Tag Archives: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

M_KVNSTANTINOS

Γερόντισσα Ὁλυμπιάς

 

            Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος δὲν γκρέ­μι­σε τὴ Ρώ­μη, ἀλ­λά, ὅ­πως ἔ­χει εἰ­πω­θεῖ, τὴ με­τέ­φε­ρε στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη. Γι᾿ αὐ­τὸ συν­τη­ροῦ­σε στὴ νέ­α πό­λη τὸ ρω­μα­ϊ­κὸ ὄ­νο­μα, τὸ κρά­τος τῶν Ρω­μαί­ων, τὴ ρω­μα­ϊ­κὴ πο­λι­τεί­α. Τὸ ὄ­νο­μα Ρώ­μη σή­μαι­νε τὸ ἔ­δα­φος τοῦ Βυ­ζαν­τι­νοῦ κρά­τους, ποὺ συ­χνὰ οἱ Βυ­ζαν­τι­νοὶ τὸ ἔ­λε­γαν ‹‹Ρω­μα­νί­α››. Ὁ ὅ­ρος ‹‹Ρω­μα­νί­α›› δή­λω­νε στὸ σύ­νο­λό της τὴν Αὐ­το­κρα­το­ρί­α. Οἱ Δυ­τι­κοὶ συγ­γρα­φεῖς ὀ­νό­μα­ζαν ‹‹Ρω­μα­νί­α›› τὸ Ἀ­να­το­λι­κὸ μέ­ρος τοῦ Ρω­μα­ϊ­κοῦ κρά­τους.

            Ἀ­νά­μνη­ση αὐ­τῶν τῶν ἱ­στο­ρι­κῶν ἀρ­χῶν εἶ­ναι σή­με­ρα οἱ ὅροι ‹‹Ρω­μηός›› καὶ ‹‹Ρω­μη­ο­σύ­νη››. Ση­μαί­νουν τὸ σύγ­χρο­νο Ἕλ­λη­να, τὸ σύγ­χρο­νο Ἑλ­λη­νι­σμό, τὴ συ­νέ­χεια τοῦ ρω­μα­ϊ­κοῦ καὶ ἑλ­λη­νι­κοῦ κό­σμου. Ἡ λα­ϊ­κὴ ποί­η­ση χρη­σι­μο­ποι­εῖ τὸν ὅ­ρο ‹‹Ρω­μηός››, γιὰ νὰ δη­λώ­σει τὸ λα­ό, ποὺ ἐ­πέ­ζη­σε με­τὰ τὴν πτώ­ση τῆς πό­λε­ως. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

Ἡ μετάλλαξη τοῦ περήφανου Ρωμηοῦ σὲ γραικοζητιάνο τῆς ἡδονῆς καὶ τῶν ἀργυρίων

Τοῦ Ρωμανοῦ  Ξενοφάνους Ἀνδρούτσου
«Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἄθεος ἢ ὁτιδήποτε. Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸ χρέος του, ἔκτισε μεγάλη πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται χάριν πολυτελείας τὴν ἀπιστία καὶ τὴν ἀπαισιοδοξία. Ἀλλὰ γραικύλος τῆς σήμερον, ὅστις θέλει νὰ κάμη δημόσια τὸν ἄθεο ἢ τὸν κοσμοπολίτη, ὁμοιάζει μὲ νάνο ἀνορθούμενον ἕως ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάση καὶ αὐτὸς γίγας.  Τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος, τὸ δοῦλο, ἀλλ’ οὐδὲ ἧττον καὶ τὸ ἐλεύθερον, ἔχει διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκείας του». (Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης)
Πῶς κατάφερε ἡ φραγκοσαξωνικὴ νόσος τοῦ ἀντικληρικαλισμοῦ, τῆς ἀθεΐας, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς κουλτούρας τοῦ «ἄρτου καὶ θεάματος», νὰ ἀλώσει τὴν Παράδοσή μας καὶ νὰ μᾶς καταντήσει συμπλεγματικοὺς ξενομανεῖς καὶ «νάνους ἀνορθούμενους»; Ἀκριβῶς ἐπειδὴ θαμπωθήκαμε ἀπὸ τὰ «ἀνδραγαθήματα» τοῦ κάθε μασόνου συνωμότη καὶ ἀπὸ τὶς γαιώδεις φιλοσοφίες ποὺ ἐξάπτουν καὶ ἱκανοποιοῦν τὸν ἐγωισμὸ καὶ ἀποχαλινώνουν τὴν φαντασία. 
Γιατί ἐμεῖς ποὺ ἐκπολιτίσαμε καὶ ἐξαγιάσαμε τὴν Οἰκουμένη, νὰ ταυτιστοῦμε μὲ τὶς ἰδεοληψίες τῆς Γαλλικῆς, Ἀμερικανικῆς καὶ Ὀκτωβριανῆς ἐπανάστασης τῶν στοῶν τῆς σατανιστικῆς – θεϊκῆς – μασονικῆς τριάδας, τῆς «ἐξαγνιστικῆς» γκιλλοτίνας καὶ τῶν γκούλαγκς καὶ νὰ ποτιστοῦμε μὲ τὸ δηλητήριο τοῦ σχολαστικισμοῦ, τοῦ ὑλισμοῦ καὶ ὅλων τῶν πολιτιστικῶν ὑποκατάστατων τῆς Φραγκιᾶς, τῆς «Δημοκρατίας» τῆς “Land of the Free(masons)”, τῆς Σοβιετίας καὶ…. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τό ἔθνος τῶν Ῥωμηῶν

 «Τὸ νὰ εἶναι κανεὶς Ἕλληνας, τὸ νὰ εἶναι κανεὶς Ρωμηός, δὲν εἶναι ὑπερηφάνεια ἀλλὰ εἶναι σταυρὸς καὶ μόνο σὰν σταυρὸ καὶ σὰν διακόνημα μποροῦμε νὰ τὸ κρατήσουμε»
Μητροπολίτης Λεμεσού π.Ἀθανάσιος  

Τό ἔθνος τῶν Ῥωμηῶν

Εἶναι γεγονὸς ὅτι καυχόμαστε γιὰ τὴν ἑλληνική μας καταγωγὴ καὶ τὴν σχέση μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ὄχι ἀδίκως βέβαια, παρόλο ποὺ
καμιὰ φορᾶ εἴμαστε λίγο ὑπερβολικοί, ὅμως ἡ ἱστορία δικαιώνει τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.

Πάρα πολλοὶ λαοὶ ἄκουσαν τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πάρα πολλοὶ λαοὶ δέχθηκαν τὶς ἐπισκέψεις τῶν Ἀποστόλων, πρὸς στιγμὴν ἔγιναν χριστιανοί, ἀλλὰ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων εἴτε χάθηκαν γιατί ὑποδουλώθηκαν ἀπὸ ἄλλους λαούς, εἴτε ἄλλαξαν θρησκεία ἐξολοκλήρου, εἴτε προσχώρησαν σὲ αἱρέσεις καὶ ἄλλες κακοδοξίες οἱ ὁποῖες Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.ΡΩ.:«ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗKE THN 25η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ». Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ »ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» (ΑΧΕΛΩΟΣ TV- 2012)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 18/02/2012

ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ:ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓ.ΦΙΛΙΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ.

ΣΧΟΛΙΑ:
ΕΝΑΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝΤΟΣ  ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ.

https://www.youtube.com/watch?v=_396IP5KxBI

Σχολιάστε

Filed under ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας.

 
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:  10/10/2011
Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος

Σχόλιο ΠΑΖΛ: Η παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στην Ρωμανία, στους Ρωμηούς και στην προσπάθεια της Δύσης να ¨κοπεί¨ η συνέχεια του ελληνισμού.  Το δημοτικό τραγούδι, η ψυχή του έθνους  μας, αποτελεί τον πρώτο και τον αδιαμφισβήτητο μάρτυρα της ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ μας. Ακολουθεί πάλι η ποίηση, το έντεχνο τραγούδι και μετά ο κινηματογράφος που ¨προδίδουν¨ την Ρωμηοσύνη των Ελλήνων. Μετά αρχίζουν τα ιστορικά και τα επιστημονικά από τον π. Γεώργιο Μεταλληνό, τον Κων/νο Χολέβα κλπ για να πείσουν του αδαείς Έλληνες, τι μηχανεύονται εδώ και χρόνια οι ξένοι. Όχι μόνο η Ρωμανία αλλά και η Μακεδονία στο παιχνίδι για να διακοπή η συνέχεια του Ελληνισμού. Συνεχίζουμε με τις θέσεις του Κωστή Παλαμά σχετικά με την Ρωμηοσύμη και ακολουθεί  το μνημειώδες έργο του Ιωάννη Ρωμανίδη ¨Ρωμανία, Ρωμηοσύνη, Ρούμελη¨, όπου μπορούμε να συνδεθούμε με τον εν λόγω ιστότοπο και να σερφάρουμε στο πλούσιο έργο του. Τελειώνουμε με το βιβλίο του Αναστάσιου Φιλιππίδη ¨Ρωμηοσύνη ή βαρβαρότητα¨ (Scribd). Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω ενότητες:

  1. Δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στην Ρωμανία ή που ονομάζονται Ρωμαίικα  (Βίντεο)

  2.  Με το βλέμμα του ποιητή Καβάφη

  3.  Η Ρωμηοσύνη, ο Ρωμηός και η Ρωμηά στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι.

  4.  Η  χρήσις του όρου Ρωμηός, εν ταις Ελληνικαίς ταινίαις.

  5.  Ρωμανία, «Βυζάντιο» & διαχρονική ελληνικότητα.
  6. Τα ιστορικά πλαίσια της Ρωμηοσύνης.
  7. Το όνομα Ρωμηός και η ιστορική του σημασία.
  8.  Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη.
  9. Ρωμανία και Μακεδονία: Η ιδεολογική πάλη ενάντια στους Φράγκους συνεχίζεται.
 10. Τὸ Βυζάντιο, ρθοδοξία κα στορικ συνέχεια το λληνισμο
11. Ρωμηοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη

12. Ρωμηοσύνη ή βαρβαρότητα

[ Σημείωση:   Διευκρινίζεται ότι στο τέλος της ανάρτησης υπάρχει η δυνατότητα να την διαβάσετε
σε μορφή βιβλίου (
slideshare), για όσους κουράζονται από τις  μακροσκελείς αναρτήσεις ].

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)