Monthly Archives: Ιουλίου 2018

Ποιός Σατανᾶς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει Σατανᾶς

Θαυμαστή αλλοίωση

Σέ ἡλικία 23 ἐτῶν, εἶχα ἔντονες ἀνησυχίες γιά τήν ὕπαρξη ἤ ὄχι τοῦ Θεοῦ καί γιά τό ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Μέσῳ ἑνός φίλου, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991, βρέθηκα σέ μιά μικρή ὀργάνωση στήν Ἀθήνα πού πιστεύει ὅτι σημερινή ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ γκουρού Sathya Sai Baba. Στήν ὀργάνωση αὐτή πήγαινα δύο-τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα, ὅπου κάναμε ἀσκήσεις χαλάρωσης. Δέν προχώρησα σέ ἀσκήσεις διαλογισμοῦ, γιατί δέν εἶχα μυηθεῖ ἀκόμη, δέν εἶχα πάρει τό μάντραμ, τήν λέξη πού θά ἐπαναλάμβανα διαρκῶς ἐν εἴδει προσευχῆς.

Ἡ βασική θεωρία τῆς ὀργάνωσης εἶναι ὅτι ὁ Θεός εἶναι μέσα μας. Μέ ποιά ἔννοια ὅμως: Μέ τήν ἔννοια ὅτι κάθε ἄνθρωπος ὅπως καί κάθε ζῶο εἶναι κατ’οὐσίαν Θεός, ὁ ὁποῖος ἔχει μπεῖ στήν περιπέτεια τῆς ὕλης. Γι’αὐτό εἶναι ἀπαραίτητες οἱ μετενσαρκώσεις, προκειμένου τό ὄν (ἄνθρωπος-ζῶο) νά ὑποστῆ διάφορες παιδαγωγίες, ἔτσι ὥστε νά βελτιωθῆ καί νά ἐπανέλθη στήν κατάσταση τῆς «θεώσεως», δηλαδή νά ξαναγίνη κατ’οὐσίαν Θεός. Πολύ συχνές ἦταν οἱ ἀναφορές σέ φράσεις καί ὅρους ὀρθόδοξους πού ἐπέτειναν τήν σύγχυση: «Θεοί ἐστέ καί Θεοί γίνεσθε».

Μᾶς ἔλεγαν, πώς δέν πρέπει νά φοβόμαστε κανέναν καί τίποτα. Ἐγώ τούς εἶχα πεῖ ὅτι φοβόμουν τόν Σατανᾶ. Τότε, μοῦ ἔλεγαν, ὅτι δέν ἔπρεπε νά τόν φοβᾶμαι, γιατί εἶχα κι ἐγώ δυνάμεις μέσα μου πού ἔπρεπε νά τίς ἀπελευθερώσω (ἐννοοῦσαν μέ τήν μύηση καί τό μάντραμ).

Ἔλεγαν ἐπίσης ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ νά εἶναι Χριστιανός, Μουσουλμάνος, Βουδιστής καί ταυτόχρονα νά ἀνήκει στήν ὀργάνωση καί νά ἐξελίσσεται-βελτιώνεται μέ τίς τεχνικές της.

Χαρακτηριστικό εἶναι ἕνα γεγονός πού μοῦ διηγήθηκαν: Σέ παρακείμενη ἐκκλησία, ἕνα μέλος τῆς ὀργάνωσης βάφτισε τό παιδί του. Ἡ ὁδηγία πρός τά μέλη ἦταν: «Λέμε τό μάντραμ μέσα μας, μέσα στήν ἐκκλησία, προκειμένου νά αντλήσουμε τήν θετική ἐνέργεια πού ἔχει νά μᾶς δώσει ἡ ἐκκλησία».

Ἐπειδή, λοιπόν, μέσα στόν ναό γινόταν ἀπόλυτη ἡσυχία –πράγμα ἀρκετά σπάνιο γιά τήν σημερινή ἐποχή- ὁ ἱερέας στό τέλος τοῦ Μυστηρίου ἔδωσε συγχαρητήρια στό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἄψογη χριστιανική του παρουσία!!!

Μέ τό πέρασμα τοῦ καιροῦ, ἄρχισα νά ἔχω ὁρισμένες ἀμφιβολίες γιά τήν ὀργάνωση. Μικρός εἶχα ἐπαφή μέ τήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἔχασα περίπου στήν Γ΄ Γυμνασίου. Μοῦ ἄρεσε, λοιπόν, ὅποτε πήγαινα ἐκκλησία, νά πηγαίνω στό ἱερό. Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως κάποιου ἔτους, στό ἱερό, εἶπα σέ ἕνα φίλο μου ποῦ πήγαινα καί τί ἔκανα. Τότε ἔγινε ὁ κατωτέρω διάλογος μέ τόν φίλο μου:

-Ξέρεις, ὁ Σατανάς χρησιμοποιεῖ πολλές μεθόδους γιά νά πλανήσει τούς ἀνθρώπους.

-Ποιός Σατανάς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει Σατανάς (ἀπό ἐκεῖ ποῦ τόν φοβόμουν, πές, πές, μετά ἀπό ἕξι μῆνες εἶχα πεισθεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει!).

-Κι ὅμως ὑπάρχει καί ἡ μεγαλύτερή του ἐπιτυχία εἶναι νά πείσει ὅτι δέν ὑπάρχει προκειμένου νά ἀσχολεῖσαι ὅλη τήν ὥρα μαζί του!!!

Ὅταν ἄκουσα αὐτή τήν πρόταση, ἔνοιωσα νά μέ πλημμυρίζει κάτι, σκέφτηκα ἀμέσως ὅτι κάνω λάθος πού πηγαίνω σέ αὐτή τήν ὀργάνωση καί ἀναγκάστηκα νά κάτσω σέ μιά καρέκλα, γιατί μοῦ ἦρθε ζάλη.

Ἔπιασα τό κεφάλι μου μέ τά δυό μου χέρια καί δέν μποροῦσα νά συνέλθω.

Συγκλονίστηκα, σοκαρίστηκα καί ταυτόχρονα φωτίστηκα, βιώνοντας ὅτι αὐτό πού κάνω εἶναι τό σωστό, ὁπότε ἔπρεπε νά ψάξω καί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά νά δῶ ποιά εἶναι ἡ ἄποψή της γι’ αὐτό πού κάνω. Ρωτώντας γνωστούς κατέληξα στόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, τόν ὁποῖο εἶχα μετά Πνευματικό μέχρι τήν κοίμησή του καί ὁ ὁποῖος μέ βοήθησε νά οἰκοδομηθῶ στήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἕνα στοιχεῖο πού θυμᾶμαι ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή εἶναι ὅτι γιά δύο περίπου χρόνια, ὅταν ἐξιστοροῦσα τήν περιπέτειά μου ἔνοιωθα ταραχή, ἔτρεμα καί εἶχα ἕνα «πνίξιμο» στό λαιμό…

Τόν Γέροντα Παΐσιο τόν γνώρισα τό ἴδιο ἔτος, τό 1992, πρός τό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ ἤ τίς ἀρχές τοῦ φθινοπώρου, δέν θυμᾶμαι ἀκριβῶς. Φθάνοντας στό Ἅγιον Ὄρος, πῆγα νά μείνω στήν Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου. Μέ τό πού ἔφτασα, ἄφησα τά πράγματά μου στό Μοναστήρι καί κατέβηκα τό μονοπάτι πού συνδέει τήν  Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου μέ τό Κελλί του. Ἐκεῖ ὑπῆρχε πλῆθος κόσμου. Τόν εἶδα ἀπό μακρυά.

Πῆρα τήν εὐχή του μαζί μέ τούς ἄλλους προσκυνητές χωρίς νά μπορέσω νά τοῦ μιλήσω ἰδιαιτέρως. Γυρνώντας στό Μοναστήρι ἤμουν σκεπτικός. Δέν ἦταν αὐτό πού ἤθελα καί περίμενα. Ἤμουν κατά βάθος στενοχωρημένος. «Δέν ἀσχολήθηκε μαζί μου», ἔλεγα μέσα μου. «Ἔκανα ὁλόκληρο ταξίδι ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά πάρω μιά εὐχή μόνο;»

Ἀποφάσισα νά προσπαθήσω καί δεύτερη φορά. Σκέφτηκα, θά πάω νωρίς τό πρωΐ τήν ἑπόμενη μέρα, ὁπότε δέν θά ἔχει πολύ κόσμο. Ἔφτασα, λοιπόν, ἔξω ἀπό τό Κελλί του.

Ἐκεῖ μέ περίμενε νέα ἀπογοήτευση, ὁ φράκτης κλειστός, δέν ὑπῆρχε κανένας προσκυνητής, ἀλλά δέν ὑπῆρχε καί Γέροντας Παΐσιος. Κάθησα κάτω ἀπό ἕνα δένδρο πού ὑπῆρχε ἔξω ἀπό τόν φράκτη καί μετά ἀπό λίγη ὥρα μέ πῆραν τά κλάματα.

Ἔλεγα, «τόσο ἁμαρτωλός εἶμαι πού δέν θέλει οὔτε νά μέ δῆ;» Πέρασε κάμποση ὥρα καί ἀκούω θόρυβο. Τόν βλέπω στήν πόρτα καί μοῦ φωνάζει:

-Ἔεεε! Τί γίνεται ἐκεῖ πέρα;

-Τί νά γίνει, πάτερ, θάλασσα τά ἔκανα, τά ἔχω μπερδέψει ὅλα.

-Γιά ἔλα μέσα νά τά ξεμπερδέψουμε.

Μπαίνοντας, τοῦ ἐξιστόρησα τήν περιπέτειά μου μέ τήν ὀργάνωση πού εἶχα πάει, τοῦ περιέγραψα τόν θαυματουργικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο γύρισα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τό γεγονός ὅτι εἶχα πλέον πνευματικό, τόν ἀείμνηστο π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο. Μοῦ εἶπε ὅτι «ἡ ἐνασχόληση μέ αὐτά τά θέματα εἶναι τρέλλα καί μοῦ τόνισε ἰδιαίτερα τό γεγονός ὅτι ἡ βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ ἦταν πολύ σημαντική γιά τήν οἰκοδομή μου στήν Ὀρθοδοξία».

Στήν συνέχεια, μέ ἔβαλε μέσα στό Κελλί του. Μπαίνοντας, δεξιά ἦταν ἕνα ἐκκλησάκκι. Μέ ἔβαλε νά γονατίσω στό κέντρο τοῦ ναοῦ, καί πῆγε στό Ἀναλόγιο. Διάβασε κάμποση ὥρα κάποιες εὐχές. Ἐγώ ἔκλαιγα ὅλη αὐτή τήν ὥρα.

Μοῦ ἔδωσε νά προσκυνήσω τό ἅγιο Λείψανο μέ τό ὁποῖο μέ σταύρωσε (ἦταν τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου).

Μετά μέ σήκωσε, συζητήσαμε λίγο ἀκόμη καί μέ ξεπροβόδισε μέχρι ἔξω ἀπό τό Κελλί του, τονίζοντάς μου πάλι τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξης πνευματικοῦ καί τό ὅτι «θά μοῦ αὐξηθεῖ ὁ πόλεμος», ὅπως χαρακτηριστικά μοῦ εἶπε.

Ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἀρχίζει τό θαυμαστό σημεῖο πού ἐγώ ἔζησα ἀπό τόν Γέροντα Παΐσιο.

Γυρνώντας στό Μοναστήρι, κατάλαβα πώς μοῦ συνέβαινε κάτι ἀλλοιώτικο, κάτι πού δέν τό εἶχα ξαναζήσει. Μακαριότητα εἶναι, κατά τήν γνώμη μου, ἡ καλύτερη λέξη γιά νά περιγράψει κανείς τήν κατάστασή μου.

Ἤμουν ἤρεμος, δέν εἶχα ἄγχος, δέν εἶχα ἀνησυχία, δέν εἶχα ἀγωνία, δέν εἶχα νεῦρα, δέν προβληματιζόμουν γιά τίποτα, δέν μέ ἀπασχολοῦσε καμμία ἔγνοια, δέν ἔβλεπα κανένα ἐμπόδιο στή ζωή μου.

Ἤμουν χαρούμενος, ἔνοιωθα γλυκύτητα μέσα μου, ὅλα ἦταν εὐχάριστα καί αἰσιόδοξα. Δέν εἶχα πονοκέφαλο, δέν εἶχα λογισμούς, δέν εἶχα οὔτε αὐτό τό μόνιμο βουητό πού ἄκουγα στά αὐτιά μου. Καθόμουν μ’ ἕνα χαμόγελο καί ἀπολάμβανα τό περιβάλλον, τήν Μονή, τόν καιρό. Εἶχα γαληνέψει καί ἠρεμήσει σέ πρωτόγνωρο βαθμό. Σκεφτεῖτε, πόσο μεγάλη ἦταν ἡ διαφορά μέ ὅσα ζοῦσα, ταραχή, ἀγωνία καί ἄγχος, εἰδικά ὅταν ἐξιστοροῦσα τήν περίπτωσή μου.

Δεκαέξι χρόνια μετά, ἔγραψα αὐτή τήν μικρή μου ἐμπειρία μέ τόν γέροντα Παΐσιο.

Ὁμολογῶ πώς αὐτό τό συναίσθημα, αὐτή τήν γαλήνη τῶν λογισμῶν δέν τήν ἔχω ξαναζήσει ἀπό τότε. Ἦταν ἕνα ἀνεπανάληπτο γεγονός γιά μένα, γι’ αὐτό καί τό θυμᾶμαι τόσο καθαρά καί ἔντονα τόσα χρόνια μετά.

Ἦταν σίγουρα δῶρο Θεοῦ λόγῳ τῆς προσευχῆς τοῦ Γέροντα. Διαβάζοντας καί ἀκούγοντας τόσα πράγματα γιά τόν Γέροντα, θά νομίσει πώς ἡ ἐμπειρία μου αὐτή εἶναι μικρή, σέ σχέση μέ τόσα πού ἔχουν γραφτεῖ γιά τόν Γέροντα.

Γιά μένα ὅμως πού ἔζησα αὐτή τήν ἐμπειρία εἶναι πολύ σημαντική καί παράλληλα ἐπιβεβαίωση τοῦ ὄτι ὁ Θεός ἀκούει τήν προσευχή τοῦ Γέροντα Παΐσιου.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΉ: «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ». ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ: 115, ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΗΓΗ: ΙΧΘΥΣ

http://enromiosini.gr/biografies/%c…%b1/

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Είναι αφορμή

Μην αρνείσαι να φέρνεις, λάδι και κεριά και να ανάβεις στον τάφο, επικαλούμενος τον Χριστό. Είναι δεκτά από Αυτόν και δίδουν πολύ ανταπόδοση. Το λάδι και το κερί είναι «ολοκαύτωσις». Η Θεία και αναίμακτη Λειτουργία «εξιλασμός». Η δε ελεημοσύνη, είναι αφορμή και αύξηση κάθε καλής αντιδόσεως εκ μέρους του Θεού.

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας

http://www.pemptousia.gr/rimata_zois/ine-aformi/

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η απειλή ενός παγκόσμιου νομισματικού πολέμου

Εάν ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξαν οι Η.Π.Α. εξελιχθεί σε νομισματικό από την Κίνα, τότε ο πλανήτης δεν θα βιώσει μόνο ένα χρηματιστηριακό κραχ αλλά, επίσης, πρωτόγνωρες καταστάσεις – ενώ καμία χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, ειδικά η Ελλάδα, στην οποία ακόμη και μία ψιλή βροχή θα είχε τα αποτελέσματα μίας ισχυρότατης καταιγίδας.

Ανάλυση

Ενώ η κρίση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες βρίσκεται σε εξέλιξη (α) με τη Βενεζουέλα να δηλώνει πως θα σβήσει πέντε μηδενικά από το νόμισμα της, το οποίο έχει καταρρεύσει από τον πληθωρισμό που καλπάζει (ένα δολάριο σήμερα κοστίζει 3,5 εκ. Bolivar), καθώς επίσης ότι θα το συνδέσει με το νέο κρυπτογραφημένο Petro και (β) με την Τουρκία να ακολουθεί πιστά τα βήματα της, όταν (γ) η Ινδία αντιμετωπίζει τη χειρότερη υδάτινη κρίση στην ιστορία της (πηγή – περί τους 200.000 Ινδούς πεθαίνουν κάθε χρόνο επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και το 40% του πληθυσμού θα χάσει την πρόσβαση του έως το 2030, με 21 πόλεις να εξαντλούν τα υδάτινα αποθέματα τους έως το 2020), η σύγκρουση των Η.Π.Α. με την Κίνα κλιμακώνεται – υπενθυμίζοντας τα εξής:

«Στο θέμα του εμπορικού πολέμου των Η.Π.Α. με την Κίνα, μπορεί μεν να ανήκουν οι πρώτες νίκες στην υπερδύναμη, ενώ ο πρόεδρος Trump είναι απρόβλεπτος όσον αφορά τις ενέργειες του, αλλά εξίσου σημαντικά είναι τα αντίμετρα, με τα οποία θα απαντήσει η Κίνα. Βέβαιο είναι όμως το ότι, η Κίνα δεν μπορεί να επιβάλλει δασμούς αντίστοιχου ύψους με τις Η.Π.Α. – εύλογα βέβαια, αφού η υπερδύναμη εισάγει πολύ περισσότερα κινεζικά εμπορεύματα (506 δις $), από ότι η Κίνα αμερικανικά (130 δις $ – πηγή).

Ως εκ τούτου αναμένεται πως οι Ασιάτες θα απαντήσουν με μη δασμολογικά μέτρα – όπως με τη μείωση των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα τους, με την τεχνητή υποτίμηση του νομίσματος τους κοκ. Βέβαια, στον τομέα των υπηρεσιών η είσοδος ξένων στην κινεζική αγορά είναι ήδη εξαιρετικά περιορισμένη – λόγω του μεγάλου προστατευτισμού της χώρας, ο οποίος άλλωστε τη βοήθησε να αναπτυχθεί (πηγή).

Στα πλαίσια αυτά, είναι προφανές πως το μοναδικό όπλο της Κίνας δεν είναι άλλο από το νόμισμα της – αφού κατέχει μεν ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου αξίας άνω των 1,2 τρις $, αποτελώντας το μεγαλύτερο δανειστή των Η.Π.Α., αλλά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει επιθετικά. Ειδικότερα, ορισμένοι υποστηρίζουν πως θα ήταν σε θέση να τα πουλήσει στις παγκόσμιες αγορές, αναγκάζοντας την υπερδύναμη να αυξήσει σημαντικά τα επιτόκια της – με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα, κυρίως την αμερικανή αγορά κατοικίας, οπότε να προκληθεί ύφεση.

Εν τούτοις, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, εάν επιλέξει κάτι τέτοιο, πουλώντας κάποια από τα αμερικανικά ομόλογα που διαθέτει, τότε θα βλάψει πρώτα τον εαυτό της – αφού η άνοδος των επιτοκίων θα μειώσει την αξία των υπολοίπων που θα κατέχει. Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλοί αγοραστές διεθνώς για τα ομόλογα των Η.Π.Α. – ενώ θα μπορούσαν να αποκτηθούν επί πλέον από τις αμερικανικές τράπεζες ή από τη Fed. Στην ακραία δε εκδοχή των μαζικών πωλήσεων εκ μέρους της Κίνας, ο πρόεδρος Trump έχει τη δυνατότητα, μέσω του υπουργείου οικονομικών, να «παγώσει» τους λογαριασμούς των ομολόγων της Κίνας – αφού οι Η.Π.Α. διαθέτουν ένα λεπτομερές ψηφιακό ημερολόγιο που καταγράφει τους ιδιοκτήτες όλων των κρατικών ομολόγων τους (ίσως αυτός ήταν ο λόγος που τα ξεπούλησε η Ρωσία).

Επομένως, μόνο το νόμισμα έχει απομείνει ως όπλο αιχμής στην Κίνα – τονίζοντας εδώ πως οι νομισματικοί πόλεμοι προκύπτουν σε συνθήκες υπερβολικού χρέους και πολύ μικρής ανάπτυξης (πηγή: Rickard). Με την έννοια δηλαδή πως οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις προσπαθούν να μειώσουν τα χρέη τους, «κλέβοντας» ανάπτυξη από τους εμπορικούς τους εταίρους – με την άνοδο των εξαγωγών τους μέσω της υποτίμησης του νομίσματος τους, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό των εισαγωγών (=αύξηση των τιμών τους).

Εν προκειμένω, εάν οι Η.Π.Α. επέβαλλαν δασμούς 25% στα κινεζικά προϊόντα, η Κίνα θα υποτιμούσε το νόμισμα της κατά 25% – οπότε θα εξουδετέρωνε εντελώς τους δασμούς, ενώ θα δυσκόλευε κατά πολύ τη Fed να επιτύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό. Με κριτήριο δε το πρόσφατο παρελθόν, όταν η Κίνα προσπάθησε να υποτιμήσει το νόμισμα της δύο φορές το 2015 (Αύγουστος, Δεκέμβριος), οι χρηματιστηριακές αγορές των Η.Π.Α. έχασαν πάνω από 11% μέσα σε λίγες εβδομάδες – γεγονός που σημαίνει ότι, με μία θηριώδη υποτίμηση ύψους 25%, η υπερδύναμη θα βίωνε ένα χρηματιστηριακό κραχ άνευ προηγουμένου.
Η κινεζικές ιδιαιτερότητες

Περαιτέρω, η ως άνω απειλή για τις Η.Π.Α. δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου – επειδή οι εξαγωγές της Κίνας και η οικονομία της είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο εσωτερικό της, από τις οποίες κυριολεκτικά εξαρτάται η επιβίωση του αυταρχικού κομμουνιστικού καθεστώτος της. Με απλά λόγια, η κυρίαρχη επιταγή της κινεζικής ηγεσίας είναι η αποφυγή κοινωνικών αναταραχών – όπου κανένα καθεστώς δεν θα μπορούσε να ελέγξει την εξέγερση 1,38 δις ανθρώπων που έχουν εντελώς διαφορετικά, πολύ πιο επιθετικά χαρακτηριστικά από την αντίστοιχη σε πληθυσμό γειτονική Ινδία (1,32 δις).

Ως εκ τούτου εάν η υπερχρεωμένη, κυρίως όσον αφορά της επιχειρήσεις της Κίνα (γράφημα) βίωνε μία οικονομική κρίση, ο πρόεδρος της θα μπορούσε να χάσει την «Εντολή του Ουρανού» – έναν όρο που περιγράφει την άυλη καλή θέληση και τη λαϊκή υποστήριξη που χρειάζονται οι αυτοκράτορες, για να κυβερνούν την Κίνα τα τελευταία 3.000 χρόνια. Ακριβώς για το λόγο αυτό το 50% των επενδύσεων στη χώρα είναι σχεδόν άχρηστο – ένας «λευκός ελέφαντας» που θα μείνει αχρησιμοποίητος, όπως λέγεται, χρησιμοποιούμενος μόνο για την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος της Κίνας είναι γεμάτο με πόλεις-φαντάσματα που κατασκευάσθηκαν μόνο για να εργάζονται οι Πολίτες της – οπότε η πραγματική της ανάπτυξη είναι κατά πολύ χαμηλότερη, από αυτήν που καταγράφεται. Εκτός αυτού, τόσο οι λευκοί ελέφαντες, όσο και οι πόλεις φαντάσματα χρηματοδοτούνται με χρέος που δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθεί – ενώ οι πόλεις αυτές δεν συντηρούνται καθόλου αφού κατασκευαστούν, έτσι ώστε να διατηρηθούν για τυχόν μελλοντική χρήση, οπότε αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσουν.

Με απλά λόγια, η Κίνα ευρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα που δεν είναι καθόλου εύκολη η απάντηση του. Εν πρώτοις, έχει στηρίξει την ανάπτυξη της τα τελευταία χρόνια σε υπερβολικά χρέη, στη σπατάλη επενδύσεων για υποδομές και στις πιστωτικές πυραμίδες (Ponzi scheme) – ενώ η ηγεσία της το γνωρίζει μεν, αλλά πρέπει να διατηρήσει έναν πολύ υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (α) για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τα εκατομμύρια εσωτερικών μεταναστών που εγκαταλείπουν την ύπαιθρο για να μεταβούν στις πόλεις και (β) για να διατηρηθούν τα πολύ περισσότερα εκατομμύρια θέσεων εργασίας των ανθρώπων που βρίσκονται ήδη στις πόλεις.

Το δίλημμα της Κίνας είναι λοιπόν εάν θα πρέπει να απαλλαγεί τελικά από το χρέος (α) με τον αποπληθωρισμό που οδηγεί σε διαγραφές, χρεοκοπίες και ανεργία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα ή (β) με τον πληθωρισμό που είναι συνώνυμος με την «κλοπή» της αγοραστικής αξίας των εισοδημάτων των ανθρώπων – η οποία δεν διαφέρει ουσιαστικά από την υπερβολική φορολόγηση και την ονομαστική μείωση των αμοιβών τους.

Τόσο η μία επιλογή όμως, όσο και η άλλη, θα προκαλούσαν μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και επαναστάσεις που ενδεχομένως θα βύθιζαν ολόκληρη τη χώρα στο χάος – ενώ ο χρόνος της κινεζικής ηγεσίας μειώνεται συνεχώς, αφού είναι αντιμέτωπη πλέον με τα εξής: (α) με ένα εντελώς αφερέγγυο τραπεζικό σύστημα, (β) με μία τεράστια φούσκα ακινήτων και (γ) με μία πυραμίδα χρέους μεγαλύτερη του 1 τρις $ που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Επομένως, εάν ο πρόεδρος Trump συνεχίσει τον εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας, θα δώσει μάλλον την αφορμή στην ηγεσία της να υποτιμήσει σε μεγάλο βαθμό το νόμισμα της – το οποίο, όπως αναλύθηκε, αποτελεί επί πλέον το μοναδικό της όπλο άμυνας που δεν χρησιμοποιεί ήδη από το 2014, με την προοπτική να αποτελέσει ένα παγκόσμιο αποθεματικό, έχοντας προστεθεί πρόσφατα στο καλάθι νομισμάτων του ΔΝΤ.

Έτσι, με ένα πολύ ασθενέστερο νόμισμα, η Κίνα θα κέρδιζε χρόνο τυπώνοντας περισσότερα γουάν σε σχέση με τα συναλλαγματικά της αποθέματα (ανάλυση) – για να επιλύσει μερικά από τα προβλήματα της αποφεύγοντας τις εσωτερικές αναταραχές, ενώ θα διατηρούσε παράλληλα υψηλές τις εξαγωγές της. Μία τέτοια υποτίμηση όμως του γουάν θα είχε τεράστιες επιπτώσεις για τον πλανήτη – οι οποίες θα προκαλούσαν μεταξύ άλλων μεγάλα χρηματιστηριακά κραχ σε πάρα πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.

Ας μην ξεχνάμε εδώ πως το ΑΕΠ της Κίνας είναι μεν πλέον μεγαλύτερο από των Η.Π.Α. σε όρους αγοραστικής αξίας (ΡΡΡ), αλλά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, επίσης σε όρους αγοραστικής αξίας, είναι μόλις 15.000 $ (γράφημα, μπλε στήλες, αριστερή κάθετος) – έναντι 54.000 $ της υπερδύναμης (διακεκομμένη γραμμή, δεξιά κάθετος). Ως εκ τούτου έχει μεγάλα περιθώρια ανόδου που θα προκαλούσαν την αντίστοιχη πτώση άλλων χωρών, πολλές από τις οποίες είναι πλέον ανάλογα υπερχρεωμένες – οπότε η υποτίμηση του γουάν θα έμοιαζε με μία πυρηνική έκρηξη που θα πυροδοτούσε μεγάλες κοινωνικές εξεγέρσεις ανά τον πλανήτη.

Υπενθυμίζουμε πως διεξάγεται επί πλέον ένας πόλεμος εναντίον του δολαρίου, με τις συντονισμένες επιθέσεις όλων των κρατών των BRICS που θα συναντηθούν αυτή τη φορά στη Νότια Αφρική – σε ένα από τα μεγάλα θύματα του ΔΝΤ. Η σημαντικότερη μάχη εν προκειμένω είναι αυτή της Σαουδικής Αραβίας, με το πετρογουάν να έχει ήδη δρομολογηθεί για να αντικαταστήσει το πετροδολάριο – αν και κάτι τέτοιο θα κατέληγε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αφού από το δολάριο εξαρτάται απόλυτα η επιβίωση των Η.Π.Α.
Επίλογος

Ολοκληρώνοντας, εάν ο φορολογικός και εμπορικός πόλεμος που κήρυξαν οι Η.Π.Α., κυρίως εναντίον της Κίνας, εξελιχθεί σε νομισματικό (κάτι που φαίνεται πολύ πιθανόν να συμβεί εντός του επομένου έτους), τότε ο πλανήτης, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει θεραπευθεί από τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά τη μετέθεσε δριμύτερη στο μέλλον μέσω των κεντρικών τραπεζών, θα βιώσει πρωτόγνωρες καταστάσεις – ενώ καμία χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, ειδικά η Ελλάδα, στην οποία ακόμη και μία ψιλή βροχή θα είχε τα αποτελέσματα μίας ισχυρότατης καταιγίδας.

Η Ρωσία, προβλέποντας ίσως κάτι τέτοιο, αυξάνει συνεχώς τα συναλλαγματικά της αποθέματα σε χρυσό, ενώ σίγουρα εξετάζει τη σύνδεση του ρουβλίου μαζί του – γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι ένα σταθερό νόμισμα για την οικονομική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή μίας χώρας, ειδικά όταν δέχεται συνεχείς χρηματοπιστωτικές επιθέσεις από την υπερδύναμη.

Η ΕΕ από την πλευρά της προσπαθεί να αμυνθεί διπλωματικά απέναντι στον εμπορικό πόλεμο των Η.Π.Α. – αποδεχόμενη μεταξύ άλλων τις εισαγωγές ενέργειας από σχιστόλιθο παρά τις αντιδράσεις που θα έχει η Ρωσία, καθώς επίσης μεταλλαγμένων τροφίμων. Δεν φαίνεται όμως να ανησυχεί ανάλογα για έναν νομισματικό πόλεμο εκ μέρους της Κίνας – παρά το ότι είναι ελλειμματική, όσον αφορά το εμπορικό της ισοζύγιο (γράφημα).

Τέλος η Γερμανία, το οικονομικό μοντέλο της οποίας είναι επίσης απόλυτα εξαρτημένο από τις εξαγωγές, με μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της πλέον την Κίνα (πηγή), αναζητάει λύσεις στην περίπτωση της διεξαγωγής ενός νομισματικού πολέμου – παρά το ότι η ίδια διατηρεί υποτιμημένο το νόμισμα της με τη βοήθεια της ευρωπαϊκής κρίσης, «κλέβοντας» ανάπτυξη από τους πάντες (βιβλιογραφία: Rickard).

https://analyst.gr

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Άγιος Παΐσιος: «Όταν πονάει κανείς για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθιούνται οι άνθρωποι, χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο».

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος παισιος Ï€ÏÎ¿ÏƒÎµÏ…Ï‡Î·Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΠΛΟ ΙΣΧΥΡΟ

~ Παλιά, για να κάνει κανείς κάτι, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.529 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Απίστευτο: Η φωτιά έκαψε το σπίτι, αλλά σταμάτησε στον τοίχο που ήταν γεμάτος εικόνες (ΒΙΝΤΕΟ)

Σημεία Καιρών

Κάθε μέρα που περνά στο φως έρχονται απίστευτες ιστορίες από τα καμμένα της Ανατολικής Αττικής, από τους ανθρώπους που πάλευαν για να σώσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, αλλά και τις ιδιοκτησίες τους.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 89 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αν υπήρχε οργάνωση, δεν θα χάναμε ούτε έναν συνάνθρωπό μας στο Μάτι – Δείτε τι έκανε ο Διοικητής των ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και σώθηκαν 1200 παραθεριστές – Συνεχίστε να παίρνετε Καρανίκες ανόητοι

Greek National Pride

Ποιος είναι ο Κομάντο διοικητής.

Πώς εφαρμόστηκε το Σχέδιο Πυρασφάλειας.

Γιατί έδωσε διαταγή να Γκρεμίσουν τον τοίχο Περίφραξης…
Η «μάχη» με τις φλόγες στα ΚΑΑΥ του Στρατού στον Άγιο Ανδρέα

Γράφει ο: Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης

Μία από τις πιο συγκλονιστικές «μάχες» με τον πύρινο όλεθρο που έπληξε την Ανατολική Αττική ήταν αυτή που δόθηκε από τον Στρατό βασικώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία δευτερευόντως στο Κέντρο Αποκαταστάσεως Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) του Στρατού Ξηράς στον Άγιο Ανδρέα.

Εκεί μάλιστα πέρα από την επιχείρηση κατάσβεσης της φονικής πυρκαγιάς στα όρια της περιμέτρου της μονάδος, είχε μόλις ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία και υποδειγματική πειθαρχία η εκκένωση της μονάδος από τους περίπου 1200 παραθεριστές-στελέχη του Στρατού Ξηράς με τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα η Μονάδα υποδεχόταν κινδυνεύοντες κατοίκους της γύρο περιοχής τα σπίτια των οποίων είχαν καεί και οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν από την μία τις φλόγες και από την άλλη τον τείχο της…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 647 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (28 Ιουλίου)

Αντέχουμε...

Άγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων και Παρμένας οι Απόστολοι και Διάκονοι
Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Άγιος Ευστάθιος που μαρτύρησε στην Άγκυρα
Άγιος Ακάκιος
Αγία Δροσίς
Ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Διακονίσσης
Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός
Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας
Όσιος Δανιήλ ο θαυματουργός
Όσιος Μωησής ο θαυματουργός

Δείτε την αρχική δημοσίευση 596 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (25 Ιουλίου 1261)

Αντέχουμε...

…μια άγνωστη, αλλά ιδιαίτερα σημαίνουσα ημερομηνία για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία

«Χάρη λοιπόν στη Θεία Πρόνοια, η Κωνσταντινούπολη πέρασε ξανά στην εξουσία του βασιλιά των Ρωμαίων, όπως ήταν δίκαιο και όπως έπρεπε την εικοστή Πέμπτη Ιουλίου, κατά την τέταρτη επινέμηση και κατά το έτος έξι χιλιάδες εφτακόσια εξήντα εννιά από γενέσεως κόσμου, ενώ ήταν υπό κατοχή για πενήντα οχτώ χρόνια…»

Η επέτειος της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης από τη φράγκικη τυραννία πριν από 750 χρόνια (το άρθρο γράφτηκε το 2011) περνά απαρατήρητη. Σημειώνεται ότι η πανηγυρική είσοδος του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου στην Πόλη έγινε ανήμερα της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου του 1261. Στα πολλά μας και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λησμονήσαμε μια από τις σημαντικές επετείους της Ιστορίας του Ελληνισμού.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.420 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα: Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας.

Στην λίστα της εθνικής καταστροφής που βίωσε η χώρα μας την 23η Ιουλίου έχει ενταχθεί και το Ίδρυμα μας το οποίο εδρεύει στον Νέο Βουτζά. Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της τόσες υλικές ζημίες που το καθιστούν, για την ώρα, ακατάλληλο προς κατοίκηση δεδομένου ότι έχουν υποστεί, ανάμεσα σε άλλα, σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης .

Το Ίδρυμα μας δεν λαμβάνει καμία απολύτως επιχορήγηση και τα έσοδα προέρχονται από τις μικρές ή μεγάλες δωρεές που μας προσφέρουν ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμοί, από κληροδοτήματα και κάποια ενοίκια ακινήτων.


Αυτή τη στιγμή τα 45 παιδιά μας φιλοξενούνται σε προσφερόμενη στέγη στην Ανάβυσσο μέχρις ότου αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές που έχουν υποστεί οι κτηριακές εγκαταστάσεις μας. Επίσης, 25 άτομα, μοναχές και φιλοξενούμενοι, φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Marathon Beach, του κου Τζιλάβη, στη Νέα Μάκρη.
Αναλυτικότερα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς:
  • Ένα σπίτι φιλοξενίας των παιδιών με όλο το περιεχόμενο (επίπλωση – οικοσκευή)
  • Ο ξενώνας με όλο το περιεχόμενο (επίπλωση – οικοσκευή)
  • Αποθήκες τροφίμων (τρόφιμα, ψυκτικός θάλαμος και υπόλοιπος εξοπλισμός)
  • Αίθουσα υποδοχής με όλο το περιεχόμενο
  • Λογιστήριο (Η/Υ, εκτυπωτές κλπ)
  • Τα γραφεία του Ιδρύματος και το Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων, πέντε (5) Η/Υ, φαξ, εκτυπωτές και φωτοτυπικό μηχάνημα)
  • Ξυλουργείο – Μηχανουργείο με όλο τον εξοπλισμό
  • Το Δίκτυο ύδρευσης
  • Το Δίκτυο ηλεκτροδότησης
  • Τα οχήματα του Ιδρύματος: λεωφορείο 35 θέσεων μεταφοράς παιδιών, 2 μικρά πούλμαν βαν 12θεσια, αγροτικό όχημα 4χ4 και τρακτέρ εργασιών.
  • Ελαιώνας του Ιδρύματος και όλο το φυσικό περιβάλλον
  • Μερική ζημία έχει υποστεί ένα ακόμη σπίτι φιλοξενίας του Ιδρύματος.
Αυτά που άμεσα απαιτείται να αποκαταστήσουμε ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά μας στο σπίτι τους, στο σπίτι που τους προσφέρει την οικογενειακή θαλπωρή και την ασφάλεια που έχουν στερηθεί, είναι:
 • Η αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτρικού και ύδρευσης
 • Η αγορά των οχημάτων, για την μεταφορά των παιδιών (δύο 12θέσια βαν)
 • Η αγορά αγροτικού οχήματος 4χ4 για την μεταφορά αντικειμένων, επίπλων και λοιπές εργασίες
Πως μπορείτε να μας βοηθήστε:
Με την κατάθεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού στους εξής λογαριασμούς:
Τράπεζα
Λογαριασμός
Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
Εθνική Τράπεζα
149/480021-43
GR1101101490000014948002143
Alpha Bank
176/00/2002000196
GR8301401760176002002000196
Eurobank EFG
0026.0096.12.0100916725
GR 5302600960000120100916725
Τράπεζα Πειραιώς
5030-005943-722
GR4601720300005030005943722
Μετά τη κατάθεσή σας στην Τράπεζα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λύρειο Ίδρυμα στο τηλέφωνο 6974.61.04.70 (10:00-16:00) ή στο e-mail lyreio@gmail.com δίνοντάς μας τα πλήρη στοιχεία σας και το ποσό της δωρεάς σας, προκειμένου να σας αποστείλουμε σχετική απόδειξη.
Για οποιαδήποτε άλλη προσφορά-χορηγία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ίδιο τηλέφωνο από τις 10:00 έως τις 16:00.
Η αγάπη και η βοήθεια σας είναι καθοριστική για τη ομαλή αποκατάσταση της ζωής των παιδιών μας τα οποία εκφράζουν ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ με χαμόγελα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι τα σκέφτονται και τους συμπαραστέκονται με κάθε τρόπο.

Λίγα λόγια για το έργο μας:

Σκοπός μας είναι η δωρεάν φροντίδα, ανατροφή, περίθαλψη και εκπαίδευση απροστάτευτων παιδιών, που στερούνται γονέων, είτε γιατί αυτοί δεν βρίσκονται στη ζωή, είτε γιατί έχουν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Το Ίδρυμα από την ίδρυση του, 1967, έχει προσφέρει μία «ζεστή αγκαλιά» σε περισσότερα από 500 παιδιά μέχρι την ενηλικίωση, την πλήρη επιμόρφωση και την οικογενειακή αποκατάστασή τους ενώ σήμερα φιλοξενεί 45 παιδιά.
Φωτογραφικό Υλικό από την Καταστροφή
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μας μπορείτε να βρείτε στο site μας.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σ’αυτόν τον ήρωα το μικρό,το μέγα!

Σημεία Καιρών

της Τρισεύγενης Καπράνου

Απόψε θαυμάζω τον άνθρωπο, που φορτωμένος με το βαρύ του χρέος ρίχνεται στην πύρινη λαίλαπα προκειμένου να φέρει σε πέρας μια αποστολή.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 105 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Οι Πολλοί για Έναν: Δωρεάν Σπίτια σε Πολύτεκνες Οικογένειες από την Εκκλησία στην Περιφέρεια

Σπίτια σε πολυτέκνους προσφέρει ο Σιατίστης!

Να μη μείνει κανένας συνάνθρωπός μας δίχως τα βασικά, χωρίς στέγη και εργασία, είναι το όνειρο του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου, ο οποίος με το πρόγραμμα «Οι πολλοί για έναν» επιδιώκει να συμμετάσχουν όλο και περισσότεροι στη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Με επιμονή, προσπάθεια και, πάνω απ’ όλα, σιωπηλά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε διάστημα ενός έτους κατόρθωσε να συγκεντρώσει τα χρήματα για την αγορά σπιτιών σε χωριά του Δήμου Βοΐου, τα οποία παραχωρεί σε πολύτεκνες οικογένειες που ζουν στην Αθήνα και μένουν στον δρόμο ή σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα!

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία άρχισε ακριβώς πριν από έναν χρόνο, ανήμερα την εορτή της Παναγίας, και εξαγγέλθηκε κατά τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου. «Θέλουμε να καλλιεργήσουμε τη συμμετοχή των πολλών στη βοήθεια και τη συμπαράσταση των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη» δηλώνει στην «Ορθόδοξη Αλήθεια» ο Μητροπολίτης Σισανίου και εξηγεί: «Σε σύμπραξη με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό “Θεόφιλος”, είχαμε μια επικοινωνία και συνεργασία για τις οικογένειες οι οποίες θα δέχονταν να φύγουν από την Αθήνα. Αγκαλιάσαμε αυτή την πρόθεση, επειδή μας ενδιαφέρει και η επιβίωση των χωριών μας, τα οποία είναι πραγματικά υπέροχα και όμορφα».

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Ο Μητροπολίτης Σισανίου κ. Παύλος κάνει γνωστό ότι αρχικά είχε ζητηθεί η εισφορά των πιστών, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των 20.000 ευρώ για την αγορά ενός σπιτιού με κτήμα 32 στρεμμάτων. «Επρεπε άμεσα να βρεθεί λύση για μια πολύτεκνη οικογένεια» υπογραμμίζει ο Μητροπολίτης και συμπληρώνει: «Απευθύνθηκα στον λαό. Του είπα ότι είναι πάρα πολλά χρήματα για έναν άνθρωπο. Είναι όμως πάρα πολύ λίγα για πολλούς. Αν 2.000 άνθρωποι προσφέρουν από 10 ευρώ, θα αγοράσουμε το σπίτι». Ο Μητροπολίτης, συγκινημένος, αναφέρει στην «Ορθόδοξη Αλήθεια» ότι η ανταπόκριση ήταν άμεση. Δεν χρειάστηκαν 2.000 πιστοί. Το σπίτι αγοράστηκε με τη βοήθεια μόνο τριών ανθρώπων.

Κατόπιν δρομολογήθηκαν κάποιες απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο να στεγάσει τα χαμόγελα μιας πολύτεκνης οικογένειας. Η τοπική Εκκλησία όμως δεν εφησυχάζει. Συνεχίζει τον αγώνα της. Επιπροσθέτως, ο Ιεράρχης διευκρινίζει: «Η πρώτη πολύτεκνη οικογένεια θα εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι έως τον Αύγουστο. Πρόκειται για οικογένεια με οκτώ παιδιά, η οποία έμενε στην Αθήνα, σε ένα διαμέρισμα ελάχιστων τετραγωνικών. Σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ακόμα μία οικογένεια με πέντε παιδιά, ενώ, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στο τρίτο σπίτι που ετοιμάζουμε, θα υποδεχθούμε άλλη μία οικογένεια, με τέσσερα παιδιά».

Ο Μητροπολίτης Σισανίου αναφέρει ότι οι οικογένειες που διεκδικούν ένα σπίτι δεν απαιτείται να έχουν καταγωγή από την περιοχή, αρκεί να έχουν τη διάθεση να φύγουν από την πόλη τους και να εργαστούν, διευκρινίζοντας, βέβαια, πως τα σπίτια αρχικά ανήκουν στην τοπική Εκκλησία, αλλά θα παραχωρηθούν στις οικογένειες όταν οι ίδιες αποφασίσουν με ωριμότητα ότι θέλουν να μετεγκατασταθούν στην πόλη, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή για τα μέλη τους.
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Ο ποιμενάρχης έχει ήδη συναντηθεί με τις πρώτες οικογένειες και μας μετέφερε τον ενθουσιασμό γονιών και παιδιών για το νέο αυτό ξεκίνημα, ενώ μας κάνει κοινωνούς της αμέριστης βοήθειας των ομογενών.
Μάλιστα, σε ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Αυστραλία δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον πλησίασαν προκειμένου να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα και να δηλώσουν πως είναι στο πλευρό του σε αυτή την προσπάθεια. «Το καλοκαίρι θα έρθει κάποιος να μας προσφέρει ακόμα ένα σπίτι, ώστε να το διαθέσουμε σε κάποια πολύτεκνη οικογένεια» αποκαλύπτει ο κ. Παύλος, τονίζοντας ότι αρκετοί πιστοί από όλη τη Μακεδονία διαθέτουν τον εαυτό τους για τη στήριξη αυτής της ιδέας.

«ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ»

Ο Μητροπολίτης Σισανίου μάς ενημερώνει, επίσης, ότι γενικότερα υπάρχουν αρκετές προσφορές σπιτιών και από άλλα χωριά, ενώ κάνει έκκληση μέσω της εφημερίδας να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. «Αν καθένας δώσει 10 ευρώ και γίνει αυτό που λέμε “οι πολλοί για τον έναν”, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Θα είναι μια μικρή επανάσταση για την πατρίδα μας, για τα χωριά μας. Οι άνθρωποι θα ζουν με αξιοπρέπεια» επισημαίνει και προσθέτει πως οι οικογένειες που θα μετεγκατασταθούν στην περιοχή θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση όχι μόνο της Μητροπόλεως αλλά και των Αρχών του τόπου. Το θεάρεστο αυτό έργο του Μητροπολίτη όμως δεν σταματά εδώ. Ο ίδιος μεριμνά ώστε οι γονείς να βρουν εργασία, για να μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Υπάρχει, άλλωστε, μεγάλη προσφορά εργασίας στις αγροτικές καλλιέργειες, ενώ ο ίδιος σημειώνει πως και τα σχολεία της περιοχής είναι εξαιρετικά, κάτι που αποδεικνύεται από την εισαγωγή του 80% των μαθητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία | Ορθόδοξη Αλήθεια

http://istologio.org/?p=8367&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+istologio+%28Alive+blog%29

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη Αγέλης Λύκων (Alberto Bagnai)

Greek National Pride

Ο Αλμπέρο Μπανιάι καυτηριάζει την υποκριτική «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» προς την πυρόπληκτη Ελλάδα.

Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας έφεραν θάνατο: Την άνοιξη του 2018 επιβλήθηκαν περικοπές 34.000.000 ευρώ στην πολιτική και αντι-πυρική προστασία της χώρας, τόσο σε πυροσβέστες όσο και σε υλικο-τεχνική υποδομή: λιγότεροι πυροσβέστες, πιο εποχικοί, λιγότερα υλικά και ανύπαρκτα μέσα. Αυτός ήταν ο επιβεβλημένος ευρωπαϊκός μνημονιακός στόχος, με κυριολεκτικά θανατηφόρες συνέπειες για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2018.

Ο Αλμπέρτο Μπανιάϊ καυτηρίασε την υποκρισία ευρωπαίων «σοσιαλιστών» που αποσιωπούν τις μνημονιακές περικοπές στην πυρο-προστασία της Ελλάδας, ενώ πιο παλιά συνέβαλλαν στην απάτη των «λανθασμένων πολλαπλασιαστών» του ΔΝΤ . Απολαύστε την εκπληκτική τρίλεπτη ομιλία του:

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στο τέλος του βίντεο εκ παραδρομής γράφτηκερ «φορολογικοί πολλαπλασιαστές» (του ΔΝΤ) ενώ το σωστό είναι «δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές».

Περιγραφή: Ο Alberto Bagnai καυτηριάζει την υποκριτική «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» στην πυρόπληκτη Ελλάδα. Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότηταςέφεραν θάνατο: Την άνοιξη του 2018 επιβλήθηκαν περικοπές 34.000.000 ευρώστην πολιτική και αντι-πυρική προστασία της χώρας, τόσο σε πυροσβέστες όσο καισε υλικο-τεχνική υποδομή: λιγότεροι πυροσβέστες, πιο εποχικοί, λιγότερα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.063 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Γέροντα, τά διάφορα κινήματα, οἱ διαμαρτυρίες πού γίνονται ἀπό τούς Χριστιανούς ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα;

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὁμολογία πίστεως

Γέροντα, τά διάφορα κινήματα, οἱ διαμαρτυρίες πού γίνονται ἀπό τούς Χριστιανούς ἔχουν κάποιο ἀποτέλεσμα;

– Ἡ παρουσία τῶν Χριστιανῶν εἶναι πλέον ὁμολογία πίστεως. Μπορεῖ κανείς μέ τήν προσευχή νά βοηθήση περισσότερο, ἀλλά τήν σιωπή του θά τήν ἐκμεταλευθοῦν οἱ ἄλλοι καί θά ποῦν: «Ὁ τάδε καί ὁ τάδε δέν διαμαρτυρήθηκαν, ἑπομένως εἶναι μέ τό μέρος μας· συμφωνοῦν μαζί μας». Ἄν δέν ἀρχίσουν μερικοί νά χτυποῦν τό κακό, νά ἐλέγχουν δηλαδή αὐτούς πού σκανδαλίζουν τούς πιστούς, θά γίνη μεγαλύτερο κακό. Ἔτσι θά τονωθοῦν λίγο οἱ πιστοί, ἀλλά καί θά ἐμποδισθοῦν λίγο ὅσοι πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δικό τους καΐκι, νά κάνουν βόλτες· εἶναι τό σκάφος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί εἶναι κατακριτέοι. Τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά ἔχουν μεγάλο μισθό, πολυτελές αὐτοκίνητο, νά τρέχουν στίς διασκεδάσεις… Καί ὕστερα κάνουν νόμο νά πατρεύωνται μέ….

πολιτικό γάμο, νομιμοποιοῦν τίς ἀμβλώσεις… Τί θά κάνη ὁ Θεός, ἄλλο θέμα.

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σ. 43.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/07/blog-post_88.html#more

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ένας άγνωστος ομολογητής τον καιρό της εισβολής

Σημεία Καιρών

Το βιβλίο του Ρόνι Αλασόρ έφερε στην επικαιρότητα ο καθηγητής Γιαλτσίν Κιουτσούκ μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή για το «φίλο» του Αττίλα Ολγκάτς, ο οποίος ομολόγησε κυνικά ότι σκότωσε 10 Ελληνοκύπριους κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 254 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: «Αν ή Εκκλησία δεν μιλάει, για να μην έρθει σε ρήξη με το κράτος, αν οι μητροπολίτες δεν μιλούν, για να τα έχουν καλά με όλους… τότε ποιος θα μιλήσει;»

Σημεία Καιρών

Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα
Είχε έρθει στο Καλύβι ένας άθεος μέχρι το κόκκαλο. Αφού είπε διάφορα, μετά μού λέει:

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.085 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Als-100: Αυτή είναι η ελληνικής σχεδίασης φρεγάτα – ΦΩΤΟ

Greek National Pride

Η κορβέτα/ελαφρά φρεγάτα Als Class 100 αποτελεί προϊόν ελληνικής σχεδίασης, στην οποία έχουν ενσωματωθεί το σύνολο των απαιτήσεων του ΠΝ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τις ιδιαιτερότητες του αρχιπελάγους του Αιγαίου, όπου αναμένεται να επιχειρεί κατά κύριο λόγο, όσο και την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει χαμηλό ακουστικό, θερμικό και ηλεκτρομαγνητικό ίχνος (χαρακτηριστικά stealth) και σε κάθε περίπτωση το πλοίο θα μπορεί να εκπληρώνει το σύνολο των απαιτούμενων αποστολών και καθηκόντων ενσωματώνοντας μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων και οπλισμού, όπου έχει προβλεφθεί η προσφορά εναλλακτικών επιλογών ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΝ.

Ο τύπος Als Class 100 έχει εκτόπισμα 2.655 τόνων, ολικό μήκος 105,67 m και πλάτος 15,46 m, με ενδιαιτήσεις για 105 μέλη πληρώματος και 32 επιπλέον εφεδρικές, ενώ το σύστημα πρόωσης αποτελεί συνδυασμό πετρελαιοκινητήρων και αεριοστρόβιλου (CODAG/Combined Diesel and Gas), συνολικής ισχύος 37 ΜW με δύο προπέλες μεταβλητού βήματος, επιτυγχάνοντας μέγιστη ταχύτητα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 705 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αυτοί Είναι οι Ιδρυτές και Χρηματοδότες της Ε.Ε. Γιατί ΚΡΥΒΟΥΝ το Παρελθόν τους

Greek National Pride

Αυτοί Είναι οι Ιδρυτές και Χρηματοδότες της ΕΕ.
Γιατί ΚΡΥΒΟΥΝ το Παρελθόν τους

Από την αρχή, ένας από τους κύριους χρηματοδότες της «Ε.Ε. των Βρυξελλών» ήταν η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας. Στις 24 Απριλίου 1964, οι βασικοί αρχιτέκτονες της «Ε.Ε. των Βρυξελλών» – όλοι τους ενεργά μέλη της

κοινοπραξίας IG Farben / Ναζί κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου – συναντήθηκαν στην έδρα της «Ε.Ε. των Βρυξελλών» σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι άνδρες που εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα είναι:….Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Walter Hallstein – το αφεντικό της «Ε.Ε. των Βρυξελλών»

 • Ο Γερμανός Καγκελάριος Ludwig Erhard

 • Ludger Westrick, επικεφαλής της γερμανικής Καγκελαρίας

 • Karl Carstens, γερμανός υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών

 • Karl-Günther von Hase, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Τύπου και Πληροφοριών της γερμανικής κυβέρνησης

Η παραπάνω εικόνα παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς, οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με τους συμμετέχοντες της…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.233 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Διαβάστε την απάντηση που έδωσε ο Άγιος Πορφύριος, σε έναν ψυχίατρο που κατηγόρησε τον Χριστιανισμό

Σημεία Καιρών

Μου έλεγε ο Γέροντας μια μέρα: «Ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα: τόσο το αίσθημα ανωτερότητος για την αρετή του, όσο και το αίσθημα κατωτερότητος για την αμαρτωλότητά του.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 378 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η κατεδάφιση και ο διαμελισμός της Ελλάδας

Σημεία Καιρών

Γράφει ο Βασίλης Βιλιάρδος

Φαίνεται να επικρατεί ο ισχυρισμός πως σε μία χώρα των 10,75 εκ. Πολιτών, εκ των οποίων τα 2 εκ. είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, δεν υπάρχει καμία ηγετική φυσιογνωμία – κάτι που εάν ήταν αλήθεια, τότε δίκαια θα κατέληγε η πατρίδα μας στα σκουπίδια της ιστορίας, αφού δεν θα διέθετε ούτε έναν ικανό να την οδηγήσει στην απελευθέρωση της από το γερμανικό οικονομικό ζυγό.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.213 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μαρτυρία ασθενούς: «Άκουσα μια φωνή που μου είπε…, θα έρθεις στο Όρος»

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για παναγια παραμυθια

«Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου χωρίς πόνους»

«Τον Αύγουστο του 2003 μου παρουσιάστηκαν δυνατοί πόνοι στα γόνατα. Οι γιατροί τους οποίους επισκέφθηκα μου είπαν πως οι αρθρώσεις των γονάτων μου ήταν σε άσχημη κατάσταση και πέραν της φαρμακευτικής αγωγής μου συνέστησαν να αποφεύγω παντί τρόπω ακόμη και τα πεζοδρόμια.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 437 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ἅγιος Παΐσιος: «Μερικοὶ τί καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουν! Ἐνῶ ἄλλοι, πόσο βασανίζονται μὲ πράγματα ποὺ οὔτε κἄν ὑπάρχουν»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πνευματικὸς ἀγώνας»,
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Γ΄,
ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ
στοὺς λογισμοὺς ὑπόνοιας
– Γέροντα, τί βοηθάει νὰ διώχνω τοὺς λογισμοὺς ὑπόνοιας;
– Ὅλα εἶναι πάντα ἔτσι, ὅπως τὰ βλέπεις; Νὰ βάζης πάντα ἕνα ἐρωτηματικὸ σὲ κάθε λογισμό σου, μιὰ ποὺ ὅλα τὰ βλέπεις συνήθως ἀριστερά, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κανέναν καλὸ λογισμὸ γιὰ τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνης μὲ τὶς κρίσεις σου.
Ἂν βάζης δύο ἐρωτηματικά, εἶναι πιὸ καλά. Ἂν βάζης τρία, εἶναι ἀκόμη καλύτερα. Ἔτσι κι ἐσὺ εἰρηνεύεις καὶ ὠφελεῖσαι, ἀλλά καὶ τὸν ἄλλον ὠφελεῖς. Ἀλλιῶς, μὲ τὸν ἀριστερὸ λογισμὸ νευριάζεις, ταράζεσαι καὶ στενοχωριέσαι, ὁπότε βλάπτεσαι πνευματικά.
Ὅταν ἀντιμετωπίζης ὅ,τι βλέπεις μὲ καλοὺς λογισμούς, μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ θὰ δῆς ὅτι ὅλα ἦταν πράγματι ἔτσι, ὅπως τὰ εἶδες μὲ καλοὺς λογισμούς. Θὰ σοῦ πῶ ἕνα περιστατικό, γιὰ νὰ δῆς τί κάνει ὁ ἀριστερὸς λογισμός. Μιὰ μέρα ἦρθε στὸ Καλύβι ἕνας μοναχὸς καὶ μοῦ λέει: «Ὁ Γερο-Χαράλαμπος εἶναι μάγος· ἔκανε μαγικά». «Τί λές, μωρὲ χαμένε; Δὲν ντρέπεσαι;», τοῦ λέω. «Ναί, μοῦ λέει, τὸν εἶδα μιὰ νύχτα μὲ φεγγάρι ποὺ ἔκανε «μ, μ, μμμ…» καὶ ἔχυνε μὲ μία…
νταμιτζάνα κάτι μέσα στὰ κλαδιά».
Πάω μία μέρα καὶ βρίσκω τὸν Γερο-Χαράλαμπο. «Τί γίνεται, Γερο-Χαράλαμπε; τοῦ λέω. Πῶς τὰ περνᾶς; Τί κάνεις; Κάποιος σὲ εἶδε ποὺ ἔρριχνες ἐκεῖ μέσα στὰ βάτα κάτι μὲ μία νταμιτζάνα καὶ ἔκανες «μ, μ, μμμ…»».
«Ἦταν κάτι κρίνα μέσα στὰ ρουμάνια, μοῦ λέει, καὶ πῆγα νὰ τὰ ποτίσω. Ἔλεγα «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!» -καὶ ἔρριχνα λίγο νερὸ στὸ ἕνα κρίνο• «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!» καὶ ἔρριχνα λίγο νερὸ στὸ ἄλλο… Γέμιζα πάλι τὴν νταμιτζάνα, ξαναέρριχνα».
Βλέπεις; Καὶ ὀ ἄλλος τὸν πέρασε γιὰ μάγο! Βλέπω, μερικοὶ κοσμικοὶ τί καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουν! Ἐνῶ ἄλλοι, οἱ καημένοι, πόσο βασανίζονται μὲ πράγματα ποὺ οὔτε κἄν ὑπάρχουν, ἄλλα οὔτε καὶ ὁ πειρασμὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὰ σκεφθῆ! Μιὰ φορά, ὅταν ἔβρεξε μετὰ ἀπὸ μεγάλη ἀνομβρία, ἔνιωσα τέτοια εὐγνωμοσύνη στὸν Θεό, ποὺ καθόμουν μέσα στὸ Καλύβι καὶ ἔλεγα συνέχεια: «Σ’ εὐχαριστῶ ἑκατομμύρια-δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου».
Ἔξω, χωρὶς νὰ τὸ ξέρω, ἦταν ἕνας κοσμικὸς καὶ μὲ ἄκουσε. Ὅταν μὲ εἶδε μετά, μοῦ εἶπε: «Πάτερ, σκανδαλίσθηκα. Ἄκουσα νὰ λὲς «ἑκατομμύρια-δισεκατομμύρια» καὶ εἶπα «τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει ὁ πατὴρ Παΐσιος;»». Τί νὰ τοῦ ἔλεγα; Ἐγὼ ἐννοοῦσα εὐχαριστίες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν βροχή, καὶ αὐτὸς νόμιζε ὅτι μετροῦσα χρήματα. Καὶ ἂν ἦταν κανένας ἄλλος, θὰ μποροῦσε νὰ ἔρθη νὰ μὲ ληστέψη τὸ βράδυ, νὰ μοῦ δώση καὶ ἕνα γερὸ ξύλο, καὶ τελικὰ δὲν θὰ ἔβρισκε τίποτε.
Μιὰ ἄλλη φορὰ εἶχε ἔρθει κάποιος ποὺ εἶχε ἄρρωστο παιδί. Τὸν πῆρα νὰ τὸν δῶ μέσα στὸ ἐκκλησάκι. Ὅταν ἄκουσα τὸ πρόβλημά του, τοῦ εἶπα, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω: «Κάτι πρέπει νὰ κάνης κι ἐσύ, γιὰ νὰ βοηθηθῆ τὸ παιδί σου. Μετάνοιες δὲν κάνεις, νηστεία δὲν κάνεις, χρήματα δὲν ἔχεις, γιὰ νὰ κάνης ἐλεημοσύνες, πὲς στὸν Θεό: «Θεέ μου, δὲν ἔχω κανένα καλὸ νὰ θυσιάσω γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ μου, θὰ προσπαθήσω τουλάχιστον νὰ κόψω τὸ τσιγάρο»».
Ὁ καημένος συγκινήθηκε καὶ μοῦ ὑποσχέθηκε πὼς θὰ τὸ κάνη. Πῆγα νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν πόρτα, γιὰ νὰ φύγη, καὶ ἐκεῖνος ἄφησε τὸ τσακμάκι καὶ τὰ τσιγάρα μέσα στὸ ἐκκλησάκι, κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἐγὼ δὲν τὸ πρόσεξα. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸν μπῆκε ἕνας νεαρὸς στὸ ἐκκλησάκι, κάτι ἤθελε νὰ μοῦ πῆ, καὶ ὕστερα βγῆκε ἔξω καὶ κάπνιζε.
Τοῦ λέω: «Παλληκάρι, δὲν κάνει νὰ καπνίζης ἐδῶ. Πήγαινε λίγο πιὸ πέρα». «Μέσα στὴν ἐκκλησία ἐπιτρέπεται νὰ καπνίζης;», μοῦ λέει. Αὐτὸς εἶχε δεῖ τὸ πακέτο μὲ τὸ τσακμάκι ποὺ εἶχε ἀφήσει ὁ πατέρας τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ καὶ ἔβαλε λογισμὸ ὅτι καπνίζω. Τὸν ἄφησα νὰ φύγη μὲ τὸν λογισμό του. Καλά, καὶ ἂν κάπνιζα, καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία θὰ κάπνιζα; Βλέπετε τί εἶναι ὁ λογισμός;
– Γέροντα, ἡ ὑπόνοια, ἡ καχυποψία, πόση ζημιὰ μπορεῖ νὰ κάνη στὴν ψυχή;
– Ἀνάλογα μὲ τὴν ὑπόνοια εἶναι καὶ ἡ ζημιά. Ἡ καχυποψία φέρνει καχεξία.
– Πῶς θεραπεύεται;
– Μὲ καλοὺς λογισμούς.
– Γέροντα, ἂν δῆ ὁ ἄνθρωπος ὅτι πέφτει ἔξω μιὰ φορά, αὐτὸ δὲν τὸν βοηθάει;
– Ἂν πέση μιὰ φορὰ ἔξω, τέλος πάντων· ἂν πέση ὅμως δυὸ φορές, θὰ σακατευθῆ. Θέλει προσοχή, γιατί καὶ ἕνα τοῖς χιλίοις νὰ μὴν εἶναι τὰ πράγματα ἔτσι ὅπως τὰ σκεφθήκαμε, κολαζόμαστε. Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο, μιὰ φορὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ ἕνα γεροντάκι, ὁ Γερο-Δωρόθεος, τηγάνιζε κολοκυθάκια. Τὸν εἶδε ἕνας ἀδελφὸς τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἔβαζε στὸ τηγάνι καὶ ἔρχεται καὶ μοῦ λέει: «Νὰ δῆς, ὁ Γερο-Δωρόθεος τηγανίζει κάτι μπαρμπούνια τόσο μεγάλα!». «Μά, τοῦ λέω, ὁ Γερο-Δωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τηγανίζη μπαρμπούνια». «Ναί, μοῦ λέει, τὰ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου, κάτι μπαρμπούνια τόσα!».
Ὁ Γερο-Δωρόθεος εἶχε ἔρθει δεκαπέντε χρόνων στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἦταν σὰν μάνα. Ἂν ἔβλεπε κανένα καλογέρι λίγο φιλάσθενο, «ἔλα ἐδῶ, τοῦ ἔλεγε, ἔχω ἕνα μυστικὸ νὰ σοῦ πῶ», καὶ τοῦ ἔδινε λίγο ταχίνι μὲ κοπανισμένα καρύδια ἢ κάτι ἄλλο. Καὶ τὰ γεροντάκια τὰ οἰκονομοῦσε ἀνάλογα. Πάω μετὰ στὸν Γερο-Δωρόθεο καὶ τί νὰ δῶ; Κολοκυθάκια τηγάνιζε γιὰ τὸ νοσοκομεῖο!
– Καὶ ἄν, Γέροντα, ἕνας λογισμὸς ὑπόνοιας γιὰ κάποιον βγῆ ἀληθινός;
– Καὶ ἂν μιὰ φορὰ βγῆ ἀληθινὸς ἕνας τέτοιος λογισμός, σημαίνει ὅτι κάθε φορὰ θὰ εἶναι ἀληθινοὶ τέτοιοι λογισμοί; Ὕστερα ποῦ ξέρεις ἂν ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ βγῆ ἀληθινὸς ἐκεῖνος ὁ λογισμός, γιὰ νὰ δώση πνευματικὲς ἐξετάσεις ὁ ἄλλος στὴν ταπείνωση; Βέβαια χρειάζεται νὰ προσέχη κανεὶς νὰ μὴ δίνη καὶ ὁ ἴδιος ἀφορμές, ὥστε ὁ ἄλλος νὰ βγάζη λανθασμένα συμπεράσματα. Γιὰ νὰ βάλη λ.χ. κάποιος ἕναν ἀριστερὸ λογισμὸ γιὰ σένα, μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ ἔχη ἐμπάθεια, ἄλλα κι ἐσὺ μπορεῖ νὰ ἔδωσες ἀφορμή. Ἄν, παρόλο ποὺ ἐσὺ πρόσεξες, ὁ ἄλλος σκεφθῆ κάτι εἰς βάρος σου, τότε νὰ δοξάσης τὸν Θεὸ καὶ νὰ εὐχηθῆς γιὰ ἐκεῖνον.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ἅγιος Παΐσιος: Ἐπικοινωνία μέ αὐτιστικά παιδιά

Διήγηση Ἠλία Βουτσινᾶ, ἀπό τήν Πάτρα: …
«Ἐργαζόμουν ὡς ἀναπληρωτής καθηγητής στό Εἰδικό σχολεῖο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου, τήν σχολική χρονιά 2009–2010. Σέ αὐτό τό σχολεῖο φοιτοῦν παιδιά ἀπό 13 ἕως 28 ἐτῶν ἔχοντας διάφορα προβλήματα ὑγείας, ὅπως σύνδρομο Down (μογγολισμός), βαριά–μέτρια ἐλαφριά νοητική ὑστέρηση, αὐτισμό, τυφλότητα, ὡς καί διάφορα ψυχολογικά καί ψυχιατρικά προβλήματα ἀπό ἐλαφριά ἕως καί μέ ἱστορικό σχιζοφρένειας. Κάποια ἀπό αὐτά τά παιδιά, λόγῳ τῆς ἀσθένειάς των, δέν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν κἄν, βγάζοντας ἄναθρες κραυγές καί λέγοντας μονολεκτικά κάποιες λέξεις.»
Σέ ἕνα τμῆμα ἔχουμε δύο παιδιά αὐτιστικά. Ἀπό αὐτά, ὁ μέν Δ. λέει μόνο κάποιες λέξεις, ὁ δέ Π. μιλάει τόσο σιγά, ὥστε καί ἀπόλυτη ἡσυχία νά γίνεται δέν μπορεῖς νά ἀκούσης τί λέει. Στήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς τούς διάβαζα κάποια παραμυθάκια, ἀλλά δέν ἔδειχναν ἐνδιαφέρον. Κοιτοῦσαν δεξιά καί ἀριστερά, σηκώνονταν, ἔκαναν φασαρία καί ἐν γένει δέν μποροῦσα μέ τίποτε νά τούς κάνω νά ἀκούσουν ἔστω καί γιά λίγα λεπτά. Ὅταν μετά ἀπό τήν πάροδο 2–3 μηνῶν εἶπα νά τούς διαβάσω τόν Βίο τοῦ γέροντος Παϊσίου, τότε ὁ Π. ἀπό ἐκεῖ πού ἔδειχνε νά εἶναι στόν κόσμο του, ἄρχισε να…παρακολουθῆ μέ ἐνδιαφέρον. Ἔβαζε τά χέρια του κάτω ἀπό τό πηγούνι καί μέ κοίταζε ἐνῶ μιλοῦσα. Καί ὅπως λένε οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες, ἄν ἕναν αὐτιστικό καταφέρης νά τόν κάνης νά σέ κοιτάη στά μάτια, τότε τόν ἔχεις κερδίσει, γιατί σοῦ ἐπιτρέπει νά μπῆς στόν κόσμο του. Ὄχι ἐγώ, δέν τόν κέρδισα, ἀλλά ὁ π. Παΐσιος μέ τά λόγια του, τά ὁποῖα ἀνεγίνωσκα μόνο. Μάλιστα δέ, συνάδελφος πού πέρασε ἀπό τήν τάξη μιά φορά καί εἶδε τόν Π. στήν προειρημένη στάση, μοῦ εἶπε: “Τί τούς κάνεις, βρέ Ἠλία, καί σέ κοιτάζουν μέ τόση προσήλωση;”. “Ἐγώ; Ὁ Γέροντας”, σκέφτηκα.»
Ἕνα δεύτερο περιστατικό εἶναι μέ τήν Ε., ἡ ὁποία πάσχει ἀπό βαριά νοητική ὑστέρηση μέ ἱστορικό σχιζοφρένειας. Παίρνει κάθε μέρα ἰσχυρά ψυχιατρικά χάπια καί ἐπικοινωνεῖ μέ νοήματα ἤ μέ ἄναθρες κραυγές πού ἀναλόγως τήν περίπτωση σημαίνουν ναί ἤ ὄχι. Ἐνῶ, λοιπόν, μιά μέρα τῆς διάβαζα τόν Βίο τοῦ Γέροντος καί καθόταν ἥσυχη καί ἄκουγε, σέ μιά στιγμή σταμάτησα νά διαβάζω γιά λίγα λεπτά, προκειμένου νά στείλω ἕνα μήνυμα μέ τό κινητό μου τηλέφωνο. Τότε ἡ Ε. σηκώθηκε, ἦρθε πρός τό μέρος μου καί ἄρχιζε μέ τό δάκτυλό της νά μοῦ δείχνη τίς σελίδες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες εἶχα ἀνοικτό τό βιβλίο. Ἐγώ δέν κατάλαβα. Τῆς λέω: “Ε., τί θές;”. Συνέχιζε τό ἴδιο. Τῆς ξανάκανα τήν ἐρώτηση καί ὕστερα ἀπό 2–3 φορές, τῆς λέω: “Θές νά συνεχίσω νά διαβάζω;”. Τότε ἡ Ε. ἔγνεψε καταφατικά, ἔβγαλε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν κραυγή πού ἔχουμε μάθει ὅτι σημαίνει ναί καί κάθησε στή θέση της».
ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized