Daily Archives: 25/11/2017

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Επιμέλεια –παρουσίαση της Ρ/Φ εκπομπής Χρήστος Τσακούμης.

Μετατροπή Ρ/Φ εκπομπής σε βίντεο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ τομέας ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Μια ματιά στον χάρτη της Ελλάδος θα δείξει, ότι η μοίρα της πατρίδας μας είναι δεμένη με την θάλασσα.

Η θάλασσα είναι η ιστορική μοίρα και το προνόμιο του ελληνισμού.

Τα δύο πελάγη, το Ιόνιο και το Αιγαίο, αποτελούν γέφυρες με την Δύση και την Ανατολή.

Είναι κατάσπαρτα και τα δύο από νησιά μικρά και μεγάλα, όλα μήτρες που γεννούν πνεύμα και ποίηση, που γεννούν πολιτισμό.

Με τραγούδια της θάλασσας θα γεμίσει η σημερινή μας εκπομπή.

Ακούγονται τα τραγούδια:

1. Αϊ μου Θεολόγε μου.

2. Τη θάλασσα τη γαλανή.

3. Βαρέθηκα μανούλα μου.

4. Μες του Αιγαίου τα νερά.

5. Κυρά μου Πορταΐτισσα.

6. Χρόνια στις θάλασσες γυρνώ.

7. Κάνακα.

Από την εκπομπή ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ του Ρ/Φ της Εκκλησίας της Ελλάδος (18/6/2006).

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

Τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί αἱ διαφοραί αὐτῆς ἀπό τάς ἄλλας «Ἐκκλησίας»

ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου
Ἱ. Μονή Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης – Νεζερῶν

Συγκρίνων κάποιος τήν ἐποχή μας πρός ἄλλες παλαιότερες διαπιστώνει ὅτι ἀρκετοί ἄνθρωποι, ὀλίγον ἕως πολύ, παραδέχονται ὅτι ὑπάρχει κάποιος θεός. Εὐκολότερα μάλιστα αὐτοί δέχονται τόν Χριστόν ὡς ἕνα σοφό διδάσκαλον, ὡς μίαν ἐξαιρετική προσωπικότητα, ἀλλά ὄχι ὡς τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.

Ὅμως, ὁ σημερινός ἄνθρωπος, περισσότερον ὅλων, δυσκολεύεται νά ἀποδεχθῆ τήν Ἐκκλησία. Πράγματι, διά τούς περισσοτέρους, ἡ προσέγγισις τοῦ Θεοῦ προσκρούει εἰς τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, ἕναν θεσμό ἀκατανόητο κατ’ αὐτούς καί ἀπαράδεκτο. Ἀκόμη καί πολλοί ὀρθόδοξοι xριστιανοί, οἱ ὁποῖοι εκκλησιάζονται τακτικῶς, δέν ἀποδίδουν ἐν πολλοῖς εἰς τήν Ἐκκλησία τήν θέσι, τήν ὁποίαν αὐτή ἔχει διά τήν ἐπίτευξι τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Συνήθως αὐτοί διερωτῶνται: Τί μᾶς ἐμποδίζει νά συνδεθοῦμε ἀμέσως μετά τοῦ Χριστοῦ;

Ἐφόσον διαβάζομε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, προάγομε τήν χριστιανική διανόησι, ἀσκούμεθα φιλοτίμως εἰς τήν αὐτοκυριαρχία καί τηροῦμε ἱκανοποιητικῶς τίς ἐντολές, γιατί πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε ὅλα ἐκεῖνα τά ἀνθρώπινα, εὐτελῆ γιά τήν θεία μεγαλειότητα «μέσα», τά ὁποῖα διαθέτει ὁ θεσμός τῆς Ἐκκλησίας;

Γιατί πρέπει νά ἐνταχθῆ κάποιος εἰς τόν «θεσμικό» λαό τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν Ἐκκλησία, καί νά τεθῆ ὑπό τήν αὐθεντία μιᾶς ἱερᾶς παραδόσεως καί μιᾶς ἐπιγείου ἱεραρχίας;

Ἀσφαλῶς, ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλή: Διότι ἔτσι ἠθέλησε ὁ Χριστός, νά δημιουργηθῆ, διά τῆς Ἐκκλησίας, μία ἀληθής κοινωνία, ἐντός της ὁποίας οἱ ἄνθρωποι θά ζοῦν διά τοῦ Χριστοῦ ἐν Χριστῷ. Καί ἡ θέλησις αὐτή τοῦ Χριστοῦ διά τήν ὕπαρξι τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει χαρακτῆρα προαιρετικό. Ἀντιθέτως μάλιστα, ταυτίζεται ἀπολύτως μέ ὁλόκληρο τό ἔργο τῆς σωτηρίας, γεγονός τό ὁποῖον ὡς αὐτονόητο δέν λέγεται συχνά, καί διά τοῦτο
ἀναφύονται ὅλες οἱ προηγούμενες ἀμφισβητήσεις.

Ἡ ἁμαρτία, ὡς γνωστόν, εἶναι αἰτία διχασμοῦ. Αὐτή χωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, αὐτή διαλύει τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, γεγονός μαρτυρούμενον εἰς ὅλην τήν ἀνθρωπίνην ἱστορίαν, ἀπό τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἄβελ καί τοῦ Κάiν, τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, ἕως τῶν συγχρόνων παγκοσμίων πολέμων, τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως καί τῶν γενοκτονιῶν εἰς τήν ἐγγύς Ἀνατολή.

Ἀντιθέτως, τό ἔργο τῆς σωτηρίας, τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Χριστοῦ, εἶναι οὐσιαστικῶς ἔργο συμφιλιώσεως, ἔργο ἐπισυναγωγῆς, ἔργο ἑνώσεως τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον, διά τῆς συμμετοχῆς τῶν ἀνθρώπων εἰς τήν θείαν χάριν, ἡ ὁποία τούς καθιστᾶ μετόχους μιᾶς κοινῆς θεανθρωπίνης ζωῆς, δηλαδή τούς «ἐκκλησιαστικοποιεῖ», τούς καθιστᾶ Ἐκκλησία.

Ὅμως, ὑπάρχουν μερικοί, οἱ ὁποῖοι, εἰς τήν ἑνότητα αὐτήν, ἀντιτείνουν τήν ὕπαρξι «πολλῶν ἐκκλησιῶν», ὡς λέγουν, καίτοι ὁμολογοῦν ὅτι πιστεύουν «εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Θά πρέπη λοιπόν νά διευκρινισθῆ ὅτι, μόνον μία Ἐκκλησία εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχη, ἡ ὁποία νά μᾶς ἑνώνη μέ τόν Χριστόν, ὅπως ἡ ἄμπελος ἑνώνει ἐν ἑαυτῇ τά κλήματα. Καί τῆς ἀμπέλου αὐτῆς γινόμεθα μέλη δι’ ἑνός μυστηρίου, τοῦ ἱεροῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο μᾶς «ἐκκλησιαστικοποιεῖ», μᾶς εἰσάγει δηλαδή εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς εἶναι μία καί μοναδική, ἐφόσον ἕνας εἶναι καί ὁ Χριστός.

Ἡ «μυστηριακή» αὐτή ἄμπελος, ἡ Ἐκκλησία δηλαδή, περί τῆς ὁποίας ὡμίλησε ὁ Χριστός, προκειμένου νά κρατῆ ζωντανά τά κλήματά της, δηλαδή τά μέλη της, πρέπει συνεχῶς νά τά τρέφη καί νά τά ποτίζη μέ τά νάματα τῆς θείας χάριτος. Ἔτσι ὁ κυριώτερος σκοπός της εἶναι νά παραθέτη συνεχῶς «τράπεζαν», νά προσφέρη εἰς τά μέλη της «δεῖπνον», τό Κυριακόν λεγόμενο Δεῖπνον, νά τελῆ δηλαδή τήν θεία Εὐχαριστία.

Αὐτή ἡ ἕνωσις τῶν μελῶν «ἐν τῇ ἀμπέλῳ» τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἀλληγορική, συμβολική, ἰδεαλιστική, ἀλλ’ εἶναι πραγματική, βιωματική, καί διά νά ἐπιτευχθῆ πρέπει νά ὑπάρχη ἀλληλοπεριχώρησις τοῦ Χριστοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων. Τοῦτο πραγματοποιεῖται διά τῆς κοινωνίας τοῦ δεσποτικοῦ σώματος καί αἵματος τῆς θείας Εὐχαριστίας, δι’ ὅ καί ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχη κυρίως διά νά τελῆ τήν θεία Λειτουργία.

Ἔτσι, ἡ θεία Εὐχαριστία ταυτίζεται μέ τήν Ἐκκλησία, εἶναι μία καί μοναδική, ὅπως ἐκείνη, ἡ ὁποία τῆς μεταδίδει ὅλα τά ἰδιώματά της, καί τήν καθιστᾶ ἁγία, λόγῳ τῆς ἁγιότητος τοῦ δεσποτικοῦ σώματος καί αἵματος, ἔστω καί ἄν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀπαρτίζουν τήν ἐκκλησιαστική σύναξιν, εἶναι εὐτελεῖς, ἀνάξιοι καί ἁμαρτωλοί. Κατά συνέπειαν, ὁ μοναδικός χῶρος, ἐντός του ὁποίου δύναται νά ἑνωθῆ ὁ ἄνθρωπος μετά τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ Ἐκκλησία, διότι αὐτή ἔχει τήν «δόξαν τοῦ Θεοῦ», δηλαδή τήν ἄκτιστον αὐτοῦ ἐνέργειαν, διά τῆς ὁποίας μόνον ἠμπορεῖ ὁ κτιστός ἄνθρωπος νά ἑνωθῆ μετά τοῦ ἀκαταλήπτου Θεοῦ. Καί εἶναι ὄντως Ἐκκλησία μόνον ἡ σύναξις ἐκείνη, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἀληθῆ, τήν αὐθεντική, τήν ὀρθή δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Κάθε ἄλλη δόξα πλήν τῆς «ὀρθοδοξίας», ὅσον σεβαστή, ὅσον ἐντυπωσιακή καί ἄν εἶναι, οὐσιαστικῶς εἶναι νόθος, εἶναι μία συγκεκαλυμμένη πλάνη, καί διά τοῦτο ἀδυνατεῖ νά ἑνώση ἀληθῶς τόν ἄνθρωπο μετά τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, μόνον ἡ θεία Εὐχαριστία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δύναται νά σώση τόν ἄνθρωπο.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι εἰκών τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, καί συνάγεται διά νά ἱερουργήση τήν θεία Εὐχαριστία νά τελέση δηλαδή τήν θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία εἶναι «εἰκών μία ἑνός σώματος τῆς τοῦ Σωτῆρος πολιτείας, πάντα αὐτῆς τά μέρη ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους». Ἡ αὐθεντικότης τῆς Ἐκκλησίας διαφαίνεται ἐκ τῆς θείας Λειτουργίας, τήν ὁποίαν ἐπιτελεῖ. Δέν εἶναι τυχαῖον ὅτι, ἀφότου ἡ «τιμή» τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔπαυσε νά εἶναι καί «τιμή» τῆς Ρώμης, διεμορφώθησαν εἰς τόν χριστιανικό κόσμο δύο κέντρα, δύο θεολογικοί πόλοι, ἡ ἰδιαιτερότης τῶν ὁποίων ἐμφαίνετο κυρίως εἰς τήν τέλεσι τῆς θείας Λειτουργίας.

Ὁ βυζαντινός λειτουργικός τύπος καί ὁ ἀντίστοιχος λατινικός δέν εἶναι διάφορες ἐκφράσεις ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ἀλλά πλήρης διατύπωσις τῆς ὀρθῆς, ἤ μή, θεολογικῆς καί βιωματικῆς ἀντιλήψεως περί τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας. Ἡ ὀρθότης αὐτή δέν περιορίζεται μόνον εἰς τά εὐχαριστιακά εἴδη ἤ τίς μυσταγωγικές πράξεις καθαγιασμοῦ αὐτῶν, ἀλλά εἰς ὅλην τήν λειτουργική ἀνάπτυξι.

Ἡ διαφοροποίησις τοῦ συμβολισμοῦ τῆς Λειτουργίας μεταξύ της Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν εἶναι ἀνυπολόγιστος. Ὅμως, ὁ συμβολισμός αὐτός δέν εἶναι ἕνα δευτερεῦον στοιχεῖο, δέν εἶναι μία δραματουργική ἐπένδυσις τῶν λειτουργικῶν δρωμένων, διότι τό σύμβολο εἶναι ἡ φανέρωσις μιᾶς πραγματικότητος, ἡ ὁποία, καίτοι εἶναι παροῦσα, κρύπτεται. Καί τό λειτουργικό σύμβολο εἶναι ἡ ἔμπρακτος διατύπωσις τῆς πίστεως, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ Ἐκκλησία περί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, καί ἡ ὁποία ἐκφράζει τήν προσδοκίαν αὐτῆς ἐκ τῆς θείας οἰκονομίας.

Ὁ χαρακτῆρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὡς θυσίας, εἶναι ἰδιαιτέρας σημασίας διά τούς ὀρθοδόξους. Ἡ θεία Εὐχαριστία προσφέρεται ὡς ἀνάμνησις τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Γολγοθᾶ. Ὅμως, ἡ ἀνάμνησις αὐτή δέν εἶναι μία ἁπλή ὑπενθύμησις τῆς ἱστορίας τοῦ θείου Πάθους.

Ἡ λειτουργική ἀνάμνησις, κατά τήν ἀντίληψι τῶν ὀρθοδόξων, σημαίνει τήν ζῶσα παρουσία, σημαίνει τήν μετάδοσι χάριτος καί ζωῆς εἰς τήν σύναξι τῶν πιστῶν. Ἔτσι, ἡ σύναξις αὐτή καθίσταται σύγχρονος ὅλων τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τῆς ἀπολυτρώσεως. Καθ’ ἥν στιγμήν ἡ Ἐκκλησία ἱερουργεῖ τό μυστήριο τῆς σταυρικῆς θυσίας, ἡ σύναξις τῶν πιστῶν ἑνουμένη μετὰ τοῦ ζῶντος ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, κατακλύζεται ὑπό τῆς χάριτος τῆς Ἀναστάσεως, καί ἔτσι συμπίπτει μετά τῆς ἐνδόξου παρουσίας Αὐτοῦ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα τῆς κρίσεως.

Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἀντίληψι τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν περιορίζεται εἰς τά πάθη καί τόν θάνατον Αὐτοῦ ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ἀλλά περικλείει ἀπαραιτήτως ὅλην τήν ἐπίγεια ζωή τοῦ Θεανθρώπου.

Ὑπό τά εὐχαριστιακά εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου παρίσταται ζῶν αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ γεννηθείς ἐν σπηλαίῳ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθείς, ὁ μεταμορφωθείς ἐν δόξῃ ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ, ὁ ἐπί πῶλον ὄνου καθεσθείς, ὁ νίψας τούς πόδας τῶν μαθητῶν, ὁ ἐν ὑπερώῳ τελέσας τήν παράδοσιν τῶν ὑπερφυῶν μυστηρίων, ὁ ἐμπτυσθείς καί κολαφισθείς, ὁ σταυρωθείς, ὁ τριήμερος ἀναστάς, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς εἰς τούς οὐρανούς, ὁ πέμψας τό πανάγιον Αὐτοῦ Πνεῦμα πρός πλήρη δοξασμόν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ἔτσι, ἡ ὀρθόδοξος θεία Εὐχαριστία εἶναι, διά τήν σύναξιν, ἡ πλήρης ἀποκατάστασις, τήν ὁποίαν αὐτή προσδοκᾶ κατά τήν δευτέραν τοῦ Κυρίου παρουσίαν.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τό ἀληθές Πάσχα, ἡ μετάβασις ἀπό τούς ἐπιγείους ὅρους ζωῆς πρός μίαν πλήρη καί ὁλοκληρωτική μετοχή τῆς αἰωνιότητος τοῦ Θεοῦ.

Ὑπ’ αὐτές τίς προϋποθέσεις, ἡ διαφορά τῆς θείας Εὐχαριστίας τῶν ὀρθοδόξων ἀπό ἐκείνην τῶν ἄλλων λεγομένων «ἐκκλησιῶν» (ὁμολογιῶν) εἶναι ἀσύγκριτος, ὅσον ἀσύγκριτος εἶναι ἡ ζῶσα πραγματικότης πρός στοιχεῖα ὁμοιάζοντα μέ αὐτήν.

Δι’ ὅ καί ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, κατά τήν βυζαντινή συνοδική διαγνώμη, «οὐ μεταλαμβάνομεν» τά εὐχαριστιακά δῶρα τῶν Λατίνων, διότι «οὔκ εἰσιν» σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, ἀλλά καί «οὐ ρίπτομεν», δέν πετοῦμε, διότι «ἀνεγνώσθησαν ἐπ’ αὐτοῖς τά κυριακά λόγια»

http://enromiosini.gr/arthrografia/%cf%….ce%ba/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ινστιτούτο Gatestone: Άτεκνοι ευρωπαίοι ηγέτες «μας σέρνουν υπνωτισμένους στην καταστροφή»

(CNSNews.com) – Επειδή κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης δεν έχουν παιδιά, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι μητέρα ή πατέρας και επομένως δεν έχουν «λόγο να ανησυχούν για το μέλλον της ηπείρου», ανέφερε το Ινστιτούτο Gatestone.

Ποτέ δεν υπήρξαν τόσοι άτεκνοι πολιτικοί να οδηγούν την Ευρώπη όπως σήμερα, λέει το άρθρο που υπογράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος Giulio Meotti. Είναι ‘μοντέρνοι’, ‘ανοιχτόμυαλοι’ και πολυπολιτισμικοί και γνωρίζουν ότι «όλα τελειώνουν μαζί τους». Βραχυπρόθεσμα, η ατεκνία είναι μια ανακούφιση, καθώς σημαίνει καμία δαπάνη για οικογένειες, καμία θυσία και καμία διαμαρτυρία για τις μελλοντικές συνέπειες. Όπως έλεγε μια ερευνητική έκθεση που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση: «No kids, no problem!«.

Το άρθρο αναφέρει ειδικά την Γερμανίδα καγκελάριο Angela Merkel, τον Ολλανδό πρωθυπουργό Mark Rutte, τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron, τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Stefan Löfven, τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Xavier Bettel και την πρωθυπουργό της Σκωτίας Nicola Sturgeon.

 
Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου (δεξιά) «με τον σύζυγό του»

«Η κατάσταση της χωρίς παιδιά Μέρκελ αντικατοπτρίζει τη γερμανική κοινωνία: το 30% των Γερμανίδων δεν έχει παιδιά, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσοστό που αυξάνεται μεταξύ των γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίων φτάνοντας στο 40%«, ανέφερε το Gatestone.

Το Ινστιτούτο Gatestone είναι ένα μη κερδοσκοπικό think tank διεθνούς πολιτικής και «αφιερωμένο στην εκπαίδευση του κοινού σχετικά με το τι παραλείπουν να αναφέρουν τα mainstream media» σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η εθνική ασφάλεια. Ο πρόεδρος της ομάδας είναι ο πρώην Πρεσβευτής των Ηνωμένων Εθνών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών John Bolton.

Κάνοντας αναφορά στον Γερμανό φιλόσοφο Rudiger Safranski, το άρθρο λέει για τους ελίτ ευρωπαίους ηγέτες : «για τους άτεκνους, το να σκέφτονται με γνώμονα τις επόμενες γενεές είναι κάτι που δεν έχει συνάφεια. Ως εκ τούτου, συμπεριφέρονται όλο και περισσότερο σαν να είναι οι τελευταίοι (στον κόσμο) και βλέπουν τους εαυτούς τους σαν να στέκονται στο τέλος της αλυσίδας».
«Η Ευρώπη αυτοκτονεί ή τουλάχιστον οι ηγέτες της αποφάσισαν για την αυτοκτονία της», έγραψε ο Douglas Murray στους Times. «Η σημερινή Ευρώπη έχει ελάχιστη επιθυμία να αναπαράγει τον εαυτό της, να πολεμήσει για τον εαυτό της ή ακόμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε μια διαφωνία». Ο Murray, στο νέο του βιβλίο, με τίτλο “The Strange Death of Europe” («Ο περίεργος θάνατος της Ευρώπης»), το ονόμασε αυτό «μια υπαρξιακή πολιτισμική κούραση».

 Με το να μην έχουν παιδιά, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης ουσιαστικά αυτοκτονούν. Αντί να ενθαρρύνουν το γάμο, την τεκνοποίηση και την οικογένεια, οι ηγέτες προσκαλούν τους μετανάστες να έρθουν και τους φροντίζουν σαν μια μητέρα.

«Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Μέρκελ, που δεν έχει παιδιά, έχει ονομαστεί “η συμπονετική μητέρα” των μεταναστών», γράφει το άρθρο  του Gatestone. «Την Μέρκελ προφανώς δεν την νοιάζει αν η μαζική εισροή αυτών των μεταναστών θα αλλάξει τη γερμανική κοινωνία, πιθανώς για πάντα».

Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή ελίτ, οι μουσουλμανικές οικογένειες έχουν πολλά παιδιά, γράφει το άρθρο και σημειώνει ότι ο Τούρκος ηγέτης Ερντογάν ενθάρρυνε τους «μουσουλμάνους να κάνουν πέντε παιδιά» και οι ισλαμιστές ιμάμηδες παροτρύνουν τους πιστούς να «κάνουν πολλά παιδιά» για να κατακτήσουν την Ευρώπη. Οι οπαδοί της ισλαμικής υπεροχής δημιουργούν έντονα μια σύγκρουση πολιτισμών μέσα στην Ευρώπη και απεικονίζουν τις δυτικές χώρες που τους φιλοξενούν να είναι υπό κατάρρευση: χωρίς πληθυσμό, χωρίς αξίες και εγκαταλείποντας τον δικό τους πολιτισμό».

 
Τυχαία εξώφυλλα γνωστών περιοδικών. Δεν θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Είναι εντελώς αθώα τα εξώφυλλα.

«Οι ευρωπαίοι ηγέτες μας οδηγούν υπνωτισμένους στην καταστροφή», γράφει το άρθρο. «Τι τους νοιάζει, αν στο τέλος της ζωής τους η Ευρώπη δεν θα είναι πια Ευρώπη;»

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 1,58 ζωντανές γεννήσεις ανά γυναίκα το 2015. Το 2010 το ποσοστό ήταν 1,68. Για να διατηρηθεί ένας πληθυσμός σταθερός χωρίς εισροή μεταναστών, ο ρυθμός γονιμότητας πρέπει να είναι 2,1.

Αναφερόμενος σε άλλες ευρωπαϊκές στατιστικές, το Gatestone ανέφερε ότι το 30% των γερμανίδων δεν έχει παιδιά και ότι «το ένα τέταρτο των ευρωπαίων γυναικών που γεννήθηκαν στη δεκαετία του 1970 μπορεί να παραμείνει άτεκνο».

Η Γερμανία, όπως και η Γαλλία, δεν επενδύουν στο μέλλον μέσω των παιδιών, αλλά μέσω της μετανάστευσης, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν τον υψηλότερο πληθυσμό μουσουλμάνων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με έκθεση της Pew Research Center. Το Pew ανέφερε επίσης ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη.

ΥΓ: Bonus videos! Στο πρώτο (από τον Καναδά) η ατεκνία ως «λύση» για «χαλαρή» ζωή. Το ότι η κοπέλα και το ζωηρό παιδάκι ανήκουν στην λευκή φυλή, είναι εντελώς συμπτωματικό. Στο δεύτερο video μαντέψτε την χώρα και κερδίστε μια (halal) pizza…

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / πηγή

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized