Daily Archives: 20/03/2018

Ἀκυρώθηκε ἀπὸ τὸ ΣτΕ τὸ «νέο» μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

Τό ΣτΕ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ προβλεπόμενη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κατὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀναπτύξει, ἐμπεδώσει καὶ νὰ ἐνισχύσει ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν. 
Στὸν «ἀέρα» τινάζει τὶς ἀλλαγὲς Φίλη ὡς πρὸς τὸν τρόπο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καθὼς ἔκρινε ἀντισυνταγματικὴ τὴν ἐπίμαχη ὑπουργικὴ ἀπόφαση (7.9.2016).
Στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο εἶχαν προσφύγει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολης Πειραιᾶ, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ Μεντζελοπουλος, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, γονεῖς κ.λπ. καὶ ζητοῦσαν νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ἐπίμαχη ἀπόφαση τοῦ τέως ὑπουργοῦ Παιδείας καθὼς μὲ αὐτὴν πραγματοποιείται μια ριζικὴ ἀλλαγὴ στὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλοιώνοντας «τὸν ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους μέχρι σήμερα ὀρθόδοξο χαρακτήρα του», ἐνῶ παράλληλα εἶναι ἀντισυνταγματική, ἀντίθετη στὶς διεθνεῖς συμβάσεις καὶ…
τὴν Εὐρωπαϊκὴ καὶ Ἑλληνικὴ νομοθεσία.
Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτῈ σήμερα σὲ ἔκτακτη συνεδρίασή της δημοσίευσε τὴν ὓπ΄ ἀριθμ. 660/2018 ἀπόφασή της, μὲ πρόεδρο τόν Νικόλαο Σακελλαρίου καὶ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Ευθυμιο Ἀντωνόπουλο καὶ ἀκύρωσε τὴν ὑπουργικὴ ἀπόφαση. Ἡ ἀκύρωση τοῦ ΣτῈ ἀφορᾶ μὲν τὸ σύνολο τῆς ἐν λόγω ὑπουργικῆς ἀπόφασης, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὸ Λύκειο, καθὼς γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐκκρεμεῖ ἄλλη αἴτηση ἀκύρωσης.
Οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἀποφάνθηκαν ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη, εἴναιαντισυνταγματικη επισημαινοντας ὅτι μὲ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ εἰσάγεται γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο «φαλκιδεύεται ὁ ἐπιβαλλόμενος ἀπὸ τὴ συνταγματικὴ αὐτὴ διάταξη σκοπὸς τῆς ἀνάπτυξης, δηλαδὴ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητών στα ἀνήκοντα στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἐπίσης ἔκριναν ὅτι ἀντίκειται στὴν διάταξη τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος ποὺ κατοχυρώνει ὡς ἀπαραβίαστη τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, γιατί ἡ προσβαλλόμενη ἀπόφαση θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς μαθητὲς καὶ νὰ κατατείνει στὴν ἐμπέδωση καὶ συνέχιση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς συνείδησης. «Ἡ προσβαλλόμενη ὑπουργικὴ ἀπόφαση κλονίζει τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση ποὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ βίου διαμορφώνουν οἱ μαθητές στό πλαίσιο τοῦ οἰκογενειακοῦ τους περιβάλλοντος. Μάλιστα, ἡ εἰσαγόμενη μὲ τὴν προσβαλλόμενη ὑπουργικὴ ἀπόφαση διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ παρέμβει στόν ευαίσθητο ψυχικὸ κόσμο τῶν μαθητών πού δὲν διαθέτουν τὴν κριτικὴ ἀντίληψη τῶν ἐνηλίκων καὶ νὰ τοὺς ἐκτρέψει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση» ἐπισημαίνουν οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας.
Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση προσβάλλεται εὐθέως τὸ Πρῶτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο τῆς ΕΣΔΑ γιατί στερεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ δόγματος τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικὰ τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ νομοθεσία προβλέπει γιὰ μαθητὲς Ρωμαιοκαθολικούς, Ἑβραίους καὶ Μουσουλμάνος νὰ διδάσκονται αὐτοτελῶς τὸ μάθημα αὐτό.
Σὲ ἄλλο σημεῖο οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἐπισημαίνουν ὅτι προβλεπόμενη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κατὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀναπτύξει, ἐμπεδώσει καὶ νὰ ἐνισχύσει ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος την Ορθοδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν, γιατί ἡ διάταξη αὐτή:
α) εἶναι ἐλλιπὴς κατὰ περιεχόμενο,
β) δὲν εἶναι αὐτοτελής, ἀμιγὴς καὶ διακριτικὴ σὲ σχέση μὲ τὴ διδασκαλία στοιχείων ἀναφερομένων σὲ ἄλλα δόγματα ἢ θρησκεῖες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλεῖται σύγχυση στοὺς μαθητὲς ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ
γ) δὲν εἶναι ἐπαρκῆ ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ χρόνου ποὺ διατίθεται γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Παράλληλα, σύμφωνα μὲ τοὺς συμβούλους Ἐπικρατείας, τὸ πρόγραμμα σπουδῶν παρουσιάζει σοβαρες ἐλλείψεις ως πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδασκαλίας, καθώς:
– Δὲν γίνεται ἀναφορὰ στὴν Ἁγία Ὁμοούσιο καὶ Ἀδιαίρετο Τριάδα τὴν ὁποία ἐπικαλοῦνται στὴν ἐπικεφαλίδα τους ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ Συντάγματα.
– Στὴ Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς παρουσιάζεται ὠς ξένος, ὡς προσδοκώμενος Μεσσίας, ὡς δάσκαλος ποὺ ὅλοι θαυμάζουν, ὡς ἀγαπημένος φίλος, ὄχι ὅμως ὡς Σωτήρας τοῦ κόσμου.
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας, μὲ τὴν ἀπόφασή τού ὁ Νίκος Φίλης ἐπικαλούμενος τὴ διεθνῆ ἐπιστημονικὴ συζήτηση καθὼς τοὺς στόχους διδασκαλίας τῶν Εὐρωπαϊκῶν μαθημάτων Θρησκευτικῶν, προσδιορίζει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἕνα διευρυμένο καὶ μὲ σαφεῖς θεολογικὲς προϋποθέσεις μάθημα, ἐνῶ ἐπιδιώκει τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν παιδιῶν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν χωρὶς καμία διάκριση ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ πεποίθηση τους.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

π. Ἰωάννης Φωτοπούλος: Μάθημα Θρησκευτικῶν ἤ Νεοεποχίτικη Ἀγωγή

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Εύγε στους Κρήτες αγωνιστές – Νέα επιστολή Κρητών σε βουλευτές για τα Σκόπια: Θα είστε εχθροί του ελληνικού λαού

Επιστολή προς βουλευτές της Κρήτης έστειλε το «Πανελλήνιο Μετά τις επιστολές παμμακεδονικών σωματείων
Xρήστος Μπόκας

Επιστολή προς βουλευτές της Κρήτης έστειλε το «Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα Κρητών» – Οι Κρήτες προειδοποιούν ότι τυχόν αποδοχή του ονόματος Μακεδονία θα τους καταστήσει εχθρούς του ελληνικού λαού – Την επιστολή δημοσιοποίησε ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης 
Να σταματήσουν άμεσα κάθε «εφιαλτική» επιλογή που παραχωρεί τον όρο «Μακεδονία» στην κυβέρνηση των Σκοπίων καλεί τους βουλευτές όλων των κομμάτων το «Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα Κρητών» με ανοικτή επιστολή.
Το κείμενο έδωσε στην δημοσιότητα ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης επισημαίνοντας πως «οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι γελοίες, ωστόσο πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην επεκταθούν». Υπενθυμίζεται ότι κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης ανέφερε ότι παμμακεδονικά σωματεία έχουν αποστείλει ανάλογες επιστολές – εξώδικες διαμαρτυρίες επισημαίνοντας προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές πως εάν εκχωρήσουν τον όρο «Μακεδονία» θα έχουν διαπράξει το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας που τιμωρείται με θάνατο.
Η επιστολή έχει ως εξής:

Προς: Προς όλους τους βουλευτές του κοινοβουλίου και ιδιαίτερα προς τους συντοπίτες μας Κρητικούς…

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο της βουλής   &  ΜΜΕ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές λυπούμεθα ειλικρινώς, που αναγκαζόμαστε να σας καταθέσουμε την παρούσα επιστολή. Αιτία της κατάθεσής της αποτελούν οι μέχρι σήμερα επιλογές και αποφάσεις σας, οι οποίες  ξεπουλούν την ΕΘΝΙΚΗ μας ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, καταργούν την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των Ελλήνων και μειώνουν τη δυναμικότητα της προασπίσεως των ΕΔΑΦΩΝ της πατρίδος μας.

Μην αρκούμενοι όμως στα προαναφερόμενα, συνεχίζετε τις πολιτικές της εξαθλίωσης και του εξευτελισμού του ελληνικού λαού, καταπατώντας κάθε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ έννοια, οδηγώντας το μητροπολιτικό έθνος των Ελλήνων στην καταστροφή.

Επιτρέπετε στα εγχώρια και ξένα αρπακτικά να κλέπτουν τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία των ΕΛΛΗΝΩΝ, με συνοπτικές διαδικασίες. Καταστρέφετε -μέσω εσχάτης προδοσίας- ως όργανα της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων και του διεθνιστικού αθεϊσμού, την ΕΘΝΙΚΗ μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και την ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΗ μας, ενώ προσβάλλετε την ΙΣΤΟΡΙΑ μας, τα ΙΕΡΑ, τα ΟΣΙΑ και τα ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ των ΠΡΟΓΟΝΩΝ μας, καθιστώντας την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ασήμαντη και ανίσχυρη.

Οι τακτικές σας, διαμελίζουν την πατρίδα μας και επιτρέπουν σε ξένα οικονομικά συμφέροντα -σε συνδυασμό με μια εθνοκτόνο στρατηγική- να διαλύουν τον εθνολογικό και οικονομικό-αναπτυξιακό ιστό της χώρας. Θεωρούμε ότι το ερεβώδες πολιτικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα που υπηρετείτε,  ελέγχει, υπονομεύει και προσβάλλει την ανθρώπινη ελευθερία.

Είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε ενέργειά σας, ενείχε και ενέχει δόλο, σκοπιμότητα, παραπλάνηση των Ελλήνων και ισχυρές δόσεις ιδιοτέλειας και εθνικής ζημίας. Όλα αυτά επιδιώκουν να έχουν ως αποτέλεσμα τον εξανδραποδισμό και τον αφανισμό των μελλοντικών γενεών των Ελλήνων.

Τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας και την ιστορία μας, αφού χάριν των θυσιών και των αγώνων που έδωσαν αυτοί, έχουμε τα σημερινά γεωγραφικά μας όρια ως χώρα. Όμως εσείς ως «όψιμοι», ανιστόρητοι πολιτικοί, διαπραγματεύεστε αυτά με μειοδοτικό τρόπο.

Σας διαμηνύουμε τέλος σε όλους τους  τόνους, να παύσετε  αμέσως αυτές τις εφιαλτικές επιλογές σας, οι οποίες τίθενται ενάντια στην βούληση του λαού μας και σας προειδοποιούμε πως με την όποια ψήφος σας, θα παραχωρείτε κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, -όπως με το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ-, θα αποτελείτε ΕΧΘΡΟΙ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ενώ θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, για  τις όποιες συνέπειες προκύψουν… Επιβάλλεται να σταματήστε πια να κατρακυλάτε ολοένα και περισσότερο το έθνος μας, οδηγώντας το σε συνθήκες χάους.

Επιβάλλεται επίσης να σας διατυπώσουμε ευθαρσώς, ότι δεν έχουμε καμιά απολύτως σχέση -απεναντίας τα απεχθανόμεθα-  με κανένα από τα γνωστά, καταστροφικά κόμματα της παρούσης Βουλής, ούτε με κανένα άλλο από τα γνωστά και άγνωστα εξωκοινοβουλευτικά, καθώς και με κανένα από τα όποια κινήματα, ομάδες και άλλα πολιτικά μορφώματα.

Είμεθα μια χούφτα αγνών, σκεπτόμενων, φτωχών, ευαίσθητων, ανιδιοτελών, δυνατών και ΓΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ, ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

«Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα Κρητών»

Πρώτο Θέμα

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Δικαστήριο της Αυστραλίας ξεσκεπάζει την προδοσία της κυβέρνησης και των πολιτικών της Ελλάδας, που ξεπουλάνε τη Μακεδονία

Δεν ξεχνάμε το σημαντικότερο ζήτημα της εποχής μας.
Οι αρχές της Αυστραλίας απαγόρευσαν στη σλαβική οργάνωση των ψευδομακεδόνων του λεγόμενου «Παγκόσμιου Μακεδονικού Συνεδρίου» να φέρουν ως έμβλημα τον Ήλιο της Βεργίνας ή Μακεδονικό Ήλιο, στο λογότυπό τους διότι αποτελεί εθνικό σύμβολο της Ελλάδας. 
Επιπλέον, οι αυστραλιανές αρχές πρόετρεψαν τους Σλάβους της Αυστραλίας να απευθυνθούν στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρα που είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των ελληνικών συμβόλων. Διαβάστε πιο κάτω το κλάμα των Σκοπιανών που θυμίζει δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή είναι λοιπόν η αποστομωτική απάντηση στον κάθε προσκυνημένο. Για όλους αυτούς τους θλιβερούς έλληνες που τόσο καιρό κυκλοφορούν σαν σκιές ανάμεσα μας για να μας λένε ότι «όλος ο κόσμος τους λέει έτσι», «πρέπει να συμβιβαστούμε» και λοιπά ανθελληνικά ξεφτιλίκια, πάψτε πια αχρείοι και καταλάβετε το:

Με Κούλη, αναρχοΑλέξη, Φώφη, Σταύρο κτλ. πρέπει να προδώσουμε τους προγόνους μας και ως παράφρονες, να χαρίσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Με αυτούς μια ζωή θα χάνουμε και μια ζωή θα μικραίνουμε.
Με τους περήφανους και ζωντανούς Έλληνες της διασποράς της Αυστραλίας που κρατάνε υπόλογη την κυβέρνηση τους να μην διολισθήσει στο ψέμα και στην παραχάραξη της ιστορίας και της αλήθειας, η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο τα κυριαρχικά και αναφαίρετα δικαιώματα της, ενώ όσοι σκοπιανοί παράφρονες μας επιβουλεύονται, ξεφτιλίζονται από τις αρμόδιες αρχές, όπως τους αξίζει.
Χίλια μπράβο στους πολίτες του Οικουμενικού Ελληνισμού. Οι πολιτικοί μας είναι Σκοπιανοί μπροστά σας!
Οι πραγματικοί αντίπαλοι της χώρας μας ειναι εντός των συνόρων και έχουν βουλευτική ασυλία.
Καλημέρα
World Macedonian Congress – Australia Applies to Take IP Australia to Court
PRESS RELEASE
13 March 2018, Melbourne, Australia –

In an act of perpetual discrimination towards the Australian citizens of Macedonian descent, the Australian authorities have denied the World Macedonian Congress – Australia (WMC-A) the right to register the trademark of the ‘Macedonian Sun’ within its logo, sighting it as a national symbol of Greece.

In a landmark ruling against the Macedonian people of Australia reminiscent of the Jeff Kennett Macedonian ‘Slav’prefix fiasco, I.P. Australia has denied WMC-A’s application after 2 initially successful passes siting:
Your trademark contains a national symbol of Greece. Under the Paris Convention, Australia must prohibit registration of trademarks containing such symbols. This means your trademark is not registrable without authorisation from the relevant authority. Contact details for the relevant authority as at 23/08/2005 are:
Embassy of Greece
9 Turrana St
Yarralumla ACT 2600
This highly emotive issue is one that has enraged the Macedonian community at large and is particularly demeaning considering the ‘Macedonian Sun’ was the internationally recognised national flag of the Republic of Macedonia from 1991 to 1995.  It was changed in 1995 to the current flag as a concession to end an economically disastrous trade embargo imposed on Macedonia by its southern neighbour Greece.
The trade embargo placed on Macedonia in February 1994 was an attempt by Greece to force the then president Kiro Gligorov to alter Macedonia’s name, national symbols, redefine its language and amend the Constitution to remove articles that supported the ethnic Macedonian minority currently living in Greece. Facing an impending economic collapse and left without any support from the international community, The Republic of Macedonia had no choice but to change its flag and constitution, after which Greece lifted the embargo. The Greek government then promptly registered the ‘Macedonian Sun’ as a “Symbol” of Greece.
The ‘Macedonian Sun’ is not registered by any organisation in Australia. WMC-A is currently engaged in a legal battle with IP Australia over the determination and sees the appeal of the decision as a landmark test case in which the Macedonian community of Australia and its organisations will have a legal precedent to site in the face of unrelenting Greek discrimination of ethnic Macedonians around the world.
The latest legal correspondence received by WMC-A from the legal team engaged in the defence of the trademark application states “I note that the examination report provided was prepared by IP Australia and will not allow your trademark to proceed without permission to use the symbol”.  Needless to say, a legal argument is currently being built on the history and usage of the sun that predates the “Symbol of Greece” with which WMC-A will proceed in the interests of the Macedonian community.
The Macedonian community has had enough of the Australian governments’ consistent anti-Macedonian outlook on all issues that Greece takes umbrage with and has regularly expressed its concerns formally but they have fallen on deaf ears because of a well-connected and a politically expedient Greek lobby that is entrenched in machinations of Australian politics.
The Australian government has consistently overruled, overlooked and manipulated findings to pander to the larger Greek community at the expense of the Australian Macedonian community because the numbers simply don’t add up for the Macedonians in comparison at the ballot box.
Australia is still one of the minorities of nations who refuse to recognise Macedonia under its constitutional name and has regularly ignored calls to apply the basic human right of self-determination to its decision-making process. The Macedonian community of Australia deserves better and WMC-A is hopeful that a reversal of the determination will go a long way to building trust in Australian Government for the Macedonian community here in Australia.
WMC-A asks all of the Macedonian community in Australia and its organisations to stand with us in this battle because our success means that the Macedonian community in Australia will be free to utilise what rightfully belongs to us as a people. It is the symbol that unites all ethnic Macedonians irrespective of the lands they currently live in and allows us, as Macedonians to transcend the imposed divisions and discrimination Macedonians live on a daily basis.

For all Media Enquiries:
WMC-A National Executive Director of State Affairs

Tony Kitanovski

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: