Daily Archives: 27/01/2018

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Ις΄ Λουκά – Τελώνου και Φαρισαίου

Προς Τιμόθεον Β΄ (γ΄ 10–15)

Τέκνον Τιμόθεε, σὺ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος.
Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.

 Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Τέκνον Τιμόθεε, σὺ ὅμως, παρακολούθησες τὴν διδασκαλίαν μου, τὸν τρόπον τῆς ζωῆς, τὴν πρόθεσιν, τὴν πίστιν, τὴν μακροθυμίαν, τὴν ἀγάπην, τὴν ὑπομονήν, τοὺς διωγμούς, τὰ παθήματα, τὰ ὁποῖα μοῦ συνέβησαν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, εἰς τὸ Ἰκόνιον, εἰς τὰ Λύστρα. Πόσους διωγμοὺς ὑπέφερα καὶ ἀπὸ ὅλα μὲ ἔσωσεν ὁ Κύριος.
Καὶ ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θὰ διωχθοῦν. Πονηροὶ ὅμως ἄνθρωποι καὶ ἀπατεῶνες θὰ προκόψουν εἰς τὸ χειρότερον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ ὅμως, μένε εἰς ἐκεῖνα ποὺ ἔμαθες καὶ διὰ τὰ ὁποῖα ἀπέκτησες βεβαιότητα, διότι ξέρεις ἀπὸ ποιὸν τὰ ἔμαθες, καὶ διότι ἀπὸ τῆς βρεφικῆς ἡλικίας ξέρεις τὰ ἱερὰ γράμματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν δύναμιν νὰ σὲ ὁδηγήσουν εἰς τὴν σοφίαν πρὸς σωτηρίαν διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Κάθε θεόπνευστη γραφὴ εἶναι καὶ ὠφέλιμη πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς διαπαιδαγώγησιν ἐν δικαιοσύνῃ, διὰ νὰ εἶναι τέλειος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, κατηρτισμένος πρὸς κάθε ἔργον καλόν.

http://www.profitisilias.gr

https://ellasnafs.blogspot.gr/2018/01/blog-post_516.html#more

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου: Λατρεία ορθή-υπόθεση Τριωδίου

τελώνης και φαρισαίος, ι.μ.ν σωτήρος καλύμνου

Και πάλιν Τριώδιο και πάλι Τελώνης και Φαρισαίος και πάλι η ορθή προσευχή και  υψοποιός ταπείνωση και έλεγχος του κομπασμού και καιρός μετανοίας και διόρθωση βίου και πάλι καρδία συντετριμμένη και πάλι συντριβή των υπερηφάνων και πάλι διατριβή αγιότητας.
Λέει ο νηπτικός διδάσκαλος αββάς Ισαάκ ότι θέλει να μιλήσει για την ταπείνωση και αισθάνεται συστολή, διότι η ταπείνωση είναι αυτή η ίδια η στολή της θεότητας. Και ναι! Πράγματι. Με την ταπείνωση ο Υιός και Λόγος του Θεού ντύθηκε για να συναναστραφεί με τους ανθρώπους. Όχι μέσα σε αστραπές και βροντές και γνόφο όπως παλιά, αλλά με την χοϊκή ανθρώπινη φύση, ήρεμα. Σκήνωσε ανάμεσα μας και μοιράστηκε το ψωμί μας. Και με αυτή την ταπείνωση, ένδυμα και όχημα έπαθε, σταυρώθηκε, πέθανε και ετάφη για την σωτηρία μας.
Πώς να εισακουστούν και να εκτιμηθούν τα λόγια του αββά Ισαάκ σήμερα; Σήμερα η ταπείνωση θεωρείται ταπεινολογία, φαρισαϊσμός, αδυναμία, δειλία.Δεν διακρίνουμε την παρρησία από το θράσος, αλλά ούτε και τον εξευτελισμό και την ένοχη σιωπή από την αληθινή ταπείνωση. Η ταπείνωση στον άνθρωπο σε αντίθεση με τον ταπεινούντα εαυτόν εως γης Χριστόν,  έχει και σχήμα και ενέργεια εσωτερικά κυρίως. Κοσμεί τον μέσα άνθρωπο. Η ταπεινοσχημία όμως η οποία συνηθίζεται και στις μέρες μας, ως εύκολος και γλυκύς πειρασμός, δεν διαφέρει από αυτή την κομπαστική υπερηφάνεια που έκανε τον Φαρισαίο «άγιο» και δικαιούντα εαυτόν. Γι’αυτό και οι πραγματικά ταπεινοί είναι και δυσδιάκριτοι, αλλά και σε έναν κόσμο αυτοπροβολής και επιδεικτικής θρησκευτικότητας, καλά κρυμμένοι.Οι άγιοι όταν από τον Θεό φανερή γινόταν  η αρετή τους έφευγαν από τόπο σε τόπο,για να μην τους καταλάβει το δαιμόνιο της κενοδοξίας και άλλοι  επιδείκνυαν αχαρακτήριστες και σκανδαλώδεις συμπεριφορές για να κρύψουν την αγιότητα τους.Αυτή είναι η μεγαλειώδης ταπείνωση που δεν χωρεί αμφισβήτηση παρά μόνο διακριτικώς θαυμασμό και σεβασμό και είναι αποκεκαλυμμένη μόνο σε αυτόν ο οποίος την ασκεί και την γνωρίζει. Είναι αυτές οι ευλογημένες ψυχές οι οποίες την φέρουν,που καταφέρνουν να ξεχνούν κάθε αρετή και να αποκλείουν ακόμα κάθε δυνατότητα σωτηρίας για τον εαυτό τους.Είναι αυτοί οι οποίοι «τρίφτηκαν» στην ορθόδοξη βιοτή και άσκηση.
Φυσικά το μόνο μήνυμα της αυριανής Κυριακής δεν είναι μόνον η ταπείνωση ως αυτοσκοπός, αλλά και το ορθόν μέσον , η ταπείνωση ως ευάρεστη στον Θεό προσευχή. Γιατί το Τριώδιο από την προσευχή δύο ανθρώπων στον Ιερό τόπο, στον ναό αρχίζει.Μας ανοίγει το Τριώδιο τα βημόθυρα του Ναού. Μας εισοδεύει στην λειτουργική ζωή. Υπόθεση του Τριωδίου είναι λοιπόν η ορθή λατρεία.Αν οι αρχαίοι προσέφεραν στο θείο θυσίες και ολοκαυτώματα, η δική μας λατρεία ορίζει μοναδική και ευάρεστη θυσία «καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην» μπροστά στον Θεό. Η ορθόδοξη λατρεία είναι θέατρον και δράμα, αλλά και «ανάμνησις» της μοναδικής ταπεινώσεως. Η Φάτνη, ο Γολγοθάς, ο Τάφος, η Ανάσταση,οι ζωντανές αποδείξεις της  Κένωσης του Θεού είναι έμπροσθεν μας και μας διδάσκουν, μας μυούν στο μυστήριο και το ήθος της ταπείνωσης, με Μυσταγωγό αυτόν τον ίδιο τον Αμνό του Θεού, τον πράο και ταπεινό τη καρδιά και εαυτόν ταπεινώσαντα και κενώσαντα εως θανάτου, θανάτου δε Σταυρού.Είναι και άσκηση πνευματική, είναι νηστεία αληθινή, είναι αρμονία ώστε ψυχή και σώμα να γίνουν όργανο ένα και μοναδικό για να αποδίδει ασταμάτητη λατρεία στον Θεό.Προσευχή λατρευτική και προσευχή βίου, ζώσα προσευχή ανθρώπου εναρμονισμένου όλου με την λατρεία του Θεού, μέσα από το ήθος, τις πράξεις, τις σκέψεις του.Γιατί το Τριώδιο είναι η αναγέννηση μας, η αναβάπτιση μας στο γνήσιο ορθόδοξο ήθος, η κλήση μας για μια αυθεντική ορθόδοξη φυσιολογία πνευματικού ανθρώπου.
Αρχίζει το Τριώδιο με αναφορά την λατρεία και καταλήγει με αναφορά στην ανάσταση, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Τέρμα Τριωδίου το Πανάγιο Μνήμα.Και ο τάφος ως τερματικός σταθμός και αναφορά, είναι και αυτός σημείο μέγα. Αν δεν θάψουμε το εγώ και τα πάθη μας, δεν θα δούμε συνανάσταση με τον Χριστό. Έτσι όπως το είπε ο Κύριος. Σπόρος το θέλημα που χρειάζεται να νεκρωθεί , κάτω, χαμηλά, ταπεινά, με αφάνεια κρυφά, στο χώμα . Γιατί αλλιώς δεν θα ξεπεταχτεί το αναστάσιμο σιτάρι.Το στοίχημα λοιπόν είναι η νέκρωση της αμαρτίας για να δούμε την Ανάσταση, νέκρωση τελωνική και όχι εντύπωση και ψευδαίσθηση φαρισαϊκή.Θέλει γενναιότητα ψυχής για να μπούμε στο Τριώδιο.Γενναιότητα να απορρίψουμε όλα αυτά που αγαπάμε και συνηθίζουμε. Να βγούμε από τον εαυτό μας. Να μονωθούμε στην έρημο, ζώντας παράλληλα την κοινωνία των ανθρώπων.Το τριώδιον είναι μια δέσμευση για επιστροφή στον Θεό Πατέρα. Είναι μια χαρά ανεκλάλητη που βγαίνει μέσα από καμίνι θλίψης και ενδοσκόπησης. Είναι ένα κατανυκτικό πάσχα. Μια μεταμόρφωση ταπεινού σκώληκος μέσα ένα μελανοπόρφυρο κουκούλι κατάνυξης, σε αναστάσιμη ψυχή.

Η Εκκλησία μέσα στο Τριώδιο όρισε την πυκνή λειτουργική ζωή και προσευχή. Αυτά μας προσδιορίζουν και δίνουν χρώμα και κατεύθυνση στον αγώνα μας. Ας πάρουμε την γενναία απόφαση να τα γνωρίσουμε συνειδητά για να γνωριστούμε εκ νέου με τον Θεό μας…
ππκ 27-1-2018 από παλαιότερα κηρύγματα και κείμενα 

Πηγή: http://iereasanatolikisekklisias.blogspot.com/2018/01/blog-post_23.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τα συγκλονιστικά λόγια του γέρο-βασιλιά της Σερβίας

«Ηγεμόνας και βασιλιάς τής Σερβίας μετά το 1815 ήταν ο Μίλος.
Κάποια Κυριακή πήγε να λειτουργηθεί μαζί με την οικογένειά του στο παρεκκλήσι των ανακτόρων. Εκείνη όμως την Κυριακή δεν λειτουργούσε ο κανονικός εφημέριος των ανακτόρων, πού ήταν υπέργηρος και άρρωστος, αλλά ένας τριαντάχρονος νεοχειροτονημένος ιερεύς.
Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, ο Λειτουργός ιερεύς μοίρασε το Αντίδωρο. Πρώτος πλησίασε ο βασιλιάς, πού, ας σημειωθεί, ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Δίδοντας όμως το Αντίδωρο, ο ιερεύς τράβηξε το χέρι του, για να μη το φιλήσει ο ηγεμόνας.
Τότε ο γέρο-βασιλιάς τον κοίταξε αυστηρά και τού είπε: «Δώσε μου το χέρι σου, πάτερ μου, κι άλλη φορά μη το τραβήξεις, διότι δεν φιλώ το δικό σου χέρι. Την Ιερωσύνη σου ασπάζομαι. την Ιερωσύνη του Χριστού προσκυνώ και ασπάζομαι, πού είναι πιο μεγάλη κι από μένα κι από σένα!»

Από το Βιβλίο «Εμπειρίες κατά την Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Κ. Αναγνωστόπουλου
Εκδοτική Παραγωγή ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ http://www.eptalofos.gr

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/07/1815.html

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η αποφυγή της απογνώσεως

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για Η αποφυγή της απογνώσεωςΆγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι τόσο γλαφυρό, τόσο αισιόδοξο, τόσο πατρικό. Γραμμένο από τον άγιο Πατέρα με περισσή αγάπη και πόνο, με λαχτάρα και φροντίδα για κάθε άνθρωπο που αμαρτάνει και επαναλαμβάνει τα αμαρτήματα του από αδυναμία. Είναι πολύ ενισχυτικό και μπορεί να παρηγορήσει ακόμη και το μεγαλύτερο αμαρτωλό και να τον ενθαρρύνει να μετανοεί συνεχώς. Άλλωστε αφού αδιάκοπα αμαρτάνουμε όλοι μας, συνεχώς πρέπει και να μετανοούμε μέσα από τα έγκατα της καρδιάς μας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 647 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Διαβάστε πως τελειώνει ο Εθνικός μας ύμνος και θα καταλάβετε πολλά…

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για εθνικος υμνος σολωμοςΓια προσέξτε πολύ καλά, τί λέει στο τέλος ο Ύμνος μας…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 188 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Άγιος Πορφύριος: «Όταν είσαι εν προσευχή, όλα γίνονται όπως πρέπει»

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος πορφυριος προσευχηΌλα τα προβλήματά μας, τα υλικά, τα σωματικά, τα πάντα, να τ΄ αναθέτουμε στον Θεό.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 402 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μακεδονία – Ποίημα ἀπὸ ἕναν Ἕλληνα ποὺ δὲν λυγάει

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ὅλος ὁ κόσμος ἔμαθε γιὰ τὸ συλλαλητήριο

πού ἔγινε παλλαϊκὰ μὲς στὴν Θεσσαλονίκη

καὶ ὅλοι ἀπορήσανε μὲ τοῦτο τὸ μυστήριο,

πού νὰ τὸ πνίξουν θέλησαν, ξένοι καὶ ντόπιοι λύκοι.

************

Ἔτσι τὰ τουρκοκάναλα δὲν βγάλαν οὔτε ἄχνα

καὶ ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ δὲν ἔδωσε οὔτε ρεύμα

καὶ οἱ κουκουλοφόροι τους, κρυμμένοι ὅπως πάντα,

δὲν μπόρεσαν νὰ πιάσουνε τὸ Ἑλληνικὸ τὸ πνεῦμα…

************

Γιατί πῶς εἶναι δυνατό, νὰ τὸ κατανοήσουν,

τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες δονεῖ

κι΄αὐτὴ ἡ λαοθάλασσα ποὺ προσπαθοῦν νὰ σβήσουν,

πῶς γίνεται νὰ ἁπλώνεται ὅλο πιὸ ζωντανή;

************

Ἀφοῦ εἶναι ἀνθἛλληνες καὶ ἀπὸ ἱστορία,

δὲν ἔχουν πάρει μυρωδιὰ καὶ ὅλο τὴν διαστρέφουν,

πῶς νὰ κατανοήσουνε τὴν λαϊκὴ ὑστερία,

πού μὲ τὴν ἀφασία τους αὐτοὶ τὴν ἀνατρέφουν;

************

Ἀφοῦ μὲ ὅλα τάβαλαν (Ἑλλάδα Ὀρθοδοξία)

χωρὶς νὰ καταφέρουνε τίποτα νὰ ἀλλάξουν,

τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἔμεινε, μετὰ τὴν ἀπραξία,

εἶναι ἀπ΄ τὴν παρουσία τους, πιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν.

************

Γι΄ αυτὸ προβληματίζονται, χωρὶς λύση νὰ βρίσκουν,

πῶς γίνεται καὶ πάντοτε, τὰ μοῦτρα τους νὰ σπᾶνε,

ὅπως σπᾶνε τὰ κύματα  ποὺ μὲς΄ στὴν θύελα τρίζουν,

συθέμελα  στὸ πέλαγο, τὸν βράχο ποὺ χτυπᾶνε.

************

Μὰ ἐκεῖνοι ποὺ οἱ προγόνοι τους  μὲ τὸ αἷμα τους ποτίσαν,

αὐτὸν τὸν τόπο τὸν ἱερό, μποροῦν νὰ καταλάβουν,

ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ ἄνομα στὴν πλάτη μας πλουτίσαν,

μόνο νὰ φύγουν προσπαθοῦν. Νὰ δοῦμε ἂν θὰ προλάβουν !!!

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΓΑΕΙ

infognomon

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/01/blog-post_64.html#more

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

«Σύρθηκε» να πει όχι στην εκχώρηση της Μακεδονίας και η Ιερά Σύνοδος – Διαβάστε όλη την απόφαση

Greek National Pride

«Σύρθηκε» εκ των γεγονότων και των συλλαλητηρίων να πει όχι στην εκχώρηση της Μακεδονίας και η Ιερά Σύνοδος

Διαβάστε όλη την απόφαση:

«Συ­νήλθε σή­μερα Πα­ρα­σκευή, 26 Ια­νου­α­ρίου 2018, σε έκτα­κτη Συ­νε­δρία η Δι­αρ­κής Ιερά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ιε­ρω­νύ­μου.


Η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος ενη­με­ρώ­θηκε από τον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Πρό­ε­δρο για τα δι­α­τρέ­ξαντα από την προ­η­γου­μένη Συ­νε­δρία Της, του μη­νός Ια­νου­α­ρίου, έως σή­μερα, σχε­τικά με το θέμα της ονο­μα­σίας του Κρά­τους των Σκο­πίων και ιδι­αι­τέ­ρως την εκ­κλη­σι­α­στική του πα­ρά­με­τρο, για το οποίο είχε εκ­δώ­σει το από 10.1.2018 σχε­τικό Ανα­κοι­νω­θέν Της.

Η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος πα­ρα­τη­ρεί ότι ορι­σμέ­νοι ούτε ανέ­γνω­σαν ορθά το γράμμα, ούτε αν­τε­λή­φθη­σαν ου­σι­α­στικά το πνεύ­μα της ξε­κά­θα­ρης θέ­σης Της, περί της μη απο­δο­χής εκ μέ­ρους της Εκ­κλη­σίας του όρου «Μα­κε­δο­νία» η πα­ρα­γώ­γου του, ως συ­στα­τι­κού του ονό­μα­τος του Κρά­τους των Σκο­πίων, που άλ­λω­στε θα είχε επι­πτώ­σεις και στην…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 357 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΕΚΤΑΚΤΟ – Παραδίδουν τα δύο αεροδρόμια, Αυλώνας και Κούτσοβας, οι Αλβανοί για μεταστάθμευση τουρκικών F-16

Greek National Pride

 Η Αλβανίδα ΥΠΑΜ στην Άγκυρα για αγορά όπλων

Μια εξέλιξη την οποία το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ είχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο***(δείτε σχετικά πατώντας ΕΔΩ) είχαμε σήμερα.

Η Αλβανίδα Υπουργός Άμυνας πήγε στην Άγκυρα για αγορά όπλων και την παράδοση του αεροδρομίου Αυλώνας για πολιτική και στρατιωτική χρήση στην Τουρκία.

Στην συμφωνία περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας του στρατιωτικού αεροδρομίου της Κούτσοβας, ενός από τα τρία στρατιωτικά αεροδρόμια που διαθέτει η Αλβανία στην κεντρική-νότια περιοχή της χώρας.

Κύριοι της ελληνικής Κυβέρνησης, τα ψέμματα τελείωσαν…

Τουρκικά F-16 θα προσγειώνονται σε λίγο καιρό στην «πλάτη» της Ελλάδας ανοίγοντας νέο μέτωπο.

Στο Νταβός της Ελβετίας, ο Ράμα μίλησε με τον Τσίπρα για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΕΕ ενώ στα Τίρανα,το κοινοβούλιο της Αλβανίας με εντολή του Ράμα,ψήφισε να δώσει στην Τουρκία το αεροδρόμιο της Αυλώνας αναφέρει ***έγκυρο δημοσίευμα.

Οι πολιτικοί και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι τα σκηνικά των Τιράνων…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 710 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized