲ τὴν ἀντίληψη ὅτι ἀποτελεῖ χῶρο ὅπου ναίουν, ὅπου κατοικοῦν οἱ θεοί).

Ἐνδιαφέρον ἔχει, γιὰ τὶς περιπέτειές της, ἡ λέξη sketch «σκαρίφημα – θεατρικὸ σκέτς». Ποιὸς τὸ φαντάζεται, ἐκ πρώτης ὄψεως, ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν ἕλλην. λ. σχέδιο; Ἡ ἀρχαία ἔλλ. λ. σχέδιον (ἀπὸ τὸ ἄρχ. σχέδιος ποὺ σήμαινε «προσωρινός, αὐτοσχέδιος», προερχόμενη ἀπὸ τὴ λ. σχεδὸν κι αὐτὴ ἀπὸ τὸ ἔχω), μέσω τοῦ λατιν. schedium, ἔδωσε τὸ ἰταλ. schizzo, ποὺ πέρασε στὰ ὀλλανδικὰ ὡς schets, ἀπὸ ὅπου τὸ ἀγγλ. sketch. Τὸ περίεργο γιὰ τὴ ζωὴ τῶν λέξεων εἶναι ὅτι τὸ ἕλλην. σχέδιο ἐπανῆλθε στοὺς νεότερους χρόνους στὴν Ἑλληνική, δήλ. ὡς «ἀντιδάνειο» (ὡς δάνειο δανείου!…), μέσα ἀπὸ δύο ξένες γλωσσες: ἀπὸ τὴν Ἰταλικὴ ὡς σκίτσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ ὡς σκέτς. Ἀνάλογη εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ ἀγγλ. scene «σκηνή». Προέρχεται ἀπὸ τὸ ἕλλην. σκηνή, μέσω τοῦ λατιν. scaena / scena. Ἀπὸ τὸ ὑποκοριστικό του λατιν. scene, ἀπὸ τὸ scenarium, προῆλθε τὸ ἰταλ. scenario ποὺ πέρασε σὲ διαφορες γλῶσσες (ἀγγλ. scenario, γάλλ. scenario κ.α.) καὶ ἐπανῆλθε στὰ Ἑλληνικὰ ὡς σενάριο (ἀντιδάνειο). Ἀπὸ τὸ θέμα σχ- (τοῦ ἔχω, πβ. κατὰ-σχ-ω, παρὰ-σχ-ω, σχ-ἐδὸν) ποὺ εἴδαμε καὶ στὸ σχέδιο, προῆλθε καὶ ἡ λ. σχῆμα ποὺ ἔδωσε, μέσω τοῦ λατιν. schema, τὸ ἀγγλ. scheme.

Μία λέξη ποὺ θὰ ξαφνίαζε ἴσως ὅταν κανεὶς διαπιστώσει ὅτι εἶναι ἑλληνική, εἶναι ἡ ἀγγλικὴ λ. pain «πόνος». Ἡ λέξη αὐτὴ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἕλλην. λ. ποινὴ ποὺ σήμαινε ἀρχικὰ «τιμὴ αἵματος, ἐκδίκηση (γιὰ ἔγκλημα)» καὶ μετὰ «τιμωρία». Μέσω τοῦ λάτ. poena, ποὺ ἔδωσε τὸ γάλλ. peine (ἀρχικὰ σήμαινε «τὰ βασανιστήρια τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως»), προῆλθε τὸ ἀγγλ. pain μὲ τὴ σήμ. «πόνος» ὡς ἀπόρροια τῶν πόνων ἀπὸ τὰ βασανιστήρια καὶ ὡς ἐπακόλουθό της τιμωρίας γενικότερα. Ἐξίσου ἴσως θὰ ξαφνίαζε καὶ ἡ ἀγγλικὴ λ. calm «κάλμα, νηνεμία».

Κι αὐτὴ προῆλθε ἀπὸ ἑλληνικὴ λέξη, τὸ ἄρχ. καῦμα, ποὺ δήλωνε τὸν καύσωνα καὶ τὸ θέρος, ὁδηγώντας συνεκδοχικὰ στὴ σήμ. τῆς ἠρεμίας τῆς θάλασσας, τῆς ἔλλειψης δυνατῶν ἀνέμων. Στὴν Ἀγγλικὴ ἔφτασε ἡ λέξη ἀπὸ τὸ ἰταλ. calma ποὺ ἀνάγεται σὲ ὄψιμο λατιν. cauma ἀπὸ τὸ καῦμα. Ὅτι ἡ λ. ξαναγύρισε στὴν Ἑλληνικὴ μέσω τῆς Ἰταλικῆς ὡς κάλμα, δήλ. ὡς ἀντιδάνειο, εἴδαμε ὅτι ἀποτελεῖ συχνὸ φαινόμενο. Τὸ ἄρχ. πειρῶμαι «προσπαθῶ, ἀποπειρῶμαι, τολμῶ» ἔδωσε στὴ μεταγενέστερη Ἑλληνικὴ τὴ λ. πειρατὴς ποὺ προφανῶς θὰ σήμαινε ἀρχικὰ αὐτὸν ποὺ ἀποτολμᾶ παράτολμα καὶ παράνομα ἐγχειρήματα. Μέσω τοῦ λατιν. pirata ἡ λ. ἔδωσε τὸ ἀγγλ. pirate.

Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα μία σειρὰ ἀπὸ ἀγγλικὲς λέξεις προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνική, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ἀμέσως αἰσθητὸ στὸν μὴ εἰδικό. Τέτοιες εἶναι οἱ ἀγγλικὲς λέξεις priest, clergy (καὶ clerc), bishop, monk κ.α. Συγκεκριμένα τὸ ἕλλην. πρεσβύτερος (ἀρχικὴ σήμ. «γεροντότερος») ἔδωσε τὸ ὄψιμο λάτ. presbyter. Ἀπὸ αὐτό, μὲ ὁρισμένες μεταβολές, προῆλθε τὸ ἄρχ. ἀγγλ. preost καὶ κατόπιν τὸ μεσαίων. ἀγγλ. preist, ποὺ ἔδωσε τὸ νεότ. ἀγγλ. priest. Τὸ ἕλλην. κληρικὸς (ἀπὸ τὴ λ. κλῆρος) «αὐτὸς ποὺ τοῦ πέφτει ὁ κλῆρος, ποὺ τοῦ ἀνατίθεται ἕνα ἔργο» ἔδωσε τὸ ὄψιμο λατιν. clericus ἀπ’ ὅπου τὰ ἄρχ. ἀγγλ. cleric καὶ clerc. Ἀπὸ αὐτὰ προῆλθε τὸ ἀγγλ. clerk «λόγιος» – «ὑπάλληλος ἐξουσιοδοτημένος μὲ συγκεκριμένο ἔργο» – «ἁπλὸς ὑπάλληλος». Τὸ ἄρχ. ἀγγλ. clerc ἔδωσε καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ ὄρο clergy «κληρικός, ἱερωμένος». Τὸ ἕλλην. ἐπίσκοπος εἶναι ἡ λέξη ἀπ’ ὅπου προῆλθε τὸ ἀγγλ. bishop «ἐπίσκοπος», μέσω τοῦ ὄψιμου λατιν. episcopus, ἀπ’ ὅπου τὰ ἄρχ. ἀγγλ. bisceop καὶ μεσαίων. ἀγγλ. bishhop ποὺ προηγήθηκαν τοῦ νεότερου ἀγγλικοῦ bishop. Ὡς πρὸς τὸ ἀγγλ. monk «μοναχὸς» προῆλθε ἀπὸ τὸ μεταγεν. ἕλλην. μοναχὸς μέσω τοῦ ὄψιμου λατιν. monachus, ἀπ’ ὅπου τὸ ἄρχ. ἀγγλ. munuc καὶ μετέπειτα τὸ νεοτ. ἀγγλ. monk. Το ἀγγλ. chart «χάρτης» ἀλλὰ καὶ τὸ card «κάρτα» προῆλθαν ἀπὸ τὸ ἕλλην. χάρτης. Τὸ bomb «βόμβα» ἀπὸ τὸ ἄρχ. ἕλλην. βόμβος. Τὸ «πολὺ ἀμερικάνικο» buffalo ἀπὸ τὸ ἕλλην. βούβαλος. Τὸ ἕλλην. δίπλωμα (ἀπὸ διπλώνω, διπλοὺς) μὲ τὴ σήμ. «ἐπίσημο ἔγγραφο» ἔδωσε τὸ diploma καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ diplomat «διπλωμάτης» κ.ο.κ.

‘Ὅπως ἔγινε, ἐλπίζω, φανερό, ἕνα πλῆθος ἀπὸ ξένες λέξεις, ἐν προκειμένω ἀγγλικές, ἕλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀπευθείας ἤ, πιὸ συχνά, μέσω τῆς λατινικῆς γλώσσας. Ὅσα γράφονται ἐδῶ δὲν δίδονται γιὰ νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ κομπασμοῦ ἀλλὰ ὡς νύξεις γιὰ γλωσσικὴ αὐτογνωσία καὶ περίσκεψη, γιὰ τὸ πόσα ἔχει κανεὶς νὰ κερδίσει ἀπὸ μία ἐτυμολογικὴ περιδιάβαση στοὺς δρόμους τῆς γλώσσας μας.

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα»

Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: «Κι ὅμως εἶναι ἑλληνικές» ἐτυμολογικὴ ἐξέταση λέξεων τῆς Ἀγγλικῆς

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: