Ὁ ὅρος «Ρωμηοσύνη» κατά τόν ἀείμνηστο π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

(Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου, «Ρωμηοσύνη», ἐκδόσεις «Πουρνάρα», Θεσσαλονίκη, 1975, σέλ. 18-23)

Ὁ ὅρος «Ρωμηοσύνη» ἐπεξηγεῖται καί ἀναπτύσσεται, μέ ἀδιάψευστα ἱστορικά στοιχεῖα, ἀπό τόν ἀείμνηστο καθηγητή τοῦ πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, στό ὁμώνυμό του βιβλίο. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα:

«Πρῶτον πρέπει νά ἔχωμεν ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἱστορικῶς οὐδέποτε διακρίνεται ἡ λεγομένη Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἀπό τήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορίαν. Οἱ πρόγονοί μας ἐγνώριζον μόνον ὅτι ἤσαν πολίται τοῦ κράτους μέ τό ὄνομα Ρωμανία καί ὅτι τό κράτος αὐτό εἰς τά χρόνια του μεγαλύτερου ἠγέτου τῆς Ρωμαιοσύνης, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐξετείνετο εἰς ὁλόκληρον τόν μεσόγειον χῶρον, πού σήμερον καλύπτει τήν Ἀγγλίαν, Πορτογαλίαν, Ἱσπανίαν, Γαλλίαν, Ἐλβετίαν, Ἰταλίαν, Αὐστρίαν, τά Βαλκάνια, ὅλην τήν βόρειον Ἀφρικήν, τόν Λίβανον, τήν Συρίαν, τήν Τουρκίαν, καί, τάς ρωσικᾶς παραλίας τοῦ Εὔξεινου Πόντου.

Ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ κατ’ ἐξοχήν πατήρ τῆς ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκληθείσης Ἅ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325), γράφει περί τῆς Ρώμης ὡς μητροπόλεως τῆς Ρωμανίας εἰς μίαν ἐπίθεσίν του κατά τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐρα-διούργησαν τήν ἐκθρόνισην τοῦ πάπα τῆς Ρώμης Λιβερίου (352 – 366). «Οὐδέ Λιβερίου τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης κατά τήν ἀρχήν ἐφείσαντο, ἀλλά καί μέχρι τῶν ἐκεῖ τήν μανίαν ἐξέτειναν καί οὔχ ὅτι ἀποστολικός ἐστι θρόνος ἤδεσθησαν, οὔδ’ ὅτι μητρόπολις ἤ Ρώμη τῆς Ρωμανίας ἔστιν ηὐλαβήθησαν». Ἤ ἐπιστημονική διάσπασις τῆς ἑνιαίας ταύτης ἱστορικῆς Ρωμανίας εἰς ρωμαϊκήν καί βυζαντινήν αὐτοκρατορίαν εἶναι κατασκεύασμα τῶν Φράγκων κατακτητῶν τῆς δυτικῆς ἐν Γαλλία, Ἰταλία, Ἐλβετία καί Αὐστρία Ρωμαιοσύνης. Οἱ Φράγκοι πρῶτοι ἀπεκάλεσαν τούς Ρωμαίους της Ἀνατολῆς μόνον Γραικούς, ἀκολουθοῦντες παλαιότερον παράδειγμα τῶν Γότθων. Εἰς τόν ἐν Κωνσταντινουπόλει βασιλέα τῶν….

Ρωμαίων ἀπέδωσαν οἱ Φράγκοι τόν τίτλον «βασιλεύς τῶν Γραικῶν» καί συγχρόνως ὠνόμασαν τόν Τευτονοφράγκον ἡγεμόνα τῆς Γερμανίας «βασιλέα τῶν Ρωμαίων», διά νά ἀποσπάσουν τήν ἀφοσίωσιν τῶν ἐν τήν Δύσει κατακτηθέντων καί ὑποδούλων Ρωμαίων ἀπό τήν Κωνσταντινούπολιν Νέαν Ρώμην καί στρέψουν τά ἐθνικά αἰσθήματα τῶν ὑποδούλων τούτων δυτικῶν Ρωμαίων πρός τόν ἐν Γερμανία ψευδῶς καλούμενον «βασιλέα τῶν Ρωμαίων». Συγχρόνως κατεδίκασαν ὡς αἱρετικούς τους ὀνομασθέντας ἀποκλειστικῶς πλέον «Γραικούς» ἀνατολικούς Ρωμαίους καί οὕτως ἔθεσαν τά θεμέλια του μεσαιωνικοῦ μίσους τῆς ἐν τή Δύσει ἀφομοιωθείσης ὑπό τῆς Φραγκιᾶς Ρωμαιοσύνης πρός τήν ἀνατολικήν Ρομαιοσύνην, τό ὁποῖον ἐκορυφώθη μέ τήν ὑπό τῶν Φράγκων ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν ἐπέκτασιν τῆς Φραγκοκρατίας εἰς τήν Ἀνατολήν. Ἡ Φραγκοκρατία διά τήν Ρωμαιοσύνην δέν ἤρχισε μέ τήν ἐμφάνισιν τῶν Φράγκων εἰς τήν Ἀνατολήν. Φραγκοκρατία ἀρχίζει μέ τήν ὑπό τῶν Φράγκων κατάκτησιν τῶν ἀναφερθεισῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ρωμανίας.

Οὕτως ἐπεσπεύσθη ἡ ἀφομοίωσις τῆς ἐν τή Δύσει Ρωμαιοσύνης, ἤ ὁποία μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου ἔμαθεν ὅτι εἰς τήν Ἀνατολήν, περί τήν Κωνσταντινούπολιν Νέαν Ρώμην, ὑπάρχουν ὄχι Ρωμαῖοι ἀλλά «αἱρετικοί Γραικοί» μέ «Γραικόν βασιλέα». Ἀπό τά μέσα τοῦ θ’ αἰῶνος καθιερώθη μεταξύ τῶν Φράγκων θεολόγων ἤ παράδοσις νά γράφουν ἔργα τιτλοφορούμενα «Κατά τῶν πλανῶν τῶν Γραικῶν».

Ἐν ἀντιθέσει πρός τούς Φράγκους κατακτητᾶς τῆς δυτικῆς Ρωμαιοσύνης οἱ Ἄραβες καί Τοῦρκοι κατακτηταί τῆς ἀνατολικῆς Ρωμαιοσύνης ἀπεκάλουν πάντοτε μέ σεβασμόν τούς πολίτας τῆς Ρωμανίας Ρούμ, δηλαδή Ρωμαίους ἤ Ρωμηούς. Δία τόν λόγον αὐτόν οἱ πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων ὀνομάζονται μέχρι σήμερον τουρκιστί καί ἀραβιστί Ρούμ Πατρίκ, δηλαδή πατριάρχαι τῶν Ρωμαίων. Οἱ δέ Ὀρθόδοξοι ὁμογενεῖς εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν λέγονται ἑλληνιστί Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοί καί τουρκιστί Ρούμ. Εἰς τά ἀλλά πρεσβυγενή πατριαρχεῖα ὀνομάζονται ἀραβιστί Ρούμ. Εἰς τό Κοράνιον τοῦ Μωάμεθ ὑπάρχει ὁλόκληρον κεφάλαιον (30), ὅπου ὁ ἱδρυτής τοῦ Ἰσλάμ γράφει περί τῆς προσωρινῆς πτώσεως τῶν Ρωμαίων εἷς τους Πέρσας εἷς Μέσην Ἀνατολήν καί προφητεύει τόν τελικόν θρίαμβον αὐτῶν, ὅπως καί πράγματι ἔγινεν ὑπό τόν Ἠράκλειτον μετ’ ὀλίγα ἔτη. Εἶναι σαφές ἀπό τό ἐν λόγω κεφάλαιον ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶχε τήν ἐποχήν αὐτήν τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἐκήρυττε τήν ἰδίαν πίστιν μέ τούς Ρωμαίους της Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης.

Ἐπίσης πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι εἰς τάς συροφώνους πηγᾶς ὡς καί εἰς τάς αἰθιοπικᾶς τοῦ Μεσαίωνος, οἱ σήμερον κακῶς λεγόμενοι Βυζαντινοί ἐλέγοντο πάντοτε Ρωμαῖοι. Μάλιστα οἱ μετά τό 1821 ὑπό τῶν Νεοελλήνων ὀνομασθέντες «’Ἕλληνες» Πατέρες λέγονται πάντοτε Ρωμαῖοι Πατέρες, ἀκριβῶς ὅπως συνέβαινεν εἰς ἠμᾶς πρό τοῦ 1821.

Εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν οἱ σήμερον ἐν Ἑλλάδι λεγόμενοι Ρωμαιοκαθολικοί λέγονται Λατίνοι καί Φράγκοι ὡς συνέβαινεν ἀκριβῶς ἐν Ἑλλάδι καί Μικρά Ἀσία κατά τήν τουρκοκρατίαν, ὡς καί κατά τά χρόνια της ἐλευθέρας Ρωμανίας. Ἱστορικῶς κατά τόν μεσαίωνα Ρωμαῖοι καί Καθολικοί εἶναι μόνον οἱ ὑπαγόμενοι εἰς τά ρωμαϊκά πατριαρχεῖα Ὀρθόδοξοι μέ κέντρον τήν Κωνσταντινούπολιν. Οἱ Εὐρωπαῖοι κατακτηταί τῆς δυτικῆς Ρωμαιοσύνης δέν εἶναι Ρωμαῖοι. Εἶναι Φράγκοι, Λογγοβάρδοι, Βουργουνδοί, Σάξωνες, Νορμανδοί καί Γότθοι, οἵτινες ἀφωμοῖωσαν σύν τῷ χρόνω τούς κατακτηθέντας Ρωμαίους μεταβάλλοντες αὐτούς εἰς τούς δουλοπάροικους τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Φεουδαλισμοῦ. Λέγονται οἱ Εὐρωπαῖοι τοῦ μεσαίωνος Λατίνοι διότι υἱοθέτησαν ὡς ἐπίσημον γλώσσαν τῶν τήν λατινικήν. Ρωμαῖοι εἶναι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί οἱ ἡνωμένοι μέ τήν Κωνσταντινούπολιν Νέαν Ρώμην, μέ ἐπίσημον γλώσσαν τήν ἑλληνικήν. Κατά τήν τουρκοκρατίαν οἱ Φράγκοι λέγονται ὑπό τῶν ἡμετέρων ὄχι Καθολικοί ἀλλά Κατόλικοι.

Ἡ διάκρισις αὐτή μεταξύ Λατίνων καί Ρωμαίων φαίνεται σαφῶς ἀπό τό ἑξῆς ἐρώτημα, τό ὁποῖον ὑπεβλήθη εἰς τόν ἐπίσκοπον Ἰωάννην τοῦ Κίτρους τῆς Μακεδονίας κατά τά τέλη τοῦ Ἰβ’ αἰῶνος. «Θάπτονται ὀρθόδοξοι Ρωμαῖοι ἐν λατινικαῖς ἐκκλησίαις ψαλλόμενοι παρά τέ Ρωμαίων καί Λατίνων ἐν ταύτω καί Λατίνοι δέ ἀποθνήσκοντες, ὠσαύτως ψάλλονται ὁμού παρά Ρωμαίων καί Λατίνων ἀδιακρίτως. Ἐπιτίμιον ἔστιν, ἤ οὗ;».

Κατά τόν ἴδιον αἰώνα, τόν Ἰβ’, ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας Θεόδωρος Βαλσαμῶν περί μικτού γάμου μεταξύ Ρωμαίων καί Λατίνων γράφει τά ἑξῆς: «καί σημείωσαι, ὅτι κατά τόν παρόντα κανόνα, ὡς ἔοικεν, ἀναγκάζει τό μέρος τῆς ἐκκλησίας τούς Λατίνους ἐξόμνυσθαι, θέλοντας γυναίκας λαβεῖν ἐκ τῆς Ρουμανίας».

Πρέπει νά τονισθῆ ὅτι ἱστορικῶς καί ὡς φαίνεται σαφῶς ἀπό τήν ρωμαϊκήν νομοθεσίαν οὐδέποτε ἐταυτίζοντο οἱ Ρωμαῖοι μέ τούς ἀρχαίους Λατίνους ἤ Ἰταλούς, καί ὅταν ἀκόμη ἤ Πρεσβυτέρα Ρώμη ἦτο ἡ πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ τουρκική ἀπόδοσις τοῦ μεσαιωνικοῦ κρατικοῦ ὀνόματος Ρωμανία, τό πραγματικόν ὄνομα τοῦ ἐπιβλαβώς διά τά ἐθνικά συμφέροντα σήμερον λεγομένου βυζαντινοῦ κράτους, εἶναι τό ὄνομα Ρούμελη. Τά ἱστορικά δικαιώματα τῆς Ρωμαιοσύνης φαίνονται σαφῶς ἀπό τήν χρῆσιν τοῦ ὀνόματος τούτου ὑπό τῶν Τούρκων. Πρό τῆς ἁλώσεως οἱ Τοῦρκοι ὠνόμαζον Ρούμελην ὄλας τάς ἐλευθέρας ἐκτάσεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Εὐρώπης, αἵ ὀποΐαι διοικοῦντο ὑπό τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Νέα Ρώμη βασιλέως τῶν Ρωμαίων. Ἀλλά καί μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνος τούτου οἱ Τοῦρκοι ὠνόμαζον Ρούμελην ὁλόκληρον τήν Θράκην, ὁλόκληρον τήν Μακεδονίαν καί ὁλόκληρον τήν Ἤπειρον καί γενικῶς ὀλας τάς ἐκτάσεις ἀπό τοῦ Βελιγραδίου μέχρι τῆς Πελοποννήσου. Δηλαδή Ρούμελη ἦτο τό ἐρωπαϊκόν μέρος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Καθ’ ὅλον τό διάστημα τοῦτο οἱ Τοῦρκοι διετήρησαν καί τό ὄνομα Κωνσταντινούπολις. Παραδόξως, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι διετήρησαν τό γεωγραφικόν ὄνομα τῆς αὐτοκρατορίας μας, δηλαδή Ρούμελη, οἱ Νεοέλληνες τό κατήργησαν καί τό ἀντικατέστησαν μέ τό ὄνομα Ἑλλάς, δηλαδή μέ τό ὄνομα μίας μικρᾶς ἐπαρχίας τῆς μεγάλης Ρούμελης ἤ Ρωμανίας».

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/03/blog-post_81.html#more

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Όταν μια καλή πράξη δεν περνάει απαρατήρητη

Η καλοσύνη ανταμείβεται λέει η λαϊκή ρήση που πλέον δεν την πιστεύουμε και πολύ συχνά είναι αλήθεια. Όμως το παράδειγμα της 18χρονης ‘Εβονι Γουίλιαμς, που δουλεύει ως σερβιτόρα στο εστιατόριο La Marque στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Την περασμένη εβδομάδα ένας ηλικιωμένος πελάτης του εστιατορίου, ο Αντριαν Κάρπεντερ, καθώς δεν μπορούσε να κόψει το ζαμπόν του εξαιτίας μίας χρόνιας νόσου που τον ταλαιπωρούσε, ζήτησε βοήθεια. Παρότι τη συγκεκριμένη ημέρα η Γουίλιαμς πνιγόταν στη δουλειά έτρεξε να τον βοηθήσει.

Η στιγμή που έσκυβε πάνω από το πιάτο του για να κόψει το ζαμπόν έγινε αντιληπτή από μία πελάτισσα, τη Λάουρα Γουόλφ, η οποία καθόταν πίσω από τον ηλικιωμένο. Αμέσως η γυναίκα τράβηξε φωτογραφία με το κινητό της και την ανάρτησε στην ιστοσελίδα της γράφοντας τα εξής: «Είμαι ευγνώμων που είδα στο ξεκίνημα της μέρας μου αυτήν την υπέροχη πράξη καλοσύνης και φροντίδας, τη στιγμή που όλα γύρω μου είναι μαύρα. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να είμαστε σαν αυτήν την σερβιτόρα και να βρίσκαμε χρόνο να φροντίζουμε τον πλησίον μας …».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, οι δύο γυναίκες δεν γνωριζόντουσαν. Η 18χρονη άργησε να μάθει ότι η πράξη της έγινε viral στο Διαδίκτυο αποσπώντας χιλιάδες like. Εκτός από τους επαίνους χιλιάδων πολιτών και εντύπων σε όλη την Αμερική, το κερασάκι στην τούρτα ήταν μία υποτροφία ύψους 16.000 δολαρίων που της χορήγησε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές της στο τμήμα επιχειρήσεων. «Θέλαμε να ανταμείψουμε την καλοσύνη της Γουίλιαμς και να της δείξουμε ότι οι καλές πράξεις δεν μένουν απαρατήρητες» δήλωσε η πρύτανης Μελίντα Σπάουλινγκ.

Πηγή: News.gr | The Brownsville Herald

http://istologio.org/?p…blog%29

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αφρίν: Έτσι άλλαξε με «φωτιά και ατσάλι» την Συνθήκη της Λωζάνης η Τουρκία – Οι εντυπωσιακές συνδυασμένες επιχειρήσεις

Η επιτυχημένη διεξαγωγή συνδυασμένων επιχειρήσεων που βασίστηκε στην ευρεία χρήση drones παρατήρησης και το καινούριο κέντρο διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών του τουρκικού Γενικού Επιτελείου στην Αγκυρα είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχία των Τούρκων στην επαρχία της Αφρίν κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής του YPG.

Αυτό που δεν κατάφερε ο ISIS μετά από επτά χρόνια μαχών το πέτυχαν οι Τούρκοι σε δύο μήνες, βασικά γιατί πέτυχαν να συνδυάσουν αποτελεσματικά την συντριπτική υπεροχή σε οπλικά συστήματα που διέθεταν.

 Η τελική έφοδος έγινε τη νύχτα του Σαββάτου, όταν αθέατα τα μέλη των τουρκικών ειδικών δυνάμεων έφτασαν μέχρι το κέντρο της πόλης και με την χρήση διοπτρών νυχτερινής όρασης εξουδετέρωσαν τις δύο κεντρικά κουρδικά φυλάκια που έφραζαν τον δρόμο στα τουρκικά τεθωρακισμένα.

Μαζί τους και ειδικές μονάδες αστικού αγώνα της Στρατοχωροφυλακής, οι οποίες έκαναν εξαιρετική δουλειά: Η εμπειρία τους από τις σφαγές στις πόλεις εντός του τουρκικού Κουρδιστάν και τις μάχες εντός αστικού ιστού, στάθηκε κρίσιμη.

 Μετά την εξόντωση περίπου 60 Κούρδων μαχητών οι υπόλοιπες κουρδικές δυνάμεις αποχώρησαν προκειμένου να μην εγκλωβιστούν και καταστραφούν. Κατευθύνθηκαν νοτιοανατολικά της πόλης προς την Μάνπιτζ.

 «Η πόλη εγκαταλείφτηκε δίχως άλλη αντίσταση», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων το Al Masdar News και προσθέτει ότι «παρά τα όσα λέγονταν το προηγούμενο διάστημα από Κούρδους μαχητές και παραστρατιωτικές δυνάμεις που υπερασπίζονταν την πόλη και την περιοχή ότι θα πολεμούσαν μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματος, στην πραγματικότητα την εγκατέλειψαν δίχως αντίσταση».

 Εν συνεχεία οι τουρκικές φάλαγγες έφτασαν στο κέντρο της πόλης ενώ οι Σύροι σύμμαχοί τους του FSA εκτελούν αποστολές εκκαθάρισης και ελέγχου των οικιών.

 Η τουρκική Αεροπορία εκτελούσε αποστολές κλειστής υποστήριξης σε οποιοδήποτε σημείο αντίστασης θεωρούσαν οι Τούρκοι επιτελείς ότι θα μπορούσε να τους κοστίσει θύματα. Τα σημεία καταστρέφονταν, συνήθως, με μία έξοδο και εν συνεχεία προχωρούσαν τα τουρκικά άρματα μάχης.

 Οι Τούρκοι κατέλαβαν την συριακή εξέχουσα εντός της Τουρκίας, της Αφρίν, προστατεύοντας τα πλευρά της Αλεξανδρέτας και πλέον άλλαξαν με τα όπλα την συνθήκη της Λωζάνης που καθόριζε τα σύνορα στην περιοχή.

 Ηδη εγκαταστάθηκε στρατηγείο του τουρκικού Στρατού στο κέντρο και πλέον θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις προς την πλευρά της Μάνπιτζ. Οι Αμερικανοί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αποχωρήσουν.

 Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον που είχε συμφωνήσει σε «κοινό αμερικανοτουρκικό έλεγχο της Μάνπιτζ», αποτελεί πλέον παρελθόν και ο διάδοχός του Μ.Πομπέο είναι πολύ αμφίβολο αν θα τηρήσει αυτή την συμφωνία.

 Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με τουρκικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις αλλά το αργότερο μέχρι τις ερχόμενη Παρασκευή θα έχουν διαφανεί οι τουρκικές προθέσεις.

 «Το κέντρο της πόλης Αφρίν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του Ελεύθερου Συριακού Στρατού με την υποστήριξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, από τις 8.30 το πρωί», ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του.

 Πρέπει να κάνει και την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σοφότερη η όλη επιχείρηση και η κατάληξή της

 Παρά το γεγονός ότι οι Κούρδοι, και ειδικά το YPG, είναι στενοί σύμμαχοι της Δύσης και ειδικά των ΗΠΑ στη Συρία, και φέρουν σημαντικό μερίδιο στην κατατρόπωση του ISIS στο συριακό έδαφος, η διεθνής κοινότητα, και πιο συγκεκριμένα oι ΗΠΑ και η Γαλλία, περιορίζονται στο να ζητούν από την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, αρνούμενοι να παρέμβουν ανοικτά υπέρ των συμμάχων τους των Κούρδων.

Αλλά και οι Ρώσοι που έλεγχαν τον θύλακα αποχώρησαν την κρίσιμη ώρα έχοντας συμφωνήσει με την τουρκική κυβέρνηση.

 Η συμπεριφορά ΗΠΑ, Ευρωπαίων και Ρωσίας, αποδεικνύοντας ότι ουδείς μπορεί να βασίζεται σε τρίτα κράτη για την ασφάλειά του, αν δεν μπορεί ο ίδιος να την εξασφαλίσει.

 Να πούμε ότι ότι οι δηλώσεις-ευχές όλων των προαναφερομένων, είναι copy-paste οι δηλώσεις των «εταίρων» μας της ΕΕ και των ΗΠΑ μετά την αιχμαλωσία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Εβρο….

 πηγη

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΤΙ ΣΟΥ ΕΤΑΞΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΡΕ ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΕ MR. JUMBO; ΠΙΣΩΠΛΑΤΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ! ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ! ΑΗΔΙΑΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΕΙΚΟΝΕΣ

Θύελλα έντονων αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία της Κομοτηνής ξεσήκωσε η απόφαση της εταιρείας «Jumbo» να γεμίσει με τουρκόγλωσσες πινακίδες το νέο της κατάστημα που άνοιξε πρόσφατα στην περιοχή του Ιάσμου Ροδόπης.

Η αλήθεια είναι…. ότι επένδυση της εταιρείας στην περιοχή του Ιάσμου ήταν γνωστή και αναμενόμενη εδώ και αρκετό καιρό και πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν την υλοποίηση της προκειμένου να μπορέσουν να επισκεφτούν το γνωστό κατάστημα παιχνιδιών…

Όμως, οι προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού στην περιοχή γρήγορα διαψεύστηκαν από τα εγκαίνια ακόμα του καταστήματος και τις πρώτες μέρες λειτουργίας του.

Αιτία; Το γεγονός ότι το κατάστημα των Jumbo στον Ίασμο Ροδόπης το κοσμούσαν τουρκόγλωσσες πινακίδες ενώ παράλληλα γινόντουσαν και ανακοινώσεις προς τους πελάτες, μέσω μεγαφώνων, στην τούρκικη γλώσσα.

Οι πρώτες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία δεν άργησαν να έρθουν και το παραπάνω γεγονός σχολιάστηκε με ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια από το καταναλωτικό κοινό της Κομοτηνής, κυρίως σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που ανάγκασε την εταιρεία να βγάλει μια κατάπτυστη, κατά τη γνώμη μας, ανακοίνωση προκειμένου να δικαιολογηθεί για την πράξη της.

πηγή

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Χρυσό μετάλλιο ο Πετρούνιας στο κύπελλο του Μπακού

Το σερί των επιτυχιών συνέχισε και στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε πρώτος στους κρίκους, στο πρώτο κύπελλο της χρονιάς, της παγκόσμιας ομοσπονδίας, με 15,333β.

Για ελάχιστα εκατοστά έχασε το χάλκινο μετάλλιο ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (14,700).

 Η διοργάνωση στο Μπακού αποτελεί για τους πρωταθλητές της ενόργανης τον πρώτο διεθνή αγώνα για το 2018.

Εκεί, ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε και πάλι στην πρώτη θέση του βάθρου επικρατώντας σε έναν αγώνα από τον οποίον, όμως, έλειπαν οι περισσότεροι από τους βασικούς του αντιπάλους.

 Ήταν το 8ο συνεχόμενο χρυσό για τον Ολυμπιονίκη μας που παρουσίασε το πρόγραμμά του με τους ήχους του «Ζορμπά».

Στο βάθρο ακολούθησαν ο Τούρκος Ιμπραΐμ Τσολάκ (15,100 β.) και ο Κινέζος Σινγκιού Λαν (14,866 β.).

 Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί αύριο με τους τελικούς στα υπόλοιπα όργανα. Από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν ο Βλάσης Μάρας στο μονόζυγο και οι Ιωάννα Ξουλόγη και Εβελίνα Μάγια στο έδαφος και στη δικό ισορροπίας.

www.kathimerini.gr

https://national-pride.org/2018/03/17/%…5%ce%bb/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τήν παιδεία

αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη

Σε χρόνια δύσκολα για την Ελλάδα, κατά την Τουρκοκρατία, ακούστηκε από τον ιερομόναχο  τότε Κοσμά η φράση: «Γκρεμίστε την Εκκλησία για να κάμετε το σχολείο…». Και αν ακόμα, όπως υποστηρίζεται,  δεν ειπώθηκε ποτέ αυτή η έκφραση, γίνεται αντιληπτός ο διακαής πόθος καλλιέργειας της παιδείας εκ μέρους του αγίου. Όντως, πονούσε για το «απαίδευτον» των Ελλήνων και γι’ αυτό ό ίδιος, αναφέρει στον αδελφό του Χρύσανθο στα 1779, ότι ίδρυσε 210 περίπου ελληνικά σχολεία και σχολές. Ο ίδιος πεπαιδευμένος επιθυμεί την μετοχή στην παιδεία για κάθε ελληνόπουλο και μεριμνά, εργάζεται παντοιοτρόπως γι’ αυτόν τον ιερό σκοπό.

Όμως για ποια ακριβώς παιδεία αγωνίζεται;

Θέλει μέσα από την παιδεία να καλλιεργείται το «Ρωμαίικο». Έλεγε ότι ο άνθρωπος με την παιδεία φωτίζεται και ότι αμαρτάνουν οι γονείς πού δεν προτρέπουν ή πού εμποδίζουν  τά παιδιά τους προς αυτήν. Έλεγε με σαφήνεια: «Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα». Τόνιζε επίσης, ότι η παιδεία πρέπει να προσφέρεται σε όλους και μάλιστα δωρεάν. Τόνιζε ακόμα, ότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και ότι για να το κατανοήσεις είναι αναγκαία η γνώση της Ελληνικής. Ο Πατροκοσμάς  θέλει, επιθυμεί  και καλλιεργεί μια χριστοκεντρική παιδεία, που δεν γεμίζει στείρες γνώσεις τον  ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά πού γεμίζει την καρδιά με θεογνωσία. Η γνώση έλεγε, είναι σωστή, όταν συνοδεύεται από την άνωθεν σοφία, από τον φωτισμό του Θεού. Ούτε την έλλειψη παιδείας των Οθωμανών χαιρόταν, αλλά ούτε και τα «άθεα γράμματα» των λεγομένων «διαφωτιστών» αποδεχόταν. Πρότεινε έναν άλλο  «διαφωτισμό», αυτόν πού προσφέρει ο πραγματικός διαφωτιστής Ιησούς Χριστός. Έναν «διαφωτισμό» πού δεν έχει στο κέντρο του το «εγώ» και τα επιτεύγματά του, αλλά έναν διαφορετικό «διαφωτισμό», πού στο κέντρο βρίσκεται ο «Εμμανουήλ». Ο ίδιος ζει μέσα στο κίνημα των «διαφωτιστών» χωρίς όμως να αλλοιώσει την προσέγγιση του, ούτε ως προς τα δόγματα, ούτε ως προς το χριστιανικό του ήθος. Ζει μέσα  του, καρδιακά, την «φιλοκαλική ατμόσφαιρα» των Πατέρων, πού έχει ως πρότυπο τον θεούμενο και όχι τον «υπεράνθρωπο», πού οδηγεί στην έξαρση του εγωισμού και επιβεβαιώνεται με την αυτοθέωση.

Χαρακτηριστικό είναι αυτό πού ανέφερε για το έργο του σχολείου. Έλεγε ότι το σχολείο είναι ο ναός της αληθινής γνώσης και έτσι μέσα σε αυτό «ιερουργούν» οι εκπαιδευτικοί, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές των παιδιών. Αναλογιζόμενος την ιδέα αυτή νιώθεις πόσο υψηλά είχε μέσα του το έργο της εκπαίδευσης, της παιδαγωγίας, της παιδείας.

Μετά από τριακόσια χρόνια, και παραπάνω, που μας χωρίζουν από την κοίμηση του αγίου εθνομάρτυρος Κοσμά, δεν υπάρχει η διάθεση, η εκπαίδευση των νέων να στηρίζεται στις δικές του βάσεις, προσεγγίσεις και οραματισμούς. Η γλώσσα δυστυχώς συρρικνώνεται και γίνεται όλο και πιο φτωχή, στον λόγο και στις εκφράσεις, ειδικά των νέων ανθρώπων. Σήμερα πού σε πανεπιστήμια του εξωτερικού έχει επισημανθεί η μεγάλη προσφορά και βοήθεια της ελληνικής γλώσσας, τόσο σε γνωστικό, όσο και σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο,  η γλώσσα στην Ελλάδα έχει περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Τα Greeklish έχουν σχεδόν καθιερωθεί στην επικοινωνία των νέων ανθρώπων. Κείμενα πού τα σεβάστηκαν οι αιώνες, όχι μόνο δεν συγκινούν και δεν εμπνέουν, αλλά εξοβελίζονται και απαξιώνονται. Ένας τεράστιος συγγραφικός πλούτος, με πολλά ήδη γραπτού λόγου, μένουν σχεδόν σκονισμένα στα ράφια των βιβλιοθηκών. Η χαρά της επικοινωνίας με το βιβλίο μειώνεται και στην θέση του τοποθετούνται μόνο οθόνες και πληκτρολόγια. Έχει όμως κάτι άλλο η μυρωδιά του βιβλίου, είναι «οσμή ευωδίας πνευματικής». Χρειάζεται ένας προβληματισμός για το θέμα αυτό και επίσης ένας ειλικρινής γόνιμος διάλογος με πραγματικό ενδιαφέρον από όλους τους αρμόδιους φορείς της κοινωνίας. Σήμερα πού στο εξωτερικό υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για την γλώσσα μας, μόνοι μας κάνουμε αμέσως ή εμμέσως προσπάθειες για να την μειώσουμε και επομένως να την υποβαθμίσουμε.

Η γλώσσα είναι «ζωντανός οργανισμός» γι’ αυτό και εξελίσσεται, όμως έχει και απαρχές και βάσεις πού δεν καταστρέφονται. Το παραδοσιακό δεν είναι παρωχημένο, αλλά μπορεί να είναι σύγχρονο και φρέσκο, όταν λειτουργείται από ανθρώπους γνήσιους πού βιώνουν το γνήσιο. Το παραδοσιακό δεν είναι μουσειακό είδος, αλλά μπορεί να προσφέρει ζωντανό παρόν και φυσικά ελπιδοφόρο μέλλον.

http://enromiosini.gr/ekpaideysh/%e1%…%ce%b9/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σὲ μία ἐκκλησία τοῦ Γαλατὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 1954

Τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ Διονυσιάτου
Σέ μία Ἐκκλησία τοῦ Γαλατά στήν Πόλη, ὅπου συχνάζουν οἱ ναυτικοί καί ταξιδιῶται ν’ ἀνάψουν τό κεράκι τους γιά τούς δικούς τους καί τό καλό ταξείδι πρός τίς φουρτουνιασμένες θάλασσες τοῦ Πόντου. Ἐκεῖ τή Μεγάλη Σαρακοστή τοῦ 1954 πῆγε νά λειτουργήση καί νά ξομολογήση τούς Χριστιανούς κάποιος Γέρων Πνευματικός*, γιά πρώτη φορά ἐπισκεπτόμενος τήν Πόλη. Ὁ τακτικός ἐφημέριος, ἐξυπηρετῶν καί ἄλλην Ἐκκλησίαν εἰς γειτονικόν Ἁγίασμα, ἀφοῦ τόν κατετόπισε εἰς τά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τοῦ ἔδωσε καί μερικές δεκάδες ὀνομάτων «ζώντων καί τεθνεώτων», τόν ὠδήγησε εἰς συνεχόμενον σκοτεινόν Παρεκκλήσιον, καί ἀφοῦ τοῦ ἔδειξε μικρᾶν κλίμακα ἀνερχομένην ἑλικοειδῶς τά κατηχούμενα τοῦ Ναοῦ, τοῦ εἶπεν ἐμπιστευτικῶς, ὅτι τόν περιμένουν ἐπάνω καμμιά δεκαριά ἄνθρωποι γιά νά ἐξομολογηθοῦν καί εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀνεβῆ νά τούς ἐξομολογήση καί μεταλάβουν εἴτα εἰς τήν Λειτουργίαν, διότι ἐπείγονται νά φύγουν τό βράδυ μέ τό πλοῖον τῆς γραμμῆς, εἶναι ξένοι ἀπό μακρυά. Ἀνέβαινε ὁ Γέρων συλλογιζόμενος τό δύσκολον ζήτημα τῆς….

συνεννοήσεως μετ’ αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ἤσαν ξένοι ἀπό μακρυά αὐτός δέ πλήν τῆς Ἑλληνικῆς δέν ἐγνώριζεν ἄλλην γλώσσαν.
Ἐκεῖ εἰς τό ἡμίφως τοῦ ὑπερώου διέκρινε δεκάδα ἀνδρῶν χωρικῶν μεγάλης ἡλικίας, οἵτινες εἰς τό ἀντικρυσμά τοῦ ἔβαλον ὅλοι μετάνοιαν καί ὁ γεροντότερος τοῦ εἶπεν εἰς ποντιακήν διάλεκτον:
«Ἠμεῖς Χριστιανοί, πάτερ, ἅ σόν Πόντον, καί λαλεύομεν (φιλοῦμεν) τά πόδα σου, νά ξαγουρεύουμεν καί μεταλάβομεν σήμερον καί ἀπές νά λέομεν στήν ἁγιωσύνην σου ντό θέλομεν ἕνα κι ἄλλον».
Εὐτυχῶς ὅτι ὁ Γέρων συναναστραφείς πρό ἐτῶν μετά Ποντίων προσφύγων ἐν Μακεδονία ἐνεθυμεῖτο ἀρκετά της ἀπηρχαιωμένης αὐτῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου καί ἐννόησε τι ήθελον, καί τί θά τοῦ ἔλεγον ἐξομολογούμενοι. Ἔμαθε λοιπόν παρ’ αὐτῶν ὅτι ὁλόκληρον τό χωρίον των εἶναι κρυπτοχριστιανοί ἀπό πολλῶν ἐτῶν, καί εἰς τήν ἀνταλλαγήν δέν τούς ἐπετράπη νά φύγουν εἰς τήν Ἑλλάδα, διότι τά «νεφούζια» τούς (ταυτότητες) ἤσαν μέ τουρκικά ὀνόματα, ὅτι στό φανερό εἶναι Ὀθωμανοί καί Τοῦρκοι, καί στό κρυφό εἶναι Χριστιανοί καί Ἕλληνες καί περιμένουν νά τούς γλυτώσει ὁ Θεός ἀπό τήν σκλαβιά. Στά φανερά λέγονται Χασάνηδες καί Μεμέτηδες, καί τά πραγματικά  ὀνόματά τους εἶναι Γεώργιος, Παναγιώτης κ.λ.π. Ἔχουν ἕνα δικό τους δῆθεν Χότζα, ἀλλά οὔτε περιτομή κάνουν, οὔτε ραμαζάνια καί Μπαϊράμια΄τουναντίον, μυστικά σέ ὑπόγειες Ἐκκλησίες ἑορτάζουν Χριστιανικά τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, τῆς Παναγίας.
Πρίν τῆς «ἀνταλλαγῆς» ἔπαιρναν Παπά ἀπό γειτονικά χωριά καί τούς βάπτιζε, τούς στεφάνωνε, τούς λειτουργοῦσε τίς μεγάλες ἑορτές καί μετελάμβανον. Ἀλλά τώρα δέν ὑπάρχει πουθενά Παπάς καί ἀναγκαστικῶς ἔρχονται στήν Πόλη ἐκ περιτροπῆς γιά δουλειές δῆθεν καί γίνονται Χριστιανοί.
Ὁ Γέρων Πνευματικός τά ἤκουσε σαστισμένος, τοῦ ἐφαίνετο ὅτι διάβαζε συναξάρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Διοκλητιανοῦ καί δέν ἠμποροῦσε νά συγκρατήση τά δάκρυα ἀπό τήν συγκίνηση.
Ἐξoμολογήθηκαν βιαστικά, καί ὅλοι μαζί κατέβηκαν ἀθόρυβα εἰς τό σκοτεινό Παρεκκλήσι, ἀπ’ ὅπου θά ἤκουον τήν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, χωρίς κανείς νά τούς βλέπη. Καί ὅταν μετά τήν λῆξιν ἐμετάλαβον οἱ ἄλλοι ἐκκλησιαζόμενοι, ἐγένετο ἡ ἀπόλυσις καί ἔφυγε καί ὁ κανδηλάπτης, ἔμεινε δέ μόνος ὁ λειτουργός Πνευματικός μέ τόν γνωστόν σκοπόν τῆς ἐξομολογήσεως, τότε κλείσας ἔσωθεν τάς θύρας καί λαβῶν τά Ἅγια εἰσῆλθεν εἰς τό Βῆμα τοῦ Παρεκκλησίου καί ἐκάλεσε τούς μαρτυρικούς Κρυπτοχριστιανούς, ἴνα «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθωσι».
«Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, Γιορίκας-Γεώργιος, τό τίμιον καί πανάσπιλον καί ζωοποιόν Σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Ἀμήν».
«Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, Ἀναστασ-Ἀναστάσιος εἰς….».
Μετά τήν «Εὐχαριστίαν» καί τήν ἀπόλυσιν, εἶπον εἰς τόν Πνευματικόν: Πάτερ, νά κάνης μᾶς ἄλλον κι’ ἕναν χάριν, ἔχουμες ἀδά σήν Πόλιν καί τάς καρίδας (γυναίκας) καί τέσσαρα παιδία μοῦν, καί τό πουρνίν (αὔριον) νά βαπτίζης τά παιδία, νά μυρώνης τά, Πάτερ, κουρπᾶν Πάτερ*, ποῖσον τά Χριστιανούς. Ὁ Πουπᾶν ἀδά τῆς Ἐκκλησίας φοβόσκετεν, Πάτερ, τούς Τουρκάδες κ’ ἐβάπτιζε τά. Ντό νά κάνουμεν, Πάτερ, σεμέτερον τήν Ἑλλάδαν κι’ ἀφήνουν μας νά δεβαίνουμεν. Στό Χριστό καί στήν Παναγίαν τήν Σουμελᾶν ὁρκίζομεν σέ, Πάτερ, ποῖσον τό καλόν ἅ σέ μᾶς τά παιδία σου».
«Μά ὁ Παπάς ἀδά εἶπε μέ, πώς θά φύγετε τό βράδυν μέ τό παπόρ».
«Νά συγχωρέης μας, Πάτερ, λέομεν ψεματίας, ὡσάν νά λάσκομεν τές δουλεῖες μας. Ντό νά κάνουμεν, Πάτερ; Ὁ Θεόν νά λυπᾶται τά μετεραν τά βάσαναν».
Ἔμειναν σύμφωνοι νά ἔλθουν τό βράδυ μέ τάς γυναίκας καί τά παιδία, νά μείνουν στό δωμάτιο τοῦ Παπᾶ, ὁ ὁποῖος ὑπό μίαν πρόφασιν θά ἔλειπε, καί τήν νύκτα μυστικά θά γινόταν ἡ βάπτισις τῶν παιδιῶν κ.λ.π.
Ἦλθον τμηματικά καί μέ προφυλάξεις τό βράδυ πρός τό σουρούπωμα, ἕως ὅτου καθησυχάση ὁ κόσμος. Ἐξωμολογήθηκαν καί αἵ γυναῖκες, καί πρό τοῦ μεσονυκτίου ἐγένετο καί ἡ βάπτισις, τό μύρωμα καί ὁ Ἐκκλησιασμός τῶν παιδίων εἰς τό Παρεκκλήσιον.
Μετά τό νεοβάπτισμα κοιμηθήκανε ἐπάνω ὑπό τήν φύλαξιν μίας γυναικός, οἱ δέ ἄλλοι ἐξημερώθηκαν εἰς τόν Ναόν…  Ὁ Γέρων Πνευματικός τους ἔκαμε εὐχέλαιον, κατόπιν τούς ἔκανε καί παράκλησιν τῆς Παναγίας, καί ἐνόσω αὐτός ἐδιάβαζεν καί ἔψαλλεν, αὐτοί ὅλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες γονατιστοί ἐψιθύριζον τό «Κύριε ἐλέησον» καί «Παναγία Θεοτόκε, σῶσον ἠμᾶς».
Ὅταν ἐξημέρωσε, τούς εἶπε νά μή φύγουν, νά πᾶνε νά ἡσυχάσουν καί τήν ἄλλην ἡμέραν τήν Παρασκευήν θά κάμη πάλιν Λειτουργίαν νά μεταλάβουν αἵ γυναῖκες καί τά νεοβάπτιστα παιδία. Τούς ἄφησε καί εἰσῆλθε εἰς τό Ἱερόν, ἴνα ρίψη ὀλίγον νερό εἰς τό πρόσωπόν του εἰς τόν «Νιπτήρα» καί ἀνανήψη ἐκ τῆς ἀγρυπνίας. Αὐτοί ἀνέβηκαν ἐπάνω καί σέ λίγο κατέβηκαν πάλιν δύο, οἱ γεροντότεροι καί τοῦ εἶπαν:
-«Ἀτώρα, Πάτερ, νά λέομεν σε έναν κι’ ἄλλον τά’ ἀμέτεραν τάς δουλείας. Τά πόδα σου νά λαλεύομεν, κουρμπᾶν Πάτερ, ν’ ἀκούης μας, σ’ ἐμέτερον τό χωρίον Πουπᾶν κι’ ἔχουμεν, ἀνάστασιν καί ξερομεν ἀδά στά τράντα χρονίας. Ντό ψυήν νά δίομεν σόν Θεόν, Πάτερ; Τά παιδία μουν ἀντρέβουν χωρίς Πουπᾶν, στεφᾶν ποῖον νά θέκη τά στό ἀφκάλ; Γκουρτσουλᾶν (οἱ καϋμένοι) παποῦδες μας καί χασταλῆδες (ἄρρωστοι) ποθαίνουν χωρίς Λειτουργίαν, Πάτερ. Ἄχ! Ἀφωρισμένον σκλαβίαν. Ἐνέγκαμεν, Πάτερ, ἕνα σακίν μικρό, χῶμα τεμέτερον τό κοιμητήρ, νά διαβάζης το νά ρίξωμεν ἐκεῖ καί σήν τάφοιν του. Νά διής μας, Πάτερ, λειτουργίαν, νά δίομεν σαμέτερα τα παιδία, Πάσχα ἔρχετεν, Πάτερ, καί νά κάνης μας καί ἴνα ἀνάστασιν, ν’ ἀκούσουμε «Χριστός ἀνέστη». Πάτερ, κι’ ἀπές ἄς πεθάσκομεν».
Τούς εἶπεν ὁ Πνευματικός νά ἔλθουν πάλι καί τό βράδυ ὅλοι τους, ὅπως καί ἔγινε. Καί ἀφοῦ κοιμήθηκαν τά παιδία, τούς εἶπε ὅσα ἠδύνατο περί τῆς θρησκείας μας, τούς συνεβούλευσε νά εἶναι σταθεροί εἰς τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καί νά ἔχουν εἰς αὐτόν τήν ἐλπίδα τους, ὅτι μία μέρα θά τελειώσουν τά βάσανά τους. Τόν διέκοπταν μέ ἐρωτήσεις σπαρακτικές: «Ντό κάνουν ταμέτερα τά παιδία, Πάτερ, στή Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα; Ντό κάνει ὁ Βασιλέαν ὁ Κωνσταντῖνον;…».
Τοῦ ξέφυγε καί τούς εἶπε μέ δάκρυα στούς ὀφθαλμούς ὅτι ὁ Κωνσταντῖνον ὁ Βασιλέαν ἀπέθανεν!….  Ὅλοι τους ἤρχισαν τά κλάματα, καί αἵ γυναῖκες περισσότερον νά κλαίγουν λέγοντας: «Ὁ Κωνσταντῖνον μας κι’ ἐπεθαίνει, ὁ Βασιλέαν μᾶς ζῆ, ὁ Κωνσταντῖνον μας θά παίρνη μας νά δεβαίνομεν στή Πατρίδα, ἀοῖκον λόγον χαπάρ κι’ ἔχουμε, Πάτερ».
Τούς καθησύχασε λέγοντας, ὅτι ὁ Θεός θά στείλη ἄλλον Κωνσταντῖνον νά τούς ἐλευθερώση καί νά τούς πάγη ὅπου αὐτός θέλει, καί μόνον ὑπομονήν καί ἐλπίδα νά ἔχουν καί ἀγάπη μεταξύ των. Μετά κατέβηκαν στήν Ἐκκλησίαν καί ὁ Γέρων Πνευματικός ἀνέγνωσε τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν μέ τά ὀνόματατων «τεθνεώτων» ἐπί τοῦ χώματος, ἔπειτα τούς ἔδωσε καί τό κλειδίον τοῦ ἄλλου δωματίου, ὅπου ἔμενεν αὐτός καί τούς ἔστειλε νά ξεκουραστοῦν, καί τό πρωί θά τούς ξυπνοῦσε ὁ ἴδιος.
Ὄρθρου βαθέος ἀνέβηκε καί τούς ἐξύπνησε, καί ἕως ὅτου αὐτοί ἑτοιμασθοῦν, ἔψαλλε τόν κανόνα τοῦ Μεγάλου Σββάτου «Κύματι θαλάσσης», κατέβηκαν καί αὐτοί καί ἀπό τά γράμματα κατάλαβαν, ὅτι θά τούς κάνη τήν Ἀνάστασιν.
Ἐκάλεσε τόν γεροντότερον καί τοῦ εἶπε νά πάρη ἀπό τό παγκάρι κηρία, ὅσες ψυχές εἶναι εἰς τό χωρίον των καί νά μοιράση εἰς ὅλους ἀνά δέκα. Εἰσελθών δέ εἰς τό Ἅγιον Βῆμα καί φορέσας λευκά ἄμφια ἐξῆλθεν εἰς τήν ὡραίαν Πύλην μέ ἀναμμένη λαμπάδα καί εἶπε μέ φωνήν παλλομένην: «Δεῦτε λάβετε φῶς», «δεῦτε λάβετε φῶς», «δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνασπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».
Τούς εἶπε καί ἤναψαν ὅλα τά κηρία, ἀνέγνωσεν ἔπειτα τό β΄ἑωθινόν «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου» καί μετά τό «Δόξα τή ἁγία καί ζωοποιῶ καί ἀδιαιρέτω Τριάδι….» ἔψαλλε τό «Χριστός ἀνέστη» ἐκ τρίτου. Καί ὄτε ἔστρεψε ἴνα εἴπη εἰς αὐτούς νά ψάλλουν καί αὐτοί, ὅλοι τους ἤσαν ἀγκαλιασμένοι καί ἔκλαιον καί κατεφιλοῦντο. Ἤρπασε καί αὐτός εἰς τάς ἀγκάλας του τά μικρά νεοφώτιστα καί τά ἐφίλησε, εἴτα τούς εἶπε παρηγορητικούς λόγους, ὅτι «καί τό Γένος θ’ ἀναστηθῆ μίαν ἡμέραν ὁλόκληρον, καί ἡνωμένον θά ἑορτάζη πλέον τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ὡς μία οἰκογένεια». Τούς συνέστησε ἔπειτα νά σβήσουν τά κηρία, καί ὅταν ὑπάγουν εἰς τό χωρίον των τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα νά τά μοιράσουν εἰς ὅλους νά τά’ ἀνάψουν βαπτισμένοι καί ἀβάπτιστοι, νά ψάλλουν τό «Χριστός ἀνέστη», καί ὅτι ὅσοι εἶναι βαπτισμένοι καί στεφανωμένοι νά μεταλάβουν ἀπό τήν Ἁγίαν Κοινωνίαν, πού θά τούς δώση αὔριον νά πάρουν μαζί τους.
Ἕως ὅτου ξημερώση καλά, ἐδιάβαζεν εἰς ἐπήκοον πάντων τήν Ἀκολουθίαν τή Μεταλήψεως, εἴτα τήν συγχωρητικήν εὐχήν. Ὅλοι τους εἰσῆλθον εἰς τό Παρεκκλήσιον, ἀφ’ ὅπου ἤκουον τήν θείαν Λειτουργίαν. Εἰς τό τέλος μετέδωκε πρῶτον τά ἄχραντα Μυστήρια εἰς τά νεοφώτιστα παιδία, εἰς τάς γυναίκας ἔπειτα, καί κατόπιν εἰς τούς ἄνδρας.
Ἐκεῖνοι ἐδίσταζαν: «Ἴνεται, Πάτερ, ἕναν καί ἄλλον κοινωνίαν;»
«Γίνεται», τούς εἶπε, «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε».
Ὅλα ἔγιναν ἐν τάξει. Καί ὅταν μετ’ ὀλίγον ἀνέβηκε εἰς τό δωμάτιον καί ἐπρόκειτο νά χωρισθοῦν, ἴνα πρός τό ἑσπέρας φύγουν μέ τό πλοῖον, θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς, ἀλλά σιωπηλό κατέκλυσε τήν αἴθουσα: Αὐτοί δέν ἤθελον νά τόν ἀφήσουν, καί αὐτός δέν ἠμποροῦσε νά τούς ξεπροβοδίση πέραν τῆς Ἐκκλησίας, διότι φοροῦσε τά ράσα…. Καί ἡ …. Πολιτισμένη αὐτή χώρα δέν τά ἐπιτρέπει. «Νά λαλεύομέν σε, Πάτερ…. Νά μνημονεύης, Πάτερ, ντό νά λέομεν σέ, Πάτερ;».
«Νά εἰπῆτε τάς εὐχάς μου στούς Χριστιανούς μας, νά εἶναι καλοί Χριστιανοί, νά πιστεύουν στόν Χριστόν μας καί στήν Ἑλλάδα μας καί ὁ Θεός θά τούς εὐλογή, ἡ Πατρίδα μας θά τούς σκέφτεται πάντοτε καί ἐγώ δέν θά σᾶς λησμονήσω ποτέ».
Καί πῶς νά τούς λησμονήση, ὅπου τά δάκρυα των κατέβρεξαν τάς χείρας του, πῶς νά μήν ἐνθυμῆται τήν ἄκραν εὐλάβειάν των καί τά περιστατικά των, ὅμοια πρός τά τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων, πῶς νά ξεχάση τήν κατακόμβην τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Γοργοεπηκόου; Πάντοτε τούς ἐνθυμεῖται καί ἀρκεῖται ἤδη ἐν γήρει εἰς τό ψαλμικόν: «Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καί τοῦ σπαραγμοῦ τῶν πενήτων΄Κύριε, ἐπίφανον τό πρόσωπόν σου καί σωθησόμεθα».
Πῶς νά λησμονήσω τά βάσανα τῆς ἐκλεκτῆς αὐτῆς Φυλῆς, πού βρέθηκε γεωγραφικῶς μεταξύ λαῶν  βαρβάρων τήν ψυχήν, λαῶν ἀνεπίδεκτων πραγματικοῦ πολιτισμοῦ, λαῶν μέ θηριώδη ἔνστικτα!
—————————————————————————-
(*πρόκειται γιά τόν ἴδιο τόν γράφοντα)
(*κουρμπᾶν Πάτερ: ἅγιε Πάτερ)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
Ἁγιορειτικές Διηγήσεις Ἀρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτου (+)

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ……»Pashtunwali»!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για lone survivor
Ειναι πλεον γνωστο οτι η φυλη ΠΑΣΤΟΥΝ του Αφγανισταν ειναι Ελληνικης καταγωγης και μαλιστα κρατα απο τα χρονια του Μεγαλου Αλεξανδρου.
Οι αντρες και οι γυναικες της φυλης ακομα και με την πρωτη ματια αντανακλουν στην εξωτερικη τους εμφανιση την Ελληνικη φυλη και δεν εχουν εμφανισιακα καμια σχεση με τους υπολλοιπους Αφγανους.
 

Περαν της εξωτερικης εμφανισης,ο τροπος ζωης,τα ηθη και τα εθιμα καθως και οι παραδοσιακες τους στολες και γιορτες εχουν
αρωμα Ελλαδας. Δεν έχουν κατακτηθεί ΠΟΤΈ. Ούτε απο τους Ρωμαίους ούτε από τους Άραβες, τους Τούρκους, τους Βρετανούς και τους Σοβιετικούς. Πολεμάνε από το 1978 !!!  ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ. Ο Μέγιστος των Μεγάλων το ήξερε. Γι” αυτό απέφυγε να πολεμήσει μαζί τους και τους «κατέλαβε» πολιτικά: παντρεύτηκε Αφγανή ο ίδιος, (Ρωξάνη), και πάντρεψε Μακεδόνες με ντόπιες, οι οποίοι, μάλιστα, παρέμειναν εκεί και δεν ακολούθησαν τον στρατό. 
Οι Καλάς είναι απόγονοι αυτών*  

Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΣ (KALASHA)
3.000 Καλάς ζουν σε 30 οικισμούς, στις απόκρημνες πλαγιές του Ινδικου Καυκάσου σε υψόμετρο 2.500 μέτρων. Η παράδοση τους, τους θέλει απογόνους των στρατιωτών του Μ.Αλεξάνδρου (327-326 π.Χ). που παρέμειναν στις περιοχές αυτές. Ιδρυτής ο στρατηγός Σέλευκος. Δεν έχουν εξισλαμισθεί. Διατηρούν μια μοναδική στον κόσμο παράδοση με στοιχεία από την αρχαία ελληνική θρησκεία, έθιμα, μουσική, γλώσσα. Η θρησκεία τους είναι πολυθεϊστική. Πατέρας των θεών & ανθρώπων ο DI ZAU (Δίας-Ζευς). Όνομα που σημαίνει «Δίδω»«Ζωή». Θεότητα του σπιτιού – οικογένειας η «Tsestak» (Εστία). Κάθε σπίτι έχει βωμό σ” αυτήν. Κάθε οικισμός ναό, που συγκεντρώνονται για τις τελετές τους.Η γλώσσα τους έχει στοιχεία από Περσικά, Σανσκριτικά & Ελληνικά. Το αντρικό καπέλο θυμίζει την αρχαία μακεδονική Καυσία.
 
Ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών ίδιος με το αρχαίο μακεδονίτικο σπίτι.
Κτισμένα με πέτρες & ξύλα, με εξώστη στο πάνω πάτωμα.
Στις προσόψεις έχουν ξυλόγλυπτα: μαίανδρους, ρόδακες, γεωμετρικά σχήματα, ακτινωτά αστέρια. Παραδοσιακά κάθονται σε καρέκλες & σκαμνιά, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο των Ασιατών που κάθονται οκλαδόν.

Ο διασημος κωδικας τιμης τους «Pashtunwali»  που εγινε γνωστος απο την ταινια «lone survivor» εμπεριεχει 11 επιμερους υποκωδικες που οπως θα διαπιστωσετε ειναι μια περιληψη του αρχαιου Ελληνικου κωδικα ζωης και τιμης.

1)Melmastia σεβασμος και φιλοξενια στους επισκεπτες

2)Nanawatai  προστασια και ασυλο στην ανθρωπινη ζωη μεχρι να αποσαφηνιστει η αιτια του κυνηγητου.Το σπιτι θεωρειται ιερο και δεν παραβιαζεται.(αυτο παρουσιαζεται στην ταινια)

3Nyaw AW Badal   η λεγομενη Ελληνικη βεντετα

4) Turah   υπερασπιση της γης,της περιουσιας και της τιμης του ονοματος

5)Sabat    αφοσιωση στην οικογενεια και κα επεκταση στα υπολλοιπα μελη της φυλης

6)Khegaṛa / Shegara   σεβασμος στα ζωα και το περιβαλλον

7)Groh     πιστη στον δημιουργο Θεο

8)Pατ, Wyaaṛ AW Meṛaana       σεβασμός, υπερηφάνεια και θάρρος

9) Naamus     προστασια των γυναικων

10) Νang      προστασια των αδυναμων

11)Hewaad      υπερασπιση μεχρι εσχατων της πατριδας και των συμπολεμιστων

SINOMOSIOLOGOS
sinomosiologos.blogspot.gr

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Χαρούπι [Α’ μέρος]

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στην σπουδαιότητα του γεωργό-κτηνοτροφικού τομέα στην πατρίδα μας. Αποτελεί μια τεράστια πηγή πλούτου η οποία -σε ένα πρώτο επίπεδο ανάπτυξης- θα μας οδηγήσει να αποχτήσουμε αυτάρκεια σε γεωργικά και ζωικά προϊόντα (γάλα, τυρί, κρέας) και σε ένα δεύτερο θα οδηγήσει σε εξαγωγές. Εξαγωγές που σημαίνει μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου από την αξιοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας μας όπως είναι και αυτός της γεωργίας δεδομένου ότι χώρες με ψυχρά κλίματα όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία κλπ δεν μπορούν να καλλιεργήσουν π.χ. σόγια (σημ. εννοώ φυσικό σπόρο και όχι μεταλλαγμένο), λούπινο κλπ.

Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής [1], το 2009 πληρώσαμε ως χώρα για εισαγωγές τροφίμων (κρέατα νωπά, γάλα, τυρί, ψάρια, δημητριακά, φρούτα, κτηνοτροφές κλπ.) 4,9 δις. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για την εισαγωγή αυτοκινήτων οικιακής χρήσης ήταν 2,3 δις ευρώ.

Η σπουδαιότητα ανάπτυξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας

Αξίζει για μια ακόμη φορά να καταγράψουμε τι σημείωνε σχετικά με τα ανωτέρω ο χημικός, ερευνητής, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της ΧΡΩ.ΠΕΙ. Σωτήρης Σοφιανόπουλος μετά από πολυετής έρευνες με σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγής στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας βέβαια από τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας (σημ. που πρωτίστως έχει ανάγκη φθηνών ζωοτροφών). Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η πατρίδα μας εισάγει ετησίως 500.000 τόνους σόγιας κυρίως για ζωοτροφές. Έγραφε, λοιπόν, ο Σωτ. Σοφιανόπουλος:

‘’… το θέμα διατροφής των ζώων είναι το κυρίως μέλημα της ανθρωπότητος και απασχολεί όλους τους επιστήμονες της γης το πώς θα κάνουν περισσότερες και φθηνότερες ζωοτροφές. Η ζωοτροφή είναι εκείνο το προϊόν από το οποίο εξαρτώνται οι τύχες της ανθρωπότητας. Τα σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλοί πληθυσμοί της Αφρικής, της Ν. Αμερικής και της Ασίας οφείλονται ακριβώς στην έλλειψη αυτών των προϊόντων. Ο καθένας πρέπει να κατανοήσει ότι αυτό που έχει ανάγκη μία χώρα, πριν ακόμη και από την υψηλή τεχνολογία, είναι πολλές και φθηνές ζωοτροφές, οι οποίες θα δώσουν φθηνό γάλα, το σπουδαιότερο προϊόν του κόσμου και ως εκ τούτου φθηνό τυρί, κρέας, αυγά, δηλ. το πρωτεϊνικό μέρος της διατροφής του ανθρώπου, άνευ της οποίος ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει…’’

Και συνεχίζει: ”…θέλω λοιπόν να τονίσω ότι ο Έλλην ποιμένας πρέπει να γίνει καταρτισμένος κτηνοτρόφος. Μονό έτσι θα πλουτίσει η τάξη των αγροτών και κτηνοτρόφων, που ενώ είναι οι στυλοβάτες της οικονομίας και της κοινωνίας μας είναι παντελώς εγκαταλελειμμένοι από το κράτος. Μόνο έτσι θα πλουτίσει και θα γεμίσει με πληθυσμό η ελληνική επαρχία, που τώρα ερημώνει. Μόνον έτσι θα κερδίσει η χώρα μας αστρονομικές ποσότητες χρημάτων που τώρα ξοδεύει για να εισάγει ζωτικά προϊόντα όπως γάλα, τυρί και ζωοτροφές από ξένες χώρες, ενώ κάλλιστα η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον αυτάρκης στα προϊόντα αυτά λόγω κλίματος και φυσικού πλούτου…”

Δένδρο Χαρουπιάς

Η χαρουπιά

Με το παρόν άρθρο μας θα μελετήσουμε ένα σημαντικό δένδρο της Ελλάδας του οποίου ο καρπός έχει μεγάλη διατροφική αξία και μπορεί να επεξεργαστεί ώστε να προσφέρει ποικιλία προϊόντων. Πρόκειται για την Χαρουπιά.

Το σπουδαίο αυτό δένδρο και τις δυνατότητές του θα προσεγγίσουμε με την βοήθεια του πονήματος του Σωτήρη Σοφιανόπουλου ‘’Οι ‘’Άγνωστες’’ πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος και η πολιτική τους σημασία’’. Οι επισημάνσεις με bold και οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας ενώ στο τέλος του άρθρου υπάρχει παράρτημα με σημειώσεις καθώς και υποσημειώσεις με βιβλιογραφία και σχετικές συνοπτικές επεξηγήσεις.

Γράφει, λοιπόν στο πόνημα του ο Σ.Σ.:

Χαρουπιά

Το χαρούπι είναι ένας καρπός, τον οποίο παράγει το δένδρον χαρουπιά (1) και είναι διαδεδομένο από το μέσον της Ελλάδος μέχρι και την Κρήτη. Οι μεγάλες ποσότητες, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, υπάρχουν στην Κρήτη και στα παράλια της Πελοποννήσου και στα νησιά. Το χαρούπι είναι ένας καρπός που ξεραίνεται επάνω στο δένδρο και όταν πλέον ωριμάσει και πέσει δεν χρειάζεται ξήρανση. Υπάρχουν μεγάλες χαρουπιές, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν μέχρι 1 τόνο χαρούπια. Ο καρπός αυτός αποτελείται από 10% κουκούτσια και 90% σάρκωμα. Στο σάρκωμα συμπεριλαμβάνεται και ο φλοιός. Το κουκούτσι του χαρουπιού είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούνε για αρίστης ποιότητος κόλλες, φωτογραφικά φιλμ, οι Ελβετοί δε έχουν παραγάγει εξ αυτού και ένα παιδικό φάρμακο κατά της διάρροιας. Η χαρουποκαλλιέργεια έσωσε πολλούς ανθρώπους επί Κατοχής (2), διότι το σάρκωμα του χαρουπιού παράγει ένα σιρόπι, το οποίο είναι ζαχαροειδές με μεγάλη θρεπτική αξία (4 θερμίδες περίπου το γραμμάριο).

Υπήρχαν διάφορες βιοτεχνίες στην Κρήτη και ακόμη υπάρχουν, όπου διαχωρίζουν τα κουκούτσια από το σάρκωμα σε ειδικές μηχανές, τα δε κουκούτσια τα εξάγουν, το δε σάρκωμα χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Πιο επισταμένες όμως έρευνες περί τον χρήσιμο αυτόν καρπό συνάντησαν την αντίδραση του ελληνικού κράτους. Όταν ένας κ. Καραμάνογλου εφηύρε ένα καταπληκτικό προϊόν που είναι καλύτερο της σοκολάτας και εύγευστό σχεδόν όσο η σοκολάτα, το ελληνικό κράτος αντί να δώσει συγχαρητήρια, τον εκυνήγησε γιατί τάχα ενόθευε την εισαγόμενη σοκολάτα και του έκαναν ατέλειωτα δικαστήρια μέχρι που τον κατέστρεψαν οικονομικά. ‘Όταν την δεκαετία του 1970 η εταιρία Tate & Lyle θέλησαν να κάνουν μία εταιρία εδώ για να εκμεταλλευθούν το χαρούπι δεν τους το επιτρέψαμε. Είχα μιλήσει με τον γενικό διευθυντή της εταιρίας, που ήταν Έλλην, και ενθυμούμαι ότι μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει το ελληνικό κράτος. (3)

***

Τα χαρούπια [2] γίνονται καφέ και ξυλώδη όταν ωριμάσουν…

 

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που αφήνουμε ανεκμετάλλευτα αξιοποιούν άλλες χώρες με πολύ δυσμενέστερές συνθήκες στην γεωργία τους [3] 

Το 1955 ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν εκφωνεί μια ιστορική ομιλία όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνει πως οι άνθρωποι και το κράτος του Ισραήλ θα δοκιμαστούν στο Νεγκέβ (πρόκειται για μια έρημη ή ημιέρημη περιοχή του Ισραήλ που καταλαμβάνει το 55% της έκτασής του στο νότιο μέρος του) και είναι εκεί που θα κριθεί η τύχη τους. Πίστευε πως μόνο με την κοινή προσπάθεια εθελοντών και τον κρατικό σχεδιασμό θα μπορούσε να εκπληρωθεί ο μεγάλος στόχος της κατοίκησης στο άγριο περιβάλλον της ερήμου και της καλλιέργειας σε αυτό.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959 μια παρέα Ισραηλινών ξεκινάει την προσπάθεια καλλιέργειας στην περιοχή, μεταξύ αυτών και ο 70χρονος σήμερα Άμνον Νάβον. Το νερό, όσο υπήρχε στο υπέδαφος, ήταν πολύ αλμυρό και οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι ξεπερνούσαν τους 45 βαθμούς, φτάνοντας το χειμώνα και τους -5. Βλέποντας το αδιέξοδο, ο αρχηγός της κοινότητας αποφάσισε να επισκεφθεί τον ίδιο τον Μπεν Γκουριόν, φανερώνοντάς του ότι, αφού κανείς δεν πίστευε στο όραμά τους, η προσπάθειά τους να καλλιεργήσουν την έρημο ήταν καταδικασμένη να μείνει αβοήθητη και να αποτύχει. Την ίδια στιγμή, λέει ο Άρον Νάβον, ο Μπεν Γκουριόν έγραψε επιστολές προς όλους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, προκειμένου να παράσχουν κάθε είδους βοήθεια στους τολμηρούς φερέλπιδες αγρότες.

Και πράγματι, το 1964 τοποθετήθηκαν εκεί τα πρώτα συστήματα στάγδην άρδευσης, τα παρθενικά στην έρημο, τα οποία άφηναν στα φυτά τρεις φορές περισσότερο νερό από κάθε άλλο σύστημα άρδευσης. Όταν το πείραμα πέτυχε κι οι πρώτες καλλιέργειες πιπεριάς ήταν γεγονός, άρχισαν να καταφθάνουν στην περιοχή αγρότες κι επιστήμονες πρώτα απ’ όλο το Ισραήλ και έπειτα απ’ όλο τον κόσμο, για να δουν «τη μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε ποτέ στη γεωργία», σύμφωνα με τον κ. Νάβον, την καλλιέργεια της ερήμου.

Σήμερα, στην περιοχή ζουν 600 οικογένειες, καλλιεργώντας σε 3.500 εκτάρια γης 150.000 τόνους λαχανικών, κυρίως ντομάτες και πιπεριές, που προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Συνολικά, στην περιοχή του Κεντρικού Αραβά, στην οποία το κράτος του Ισραήλ επενδύει πολλά για την αξιοποίησή της, υπάρχουν σήμερα εφτά κοινότητες με 3.000 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, τη βιολογική γεωργία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τις τουριστικές υποδομές. Παρότι άνυδρη, η γη του Αραβά παράγει, χάρη στα κατάλληλα συστήματα άρδευσης, το 65% των φρέσκων λαχανικών και το 13% των ανθέων του Ισραήλ, δραστηριότητα όχι απαραίτητα προσοδοφόρα, εξαιτίας του μεγάλου κόστους παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων στο εξωτερικό. «Η γεωργία είναι τρόπος ζωής, όχι ευκαιρία πλούτου», μας είπε χαρακτηριστικά ο Σινιντάν Κο, στο θερμοκήπιο του οποίου είχαμε κόψει μερικές εξαιρετικά εύγεστες πράσινες πιπεριές. Πλέον τούτων υπάρχουν τεράστιες τεχνητές καλλιέργειες όπως το φοινικόδασος που εκτείνεται στην παραμεθόριο με την Ιορδανία.

Καρπός χαρουπιού πριν και μετά την ωρίμανσή του [4]

Η λύση του προβλήματος νερού στο Ισραήλ

Στην περιοχή του Αραβά η ετήσια βροχόπτωση είναι μόλις 20mm. «Εάν δεν δουλέψει το σύστημα του νερού, έχουμε πεθάνει!», μας λέει ο Άλον Γκάντιελ, διευθυντής του Συμβουλίου Έρευνας και Ανάπτυξης του Αραβά, καθώς στέκεται μπροστά από μία καλυμμένη δεξαμενή 150.000 κ.μ. νερού [5], στη μέση της ερήμου. Το νερό προέρχεται από 50 πηγάδια που φτάνουν σε βάθος 100-500μ. Συλλέγεται στη διάρκεια της νύχτας, όταν η κατανάλωση είναι ελάχιστη, και διανέμεται την ημέρα μέσα από το δίκτυο της Εθνικής Εταιρείας Ύδρευσης, ανάλογα με τις ανάγκες. Ταυτόχρονα, κάθε moshav της περιοχής έχει μονάδα αφαλάτωσης για να το επεξεργάζεται και για να καλύπτει τις οικιστικές ανάγκες ύδρευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, οι καλλιέργειες βελτιώνονται χάρη στο αφαλατωμένο νερό. Με το 60% της άρδευσης σε ολόκληρη τη χώρα να προέρχεται από ανακυκλωμένο νερό, το Ισραήλ καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Ωστόσο, τα συστήματα εξοικονόμησης νερού, όπως η στάγδην άρδευση, την οποία επινόησε το 1965 ο Σίμχα Μπλας, της Netafim, αποτελούν μόνο το 4% της παγκόσμιας άρδευσης, ενώ περίπου το 80% του νερού στις καλλιέργειες προέρχεται από τις σπάταλες και λιγότερο αποδοτικές πλημμύρες [6].

***

Η τραγική υστέρηση της πατρίδας μας στην γεωργία (και όχι μόνον…)

Η Ολλανδία παράγει σε αξία 1700 ευρώ το στρέμμα, το Ισραήλ 1290 και η Ελλάδα μόλις 190…

 

Η Ολλανδία με 45 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών παράγει περίπου σε αξία 1700 ευρώ ανά́ στρέμμα.

Το Ισραήλ με 6 εκατ. στρέμματα καλλιεργειών παράγει περίπου σε αξία 1290 ευρώ ανά́ στρέμμα.

Η Ελλάδα με 37 εκατ. στρέμματα καλλιεργειών παράγει περίπου σε αξία 190 ευρώ ανά́ στρέμμα.

«Είμαστε 1 προς 9 σε σχέση με την Ολλανδία. Η Ολλανδία ακολουθεί́ πολιτική́ αγοράς, το Ισραήλ πολιτική́ καινοτομίας και η Ελλάδα πολίτικες σκοπιμότητες»[7].

***

Παράρτημα (με σημειώσεις)

 Σημείωση 1: Αναφέρουμε παρακάτω, συνοπτικά, κάποια χαρακτηριστικά της Χαρουπιάς. Η χαρουπιά ή Κερωνία η έλλοβος,  είναι δέντρο μεγάλο που μπορεί να φτάσει σε ύψος και τα 13 μέτρα. Βρίσκεται αυτοφυής σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και της Ελλάδας.

Τα χαρούπια, οι καρποί του δέντρου είναι μακριά και στριφτά «φασόλια» πράσινου χρώματος όταν είναι άγουρα, που γίνονται καφέ και ξυλώδη όταν είναι ώριμα. Το εσωτερικό τους έχει ευχάριστη γλυκιά γεύση και περιέχει πολλά σκληρά σπόρια. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες διακρίνονται σε δυο μεγάλες ομάδες: τα κοντοχάρουπα και τα μακροχάρουπα. Σημαντική όμως είναι η άγρια χαρουπιά (ή κερωνία ή έλλοβος), όπου οι καρποί της είναι πλούσιοι σε ζάχαρη.

Άνθιση-συλλογή-χρησιμοποιούμενα μέρη:

Τα άνθη βγαίνουν στα μέσα του φθινοπώρου όπου και συλλέγονται μαζί με τα φύλλα, και οι λοβοί στα τέλη Ιουλίου. Η συγκομιδή των καρπών της προηγούμενης χρονιάς στην αρχαιότητα ξεκινούσε με την εμφάνιση του αστερισμού του Κυνός, στα τέλη Ιουλίου. Το αλεσμένο περικάρπιο δίνει αλεύρι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για ζωοτροφές αλλά και τους ανθρώπους, ενώ το ξύλο της είναι σκληρό και βαρύ,  κατάλληλο για πολλές χρήσεις. Τα πλούσια σε σάκχαρα χαρούπια σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως σαν ζωοτροφή και στη βιομηχανία. Οι  καρποί της όμως υπήρξαν κάποτε πολύτιμοι και για τη διατροφή των ανθρώπων [8].

Σημείωση 2: Εδώ σημειώνουμε κάποια βασικά στοιχεία για την διατροφική αξία της Χαρουπιάς. Τα χαρούπια είναι γλυκά, εύγευστα και θρεπτικά, και τάϊσαν πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κι αυτό γιατί παρά την σκουρόχρωμη και ζαρωμένη σάρκα τους, περιέχουν πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα όπως ασβέστιο και σίδηρο, κ.ά. Δέντρο εργοστάσιο [9], που θυμόμαστε σε περιόδους πολέμων και λιμών, που η τροφή είναι  δυσεύρετη.

Περιέχουν σάκχαρο σε μεγάλη αναλογία (50%) από το οποίο το 30% είναι σταφυλοσάκχαρο, 10% πρωτεΐνη, και 6% λίπος. Επίσης περιέχουν βιταμίνες Α, και D, βιταμίνες της ομάδας Β και καροτίνη ,κάλλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό, χρώμιο, νικέλιο, λίγο ισοβουτυρικό οξύ (που ευθύνεται για  την ελαφρώς δυσάρεστη μυρωδιά), ταννίνες, ινώδεις ουσίες όπως λιγνίνη (επιδρά κατασταλτικά στη χοληστερίνη, έχει θετικά αποτελέσματα  κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας), βλέννα, κυτταρίνη και τουλάχιστον ακόμη  6 αντιοξειδωτικές ουσίες. Είναι εύπεπτα και δεν προκαλούν αλλεργίες. Τα χαρούπια είναι και σήμερα χρήσιμα καθώς δεν περιέχουν γλουτένη, στην οποία πολλά άτομα είναι αλλεργικά. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία γλυκών[10].

Σημείωση 3: Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος στα βιβλία του αναφέρει πως: “το ελληνικό κράτος είναι πολύ καλά οργανωμένο ώστε να μη μπορεί να γίνει τίποτε”. Και αυτό που έγραψε δεν είναι υπερβολή. Αποδεικνύεται από πλήθος παραδειγμάτων δυστυχώς. Μπορείτε να δείτε προηγούμενες σχετικές αναφορές μας σχετικά με την καταστροφή της βιομηχανίας ζάχαρης εδώ, με την μη αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου εδώ, για την υπονόμευση κάθε προσπάθειας απόχτησης βαρειάς βιομηχανίας εδώ, για το ότι οι κυβερνώντες των τελευταίων 40 ετών μας κατάντησαν εισαγωγό χώρα και μόνον, που δεν μπορεί να καλύψει ούτε το γάλα και κρέας των παιδιών της εδώ.

Για την Ενωμένη Ρωμηοσύνη,

Αντώνης Καλόγηρος,

Εκπαιδευτικός-οικονομολόγος

[1] Βλέπε Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2009-2010

[2] Πηγή φώτο: http://back-to-nature.gr/2013/01/blog-post_131.html

[3] Η παρούσα ενότητα βασίστηκε σε σχετικό άρθρο της Χρύστας Ντζάνη το οποίο δημοσιεύτηκε στον ‘’Πολίτη’’ στις 15.1.2012. Για το άρθρο δείτε στον σύνδεσμο εδώ.

[4] Πηγή φώτο: εδώ

[5] Σχετικά με τα ύδατα στην Ελλάδα, τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η χώρα μας όντας η πρώτη σε ποσότητες νερού μαζί με την Νορβηγία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο δείτε άρθρα μας εδώ, εδώ και εδώ.

[6] Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τις επισημάνσεις που κάνει για τα νερά της Ελλάδας και την αξιοποίηση τους ο ισραηλινός Yoram Kapulnik ειδικός σε αγροκτηνοτροφικά θέματα εδώ. Βέβαια δεν περιμέναμε τον ως άνω κύριο να μας υποδείξει τις δυνατότητες μας, δεδομένου ότι Έλληνες ειδικοί και ερευνητές έχουν πλήρως αναλύσει τις υδάτινες και υδρενεργειακές δυνατότητες της πατρίδας μας. Μεταξύ αυτών ο Δ. Μπάτσης, πλειάδα Ελλήνων επιστημόνων με άρθρα τους στο περιοδικό ‘’Ανταίος’’ (1947-1952), ειδικοί επιστήμονες που εργάστηκαν στην ΕΥΔΑΠ, επιστήμονες του ΙΓΜΕ και άλλοι. Αναφέρουμε τον ανωτέρο Ισραηλινό ειδικό για να καταδείξουμε ότι αυτά που δεν γνωρίζει ο Ελληνικός λαός και δεν τον ενημερώνουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων 40 ετών τα γνωρίζουν άριστα τόσο άλλα κράτη όσο και πολυεθνικές εταιρείες.

[7] Τα παραπάνω κατέθεσε γενικός διευθυντής τράπεζας ο κ. Ιάκωβος Γιαννακλής μιλώντας στο 3ο συνέδριο αγροτικής επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε ο Economist. Για να μελετήσετε το σχετικό άρθρο δείτε εδώ.

[8] Πληροφορίες αντλήσαμε από εδώ.

[9] Σχετικά δείτε εδώ

[10] Βλέπε πηγή ως ανωτέρω υποσημείωση

http://enromiosini.gr/paratiritirio/…bf%cf%82/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μία ἀληθινή συγκινητική ἱστορία: Ἰωσηφίνα Τσορμπαντζίδου (1 9 8 0 – 2 0 0 6)

Ἡ Ἰωσηφίνα γεννήθηκε στίς 2 Μαρτίου 1980, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν μνήμη τοῦ ὁσίου Νικολάου Πλανᾶ, τοῦ ὁποίου πολύ ἀγαποῦσε νά διαβάζει τόν βίο.

Κατά τήν βάπτισή της πῆρε τό ὄνομα τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ.

Ἀπό τήν ἡλικία τῶν τρεισήμισι ἐτῶν ἄρχισαν νά ἐκδηλώνονται τά συμπτώματα τῆς ἀσθενείας «Μυοδυστροφία»: ἔπεφτε πολύ εὔκολα κάτω, δέν μποροῦσε νά ἀνέβει σκάλες, ἕνα πετραδάκι πού βρίσκονταν κάτω ἀπό τά πόδια της ἦταν ἱκανό νά τήν ρίξει κάτω.

Κι ὅμως, ποτέ δέν ἔκλαιγε ὅταν ἔπεφτε, παρόλο πού κάθε φορά σχεδόν πού ἔπεφτε χτυποῦσε πρῶτα τά γόνατα κι ἀμέσως μετά τό κεφάλι της, γιατί ἦταν βαρύ καί δέν μποροῦσε νά τό συγκρατήσει.

Ἀπό τήν ἡλικία τῶν πεντέμισι ἐτῶν σταμάτησε καί νά περπατάει.

Ἔτσι σάν παιδί, δέν ἔτρεξε, δέν ἔπαιξε μ’ ἄλλα παιδιά, κι ὅμως ἀπό μικρή εἶχε μία πηγαία καλοσύνη κι ἕνα αὐθόρμητο, χαμόγελο.

Στο Δημοτικό σχολεῖο, τήν πήγαινε ἡ μητέρα της σχεδόν ἀγκαλιά στίς πρῶτες τάξεις.

Μετά συνέχισε Γυμνάσιο στό ΕΛΕΠΑΑΠ (Ἑλληνική Ἑταιρεία Προστασίας καί Ἀποκαταστάσεως Ἀναπήρων Παίδων) καί συνέχισε σέ Νυκτερινό Λύκειο. Ἀναπηρικό καρότσι χρησιμοποιοῦσε ἀπό τήν ἡλικία τῶν 12 ἐτῶν. Ὅταν διάβαζε, γυρνοῦσε τίς σελίδες τῶν βιβλίων μ’ ἕνα μολύβι. Ὅταν καθόταν στό καρότσι ἀκουμποῦσε τό κεφάλι της σέ μία προέκταση πού ὑπῆρχε πίσω ἀπό τήν πλάτη της, ἐπειδή τό κεφάλι της ἦταν βαρύ καί ἐπειδή εἶχε μία κλίση πρός τά πίσω. Ὅταν τῆς ἔφερναν τό σῶμα της μπροστά γιά νά ξεκουράζεται, αὐτό στηριζόταν σέ μία ζώνη.

Νά πῶς τήν θυμᾶται μία καθηγήτρια ἀπό τό Λύκειο:

«Συνάντησα τήν Ἰωσηφίνα στην Α’ Λυκείου τό 1994. Πάντα ἦταν μέ ἕνα καλό λόγο γιά ὅλους, μέ ἀπέραντη καλοσύνη καί ἕνα γλυκό χαμόγελο. Μποροῦσε νά γράφει μόλις μετά βίας σέρνοντας τό χεράκι της. Ποτέ ὅμως δέν ἐπικαλέστηκε τήν φυσική της ἀδυναμία, γιά νά ἀποφύγει τίς σχολικές της ὑποχρεώσεις. Πάντα διαβασμένη, πρώτη μαθήτρια, χωρίς νά τῆς χαρίζεται τίποτα. Οἱ συμμαθητές της τήν λάτρευαν, τό ἴδιο καί οἱ καθηγητές της. Ὅταν τήν ρωτοῦσες, τί κάνεις; ἡ ἀπάντηση ἦταν, «Δόξα τῷ Θεῶ, πολύ καλά!».

Τήν ἴδια ἀπάντηση μοῦ ἔδωσε καί μία μέρα πρίν ἀπό τό τέλος, στό Νοσοκομεῖο».

Μετά συνέχισε στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. ἀπό ὅπου πῆρε πτυχίο μέ ἄριστα καί λόγω μεγαλυτέρου βαθμοῦ εἶπε αὐτή τόν ὅρκο στίς 12.12. 2003.

Τό περιοδικό ΛΥΔΙΑ (Ἰανουάριος 2004) ἔγραψε:

«Τῆς Ἰωσηφίνας τό ἀναπηρικό καρότσι εἶναι ἄμβωνας, πού μᾶς λέει πώς ἡ ζωή μέ τόν Θεό δέν μπορεῖ νά εἶναι μεμψίμοιρη. Ἡ ζωή μέ τόν Θεό γίνεται δημιουργική, δυναμική, ἔχει στόχους, γίνεται στίβος ἀρετῶν. Μέ τόν Θεό δέν μπορεῖ ἡ γκρίνια, τό παράπονο, ἡ μιζέρια νά γίνει τρόπος ζωῆς.

Συγκινήθηκα ὅταν ἕσφιξα τό χέρι της, γιά νά τήν συγχαρῶ γιά τό ἄριστα… μά καί ντράπηκα. Γιατί ἐγώ κλαίω σέ ἀσήμαντα ἐμπόδια, κατσουφιάζω, ὅταν γιά λίγες μέρες μένω ἀκίνητη στό κρεβάτι, χάνω τόν ἔλεγχό μου ὅταν δέν γίνεται ὅπως τό προγραμματίζω».

Πῶς ἔβλεπε ἡ ἴδια τήν ἀσθένειά της.

Ἔγραφε σ’ ἕνα γράμμα στόν πατέρα Αὐγουστίνο Καντιώτη (τό 2002): «Ὁ Θεός ἐπέτρεψε ἐδῶ καί μερικά χρόνια, δέκα καί πλέον, νά εἶμαι ἀκινητοποιημένη σέ καρότσι.

Τό πρόβλημα ἐξελίσσεται συνεχῶς. Ἀνθρωπίνως δέν θεραπεύεται. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ δέν θλίβομαι πρός τό παρόν γιά τήν κατάστασή μου, ἀφοῦ οὔτε καί προσεύχομαι γιά νά γίνω καλά. Αὐτό πού μέ φοβίζει εἶναι ἡ ἔλλειψη ὑπομονῆς σέ πιό δυσμενεῖς συνθῆκες, ὅπως ἡ ὑγεία τῆς μητέρας μου, ἡ ἐπιδείνωση τῆς ἀσθένειάς μου. Γι’ αὐτό εὔχεσθε νά μᾶς ἐπισκιάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ὑπομείνουμε εἰς τέλος…».

Σ’ ἕνα ἄλλο γράμμα της σέ ἕνα γέροντα γράφει:

«Κατάλαβα μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθεια ἑνός βιβλίου ὅτι, ὅλοι ἔχουμε μέσα μας ἕνα ὀχυρό πού λέγεται ἐγωισμός καί ὅταν ἐπιτίθεται σ’ αὐτό ὁ πόνος, ὅσο ἀρνεῖται νά παραδοθεῖ, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ πίεση πού δέχεται. Πόσο μᾶλλον σέ μένα πού ἔχω τό ὀχυρό Ροῦπελ!…Εὐχηθεῖτε, γέροντα, νά προσθέτει ὁ Θεός πίστη καί χάρη γιά νά ὑπομείνουμε εἰς τέλος…».

Ἀπό ἀπάντηση πού τῆς ἔστειλε ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἀπό πολύ μακριά, 2 μέρες ἀμέσως μετά ἀπό τό φάξ πού τοῦ εἶχε στείλει: «Παιδί μου Ἰωσηφίνα… Ἀγωνίζου πολύ στήν προσευχή. Μίλα μέ τόν Θεό συνεχῶς καί θά νοιώσεις ὄμορφα καί δυναμικά. Χωρίς προσευχή παραλύει ὁ ἄνθρωπος καί παθαίνει ψυχική ἀναιμία καί τότε τόν σφίγγουν τά ψυχικά ἄσχημα αἰσθήματα. Τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ νά μήν τήν σταματᾶς καθόλου καί θά ἔχεις τήν καλύτερη καί ἅγια συντροφιά. Τήν μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου καί ἄλλων πνευματικῶν βιβλίων νά τήν ἔχεις κάθε μέρα· ἔστω καί λίγη, ἀρκεῖ νά παίρνεις κάτι μέσα σου ἁγιογραφικό.

Εὔχομαι νά σοῦ δίνει συνέχεια ὁ Κύριος ὑπομονή καί προσευχή γιά νά τά βγάλεις πέρα. Νά ἔχεις τίς ἐλπίδες στην Παναγία μας. Γονάτιζε καί προσεύχου παιδί μου. Ἡ προσευχή κάνει θαύματα. Στηρίξου στόν Χριστό μας μέ πίστη…».

Ἡ ἴδια, θέλοντας νά παρηγορήσει μία μητέρα πού ἔχασε τό παιδί της μεταξύ ἄλλων ἔγραφε:

«Ὁ γιός σας φέρει τό στεφάνι τῆς νίκης καί τοῦ μαρτυρίου, ὅπως τόσα ἑκατομμύρια ἁγίων… Ὁ θάνατός του ἐκφράζεται ὡς ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός ἐσᾶς, διότι ἔτσι ἐργάζεται τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας. Πιστεύω ὅτι καί ἡ δική μου ἀναπηρία ὅσο κι ἄν φαίνεται στά μάτια τῶν ἀνθρώπων ἀδικία ἤ καταδίκη, εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης Σου, διότι ἔτσι μ’ ἔχει ἀσφαλίσει κατά ἕνα τρόπο. Κι ἐσεῖς μόνο μέ τά μάτια τοῦ Θεοῦ κι ὄχι τῶν ἀνθρώπων, ἄν δεῖτε τήν ἀπουσία τοῦ παιδιοῦ σας, θά νικήσετε τόν πόνο σας καί θά εἰρηνεύσει ἡ καρδιά σας. Μήν ἐπιτρέψετε στήν ψυχή σας νά ἐναντιωθεῖ στόν Θεό, ἀλλά ἐκμεταλλευτεῖτε τήν εὐκαιρία νά τόν προσεγγίσετε περισσότερο καί σίγουρα θά ἀναπαυθεῖτε».

Αὐτά τά ἔγραψε περίπου τρεῖς μῆνες πρίν πεθάνει.

Ἡ Ἰωσηφίνα συνδύαζε στήν ζωή της τήν βίωση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ μέ τήν μετάδοση τῆς ἀγάπης πρός τούς ἄλλους, μέσω τῆς προσευχῆς της. Τῆς ἔλεγαν: κᾶνε προσευχή κι ἐκείνη ἔγραφε ὀνόματα… πολλά ὀνόματα….Μόνο αὐτή γνωρίζει τί προσευχές ἔκανε, γιατί δέν ἔλεγε τίποτα γι’ αὐτό τό ἔργο της.

Ὅμως τά ἀποτελέσματα φαίνονταν ἀπό τόν τρόπο πού ἀκτινοβολοῦσε τή Χάρι τοῦ Θεοῦ στούς ἄλλους καί ἀπό τήν παρηγοριά καί ἀνακούφιση πού ἔνοιωθε ὅποιος εἶχε συνάντηση μαζί της.

Μοναχοί, κληρικοί καί λαϊκοί ζητοῦσαν τήν προσευχή της. Ἕνας γέροντας τῆς εἶχε πεῖ: «Ἕνα κόμπο ἀπό τό κομποσχοίνι σου καί για μένα….»

Καί ἐκείνη χωρίς νά ἔχει καμιά ἰδέα μεγάλη γιά τόν ἑαυτό της, ἀπό ὑπακοή, καί τήν λίγη κίνηση πού εἶχε στά χέρια της τήν ἀξιοποιοῦσε, καί ὅταν ἄκουγε ὅτι κάποιος ἔχει ἀνάγκη, ἔκανε τήν εὐχούλα ἔστω ἀργά – ἀργά.

Κήρυττε τόν Χριστό μέ τήν χάρη πού ἐξέπεμπε το πρόσωπό της, τά διακριτικά της λόγια. Τό χαμόγελο, πού δέν ἔλειπε ἀπό τό πρόσωπό της πού ἔλαμπε, δέν ἀνταποκρίνονταν στήν φυσική της κατάσταση. Γιατί τίς πιό πολλές μέρες, καί πονοῦσε καί εἶχε δυσκολίες πολλές.

Τί ναφέρουν σοι τήν γνώρισαν.

Μία ἐθελόντρια: «Στήν ἀρχή εἶχα τήν ψευδαίσθηση, ὅτι τήν βοηθοῦσε ἡ συντροφιά μου, ὅταν τήν ἐπισκεπτόμουν. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ὅτι ἐκείνη μέ βοηθοῦσε. Βρισκόμασταν κάθε ἑβδομάδα. Τήν ἀγαποῦσα πολύ, γιατί σοῦ μετέδιδε χαρά. Ἦταν πανέξυπνη καί δέν σ’ ἄφηνε νά τήν λυπηθεῖς. Μπροστά της ἔνοιωθες ἐσύ, σάν ἄτομο μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ἦταν δυναμική, μέ χιοῦμορ. Ἐγώ εἶχα ἀπορίες, διαβάζοντας διάφορα βιβλία κι ἐκείνη μοῦ τίς ἔλυνε.

Τό τελευταῖο διάστημα τῆς ζωῆς της ἦταν δύσκολα, ὑπῆρξαν στιγμές πού σάν ἄνθρωπος λύγισε, ὅμως καί στό νοσοκομεῖο ἔδειχνε καρτερία.

Ὅταν πῆγα μοῦ εἶπε νά τῆς πιέσω λίγο τήν κοιλιακή χώρα, γιά νά μπορεῖ νά ἀναπνέει.

Ἔχει χαραχτεῖ στή μνήμη μου αὐτή ἡ στιγμή. Τό ἔνοιωσα σάν εὐλογία. Φεύγοντας μέ

ἀποχαιρέτησε μ’ ἕνα χαμόγελο, πού γλύκανε ἰδιαίτερα τήν ψυχή μου. Ἦταν διαφορετικό ἀπό τά ἄλλα. Ἦταν τό τελευταῖο! Ἐγώ τήν αἰσθάνομαι δίπλα μου. Ἐλπίζω νά μέ θυμᾶται καί ἐκείνη, ἐκεῖ πού βρίσκεται».

Μία ἄλλη φίλη, πού τῆς συμπαραστάθηκε στά κινητικά προβλήματα, ἀλλά δέχτηκε τήν συμπαράσταση τῆς Ἰωσηφίνας στά πνευματικά, μᾶς ἀναφέρει:

«Δέν εἶχε τίποτα κατά κόσμον κι ὅμως εἶχε τά πάντα. Εἶχε ἀκέραιο πνεῦμα. Μετέδιδε Χριστό σέ ὅσους τήν συναντοῦσαν, ἦταν σάν πνευματικός καθοδηγητής. Μοῦ ἔδιδε καί δέν ἔπαιρνε τίποτα.

Ὧρες ὁλόκληρες κουβεντιάζοντας μαζί της, δέν βαριόσουν. Δέν φοβόταν τόν θάνατο,

ἤθελε νά ἀντέχει. Δέν ἔβγαζε ἀρνητική διάθεση σέ ἄλλους. Ζοῦσε γιά τήν ἀγάπη. Μερικοί ὅταν τήν ἔβλεπαν στό δρόμο, ἔκαναν τόν σταυρό τους, γιά νά ξορκίσουν (;) δῆθεν τό «κακό» (;) ἤ γιά ὅ,τι ἄλλο, κι ὅμως αὐτή σημασία δέν ἔδινε, γελοῦσε. Σέ καθοδηγοῦσε καί μέ την σιωπή της.

Ἔνιωθες ἄν καί ἦταν μικρότερη σέ ἡλικία, πολύ σεβασμό ἀπέναντί της.

Δέν ἔκανε συγκρίσεις, δέν γκρινίαζε, ἦταν πρόσχαρη καί προσιτή. Τήν ἀσθένειά της τήν ἀντιμετώπιζε μέ ὑπομονή καί πρωτόγνωρο δυναμισμό.

Τά πρῶτα χρόνια ἔκανε και χειροτεχνήματα, σελιδοδεῖκτες, συνθήματα, μέ χαντροῦλες καί πλαστικό σπάγγο».

Ἕνας ἐθελοντής ἔγραψε:

«Ἡ Ἰωσηφίνα μας, περισσότερο ἔδινε, παρά ἔπαιρνε. Περισσότερο ὠφελοῦσε παρά ὠφελοῦνταν, κι ἐνῶ θά περίμενε κανείς νά ζητεῖ παρηγοριά, γινόταν ἡ ἴδια παραμυθία καί παρηγοριά γιά τούς ἄλλους, ἁπλόχερα, χωρίς ὅρους καί χωρίς ὅρια.

Ὅταν ἤσουν κοντά της ἀναλογιζόσουν πόσο ἀχάριστοι εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, πού ἔχουμε ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ καί παρόλα αὐτά πάντα κάτι μᾶς φταίει… γιατί πάντα κάτι μᾶς λείπει… κάτι πού δέν ἔλειπε ἀπό τήν Ἰωσηφίνα, δηλαδή ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ ἑκούσια παράδοση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στά χέρια Του».

Ἡ γειτόνισσα καί φαρμακοποιός Εὐαγγελία Τ., γράφει τά ἑξῆς:

«Ἰωσηφίνα… Ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος ἀπ’ αὐτή τήν ζωή. Τό μαρτύριο τῆς ἀναπηρίας τήν ἀνέβασε σέ πνευματικά ὕψη.

Ἦταν ὑπάκουη στούς γονεῖς της καί δεχόταν ὑπομονετικά ὅ,τι θά τῆς προσφερόταν. Δέν παραπονιόταν, ἦταν χαρούμενη. Ἦταν ὑπομονετική στούς πόνους, καθηλωμένη στήν ἀναπηρική καρέκλα, μία ἄμορφη μάζα σάρκας πού κρατιόταν μ’ ἕναν ἱμάντα στήν ἀναπηρική καρέκλα, ἀλλά αὐτό τό κάθισμά της εἶχε τόση ἀρχοντιά. Ἡ ματιά της σέ δίδασκε τήν ὑπομονή, ἡ σιωπή της τήν σοφία. Τό κάθισμά της τήν ὑπομονή, καί ἡ

ὅλη στάση της δίδασκε τήν ταπείνωση.

Δέν ἀγάπησε αὐτό τόν μάταιο κόσμο, ἀλλά τίς οὐράνιες μονές τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Δέν τήν ἐνδιέφερε νά γίνει καλά, γιατί δέν εἶχε θέλημα, ἀλλά τήν ἐνδιέφερε νά κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κι ὁ Θεός οἰκονομοῦσε, ἡ Ἰωσηφίνα νά προχωρεῖ ταπεινά πρός τήν ἁγιότητα. Τό πνεῦμα της στηλωμένο στόν Κύριο, στις ἐντολές Του.

Ὁ Κύριος τῆς χάρισε νά Τόν γνωρίσει καλύτερα, μέ τό νά σπουδάσει Θεολογία. Ἀλλά ἡ Ἰωσηφίνα βίωνε ὅλα τά ἅγια πράγματα. Εἶχε κοινωνία μέ τόν Κύριο, γιατί ζοῦσε στήν ταπείνωση κι ὁ Κύριος τήν πῆρε κοντά του καί τήν ἀνάπαυσε τήν ἡμέρα τοῦ Λαζάρου, γιά νά ἀναστηθεῖ στήν κοινή ἀνάσταση τό ταλαιπωρημένο σῶμα της μαζί μέ τήν γενναία ψυχή της.

Μέ τήν Ἰωσηφίνα κάναμε τό ἀπόδειπνο, διαβάζαμε τήν Ἁγία Γραφή, συζητούσαμε, συμπροσευχόμασταν, πηγαίναμε μαζί σ’ ἀγρυπνίες, τήν ζοῦσα καθημερινά στό σπίτι της – καθόσον εἶμαι γειτόνισσά της – στήν ἴδια πολυκατοικία. Τήν ἀγαποῦσα καί τήν ἀγαπῶ.

Ἤμουν ἡ φαρμακοποιός της. Ἀφέθηκε στόν Κύριο κι ἔφυγε ἀπό τήν γῆ ταπεινά, γιά νά λάμψει στούς οὐρανούς. Ἡ Ἰωσηφίνα μᾶς δίδαξε τήν ὑπομονή, τήν ταπείνωση, ἦταν τύπος Χριστοῦ, ἄς εὔχεται στόν Θεό γι’ ἐμᾶς, γιά νά ζοῦμε ἐν ἀληθεία, μέ ταπείνωση, μέ πίστη καί ἀγάπη γιά τόν Κύριο…».

Τώρα πού μέ ἀφήνουν οἱ σωματικές μου δυνάμεις, σύ Κύριε, μή μέ ἐγκαταλείψεις. (Ψάλμ. 70)

Ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 2005, 7 μῆνες σχεδόν πρίν ἀπό τήν κοίμησή της, παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά τήν κατάποση τῆς τροφῆς. Εἰδικοί γιατροί ἔκαναν λόγο γιά ἀσυνέργεια μυῶν κατάποσης, ἄλλοι τό ἀπέδωσαν σέ νευρομυϊκῆ ἐξασθένιση…. ἄλλοι σέ ἄλλα αἴτια.

Δέν μποροῦσε νά κατεβάσει παρά λίγο ζεστό νερό μερικές μέρες καί τίς τροφές τίς πολτοποιοῦσε ἡ μητέρα της.

Περνοῦσε ἡ Ἰωσηφίνα τό μαρτύριο τῆς πείνας καί δίψας. Ἐπειδή δέν μποροῦσε νά μείνει καθισμένη σέ ὀρθή γωνία, τό κεφάλι ἔφευγε πρός τά πίσω καί δέν μποροῦσε οὔτε τό σάλιο της νά καταπιεῖ. Αἰσθανόταν ὅτι ἔχει ἕνα κόμπο στό λαιμό. Εἶχε ἀδυνατίσει τόσο πολύ, πού εἶχε μείνει πετσί καί κόκκαλο. Ἄρχισε πλέον νά μήν μπορεῖ νά κάθεται στό καρότσι, διότι πονοῦσαν τά κόκκαλα καί εἶχε δυσκολία στήν ἀναπνοή. Ἤ θελε νά μένει ξαπλωμένη καί πότε – πότε νά τήν πιέζουν στήν κοιλιά, γιά νά ἀναπνέει καλύτερα.

Εἶχαν ἀλλοιωθεῖ οἱ μῦς τῶν ζωτικῶν ὀργάνων. Ἡ μητέρα της μᾶς μεταφέρει στίς τελευταῖες ὧρες της: «Λίγες μέρες πρίν τήν κοίμησή της εἶχε ἔντονη δυσφορία, ταχυσφυγμία, μεταφέρθηκε στό Νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ.

Ἀπό τίς ἐξετάσεις βρέθηκε ὅτι ὑπολειτουργοῦσαν ὅλα τά συστήματα. Τήν 2η ἡμέρα ἔπεσε σέ κῶμα. Ὅταν τήν ἔβαλαν σέ ὀξυγόνο, χαμογέλασε μέ βαθειές ἀναπνοές. Φωτίστηκε τό δωμάτιο ἀπό τό χαμόγελό της. Γιά λίγο ἀνένηψε – καλά εἶμαι, εἶπε. Σέ λίγο, σάν νά εἶδε κάποιον, προσήλωσε τό βλέμμα της καί χαμογελοῦσε. Ἀνοιγόκλεινε τό στόμα της, ὅμως μιλοῦσε τήν ἄλλη γλώσσα, δέν ἀκουγόταν αὐτά πού ἔλεγε… Καταλάβαινα ὅτι ζεῖ, ἀπ’ τήν φλέβα πού χτυποῦσε στό λαιμό της. Ἄρχισε νά μιλάει πνευματικά, νά μιλάει μέ κάποιον πού ἔβλεπε…

Χαμογελαστά ἔσβησε».

Μόλις μία γνωστή, τοποθέτησε στό χέρι της ἕνα Σταυρό, ἐνῶ ἡ Ἰωσηφίνα εἶχε τόση ἀδυναμία, ἕσφιγγε τόν σταυρό.

Ὅλη τήν νύκτα δέν κινήθηκε. Τήν ἄλλη μέρα, στίς 11 ἡ ὥρα τό πρωί πέρασε στήν ἄλλη ζωή.

Ἦταν τοῦ Λαζάρου (15 Ἀπριλίου 2006).

Ἦταν 26 ἐτῶν.

Ἡ κηδεία της ἔγινε μέσα στήν στολισμένη μέ βάγια ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ἦταν ἄσπρο τό φέρετρο καί τά πολλά ἄσπρα λουλούδια μέ τά βάγια ἔδιναν μία παραδείσια ὀμορφιά. Ὅσοι τήν ἔβλεπαν μέσα στό φέρετρο, ἦταν σάν νά κοιμόταν, κι ἀκόμη διεπίστωναν ὅτι ἦταν μαλακή, σάν κερί, σάν νά ἦταν μοναχή.

Ἦταν σάν νά ἔλεγε:

«σύ εἶ ἡ ὑπομονή μου, Κύριε· Κύριε, ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός μου… ἐν σοί ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός».

Ἀπό το βιβλίο «Γίνονται θαύματα σήμερα; Φωτεινά ὑποδείγματα ἀρετῆς»

https://ixthis3.blogspot.gr

https://ellasnafs.blogspot.gr/2018/03/1-9-8-0-2-0-0-6.html#more

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Καλή Σαρακοστή

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2018) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 20/02/18

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ:

Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Σχοινᾶς Ἐφημέριος Ἱ.Ν Ἁγ. Νικολάου Φιλοπάππου

ΣΧΟΛΙΑ :

”Καλή Σαρακοστή” !!!!

Μιά εὐχή πού ἀνταλλάσσουμε αὐτή τήν περίοδο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἔχουμε ὅμως κατανοήσει ποιό εἶναι τό βαθύτερο νόημα καί ἡ οὐσία τῆς Σαρακοστῆς;

Πῶς θά μποροῦσε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Μεγάλη Τεσσαρακοστή νά ἔχει ὄχι μιά ἁπλή ἐπιφανειακή, ἀλλά μιά ἀληθινή ἐπίδραση στήν ὕπαρξή μας; Ἡ νηστεία εἶναι αὐτοσκοπός ἤ ἕνα μέσο πού μᾶς βοηθᾶ στό νά κατακτήσουμε τό ἔπαθλο τοῦ νικητῆ; Ποιές ἄλλες ἀρετές πρέπει νά συνοδεύουν τή νηστεία, γιά νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος στή μετάνοια;

Ὁ γνωστός Ἱεροκήρυκας καί θεολόγος π. Γεώργιος Σχοινᾶς μᾶς ἐξηγεῖ πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐφαρμόσουμε στή ζωή μας τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τή Μεγάλη Σαρακοστή ὅπως μᾶς μεταδίδεται κυρίως μέσα ἀπό τή λατρεία αὐτῆς τῆς περιόδου ὥστε νά βιώσουμε πραγματικά τήν πορεία μας ἀπό τόν Σταυρό πρός τό αἰώνιο Πάσχα.

http://enromiosini.gr/logos_romaiikos/%c…84%ce%ae/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Όταν φανερωθώ θα είναι ημέρα Παρασκευή και κατά την ημέρα αυτή θα γίνουν πολλά θαυμαστά στο μέρος ετούτο…»

Η Αγία Μαγδαληνή στον Σκόπελο της Μυτιλήνης!

Το ιστορικό των ανασκαφών των κατακομβών της Αγίας Μαγδαληνής, στον Σκόπελο της Μυτιλήνης σύμφωνα με τα Πατερικά Κείμενα έχει ως εξής:

Στη θέση που είναι κτισμένη σήμερα η Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, καθώς και σ’όλο το μεγάλο οικόπεδό της, υπήρχαν κτισμένα σπίτια τα οποία είχαν αυλές εμπρός των, όπως χαρακτηριστικά ήταν τα σπίτια της παλαιάς εκείνης εποχής στα χωριά της Γέρας, στην περιοχή της οποίας ανήκει και ο Σκόπελος. Μεταξύ αυτών, ήταν και το σπίτι του Αντώνη και της Ελένης Τσανταρλιώτη.

Και τα θαυμαστά αυτά γεγονότα άρχισαν στό μέρος αυτό το άγιο κατά τις ημέρες τής Αγίας κα Μεγάλης εβδομάδος.
Ήταν Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, γύρω στο έτος 1898-1900, σύμφωνα με την διήγηση της Ελένης Καράκωντη-Μάγειρα. Η σύζηγος του Αντώνη Τσανταρλιώτη η Ελένη, μια πολύ πιστή και ευσεβής γυναίκα, που αγαπούσε πολύ το Θεό, μόλις είχε επιστρέψει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου μ’όλη την οικογένειά της είχαν παρακολουθήσει με κατάνυξη την ακολουθία των Παθών του Κυρίου, και ετοιμαζόταν να μπη μέσα στο σπίτι της, βλέπει μια άγνωστη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα σαν καλόγρια, να στέκεται σαν να την περιμένει να επιστρέψει.

Η Ελένη βλέποντας την άγνωστη μέσα στο μέχρι τότε κλειδωμένο σπίτι της φοβήθηκε… Έκανε να γυρίσει πίσω, να φύγει, αλλά η άγνωστη και παράξενη γυναίκα της λέγει: “Μη φοβάσαι Ελένη. Είμαι η Αγία Μαγδαληνή. Κάθομαι και εγώ εδώ κοντά σου”. Και της έδειξε έξω την αυλή το σπιτιού, στην οποία υπήρχε ένα δένδρο αγριελιάς. “Εδώ ακριβώς μένω, συνέχισε η Αγία καί θέλω από σήμερα να μου ανάβεις κάθε ημέρα καί νύχτα καντήλι”. Ακόμη της λέγει: “Από τώρα και πέρα θα με βλέπεις τακτικά, γιατί εσένα διάλεξα για να με υπηρετήσεις”.

Εκστατική μένει η Ελένη. Κάνει το σταυρό της και γονατίζει εμπρός της. Αλλά η Αγία αμέσως χάνεται από μπροστά της. Καταφοβισμένη η γυναίκα, συγκινημένη και με δάκρυα στά μάτια διηγείται σε λίγο, μόλις έρχονται ο άνδρας της και τα παιδιά της από την εκκλησία, το θαύμα της εμφανίσεως της Αγἰας Μαγδαληνής.

Ο Αντώνης Τσανταρλιώτης, ο άνδρας της Ελένης, ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, πολύ απλός και πιστός χριστιανός. Ήταν ζευγάς στο επάγγελμα. Μόλις λοιπόν η γυναίκα του, τρομαγμένη ακόμα, και με δάκρυα στα μάτια, του διηγείται το θαύμα αυτό της Αγίας, σταυροκοπιέται πολλές φορές και δακρυσμένος και εκείνος ευχαριστεί το Θεό και την Αγία Μαγδαληνή, γιατί διάλεξε την δική του οικογένεια, να φανερώσει τη Χάρη της.

Την εποχή αυτή που εμφανίστηκε η Αγία Μαγδαληνή, το νησί της Μυτιλήνης ήταν υποδουλωμένο στους Τούρκους. Από φόβο, λοιπόν, μη μάθουν τίποτε οι Τούρκοι, παρ’ όλη τη σχετική ελευθερία την οποία είχαν οι χριστιανοί του Σκοπέλου ως προς τα θρησκευτικά των καθήκοντα, απεφάσισαν να μην πούνε τίποτα σε κανέναν. Όμως την επόμενη ημέρα το πρωί, παρ’ όλον ότι ήταν Μεγάλη Παρασκευή και δεν έπρεπε να κάνουν καμμία εργασία, όλη η οικογένεια καθάρισαν πολύ καλά το μέρος που έδειξε η Αγία μέσα στην αυλή τους.Το καθάρισαν, το ασβέστωσαν και άναψαν κι ένα καντήλι, βάζοντας μπροστά μερικές πέτρες για να μη φαίνεται το φως τη νύχτα.

Όταν τελείωσαν, η Ελένη πήγε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κι εκεί αποκάλυψε στον ιερέα π. Ευστράτιο Μάγειρα, τα όσα είδε κι άκουσε από το στόμα της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνος συγκινήθηκε και την συμβούλεψε: Να σκεφθείς πολύ καλά Ελένη τι θα κάνεις. Δεν ξέρουμε πώς θα τα πάρει ο κόσμος. Εγώ σε πιστεύω και σε μακαρίζω για την τιμή που σου έκανε η αγία. Αλλά οι άλλοι; Κι αν το μάθουν οι Τούρκοι; Αφορμή θέλουν να μας βλάψουν.

Πώς άρχισαν τα θαύματα.

Πιο πάνω από το σπίτι της Ελένης ήταν το σπίτι της Αμερσούδας της Καραγιώργαινας. Η Αμερσούδα βλέποντας από το ύψος του σπιτιού της κάθε νύχτα το κανδήλι να ανάβει πηγαίνει στην Ελένη και την ρωτάει: “Τι κανδήλι είναι αυτό που ανάβει στην αυλή σου;”. Η Ελένη, μη μπορώντας να κρύψει εντελώς το μστικό της, της λέει: “Ε, να. Κάτι παρουσιάζεται. Δεν μπορώ όμως να σου πω τίποτε περισσότερο τώρα”.

Η Καραγιώργαινα δεν την πιέζει περισσότερο. Σέβεται το δισταγμό της. Κάνει μόνο το σταυρό της, γυρνώντας προς το μέρος που βρίσκεται το αναμμένο κανδήλι και φεύγει. Έχοντας ακούσει κάποια παράδοση από τους παλιότερους, μόλις βρήκε ευκαιρία, πηγαίνει κοντά στο αναμμένο καντήλι και χωρίς να την δούνε παίρνει λίγο χώμα στην χουφτα της, το βάζει σ’ ένα ποτήρι να κατασταλάξει και αφού κάνει την προσευχή της ευλαβικά κάτω από τα εικονίσματα του σπιτιού της, ζυμώνει μ’ αυτό, το αλεύρι που είχε ετοιμάσει.

Το βάζει ύστερα να ανεβεί και σε λίγο κατάπληκτη βλέπει τη ζύμη να έχει φουσκώσει τόσο πολύ, που ούτε με το καλύτερο προζύμι δεν θα μπορούσε να φουσκώσει τόσο. Και όχι μόνο αυτό. Παρ’ όλον ότι το αλεύρι ήταν λίγο, ένα πιάτο μόνο γιατί ήταν φτωχή γυναίκα, γέμισε η σκάφη ζύμη και έκανε πολλά ψωμιά. Μόλις είδε το θαύμα αυτό, πηγαίνει στο σπίτι της Ελένης, γονατίζει μπροστά στο δένδρο της αγριελιάς και με δάκρυα στα μάτια ευχαριστεί το Θεό και τον Αγιο, όποιος είναι αυτός, αφού δεν γνωρίζει ακόμα το όνομά του.

Στη συνέχεια διηγείται το θαύμα στην οικογένεια του Αντώνη Τσανταρλιώτη και τότε η Ελένη, της αποκαλύπτει την αλήθεια.

Από τη στιγμή αυτή, διστακτικά στην αρχή, αρχίζει ο κόσμος του Σκοπέλου πρώτα, να μαθαίνει σιγά σιγά τα θαυμαστά αυτά γεγονότα. Ο κόσμος πήγαινε με ελπίδα και πίστη να προσκυνήσει σ’ αυτόν τον ιερό τόπο και να ανάψει το κανδήλο της Αγίας. Πολλοί έπαιρναν χώμα και ζύμωναν το αλεύρι τους, άρρωστοι το έβαζαν μέσα στο νερό και αφού καταστάλλαζε και καθάριζε, το έπιναν και θεραπεύονταν. Και τα θαύματα γίνονταν το ένα κατόπιν του άλλου.

Στη γειτονιά της Ελένης, είχε το σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Βιτσάνη Κουκούλη. Ένα πρωί, αφού πήγε και έβαλε λάδι στο κανδήλι της Αγίας και προσευχήθηκε, γύρισε στο σπίτι της. Αλλά μόλις μπαίνει μέσα σ’ αυτό, μια μυρωδιά σαν θυμίαμα την χτύπησε στη μύτη. Κάτι μοσχοβολούσε και ευωδίαζε όλο το σπίτι της.

Και όταν άρχισε να ψάχνει από που προέρχεται αυτή η ευωδία, διαπίστωσε ότι έβγαινε από την στάμνα της, την οποία είχε γεμίσει βγάζοντας νερό από το γειτονικό πηγάδι και από την οποία μόλις ήπιε νερό, αισθάνθηκε το νερό να μοσχοβολά, σαν να είχε ρίξει κανείς μέσα ακριβό άρωμα. Είχε γίνει ροδόσταμα το νερο και σκορπούσε την ευωδία σε όλο το σπίτι της.

Το πηγάδι με το αγίασμα

Πέρασαν από τότε επτά χρόνια. Στο διάστημα αυτό το κανδήλι της αγίας δεν έσβησε ποτέ. Δίπλα ακριβώς από το σπίτι του Αντώνη Τσανταρλιώτη υπήρχε ένα άλλο σπίτι της Βιτσάνης Ανδρειώτη ή Καντζουρδά, το γένος Μάγειρα, στην αυλή της οποίας υπήρχε από τα πολύ παλιά χρόνια, ένα βαθύ πηγάδι, περί τα 30 μέτρα βάθος. ήταν το πηγάδι από το οποίο είχε γεμίσει τη στάμνα της η Βιτσάνη Κουκούλη, και μοσχομύρισε με αρώματα το σπίτι της.

Μια ημέρα και ενώ μια γυναίκα σήκωσε το ξύλινο σκέπασμα του πηγαδιού, το οποίο προστάτευε το νερό του πηγαδιού από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες, και ενώ ετοιμαζόταν να ρίξει μέσα το κουβά να βγάλει νερό, βλέπει το νερό, το οποίο συνήθως ήταν πολύ χαμηλά, να κινείται. Το βλέπει έκπληκτη να φουσκώνει, να ανεβαίνει ψηλά μέχρι τα χείλη του πηγαδιού και να χύνεται ακόμη κι απ’ έξω.

Η γυναίκα άρχισε να σταυροκοπιέται, να κλαίει, να φωνάζει τις γειτόνισσες, κι όλες μαζί άρχισαν να ψέλνουν σιγανά τροπάρια, όσα ήξεραν και να ευχαριστούν τον Θεό και την Αγία Μαγδαληνή για το καινούριο της θαύμα. Στη στιγμή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου. Η καμπάνα του αγίου Γεωργίου άρχισε να χτυπά. Δύο πράγματα πρέπει να αναφερθούν.

Το ένα είναι ότι γύρω από το πηγάδι με το φούσκωμα του νερού, μία υπέροχη ευωδία είχε ξεχυθεί, σαν ευωδία θυμιάματος μοσχολίβανου, ακόμη δε όποιος έπινε από το νερό, το ένιωθε να μυρίζει σαν ροδόσταμα. Το δεύτερο ήταν, ότι μαζεύτηκαν και πολλοί Τούρκοι και έπαιρναν και έπιναν και οι ίδιοι νερό και έβρεχαν το κεφάλι τους.

Οι τότε εφημέριοι, π. Ευστράτιος Μάγειρας και π. Αντώνιος Παπαντωνίου γονατιστοί και δακρυσμένοι μπροστά στο θαυμαστό πηγάδι έψελναν την παράκληση της Παναγίας.

Μια εικόνα κι ένας σταυρός στο πηγάδι

Στο πηγάδι συνέχιζε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει το νερό. Όχι βέβαια, πάντα. Ξαφνικά, μία ημέρα, ενώ ο ιερέας έψελνε πάλι την παράκληση πάνω από το πηγάδι, όταν έφθασε στο ευαγγέλιο, ένας θόρυβος αρκετά μεγάλος ακούστηκε από το ανοικτό πηγάδι. Το νερό άρχισε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Σε ένα φούσκωμά του, ο ιερέας και ο κόσμος που υπήρχαν τριγύρω, βλέπουν να ανεβαίνουν στην επιφάνεια, ένας σταυρός και μια εικόνα.

Αυτό έγινε πολλές φορές. Κάθε φορά που ο ιερέας έκανε παράκληση, η εικόνα με τον σταυρό ανέβαινε ψηλά μέσα στο πηγάδι, αλλά κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να τα πιάσει (σ’αυτό έχω την απόλυτη διαβεβαίωση της γιαγιάς μου, που ήταν αυτόπτης μαρτυράς του γεγονότος αρκετές φορές).

Η πρώτη εκκλησία της

Ύστερα από όλα αυτά και με χίλια βάσανα και προσπάθειες πήραν την άδεια από τον Τούρκο υποδιοικητή της Γέρας, τον Μουδίρη, και κατασκεύασαν μια πρόχειρη εκκλησία , σαν παράγκα, με ξύλα και σανίδια, γιατί απαγορευόταν αυστηρώς το χτίσιμο εκκλησιών. Σ’ αυτή την ξύλινη μικρή εκκλησία άρχισαν να γίνονται θείες λειτουργίες και τ’ άλλα μυστήρια. Η οικογένεια του Αντώνη και της Ελένης Τσανταρλιώτη παρ’ όλη τη φτώχεια τους, έφυγαν από το σπίτι τους και πήγαν να μείνουν στο γεροντικό της πενθεράς του, το οικόπεδο δε και το σπίτι το χάρισαν στην εκκλησία.

Νέες εμφανίσεις και εντολές της αγίας

Αλλά ενώ συνέβαιναν αυτά η Αγία και πάλι εμφανίσθηκε σε κάποιον άνδρα του χωριού, ονόματι Χαράλαμπο Ράλλη. Του ζήτησε να βρει ανθρώπους πιστούς και ευσεβείς, οι οποίοι με τη δική του επιστασία και την δική Της καθοδήγηση, νά σκάψουν, ξεκινώντας από μέσα από την πρόχειρη αυτή ξύλινη εκκλησία, τις κατακόμβες, τα ονομαζόμενα στον Σκόπελο “ΛΑΓΟΥΜΙΑ”. Και έτσι άρχισαν οι ανασκαφές. Νήστευαν όλοι και έσκαβαν, χωρίς να πληρώνονται.

Πέρασε αρκετό διάστημα. Στο μεταξύ ο Χαράλαμπος Ραλλης σταμάτησε το σκάψιμο. Είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, με κυριότερο το οικονομικό. Οι επίτροποι της εκκλησίας του αγίου Γεωργίου βλέποντας ότι σκάβουν τόσο καιρό και δεν βρίσκουν τίποτα δεν ήθελαν να βοηθήσουν οικονομικώς από το ταμείο του ιερού Ναού.

Η γυναίκα του Χαράλαμπου Ράλλη, η Ρήγαινα, παρ’ όλο ότι είχε πιστεύσει και εκείνη στην Αγία Μαγδαληνή, επειδή η οικογένειά της είχε πολλές ανάγκες, βλέποντας το σύζυγό της να έχει σταματήσει κάθε δική του εργασία και να ασχολείται μόνον με τις ανασκαφές, άρχισε να φέρνει αντιρρήσεις και εμπόδια στον άνδρα της.

Αυτά τα προβλήματα ανάγκασαν τον Χαράλαμπο Ράλλη να φύγει από τον Σκόπελο και να πάει στον Πολυχνίτο, που ήταν ο τόπος της καταγωγής του, για να εργασθεί, αλλά προπάντων για να γλιτώσει από την γενική κατακραυγή του κόσμου που ξέχασε τόσο γρήγορα τα θαύματα της Αγιας Μαγδαληνής και τώρα τον ειρωνεύονταν που δεν έβρισκε τίποτα με τις ανασκαφές.
Αλλά δεν έμεινε πολύ στον Πολυχνίτο.

Η Αγία Μαγδαληνή του φανερώθηκε πάλι και του είπε να γυρίσει στον Σκόπελο και να συνεχίσει το σκάψιμο. Εκείνος της παραπονέθηκε: “Γιατί Αγία μου Μαγδαληνή αναθέτεις σε μένα αυτή τη δουλειά και όχι σε κάποιον άλλον, αφού ξέρεις τι υποφέρω από όλους στον Σκόπελο;”. Εκείνη του απάντησε: “Την ανέθεσα σε σένα, γιατί πιο καθαρό άνθρωπο δεν βρήκα μέσα στο χωριό. Πήγαινε πίσω στον Σκόπελο κι εγώ θα σε βοηθώ και θα σε ανακουφίζω”.

Και όταν της είπε: “ενώ ο κόσμος Αγία μου, φέρνει τόσα λάδια στην Εκκλησία σου, οι επίτροποι τα ξοδεύουν εδώ κι εκεί κι εμάς που σκάβουμε και νηστικοί πολλές φορές, κανείς δεν μας βοηθά”, εκείνη του απάντησε: “Μην νοιάζεσαι Χαράλαμπε. Εγώ θα σε βοηθήσω. Όσο γι’ αυτούς που σπαταλούν αλλού τα λάδια και τα χρήματα της Εκκλησίας, θα τους πληρώσω ανάλογα. Έχω πολλούς να θεραπεύσω και να τους δώσω την χαρά, αλλά έχω και πολλούς να τιμωρήσω παραδειγματικά για την απιστία και την ασέβειά τους.

Ο Χαράλαμπος Ράλλης γύρισε αμέσως πάλι στον Σκόπελο και με την οικονομική βοήθεια ορισμένων πιστών χριστιανών αλλά και την ηθική συμπαράσταση της γυναίκας και των παιδιών του, οι οποίοι μετά από ένα θαύμα της Αγίας, άρχισαν να τον συμπαραστέκονται και να του δίνουν θάρρος, και παρά τους χλευασμούς των επιτρόπων και άλλων κατοίκων του Σκοπέλου, συνέχισε τις ανασκαφές, μέχρις ότου μια ημέρα, μέσα στα χώματα, βρέθηκε μια μικρή παλαιά και κατάμαυρη, σχεδόν σβησμένη απ’ την υγρασία εικόνα.

Η εικόνα βρέθηκε κατά τα έτη 1910-1911. Χτυπούσαν οι καμπάνες και πλήθος κόσμου έκλαιγε και προσευχόταν. Για μια στιγμή νόμισαν ότι αυτή ήταν η εικόνα που γύρευαν, αλλά το βράδυ πάλι η αγία Μαγδαληνή εμφανίζεται στον Χαράλαμπο και του λέγει: “Χαράλαμπε, φύλαξε την εικόνα πού βρήκες, μέσα στην εκκλησία μου για να την βλέπουν και να την προσκυνούν οι χριστιανοί και συνέχισε το σκάψιμο. Διότι δεν έφθασες ακόμη εκεί που πρέπει. Εγώ θα σου πω πότε θα σταματήσεις…

Με την καινούρια αυτή εντολή της Αγίας, ο Χαράλαμπος και οι άνθρωποί του συνέχισαν το σκάψιμο και έφθασαν μέχρι στο σημείο που έχουν σταματήσει σήμερα.

Στο σημείο αυτό, η αγία του έδωσε εντολή να σταματήσει: “Φτάνει. Ο αγώνας σου τελείωσε. Εδώ θα σταματήσετε“.

Ο Χαραλαμπος της είπε: “Μα δεν βρήκαμε ακόμη Αγία μου Μαγδαληνή, αυτά που μας είπες“.
Και εκείνη του απάντησε: “Εδώ που φθάσατε τώρα είναι αρκετά. Βρίσκομαι πια μια σπιθαμή απ’ το πρόσωπο της γης και δεν χρειάζεται περισσότερο, παρά μία ή δύο κασμαδιές για να φανερωθώ. Αλλά όχι τώρα. Δεν είναι ο κατάλληλος καιρός. Γι’ αυτό θα αργήσουν ακόμα να με βρουν οι άνθρωποι. Αλλ’ όταν φανερωθώ θα είναι ημέρα Παρασκευή και κατά την ημέρα αυτή θα γίνουν πολλά θαυμαστά στο μέρος ετούτο…“.

Πηγή

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ»

Σχολιάστε

by | 13/03/2018 · 10:19 ΜΜ

Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο το θαύμα στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ημαθίας(Βίντεο)

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται το θαυμαστό γεγονός της «Ευωδιας»

Μας κάνει φοβερή εντύτπωση ότι το μεγάλο αυτό σημείο, που έχει αναστατώσει όλους τους κατοίκους της περιοχής, δεν πρόβαλε κανένα τηλεοπτικό κανάλι ως είδηση.

Απο χθες το πρωί στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου σε οικισμό (Σχοινάς) της Αλεξανδρείας Ημαθίας ευωδιαζει σε συγκεκριμένο σημείο του προαυλίου χώρου που περιεφραξαν για να μην πατά ο κόσμος, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο και το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες μόνιμα πλέον ευωδιαζει.

Πλήθος πιστών από την ευρύτερη περιοχή έρχονται να προσκυνήσουν και να νοιώσουν την ευωδιά που προέρχεται στο εξωτερικό πίσω μέρος του Ιερού Ναού.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η Τιμία Κάρα του Αγίου Στεφάνου από την Ι.Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους στο Μαρούσι

Ιερό Προσκύνημα της Τιμίας Κάρας του Αγ. Πρωτομάρτυρος Στεφάνου από την Ι. Μ. Ξενοφώντος Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Αμαρουσίου.

Από το Σάββατο 17 Μαρτίου έως και Κυριακή 25 Μαρτίου τίθεται σε παλλαϊκή προσκύνηση από τις 7:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ. Καθημερινά θα τελούνται όλες οι ακολουθίες και η παράκληση του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου.

Η υποδοχή θα γίνει επί της οδού Μαραθωνομάχων πλησίον του Ιερού Ναού το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 6.00 το απόγευμα υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κυρίλλου.

Ο Ναός βρίσκεται στο Μαρούσι Βυζαντίου 14 και Μαραθωνομάχων (ΗΣΑΠ – Προαστιακός στάση Νερατζιώτισσα ή ΗΣΑΠ στάση Μαρούσι και τοπικό λεωφορείο 01 ή Α7 στάση ΗΒΗ και τοπικό 410 από Αγ. Κωνσταντίνου) Τηλ.: 210-6199116.

http://www.exapsalmos.gr/2018/03/12/i-timia-kara-tou-agiou-stefanou-apo-tin-i-moni-xenofontos-agiou-orous-sto-marousi/

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Διατήρηση κοινῶν ἀρχαιοελληνικῶν λέξεων στά γλωσσικά ἰδιώματα τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου

Ξενοφῶντος Τζαβάρα
δρος Γλωσσολογίας,
ἐκπαιδευτικοῦ Μ.Ε

Ἀφιερώνεται στοὺς 4 πρώτους μαθητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Μειονοτικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Ἴμβρου ποὺ
ἐπαναλειτούργησε φέτος μετὰ ἀπὸ 49 χρόνια.

1. Εἰσαγωγὴ
1.1. Σκοποθεσία

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἴμβρος καὶ ἡ Τένεδος εἶναι δύο γειτονικὰ νησιὰ τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου οἱ γλωσσικὲς ντοπιολαλιὲς τῶν ὁποίων ἀνήκουν στὴ γενικότερη ὁμάδα τῶν νεοελληνικῶν καὶ εἰδικότερα τῶν λεγόμενων «βόρειων» ἰδιωμάτων (northern greek dialects) (1), σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ Γ. Χατζιδάκι (2), τὰ ὁποῖα ἐμφανίζουν ὡς βασικό τους χαρακτηριστικὸ τὸ φωνολογικὸ φαινόμενο τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀτόνων φωνηέντων /i, u/ καὶ τῆς τροπῆς τῶν ἐπίσης ἀτόνων /e, o/ σὲ /i, u/ ἀντίστοιχα (Hige Vowel Loss). Ὁ σκοπὸς καί, ὡς ἐκ τούτου, τὸ περιεχόμενο τῆς παρούσας σύντομης μελέτης προέκυψε ἀπὸ δύο βασικές μας διαπιστώσεις στὶς ὁποῖες ὁδηγηθήκαμε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μακροχρόνιας ἐνασχόλησής μας μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τῆς Ἴμβρου καὶ οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τὰ ἐν λόγῳ ἰδιώματα.

Πρόκειται δηλ. ἀφενὸς γιὰ τὸν ἰδιαίτερα συντηρητικὸ χαρακτῆρα αὐτῶν ὡς ἀποτέλεσμα προφανῶς τῶν ἰδιαίτερων γεωγραφικῶν, ἱστορικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν δύο νησιῶν ποὺ ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὴ διατήρηση σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἀρχαιοελληνικῶν στοιχείων τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων δὲν ἀπαντοῦν στὴν ἐπίσημη Νεοελληνικὴ Κοινὴ καὶ ἀφετέρου γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ὁμοιοτήτων – κοινῶν στοιχείων ποὺ φαίνεται νὰ ἐμφανίζουν στὸ σύνολο τῶν γλωσσικῶν τους ἐπιπέδων (φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, λεξιλογικό). Βασικός μας στόχος λοιπὸν εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀρχαιοελληνικῶν λέξεων ποὺ ἀπαντοῦν αὐτούσιες (μὲ τὶς ὅποιες γλωσσολογικὰ δικαιολογημένες καὶ ἀναμενόμενες μεταβολὲς) συγχρόνως τόσο στὸ ἰμβριακὸ ὅσο καὶ στὸ τενεδιακὸ ἰδίωμα.

1.2. Μεθοδολογικὲς Ἀρχές

Τὸ γλωσσικὸ ὑλικὸ στὸ ὁποῖο στηρίζεται ἡ μελέτη εἶναι μᾶλλον ἀνισομερὲς ἀναφορικὰ μὲ τὰ δύο παραπάνω ἰδιώματα. Συγκεκριμένα, γιὰ τὸ ἰμβριακὸ ἰδίωμα εἴχαμε στὴ διάθεσή μας τὸ Λεξικὸ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος τοῦ γράφοντος ποὺ περιέχει 10.000 καὶ πλέον ἰδιωματικὰ λήμματα ἀπὸ τὴν Ἴμβρο τὰ ὁποῖα μὲ τὴ σειρά τους προέρχονται ἀπὸ συστηματικὴ δεκαπενταετῆ ἐνασχόληση, ἐπιτόπια ἔρευνα καὶ ἀποδελτίωση καθὼς καὶ δύο μελέτες τοῦ ἀείμνηστου Ν. Ἀνδριώτη (3) καὶ τοῦ γράφοντος (4) σχετικὰ μὲ τὴ διατήρηση ἀρχαιοελληνικῶν στοιχείων στὸ Ἰμβριακὸ ἰδίωμα.

Ἀντιθέτως, γιὰ τὸ τενεδιακὸ ἰδίωμα στηριχθήκαμε ἀποκλειστικὰ στὸ γλωσσάρι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀπ. Κερκινέογλου (5) ποὺ περιέχει 1.600 περίπου λήμματα τοῦ ἀντίστοιχου ἰδιώματος. Τὸ λεξιλογικὸ ὑλικὸ τῆς μελέτης μας κατατάσσεται στὸν παρακάτω τρίστηλο πίνακα ὡς ἑξῆς: Στὴν α΄ στήλη καταγράφονται σὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ οἱ λέξεις τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ποὺ διατηροῦνται αὐτούσιες στὰ δύο ἰδιώματα ἐνῷ ἡ σημασία τους δίνεται μόνο σὲ περίπτωση διαφοροποίησης ἀπὸ αὐτὰ, ἐνῷ στὶς δύο ἑπόμενες στῆλες καταγράφονται οἱ ἀντίστοιχες λέξεις ὅπως αὐτὲς ἔχουν διατηρηθεῖ στὸ ἰμβριακὸ καὶ στὸ τενεδιακὸ ἰδίωμα ἀντίστοιχα μὲ συνοπτικὴ ἀναφορὰ τῆς σημασίας καθεμιᾶς.

3. Συμπεράσματα

Τὸ βασικὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ συγκριτικὴ / διαχρονικὴ μελέτη τῶν ἰδιωμάτων τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου εἶναι μᾶλλον διττό: κατὰ πρῶτον, φαίνεται ὅτι τὰ 2 ἰδιώματα ἔχουν ἰδιαίτερα μεγάλο ἀριθμὸ κοινῶν στοιχείων, πρᾶγμα ποὺ εὐελπιστοῦμε νὰ μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ διαπιστώσουμε καὶ μὲ ἄλλες ἀντίστοιχες συγκριτικὲς μελέτες. Κατὰ δεύτερον, τόσο τὸ ἰμβριακὸ ὅσο καὶ τὸ τενεδιακὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα ἀποδεικνύονται ἰδιαίτερα συντηρητικὰ (τουλάχιστον ὡς πρὸς τὸν λεξιλογικὸ τομέα) καθὼς φαίνονται νὰ διατηροῦν μεγάλο ἀριθμὸ λέξεων τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, ἰδιαίτερα μάλιστα ἂν ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν οἱ πολυάριθμες λεξιλογικὲς κατηγορίες ποὺ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴ μελέτη καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ πολλαπλασιάσουν τὸν ἀριθμὸ τῶν  λέξεων (6).

1. Σχετικὰ μὲ τὰ νεοελληνικὰ ἰδιώματα γενικὰ πβλ. τὸ εἰσαγωγικὸ ἔργο τοῦ Κοντοσόπουλος, Ν. 2001: Διάλεκτοι καὶ Ἰδιώματα τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, Ἀθῆνα (Γρηγόρης). ἐνῷ σχετικὰ μὲ τὰ βόρεια νεοελληνικὰ ἰδιώματα πβλ. κυρίως Παπαδόπουλος, Α. 1926: Γραμματικὴ τῶν Βορείων Ἰδιωμάτων τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, Ἀθῆνα καὶ Φάβης, Β. 1951: «Ὁ δυναμικὸς τονισμὸς τῆς Βορείας Ἑλληνικῆς καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ», Ἀθηνᾶ 55: 3-18.


2. Πβλ. Chatzidakis, D. 1892: Einleitung in die Neugriechische Grammatik, Leipzig: 343-353,

Χατζιδάκις, Γ. 1905: Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά, Ἀθῆνα (Πελεκάνος): 251-265. Ἐξάλλου, σχετικὰ μὲ διαφορετικὲς προτάσεις ταξινόμησης τῶν νεοελληνικῶν ἰδιωμάτων πβλ. Τζιτζιλής, Ν. 2000: «Νεοελληνικὲς Διάλεκτοι καὶ Νεοελληνικὴ Διαλεκτολογία», Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ οἱ Διάλεκτοί της: 16-17, Trudgill, P. 2003: “Modern Greek dialects”, Journal of Greek Linguistics 4: 49-50  προηγούμενες) καὶ 50-61 (ἡ δική του).

3. Πβλ. Ανδριώτης, Ν. 1949: «Οἱ ἀρχαϊσμοί τοῡ γλωσσικοῡ ἰδιώματος τῆς Ἲμβρου», Ίμβρος 30:
117-119.

4. Πβλ. Τζαβάρας, Ξ. 2003: «Ἀχαϊκὰ στοιχεῖα στὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἴμβρου», Πρακτικὰ τοῦ Δ΄
Συνεδρίου Νεοελληνικῆς Διαλεκτολογίας, Αθήνα: 493-512.

5. Πβλ. Κερκινέογλου, Απ. 2009: Ἡ Τένεδος χωρὶς Τενεδιούς, Ἀθῆνα (Σύλλογος Τενεδίων «Ὁ Τέννης»).

6. Συγκεκριμένα, ἀπουσιάζουν λέξεις κοινὲς τῶν 2 ἰδιωμάτων μὲ μὴ ἀρχαιοελληνικὴ προέλευση, λέξεις ἀρχαιοελληνικὲς ἀλλὰ μὴ κοινές, λέξεις κοινὲς μὲ ἀρχαιοελληνικὰ στοιχεῖα ποὺ δὲν ἀπαντοῦν αὐτούσιες στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ, κ.λπ

http://enromiosini.gr/arthrografia/…-%ce%bb/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αφιέρωμα στο Πολυτονικό

Ακολουθεί ένα παλιό αφιέρωμα του περιοδικού Νέμεσις στο Πολυτονικό. Περιλαμβάνει απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής της 11ης Ιανουαρίου 1982 σχετικά με το πώς ψηφίστηκε το μονοτονικό, και ακολουθούν διάφορα κείμενα για το ίδιο θέμα, καθώς και ορισμένοι απλοί κανόνες. Το αφιέρωμα αυτό, πριν αρκετά χρόνια, ανήρτησε στο διαδίκτυο πρώτο το Αντίβαρο, και έκτοτε αναδημοσιεύθηκε σε πολλές ιστοσελίδες και ιστολόγια.

Μπορείτε να διαβάσετε με τη σειρά τις σελίδες του αφιερώματος ή να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα στη στήλη στα δεξιά.
Περισσότερα για το πολυτονικό από τον ιστοχώρο της
Κίνησης Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐπαναφορὰ τοῦ Πολυτονικοῦ Συστήματος

NEO 01.10.2008: Απάντηση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το αν επιτρέπεται η προαιρετική χρήση του πολυτονικού στον δημόσιο τομέα.


Πως ψηφίστηκε το μονοτονικό
(Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της 11ης Ιανουαρίου 1982)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
(Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την εισήγησή του στη Βουλή το βράδυ τής 11ης Ιανουαρίου 1982)

Κύριοι συνάδελφοι, επειδή η ώρα είναι προχωρημένη δεν θα επεκταθώ σ’ ένα θέμα το οποίο αναμφισβήτητα κάτω από άλλες συνθήκες και με άλλο σκηνικό θα χρειαζόταν εκτεταμένη και πανηγυρική αντιμετώπιση. Εξ άλλου ζητώ να ενσωματωθεί στα Πρακτικά η Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο Νόμου “περί κυρώσεως τής από 11.11.1981 Πράξεως τού Προέδρου τής Δημοκρατίας “περί εγγραφής μαθητών στα Λύκεια τής Γενικής και Τεχνικής και Επαγελματικής Εκπαιδεύσεως””, για την ιστορία τής μεταβολής και η οποία έχει ως εξής:
“Αμέσως μετά την ανάληψη τής εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ -και σε υλοποίηση εξαγγελίας του- μια από τις πρώτες πράξεις τού υπουργού Παιδείας υπήρξε η με αριθμ. Φ 900.43/4/9/14145/2.12.1981 απόφασή του για την “Εισαγωγή τού μονοτονικού στην Εκπαίδευση””.

Μ’ αυτήν συστήθηκε ειδική επιτροπή με σκοπό να μελετήσει και να εισηγηθεί σχετικά με την καθιέρωση τού μονοτονικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες τής εκπαίδευσης, τον τρόπο και το χρόνο τής εφαρμογής του, τις σχετικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν κ.λπ.
Την επιτροπή απετέλεσαν οι κ.κ. 1) Εμμανουήλ Κριαράς, 2) Φάνης Κακριδής, 3) Χρίστος Τσολάκης, 4) Βασίλειος Φόρης, 5) Δημήτρης Τομπαϊδης, 6) Αριστείδης Βουγιούκας, 7) Χρίστος Μιχαλές, 8) Απόστολος Κοτλίτσας, 9) Αλόη Σιδέρη. (…)
Το μονοτονικό σύστημα είναι ένας τρόπος δραστικής απλοποίησης στο θέμα των τόνων και των πνευμάτων. Η ανάγκη για την καθιέρωση τού μονοτονικού προέκυψε πρωταρχικά από τη διαπίστωση ότι τα πνεύματα και οι τόνοι, χωρίς να εξυπηρετούν κάποια πραγματική γλωσσική απάιτηση, γίνονται αιτία καταταλαιπώρησης όσων γράφουν την Ελληνική, ιδιαίτερα των μαθητών, και τροχοπέδη στις προσπάθειές τους για κατάκτηση τής γλώσσας και για ουσιαστική μόρφωση. (…)
Η ουσία τής μεταρρύθμισης πράγματι βρίσκεται στο γεγονός, ότι μετά από δύο χιλιάδες χρόνια, με μια εξαίρεση παλαιότερα, τής εποχής τού Ελευθερίου Βενιζέλου, σε σχέση με τη δασεία, δεν έχει αποτολμηθεί μια τόσο δραστική μεταβολή και τονική απλοποίηση εις τα δεδομένα τού τονισμού.
Βεβαίως γνωρίζουμε αυτό το οποίο υποστήριξε ο κύριος Γλέζος, λέγοντας ότι ίσως το σωστότερο σύστημα θα ήταν το ατονικό. Δεν θα θελήσω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή τη θέση. Θα ήθελα πάντως να υπογραμμίσω το ότι, αυτή η δραστική μεταβολή πάνω στην τονική σήμανση είναι πράγματι -όπως δέχονται πολλοί και όχι από αυτούς που εισάγουν την μεταρρύθμιση αυτή- είναι πράγματι εξ αιτίας και τής ιστορίας τής μεταβολής, μια επανάσταση στα χρονικά και γλωσσικά δεδομένα τής ελληνικής γλώσσας. Δεν θα αναφερθώ ειδικότερα στα πλεονεκτήματα ή και τις αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις οι οποίες διατυπώνονται από τους όλο και λίγους “γλωσσαμύντορες” τής ήδη δεδομένης οπτικής αποτύπωσης τής νεοελληνικής γλώσσας. Αλλά, πράγματι όσο περνάει ο καιρός, διαπιστώνεται, ότι όλο και λιγότεροι επιμένουν εις την αποτύπωση όπως την γνωρίζουμε και την έχουμε διδαχθεί εμείς οι παλαιότεροι.


Δεν διαβάζουμε σωστά

Υπερτιμήθηκε η άποψη ότι διευκολύνει τους μαθητές, κάτι που, ίσως, είναι αντιπαιδαγωγικό. Υπάρχει άλλωστε και μια παράδοση που εκφράζει την άποψη μεγάλων παιδαγωγών, οι οποίοι επιμένουν ότι το παιδί πρέπει να κοπιάζει για να γίνει άνθρωπος ικανός, ώστε στην ζωή του ν’ αντιμετωπίσει όλες τις αντιξοότητες. Υποστηρίχτηκε, επίσης, υπέρ τού μονοτονικού και η άποψη ότι διευκολύνονται οι τυπογράφοι και οι στοιχειοθέτες, γενικά και ότι οι εκδόσεις, πάλι γενικά, γίνονται οικονομικότερες.
Παραγνωρίστηκαν, όμως, οι λόγοι που επέβαλαν στους Αλεξανδρινούς χρόνους, την καθιέρωση των τόνων, οι οποίοι ισχύουν και σήμερα. Πολλές φορές, τα γραπτά μου δεν διαβάζονται σωστά όταν τυπώνονται στο μονοτονικό. Ας ελπίσουμε ότι θα επανεξεταστεί μελλοντικά το θέμα και ότι θα επικρατήσουν σωφρονέστερες απόψεις”.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ


Και είναι γενικότερα αποδεκτή η αλήθεια ότι χωρίς μεταβολή εις την πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά, μπορεί κανείς να προχωρήσει σε αυτήν την απλοποίηση την οποία εισάγει σήμερα η κυβέρνηση και κάνει δεκτή η Βουλή, ακόμη και από της πλευράς των απόντων, όπως διετυπώθει τουλάχιστον από τους αρχηγούς και εκπροσώπους της, και η οποία πραγματικά θα βελτιώσει σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα τα συναφή, τα γλωσσικά δεδομένα, χωρίς να βλάψει καθόλου την πολιτιστική και γλωσσική μας κληρονομιά για την οποία βεβαίως η κυβέρνηση έχει πρώτιστο ενδιαφέρον”.

Από τα πρακτικά τής Βουλής προκύπτουν σε σχέση με την ψήφιση τού μονοτονικού τα εξής:
-Προς τα μεσάνυχτα τής 11.1 1982 είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση για την εγγραφή των μαθητών των Λυκείων, οπότε εντελώς αιφνιδίως εισάγεται προς ψήφιση η επιβολή τού μονοτονικού. Μετά από ερώτηση τού Ευάγγελου Αβέρωφ, ποιο είδος μονοτονικού σκέφτεται να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, στην οποία έλαβε αμήχανη απάντηση από τον υπουργό, παρενέβη ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τής αξιωματικής αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και επεσήμανε, διαμαρτυρόμενος, τα ακόλουθα (σελ. 456 των Πρακτικών τής Βουλής): Το άρθρο περί τού μονοτονικού “προστίθεται σήμερα, την τελευταία ώρα αιφνιδιαστικώς.
Αναφέρεται σε ένα μέγα θέμα…”
. Ζητεί να μετατεθεί η συζήτηση τού άρθρου περί μονοτονικού: “Δεν είναι δυνατόν να έχει η κυβέρνηση την απαίτηση να μάς φέρνει το θέμα αυτό το μέγα, αιφνιδιαστικά, και να απαιτεί να το ψηφίσουμε και μετά την 12ην (νυκτερινή). Η τροπολογία αναφέρεται σε ένα πολύ σοβαρό θέμα”. Ανακοινώνει ότι αν η κυβέρνηση επειμείνει, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένη να αποχωρήσει από την αίθουσα. Στη συνέχεια, δευτερολογεί και επισημαίνει τη σοβαρότητα τού θέματος, ότι κακώς αυτό προτείνεται με τροπολογία, ότι κακώς καλείται η Βουλή να το συζητήσει μετά το μεσονύκτιο, ότι η αντιπολίτευση δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί: “Δεν έχουμε κανένα φάκελο. Δεν έχει καμιά σχέση με το συζητούμενο νομοσχέδιο. Είναι σαφές ότι είναι αντισυνταγματική η τροπολογία. Δώστε μας τον χρόνο να προετοιμαστούμε.”

Από την πλευρά τού ΚΚΕ, η Μαρία Δαμανάκη παρεμβαίνει δύο φορές (σελ. 457) και ζητεί αναβολή “γιατί το Σώμα έχει κουραστεί”. Ο Κ. Μητσοτάκης επανέρχεται λέγοντας: “Εφόσον η κυβέρνηση και το προεδρείο επιμένουν εις αυτόν τον αντιδημοκρατικόν και αντικοινοβουλευτικόν τρόπον συζητήσεως αυτής τής τροπολογίας, υπό τας συνθήκας αυτάς, λυπούμεθα ειλικρινώς, αλλά δεν δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε την συζήτηση και είμεθα υποχρεωμένοι να αποχωρήσουμε”. Οι βουλευτές τής ΝΔ αποχωρούν. Γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ψηφίστηκε η τροπολογία για το μονοτονικό, από τριάντα παρόντες βουλευτές (κατά την δήλωση τού Παναγιώτη Κανελλόπουλου).


Καταστρέφουμε ό,τι κτίσαμε

… Αν δεν θέλετε, κύριοι τού υπουργείου, να κάνετε φωνητική ορθογραφία, τότε πρέπει ν’ αφήσετε τους τόνους και τα πνεύματα, γιατί αυτοί που τούς βάλανε ξέρανε τι κάνανε. Δεν υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά, γιατί απλούστατα υπήρχαν μέσα στις ίδιες τις λέξεις. Αυτοί, οι Κριαράς και οι άλλοι, τα κτήνη τα τετράποδα που έκαναν αυτές τις μεταρρυθμίσεις – αυτό παρακαλώ να γραφεί στις εφημερίδες- δεν ξέρουν τι είναι γλώσσα. Δεν ξέρουν αυτό που γνώριζε η κόρη μου στα τρία της χρόνια.
Μάθαινε μία λέξη και μετά έψαχνε για τις συγγενείς της. Αυτό είναι μια γλώσσα. Ένα μάγμα, ένα πλέγμα, όπου οι λέξεις παράγονται οι μεν από τις δε, όπου οι σημασίες γλιστράνε από τη μία στην άλλη, είναι μια οργανική ενότητα από την οποία δεν μπορείς να βγάλεις και να κολλήσεις πράγματα, δυνάμει μιας ψευτοκυβέρνησης, καθισμένος σ’ ένα γραφείο στο υπουργείο Παιδείας.
Η κατάργηση των τόνων και των πνευμάτων είναι η κατάργηση της ορθογραφίας, που είναι τελικά η κατάργηση τής συνέχειας. Ήδη, τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη, γιατί αυτοί είναι γεμάτοι από τον πλούτο των αρχαίων ελληνικών. Δηλαδή, πάμε να καταστρέψουμε ό,τι κτίσαμε. Αυτή είναι η δραματική μοίρα τού σύγχρονου ελληνισμού.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ


Ύβρις καί Νέμεσις

Οι ποιητές και οι λογοτέχνες δίνουν την φυσιογνωμία τού έθνους. Αυτή λοιπόν τη φυσιογνωμία επιχειρούν σήμερα να την παραμορφώσουν. Δεν έχουμε φυσιογνωμία ελληνική.
Υπάρχει μια νοοτροπία που θέλει να τα απλοποιήσει όλα. Κι αναρωτιέμαι γιατί; Γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μοχθούν; Γιατί ο καρπός τού μόχθου περιφρονείται τόσο πολύ, ενώ τόσο ανάγκη τον έχουμε τώρα ειδικά που ανήκουμε στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τα πνευματικά όπλα; Αυτή η νοοτροπία τής απλοποιήσεως μάς έχει οδηγήσει στο σημείο να κακοποιούμε και να εκχυδαϊζουμε τα πάντα. Είναι απελπιστικό, οδυνηρό, για να μην πω θανατηφόρο.
Αναρωτιέται λοιπόν κανείς τι θα παραλάβει και από ποιους η νέα γενιά με την οποία τόσο πολύ ασχολείται η παρούσα κατάσταση. Τι σκοπό έχουν άραγε οι υπεύθυνοι που μεταχειρίζονται τόσο άσχημα την γλώσσα; Τι τέλος πάντων θέλουν να παραδώσουν και από ποιους το παρέλαβαν;
Ύβρις και τίποτε άλλο χαρακτηρίζει την παρούσα κατάσταση. Ύβρις και, δυστυχώς, τής ύβρεως, πάντοτε έπεται η Νέμεσις. Τώρα βέβαια μιλάμε περί πολιτιστικού κόσμου, περί πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τι θα πει πολιτιστικό; Παίζουμε με τις λέξεις. Λέμε λέξεις. Και βεβαίως πίσω απ’ αυτές τις λέξεις δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένας μοναδικός σκοπός: Η ερείπωση τής γλώσσας, η κατάργηση των εννοιών, ώστε οι άνθρωποι ούτε να συνεννοούνται, ούτε να μπορούν να σκέφτονται. Γιατί μόνον έτσι θα μπορούν ορισμένοι να κάνουν την δουλειά τους: Να θάψουν τον τόπο. (…) Είμαι Έλληνας, γι’ αυτό πονώ και υποφέρω για ό,τι βλέπω μπροστά μου. Για ό,τι αισθάνομαι να έρχεται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ


Πλήρης εξάρθρωση της ελληνικής
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
(υπεγράφη αμέσως μετά την ψήφιση τού μονοτονικού από την Βουλή, στις 11.1.1982)

“Πιστεύαμε πως η πράξη τής πολιτείας με την οποία, πριν λίγα χρόνια, αναγνώρισε την δημοτική ως την μοναδική γλώσσα τού Έθνους μας σήμερα, θα λύτρωνε τον λαό μας από την μάστιγα ενός, πολιτικοποιημένου μάλιστα, γλωσσικού ζητήματος και θα ήταν η απαρχή μιας βαθύτερης μελέτης και γνώσης τής γλώσσας, μιας συνειδητότερης χρήσης και γραφής των λέξεών της.

Αντί γι’ αυτό, με λύπη μας είδαμε να δημιουργείται τεχνητά, αμέσως, ένα νεόμορφο γλωσσικό πρόβλημα, το πρόβλημα τού τονισμού των λέξεων στον γραπτό λόγο και μαζί μ’ αυτό, να συζητείται κιόλας το θέμα τής γραφής των λέξεων από μερικούς – δηλαδή πλήρης εξάρθρωση τής ελληνικής γλώσσας. Κι εκείνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα αυτό, φρόντισαν να το πολιτικοποιήσουν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι, αναθέτοντας στην πολιτεία πάλι την λύση του, ανελάμβαναν απέναντι στο Έθνος βαρύτατη ευθύνη. Κι έτσι έχουμε νέα γλωσσική εμπλοκή στην Ελλάδα.

Επειδή όμως:
1. Οι λέξεις, όπως μάς τις παρέδωσαν οι πατέρες τού Δημοτικισμού, γράφονται έτσι επί 2.000 τώρα χρόνια, έχοντας κρυσταλλώσει παράδοση αξιοσέβαστη, ακόμη κι από τους ξένους
2. το πώς θα γράφονται οι λέξεις είναι πάντοτε αρμοδιότητα αποκλειστική των συγγραφέων ενός τόπου και ποτέ άλλων παραγόντων τής ζωής
3. το κύριο χρέος μας σήμερα είναι να μάθουν να μιλούν και να γράφουν οι Έλληνες σωστά την παραδεδομένη δημοτική
4. οι απλοποιήσεις τής γλώσσας μας τα τελευταία χρόνια περιόρισαν στο ελάχιστο τις δυσκολίες τονισμού των λέξεών της,
διακηρύσσουμε ότι:
δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε αλλαγή στην γραφή των λέξεων τής γλώσσας μας και θα συνεχίσουμε να γράφουμε και να τυπώνουμε τα βιβλία μας με σέβας προς την ζωντανή γλωσσική παράδοση και την πλήρη μορφή των λέξεων, όσων μάς δίδαξαν οι πατέρες τού δημοτικισμού και οι μεγάλοι Νεοέλληνες συγγραφείς.

Οι συγγραφείς
Νίκος Αθανασιάδης, Τάσος Αθανασιάδης, Έφη Αιλιανού, Ορέστης Αλεξάκης, Κώστας Ασημακόπουλος, Τάκης Βαρβιτσιώτης, Όλγα Βότση, Νικηφόρος Βρεττάκος, Πέτρος Γλέζος, Μαργαρίτα Δαλμάτη, Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου, Λιλή Ζωγράφου, Νανά Ησαϊα, Ιουλία Ιατρίδη, Πάνος Καραβίας, Αντρέας Καραντώνης, Ζωή Καρέλλη, Γρηγ. Κασιμάτης, Τάσος Κόρφης, Γιωργής Κότσιρας, Β. Κωνσταντίνος, Χριστόφορος Λιοντάκης, Ν. Κ. Λούρος, Χρήστος Μαλεβίτσης, Γ. Μανουσάκης, Μελισσάνθη, Ε.Ν. Μόσχος, Δημήτρης Μυράτ, Έλλη Νεζερίτη, Θεόδ. Ξύδης, Θ. Παπαθανασόπουλος, Δημ. Παπακωνσταντίνου, Λένα Παππά, Π.Β. Πάσχος, Γ. Πατριαρχέας, Ν.Γ. Πεντζίκης, Ε.Ν. Πλατής, Αλέξης Σολομός, Τατιάνα Σταύρου, Γεωργία Ταρσούλη, Φώφη Τρέζου, Ιωάννα Τσάτσου, Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, Θ.Δγία Ταρσούλη, Φώφη Τρέζου, Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, Θ.Δ. Φραγκόπουλος, Νίκος Φωκάς, Παναγιώτης Φωτέας, Ερρίκος Χατζηανέστης, Ντίνος Χριστιανόπουλος.


“Για τη Μητέρα Γλώσσα μας τα λάβαρα κρατείστε”

Κωστής Παλαμάς


Κινδυνεύει το πιο πολύτιμο αγαθό μας

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ”
(υπεγράφη τόν Μάρτιο τού 1982)

Η διαμόρφωση μιας γλώσσας υπερβαίνει οποιαδήποτε νομοθετική στοιχειοθέτηση κι ένας γλωσσικός ή εκφραστικός καταναγκασμός θα έπληττε ασφαλώς τα θεμέλια τής ελευθερίας τού σκέπτεσθαι. Κανείς βέβαια δεν διανοήθηκε να αποπειραθεί κάτι τέτοιο, εν συνειδήσει τουλάχιστον. Παρ’ όλα αυτά, συχνά η γλώσσα μας υποφέρει από αυτόκλητους “εκλαϊκευτές” ή “εκσυγχρονιστές” της, οι οποίοι στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν μπορούν να την ακούσουν στην σύγχρονή της λαλιά και να την παρακολουθήσουν στην δημιουργική γραφή της, αλλά παραγνωρίζουν την διαχρονική της υπόσταση και σημασία. Ποτέ ίσως μέσα στην ιστορική της διαδρομή και όταν ακόμη συμπιεζόταν από τις πιο αντίξοες συνθήκες, η ελληνική γλώσσα ως ιδιαίτερη οντότητα δεν διέτρεξε τους κινδύνους που διατρέχει σήμερα’ διότι ποτέ άλλοτε οι ενσυνείδητες παρεμβάσεις και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν ήταν σε θέση να την επηρεάσουν τόσο δυσμενώς, ακόμη και να την αποδυναμώσουν. Σήμερα, εκτός των άλλων, ένας ξεπερασμένος γλωσσαμυντορισμός, εν ονόματι μιας τεχνητής Δημοτικής, μάς θυμίζει όλο και περισσότερο τους καθαρευουσιάνους γλωσσαμύντορες τού παρελθόντος. Επιθυμούμε να το διακηρύξουμε καθαρά: Για μάς δεν υπάρχει το δίλημμα, δημοτική-καθαρεύουσα, υπάρχει η ενιαία ελληνική γλώσσα, πολυδιάστατη στην σύγχρονή της ανάπτυξη, το πιο πολύτιμο αγαθό τού λαού μας, το πιο αξιόλογο προϊόν εξαγωγής τού τόπου μας στον διεθνή χώρο. Και εδώ ακριβώς επισημαίνουμε τους κινδύνους μιας αποκοπής από τις ρίζες τής γλώσσας μας, τον αρχαίο ελληνικό λόγο και την λόγια παράδοση, που μαζί με την δημώδη γλωσσική κληρονομιά μας συνθέτουν μιαν αδιάκοπη γλωσσική συνέχεια και πλούτο τεσσάρων χιλιάδων ετών.

Οδυσσέας Ελύτης,
Γεώργιος Μπαμπινιώτης,
Αριστοτέλης Νικολαϊδης,
Γιάννης Ντεγιάννης,
Αριστόξενος Σκιαδάς,
Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας,
Γιώργος Χειμωνάς.


ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τα ελληνικά είναι τραγούδι

Πρέπει να σας πω ότι δεν ήμουν πάντοτε υπέρ των τόνων. Τούς θεωρούσα διακοσμητικά στολίδια, κατάλοιπα άλλων εποχών, που δεν χρειάζονται πια. Και καθώς δεν ήμουν ποτέ καλός στην ορθογραφία, το μονοτονικό με διευκόλυνε. Βέβαια, η γλώσσα χωρίς τόνους φάνταζε στα μάτια μου σαν σεληνιακό τοπίο, αλλά νόμιζα ότι αυτό ήταν μια προσωπική μου εντύπωση, θέμα συνήθειας. Ώσπου συνέβη το εξής: Είχα βρεθεί για ένα διάστημα ν’ ακούω συστηματικά, καινούργια ανέκδοτα τραγούδια, επωνύμων και ανωνύμων, για λογαριασμό τής δισκογραφικής εταιρείας “Λύρα”, προκειμένου αυτή να τα ηχογραφήσει ή να τα επιστρέψει στους συνθέτες.

Είναι δύσκολο ν’ απορρίπτεις και ακόμα δυσκολότερο να εξηγείς το γιατί. Όταν βέβαια το τραγούδι είναι τετριμμένο ή άτεχνο, η εξήγηση είναι εύκολη. Μού συνέβη όμως να δω τραγούδια όπου οι στίχοι δεν ήταν άσχημοι και η μουσική δεν ήταν τυχαία, επιπλέον ταίριαζε θεματικά και με τους στίχους. Κι όμως, το τραγούδι συνολικά δεν “κύλαγε” όπως λέμε( οπότε το επιστρέφαμε στον ενδιαφερόμενο με διάφορες ασάφειες και υπεκφυγές. Το πράγμα με απησχόλησε.
Έφερνα στο μυαλό μου μεγάλες ωραίες επιτυχίες, παλιά τραγούδια (…) και τα συνέκρινα μ’ αυτά που απέρριπτα, ώσπου μετά από μήνες διεπίστωσα κάτι πολύ απλό: Όταν μια μουσική μετατρέπει συστηματικά τις μακρές συλλαβές σε βραχείες ή όταν ανεβάζει την φωνή εκεί όπου υπάρχει απλώς μια περισπωμένη, ενώ την κατεβάζει συστηματικά εκεί που υπάρχει ψιλή οξεία, όταν δηλαδή η μουσική κινείται αντίθετα -προσέξτε, αντίθετα όχι στο ρυθμό τού ποιήματος, αλλά αντίθετα στις αναλογίες τονισμού και αντίθετα στην ορθογραφία του- τότε όσο έξυπνη και να ‘ναι, κάνει το τραγούδι δυσκίνητο και ασθματικό.

Στα πετυχημένα τραγούδια δεν συμβαίνει αυτό. Βέβαια, όταν γράφει κανείς πάνω σ’ ένα ρυθμό ή σ’ ένα μουσικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσει τα καλούπια τους, οπότε θα υπάρχουν σημεία όπου αυτή η πείρα που περιέγραψα, δεν τηρείται. Αυτό όμως θα συμβεί μόνον όταν δεν γίνεται αλλιώς. Και πάντα η βιασμένη λέξη θα τοποθετείται έτσι ώστε να προηγούνται και να έπονται επιτυχείς στιγμές, ώστε να μειώνεται η εντύπωση τής ατασθαλίας, η οποία έτσι συνδυασμένη ωφελεί, διότι το τραγούδι αλλιώς θα ήταν μηχανικό. Κάτι τέτοιο δεν το είχα προσέξει. Και ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι οι τόνοι και τα πνεύματα ίσως να μην ήταν διακοσμήσεις, ίσως να είχαν λόγο. (…)


“Η μουσικότητα της
ελληνικής γλώσσης είναι
εφάμιλλος τής συμπαντικής”
Γ. Ξενάκης


Μέσα στο στούντιο είχα και δύο εκπλήξεις. Να η πρώτη: Προσπαθώντας να ακούσω την διαφορά οξείας και περισπωμένης, διάβασα την φράση: “Λυγά πάντα η γυναίκα”. Το “πάντα” ακούγεται ψηλότερα από το “λυγά” που παίρνει περισπωμένη. “Λυγά πάντα η γυναίκα’ ακούγεται όμως περιέργως ψηλότερα κι από το “γυναίκα”, που όμως παίρνει οξεία. Γιατί άραγε; Τηλεφώνησα σ’ έναν φίλο και έμαθα ότι η “γυναίκα” οφείλει να παίρνει παρισπωμένη, διότι είναι τής τρίτης κλίσεως, η οποία όμως καταργήθηκε, γι’ αυτό πήρε οξεία η “γυναίκα”. Να λοιπόν, που από άλλο σημείο ορμώμενος, αναγκάστηκα να συμφωνήσω ότι κακώς καταργήθηκε η τρίτη κλίση αφού στην φωνή μας εξακολουθεί να υπάρχει “Λυγά πάντα η γυναίκα” λοιπόν και παίρνει και περισπωμένη. Η δεύτερη έκπληξη: Έδωσα σ’ έναν ανύποπτο νέο, που παρευρισκόταν στο στούντιο, να διαβάσει λίγες φράσεις. Εκεί μέσα είχα βάλει σκοπίμως την ίδια λέξη ως επίθετο και ως επίρρημα, διότι είχα πάντα την περιέργεια να διαπιστώσω αν προφέρουμε διαφορετικά το ωμέγα από το όμικρον. Ακούστε τις φράσεις:
Είν’ ακριβός αυτός ο αναπτήρας. Ας μην είν’ ωραίος, έχει την αξία του. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω”.
Ακουστικώς δεν παρατήρησα διαφορά. Έκοψα τις δύο λέξεις και τις κόλλησα την μία κατόπιν της άλλης. Ακούστε το!
“Ακριβός… ακριβώς”.
Ελάχιστη διαφορά στο αυτί’ ο ηχολήπτης μόνον επέμενε ότι το δεύτερο είναι κάπως πιο φαρδύ. Ας το ξανακούσουμε:
“Ακριβός… ακριβώς”.

Ασήμαντη διαφορά. Συνδέσαμε τότε τον παλμογράφο. Να το διάγραμμα του επιθέτου ακριβός, όπως προέκυψε, και να το πολύ πλουσιότερο τού επιρρήματος. Δεν είναι καταπληκτικό; Όταν το είδα, τα μηχανήματα του στούντιο μού φάνηκαν σαν όργανα του παραμυθιού. Ο παλμογράφος μού φάνηκε σαν μια σκαπάνη που, κάτω από το έδαφος της καθημερινής ομιλίας, ανακαλύπτει αυτό που δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, έστω μέσα σε χειμερία νάρκη, αυτό που συνειδητοποίησαν και προσπάθησαν να μνημειώσουν οι Αλεξανδρινοί δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Τίποτε δεν χάθηκε. Όλα υπάρχουν. Αρκεί να προσέξουμε αυτό το τραγούδι της καθημερινής ομιλίας που πηγαινοέρχεται συνεχώς ανάμεσά μας. Ακούστε πώς ηχούν οι τονισμοί. Ακούστε τα μακρά. Ακούστε την λαϊκή τραγουδίστρια πώς αποδίδει το ωμέγα ή την ψιλή οξεία (…).

Τέλος, ακούστε την θεία φωνή του Ανδρέα Εμπειρίκου, την παράξενη απαγγελία που κυνηγά την λάμψη της οξείας, τον πλούτο της διφθόγγου, τους τόνους και την ορθογραφία, σαν μουσικά σύμβολα μιάς φωνής που προϋπάρχει αδιάκοπα και οδηγεί το ποίημα. (…)
Δεν περιφρόνησα καμμιά άποψη και δεν κολάκευσα καμιά. Προσπάθησα να πω τρείς φορές τρείς αλήθειες.
Πρώτον: Τα ελληνικά είναι τραγούδι. Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να απλοποιήσει ένα τραγούδι ή να το δει πρακτικά. Γιατί να δούμε λοιπόν τα ελληνικά, πρακτικά;
Δεύτερον: Όποιος σταθεί αλαζονικά απέναντι στα ρεφρέν που τον ψυχαγώγησαν διά βίου, στρέφεται εναντίον της προσωπικής του ιστορίας και πίστης. Τα ίδια μπορεί να πάθει ένας λαός με την γλώσσα. Ιδίως αν η γλώσσα του είναι τα ελληνικά.
Τρίτον: Τα ελληνικά ως τραγούδι είναι ανυπόφορα δύσκολα. Κανείς δεν τα βγάζει πέρα με τα ελληνικά. Απέναντι στα ελληνικά θα είμαστε πάντα φάλτσοι και αγράμματοι. Αλλά τί να γίνει; Σημασία έχει η συνείδηση ότι τα μιλάμε, όχι για να γίνουμε δεξιοτέχνες, αλλά για να γίνουμε άνθρωποι. Ευχαριστώ.


“Όταν κάποτε φύγω από τούτο το
φως θα ελιχθώ προς τα πάνω όπως
ένα ρυάκι που μουρμουρίζει.
Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα
στους γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω αγγέλους, θα
τούς μιλήσω ελληνικά,
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες.
Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική”

Νικ. Βρεττάκος


ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Μονοτονισμένη μουσική

Στο περιοδικό Φιλόλογος (τ. 40/1985) δημοσιεύθηκε ενδιαφέρουσα πειραματική έρευνα περί της εφαρμογής του μονοτονικού συστήματος εις το Γυμνάσιο. Η έρευνα διεξήχθη σ’ ένα τμήμα της Πρώτης και ένα τμήμα της Δευτέρας τάξεως του Γυμνασίου Διαβατών Θεσσαλονίκης, επί τούτου δε συνεργάσθηκαν μία καθηγήτρια στον τομέα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία έδωσε το θέμα και επέβλεψε το πείραμα σε όλες του τις φάσεις, και μία ειδική ερευνήτρια.

Κατ’ αρχήν τα παιδιά έγραψαν δύο εκθέσεις σε διάστημα δεκαπέντε ημερών και ένα μήνα αργότερα επανεξετάσθηκαν γραπτώς κατά διαφορετική έννοια: η ερευνήτρια τούς υπαγόρευσε, εντός ενδεκαλέπτου, δώδεκα ειδικά μελετημένες σύντομες προτάσεις (π.χ. Γεια χαρά, φίλε!) και εν συνεχεία τούς παρεχώρησε τετράλεπτο διορθώσεως, εκπνέοντος τού οποίου έληξε το πείραμα.
Το δεύτερο τούτο στάδιο είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί αν στην έκθεση οι εξεταζόμενοι παρέκαμπταν με ευχέρεια την κάθε αμφίβολη περίπτωση, εδώ έγραφαν απαρεγκλίτως τα υπαγορευόμενα, οπότε φάνηκε ολοκάθαρα πόσο αφομοίωσαν τους κανόνες του μονοτονικού. Σημειωτέον ότι κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τα υποκείμενα είχαν διδαχθεί το μονοτονικό σύστημα και ότι πριν αρχίσει το πείραμα, η είδική ερευνήτρια τούς το ξαναδίδαξε. Αλλά και μετά κάθε έκθεση, σαράντα επί των εβδομήντα μαθητών είχαν πάλι την ευκαιρία να το επαναλάβουν μαζί της, σε ατομική εξέταση τού διορθωμένου των γραπτού.

Η έρευνα έδειξε ότι γενικώς τα παιδιά δεν βάζουν τόνους και ότι πολύ συχνά παρατονίζουν, πράγμα το οποίο προσπαθούν να αποφύγουν συλλαβίζοντας φωναχτά. Επίσης, ότι στις περιπτώσεις εκθλίψεως ή αποκοπής δεν θυμούνται πότε πρέπει να απαλείψουν ή ν’ αφήσουν τον τόνο και γι’ αυτό γράφουν ολόκληρες τις λέξεις. Κανείς απ’ όσους εξετάσθηκαν δεν τήρησε ακριβώς τους κανόνες του μονοτονικού, αν και καταλαμβάνουν μόνο μιάμιση σελίδα στην εν χρήσει Γραμματική του Γυμνασίου.
Μάλιστα, τα σφάλματα των μαθητών διπλασιάσθηκαν ή πολλαπλασιάσθηκαν στην καθ’ υπαγόρευσιν εξέταση.
Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι όσοι κάνουν ορθογραφικά λάθη, το μέγα δηλαδή πλήθος των Γυμνασιοπαίδων, κάνουν και τονικά, ενώ υψηλό ποσοστό μαθητών αγνοεί την ετυμολογία κοινοχρήστων λέξεων, λόγω απειρίας των Αρχαίων, σε περιπτώσεις δε όπως του ρήματος εύχομαι, ταυτίζει το ύψιλον με το φι και παρατονίζει την δίφθογγο στο έψιλον.

Έδειξε, τέλος, ότι οι περισσότερες παραβάσεις γίνονται σε λέξεις όπου ο τονισμός διαφοροποιεί την σημασία, ήγουν στα ερωτηματικά επιρρήματα πού και πώς, στις προσωπικές αντωνυμίες (μού, σού, μάς, σας κ.λπ.), στις συνιζημένες λέξεις (π.χ. μιά, δυο), τις οποίες τα παιδιά τονίζουν κατά σύστημα σαν δισύλαβες, και στον τόνο των εγκλιτικών (π.χ. ο δάσκαλός μας είπε), που προκαλεί ευλόγως σύγχυση, αφού ο δεύτερος τόνος ανήκει στην μονοσύλλαβη προσωπική αντωνυμία, η οποία όμως κατά το μονοτονικό σύστημα δεν τονίζεται.
Οι ανωτέρω πειραματικές διαπιστώσεις οδήγησαν τις ερευνήτριες στα εξής γενικά συμπεράσματα: Ενώ με το μονοτονικό σύστημα θα έπρεπε να αποφεύγονται τα τονικά σφάλματα, εν τούτοις αυτό δεν συμβαίνει και ως προς τους βασικούς του κανόνες και ως προς τις εξαιρέσεις των. Το καθιερωμένο μονοτονικό σύστημα έχει, όπως υπογραμμίζουν, μηχανικό και όχι λογικό χαρακτήρα.

Τούτο δυσχεραίνει τα πράγματα, διότι στην γλώσσα μας υπάρχουν σιωπηλά γράμματα, τα οποία εάν δεν αναγνωρίσει ο μαθητής ετυμολογικώς (π.χ. Εύ-βοια, εύ-φημος) κατ’ ανάγκην θα σφάλει, αφού είναι επόμενο να ταυτίσει το σιωπηλό ύψιλον με το βήτα ή με το φι του δευτέρου συνθετικού και να τονίσει στο έψιλον. Το αυτό ισχύει για τις άτονες, ημίτονες, τονισμένες και υπερτονισμένες λέξεις της Νεοελληνικής, που εν προκειμένω ισοπεδώνονται, γιατί μπορεί να είναι μονοσύλλαβες, πλην έντονες (π.χ. φως, χθες), ή δισύλλαβες, αλλά συχνά στην συνάφεια άτονες (π.χ. από ‘δω, ότι έλεγε). Εξ άλλου, παρατηρούν, το μονοτονικό δεν βοηθεί πάντοτε να διακρίνομε ομώνυμες λέξεις – λόγου χάριν το “για” στις φράσεις “για να δούμε” (τελικός σύνδεσμος) και “για δές την” (μόριο)-, εις βάρος πάντα του νοήματος.
Συνάγουν λοιπόν μετριοπαθώς ότι στην εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση παρατηρείται μία γενικότερη δυσκολία των μαθητών τόσο στην ανάγνωση όσο και στην χρήση του γραπτού λόγου -ιδίως στην ορθογραφία και την σύνταξη-, για να επιφέρουν όμως αναιτιολόγητα πως θα ήταν καλό να είχαμε ακόμη λιγότερους τόνους με όσο το δυνατόν λογικότερη κατοχύρωση, οπότε αξίζει τον κόπο να μελετηθεί τι επιπτώσεις θα είχε στην γραφή και την ανάγνωση μια περαιτέρω τονική απλοποίηση και αν η εφαρμογή τού ατονικού συστήματος θα αποτελούσε λύση.

Η εικόνα που δίνει η έρευνα θα ήταν πληρέστερη εάν, μαζί με τα ελαττώματα τής εφαρμογής, έδειχνε και τα γενικότερα μειονεκτήματα τού αμελετήτου συστήματος, συνδέοντάς τα με τον τύπο των λοιπών ορθογραφικών λαθών και τα εκφραστικά αδιέξοδα των μαθητών. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν ήταν στις επιδιώξεις των ερευνητριών, ώστε να τις μεμφθούμε για παράλειψη. Μέχρι να σχηματισθεί όμως πλήρης εικόνα, αξίζει να υπογραμμίσει κανείς ορισμένες εγγενείς αδυναμίες του μονοτονικού.
Επί παραδείγματι, αφήνει αδήλωτη την έμφαση σε φράσεις όπως: αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο της περιοχής, αφού δεν έχει τρόπο να διαστείλει την ποιοτική από την αριθμητική μοναδικότητα του καταστήματος, εάν δεν εισαχθεί επί τούτου νέα εξαίρεση στα ισχύοντα. Ούτε διακρίνει τον τελικό σύνδεσμο “γιά” από το αιτιολογικό, το διαζευκτικό ή το προτρεπτικό ομώνυμό του, όπως στην περίπτωση μονοτονισμένου στίχου του Ζ. Παπαντωνίου, που συναντούμε σε αναγνωστικό τού Δημοτικού (μπράβο του για ρεζιλίκι), τού ρουμελιώτικου “για έβγα ήλιε μ’ για θα βγω, για έβγα για θα λάμψω” ή τής φράσεως “για να σου πω”, η οποία έχει άλλη έννοια εάν το “για” είναι προτρεπτικό μόριο και άλλη εάν είναι τελικός σύνδεσμος.


“Η δημοτική κινδυνεύει
περισσότερο απ’ τους
φίλους της κι όχι
από τους εχθρούς της”

Ευάγ. Παπανούτσος


Γενικώς το μονοτονικό παρουσιάζει μειωμένη διακριτική ικανότητα επειδή θεωρεί τον τόνο σημάδι και όχι σύμβολο ποιού φωνής, οπότε τον σημειώνει κατά ορισμένη μηχανική δεοντολογία και όχι σύμφωνα με τον τονισμό της λέξεως.
Τουναντίον, το παραδεδομένο τονικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ποικίλες τροπές τού λόγου και διασώζει το χρώμα τού τόνου, είτε για εμφατικούς τύπους πρόκειται είτε για ανεμφάτους.
Αυτό διότι ο τόνος του λειτουργεί προσωδιακά και αποτελεί, ως εκ τούτου, ηχητικό πλαίσιο ενεργοποιούμενο στην φράση, όχι ποιοτικώς αμετάβλητο ηχητικό σημείο (νότα), σαν τον τόνο τού μονοτονικού. Ο τελευταίος θα ίσχυε εάν στην γλώσσα μας τονίζαμε απαράλλακτα την ίδια συλλαβή, καθώς οι Γάλλοι τονίζουν κυρίως την λήγουσα, διακρίνοντας έτσι αυτόματα την έντονη από την άτονη συλλαβή.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συμβαίνει, επειδή ο τόνος στα ελληνικά αποτελεί ιδιαίτερο προσωδιακό χαρακτηριστικό των τύπων κάθε λέξεως και πέφτει αναλόγως στο θέμα (ο ήρως, η ιδέα) ή στην κατάληξη (ο πατήρ, της μητρός), είναι έξις φυσική που μάς επιβάλλει να γνωρίζουμε όλες τις λέξεις με το πνεύμα και τον τόνο τους.
Εξ ου η διακριτική ενέργεια των τόνων (που/πού, πως/πώς) και η ατοπία του κονσερβοποιημένου μονοτονισμού, σύμφωνα με τους κανόνες τού οποίου το “χθες”, το “μας”, το “λεν”, ως μονοσύλλαβα δεν τονίζονται, αλλά το “εχθές”, το “εμάς”, το “λένε”, ως δισύλλαβα τονίζονται, ενώ πρόκειται για τις ίδιες λέξεις με τον ίδιο τόνο φωνής( εξ ου τα μονοτονικά εκτρώματα του τύπου “ποιος το δε”; ή “δος μου τόνε”, όπου η αντωνυμία τονίζεται και η προστακτική του ρήματος όχι, ή του τύπου “πε(ς)το”, όπου όταν απαλείφεται προαιρετικά το τελικό σίγμα, μένει ένα κινεζόηχο “πε το”!
Ήθελα να ξέρω πώς αποφασίσαμε ότι οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται, αφ’ ης στιγμής και πλήθος είναι στην γλώσσα μας και ο τονισμός των έχει σημασία για τον λόγο.

Ενδέχεται να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι αυτά τα βραχυκλώματα συμβαίνουν μόνο στο μηχανικό μονοτονικό και ότι σε μία λογική διασκευή του αποκλείονται. Ασφαλώς, ένα σύστημα όπου κάθε λέξη, εκτός από τις όντως άτονες, τονίζεται κατά την προφορά της, παρουσιάζει μεγαλύτερη λειτουργικότητα από το διάτρητο ισχύον μονοτονικό.
Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο πώς καθ’ εαυτό αποτελεί σύστημα πλεονεκτικό, ικανό να αντικαταστήσει την παραδεδομένη τονογραφία μας, αν κρίνω από τις μονοτονικά αδιευκρίνιστες ομωνυμίες, που επιτρέπει το προσωδιακό υπόστρωμα της γλώσσας μας. Επί παραδείγματι, η ιδιωματική προφορά των τοπικών διαλέκτων δεν μεταφέρεται άνετα στον οπωσδήποτε μονοτονισμένο γραπτό μας λόγο, αίφνης στην περίπτωση της φράσεως “θέλου μια ουρίτσα”.

Εάν δεν δασύνουμε την “ουρίτσα”, ο αναγνώστης θα μείνει με την εντύπωση ότι μάς χρειάζεται ουρά και όχι περιθώριο μιάς ώρας. Το αυτό ισχύει και για φράσεις τού τύπου “περιμένω την ακριβή εικόνα που μου υποσχέθηκες”, όπου μένει άδηλο αν περιμένουμε κάποια εικόνα αξίας (ακριβή) ή κάποια πιστή (ακριβή) περιγραφή, αφού η αιτιατική τού “ακριβής” διαφέρει από την τού “ακριβή” κατά την περισπωμένη.
Ούτε είναι σαφής η έννοια προτάσεων, όπως “Ωραία η θέα”!, “Τι ωραία!” και “η Νίκη πρόβαλε μοιραία μπροστά του”, όπου αγνοούμε αν το δεύτερο “ωραία” και το “μοιραία” είναι επίθετα ή επιρρήματα, εφ’ όσον ούτε οξύνονται ούτε περισπώνται, είτε προτάσεων όπως “τρικυμία παρέσυρε βοηθό ασυρματιστή”, όπου για τον ίδιο λόγο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν παρέσυρε τον βοηθό τού ασυρματιστή ή τον βοηθό ασυρματιστή τού πλοίου. Το λογικό μονοτονικό απαιτεί, εξ ίσου με το μηχανιστικό, τυποποιημένη και αναλυτικά συγκροτημένη σύνταξη, η οποία εκ προοιμίου αποκλείει κάθε συνθετική ενέργεια στην φράση, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της γραφής από το νόημα στην ορθοπεδική λογιστική.


“Κάθε έξωθεν επέμβαση
δεν είναι μόνο εγκληματική
εις βάρος τής γλώσσας,
δηλαδή εις βάρος ενός πολύτιμου
εθνικού κυττάρου,
αλλά είναι και βλακώδης.
Μία από τις πρόσφατες
δυναμιτιστικές απόπειρες εναντίον
τής γλώσσας μας είναι και
το περιβόητο μονοτονικό”.

Αντώνης Σαμαράκης


Αλλά το σοβαρότερο ελάττωμα τού μονοτονικού είναι ότι με το ένα και μοναδικό σημείο που χρησιμοποιεί, καταστρέφει τον ρυθμό τού λόγου, διαλύει το μέτρο και εξαλείφει κάθε χρώμα από την φωνή, ξεριζώνει δηλαδή το αίσθημα. Οι εισηγητές τού αναπήρου αυτού συστήματος ήταν προφανώς ανυποψίαστοι ή εντελώς αδιάφοροι για την προσωδιακή υφή της αρχαίας γλώσσας και, όπως ήταν επόμενο, αντιμετώπισαν τεχνολογικά το θέμα τών πνευμάτων και τών τόνων.
Όμως, αν και η Νέα Ελληνική δεν διατηρεί την προσωδία τής μάνας της, περισώζει χαρακτήρες τής αρχαίας προφοράς στην προσωδία και την μουσικότητα τόσο της κοινής λαλουμένης όσο και των τοπικών διαλέκτων. Το βλέπουμε, επί παραδείγματι, στο ιδιαίτερο ηχητικό ποιόν των ερωτηματικών πού και πώς, τα οποία για να το δηλώσουν γεγραμμένα περισπώνται (οξυβαρύνονται), ενώ το μονοτονικό σημάδι αγνοεί το χρώμα της φωνής και λειτουργεί ως κωδικός συμβολισμός της ερωτήσεως. Επίσης, το βλέπουμε στην περίπτωση της βαρείας, η οποία προφέρεται σήμερα όπως ανέκαθεν.

Προφέροντας, λόγου χάριν, την πρώτη λέξη της φράσεως “γλυκό κρασί”, μαλακώνουμε την τάση της φωνής, για να εναρμονισθεί μουσικά με την επομένη λέξη, πράγμα το οποίο σημειώνουμε γραπτώς με την βαρεία( αντίθετα όταν προφέρουμε “κρασί” και ακολουθεί σημείο στίξεως, κόβεται δηλαδή η αναπνοή, εντείνουμε την φωνή διότι το σημείο στίξεως, όπως και ο τόνος του εγκλιτικού, τρέπει – “κοιμίζει”, έλεγαν άλλοτε – την οξεία σε βαρεία. Εάν όμως η πρόταση έχει αδιάκοπη συνέχεια “γλυκό κρασί πεθύμησα”, εκφωνούμε το γλυκό και το κρασί βαρύνοντας τον τόνο και στις δύο λέξεις.
Επικαλούμενος εκφράσεις παλαιών γραμματικών, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως η βαρεία δεν είναι ο τόνος. Καθώς όμως υπεγράμμιζαν εκείνοι, και ας μού επιτραπεί να παραπέμψω για τους σχετικούς τόπους στον δεύτερο τόμο των “Ελληνικών Ανεκδότων” (φιλολογική προσφορά τού Εμμ. Βεκκέρου), η βαρεία δεν συνιστά τόνο επιτάσεως αλλά τόνο ομαλισμού ή ανέσεως τής φωνής, αρμονικό κλείσιμο τής λέξεως στο πλαίσιο τής συνέπειας, ήγουν τής φράσεως.

Τι νόημα έχει να επικαλούμεθα παλαιούς γραμματικούς, εάν δεν έχουμε κατανοήσει μαζί τους πως οι τόνοι και τα πνεύματα είναι προσωδίες, διαφορετικά ύψη τής φωνής που αποτελούν συστατικό στοιχείο τής εκφοράς τού λόγου; Αυτές τις προσωδίες τις δηλώνουμε στον γραπτό λόγο με τα γνωστά σύμβολα δίκην μουσικής σημειογραφίας, η οποία χωρίς να παίζει, βέβαια, ρόλο παρτιτούρας, υπογραμμίζει σε κάθε λέξη τους συντελεστές τής προφοράς.
Οι μακρές και βραχείες συλλαβές συγκροτούν την κατά ποσόν προσωδία τής αρχαίας γλώσσας μας, οι δε τόνοι και τα πνεύματα την κατά ποιόν – το χρώμα τής εκφράσεως. Κατά ποιόν προσωδία είναι η ένταση (οξεία προσωδία), η άνεσις ή ο ομαλισμός (βραχεία προσωδία) και η μεσότης τής φωνής, τουτέστιν η περισπωμένη, γνωστές από τα χρόνια τού Αριστοτέλους (βλ. “Ρητορικής” 1403b27-32 και “Ποιητικής” 1456b31-33) και νωρίτερα. Ο πλατωνικός Σωκράτης (“Κρατύλου” 399a-b) δεν εξηγεί ότι από την έκφραση “Διί φίλος” σχηματίσθηκε μία λέξη, ο Δίφιλος, επειδή ακριβώς αφαιρέσαμε το δεύτερο ιώτα τού “Διί” και “αντί οξείας τής μέσης συλλαβής βαρείαν εφθεγξάμεθα”;

Παρόμοια ισχύουν και για την περίπτωση τής δασείας. Η δασεία, βεβαιώνουν ομοφώνως οι παλαιοί και οι σύγχρονοι φιλόλογοι, σημειωνόταν γραπτώς πολύ προ των κλασικών χρόνων, με το ψηφίο Η. Όταν όμως, περί τα τέλη τού Ε’ αιώνος, καθιερώθηκε στην Αθήνα η ευκλείδειος γραφή, το Η αυτό χρησιμοποιήθηκε για να δηλώνει το μακρό Ε, διχοτομήθηκε δε για να δηλώσει με το έν ήμισυ (() την δασεία ως αύρα βαθιά και, αργότερα, με το άλλο ((), ως λεπτή αύρα ή άπνοια την ψιλή.
Εάν η ψιλή ήταν σημείο ιδιαίτερου πνεύματος ή απλώς απουσίας τού δασέος, δεν το γνωρίζουμε ασφαλώς και ως εκ τούτου οι αποφάνσεις διίστανται. Σήμερα, η επιστήμη κλίνει προς το ενδεχόμενο η ψιλή να δήλωνε την έλλειψη ενός πνεύματος δασέος, χωρίς να γίνεται ωστόσο πιο πειστική από τους παλαιούς γραμματικούς των “Ελληνικών Ανεκδότων”, οι οποίοι ετόνιζαν (τ. ΙΙ, σ. 692-3) ότι “το σημείον τής δασείας, ήτοι το διχοτόμημα τού Η το επί τα έξω απεστραμμένον, τίθεται επάνω φωνήεντος δασυνομένου, ήγουν εκ τού θώρακος μετά πολλής τής ορμής εκπεμπομένου( το δε έτερον τού αυτού στοιχείου διχοτόμημα, το επί τα έσω εστραμμένον, επάνω φωνήεντος ψιλουμένου, ήτοι εξ άκρων των χειλέων προφερομένου.

Έστι γαρ η μεν ψιλή ποιότης συλλαβής, καθ’ ην άκροις τοις χείλεσι το πνεύμα προφέρεται, οίον Αίας( η δε δασεία ποιότης συλλαβής, καθ’ ην αθρόον εκ βάθους χειλέων το πνεύμα εκφέρεται, οίον ήλιος”.


“Ας μην ξεχνούμε ότι οι γλώσσες δεν νομοθετούνται.
…Κατά τα άλλα, την γλώσσα την πλάθουν μόνοι τους, ελεύθεροι, οι λαοί και κυρίως οι λογοτέχνες.
…Ας ελπίζωμε ότι ο λαός, φωτισμένος από όσους γράφουν, δεν θα ξεστρατίσει από τον δρόμο τής ακρίβειας και τής ευγένειας και τής μουσικότητας που δυνάμει περικλείει η ελληνική γλώσσα”.

Κωνσταντίνος Τσάτσος


Για να γίνει σαφές το μέγεθος τού πράγματος, στα περί ελαττωμάτων τού μονοτονικού, θα προσθέσω δείγματα γραπτού λόγου των μαθητών δύο τμημάτων τής Πρώτης τάξεως Γυμνασίου των Αθηνών, ερανισμένα από κείμενα φετινών εκθέσεων και πρόχειρα διαγωνίσματα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, τα οποία μού εμπιστεύθηκε με άδεια ελευθέρας χρήσεως η οικεία καθηγήτρια.
Το υλικό είναι καταθλιπτικό και γίνεται καταθλιπτικότερο εάν αναλογισθούμε ότι τα παιδιά αυτά ενεγράφησαν στο Δημοτικό το σχολικό έτος 1979-80 και διδάσκονται Ελληνικά ήδη έξι χρόνια. Σημειωτέον ότι δεν πρόκειται για περιπτώσεις προβληματικών ατόμων: τα παραδείγματα που δίδω και που θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω ανετότατα, αντιπροσωπεύουν ποσοστά 47% των μαθητών τού ενός τμήματος και 70% τού άλλου.

Σε εκθέσεις με το απολύτως βατό θέμα “Πώς θα ήθελα τους γονείς μου”, εκτός των απαραιτήτων πλέον παρατονισμών και τής ισχυρής ροπής προς τον ατονισμό, αφθονούν λάθη τού τύπου “οπατέρασμου”, “ηαδερφήμου”, “απωπάνω”, “καταλάθως”, “μεχαστούκισε”, “ναντίνομε”, “όταν του ζητάω λεφτά για σινεμά οι για το σχολείο οι και για αλλού”, “Ένα βάζω που της τω έκαναν δώρο”, “Η μητέρα μου φεύγει το πρωεί και έρχεται το βράδι, φεύγει το μεσιμέρι και έρχεται κατά τις 11 στο σπίτι κουρασμένει”, “τους αγαπώ πάρα πωλύ και ας είναι αυστιρή. τιν αυτιρώτητα…”, “Οι γωνείς μου είναι πολύ καλοί και ευγενικοί… Ο μπαμπάς μου είναι λίγο αυστηρώς και θα τον ήθελα λίγο πιο μαλακό δηλαδή να μην είναι αυστηρώς”, “είναι και ευσηνήδιτοι για το κάθε πράγμα που κάνουν.
Εγώ τους γονείς μου δεν τους θέλω ακριβώς έτσι θέλω να γινόντουσαν πιο εύθημοι και πιο αυστηροί γιατί άμα ένα παιδί καλομάθει στα χάδια του γονειού του όταν μεγαλώσει θα είναι πολύ αιβέσθητω”( “Ακόμα τον ήθελα όπως είναι ψιλός στο πάχος όπως είναι μεσσέος”, “ευγενικιά μαζί μετούς ανθρώπους”.


“Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου
στις αμμουδιές του Ομήρου”

Οδυσσέας Ελύτης


Εξ ίσου αντιπροσωπευτική συμμετοχή σε πρόχειρο διαγώνισμα Νέων Ελληνικών -τα παιδιά καλούνται να αποδώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο γωωστού κειμένου- είναι η ακόλουθη: ” Απαντησης. Πέρσι τα εγγόνια στη πρωτοχρονιά της έβαλαν δόντια της γιαγιάς που λάμπουν. Μα ολοένα τα μάτιά της γιαγιάς έσφηνα απότοτε που πέθανε η μονάκριβη η κόρη της.
Τα παιδιά χαίρονταν όταν έβλεπαν να τρώγει φουντουκία με τα ολόασπρα δόντια της. Η γιαγιά και ο μεγάλο της εγγονός βουλεβάν γιά να τα βλάλουν πέρα. Ο μικρός εγγονός φιλάγε ένα σκέδιο όταν έφτασε η μέρα ήταν ότι ο θεος εδώσε το φώς της γιαγιάς”.

Και η συμμετοχή άλλου μαθητού σε πρόχειρο διαγώνισμα Αρχαίων -τα παιδιά καλούνται να αποδώσουν ελεύθερα το νόημα είκοσι πέντε στίχων τής “Οδύσσειας” και να υπογραμμίσουν τα ιδεολογικά στοιχεία- με τα εξής: “Η Αθηνά λέει στων τηλέμαχο να πάρη το καλύτερο καράβι με είκοσι λαμνοκόπους και να πάει να βρει είδηση για των Πατέρα του που λείπει πολλά χρόνια και του λέει είτε από των Δία να πας στο γέρο Νέστορα στη πύλο και μετά στην Σπάρτη στο Μενέλαο Και αν μάθει καμία πως ζει να περιμένης Ένα χρόνο. Και αν μάθεις πως δε ζει να γυρίσεις αμέσω στην πατρίδα σου να κάνεις θυσίες και μετά να παντρεύψεις την μάνα σου”.

Ιδεολογικά στοιχεία: “
1) Η προσπάθεια της Αθηνάς να πείση των τηλέμαχο να ψάξει να βρει των Πατέρα του.
2) Η Αθήνα πρωσπαθούσε να κάνει των τηλέμαχο να γίνει άντρας.”
Το απελπιστικό αυτό επίπεδο δεν περιορίζεται σε αμελητέα ποσοστά δυσμαθών κάποιας τάξεως ενός αθηναϊκού Γυμνασίου, αλλά κατά πληθωρικές ενδείξεις πλήττει ως θεομηνία τα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Δεν αρκεί επομένως να διακηρύξει κανείς ότι η γλωσσική πολιτική τής τελευταίς δεκαετίας και η μονοτονική μεταρρύθμιση είχαν ολέθρια αποτελέσματα, (…) αλλά να δείξει ότι η επιδείνωση αυτή δεν έχει να κάνει με διογκωμένο απλώς αριθμό λαθών, εν συγκρίσει προς εκείνα τα οποία κάναμε άλλοτε, έχει να κάνει με έναν τύπο και είδος λαθών που ομολογουμένως είναι πρωτόφαντα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
Η γλώσσα είναι προϊόν ελευθερίας

Η γλώσσα είναι προϊόν ελευθερίας. Κατά τον πατέρα τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού, τον Αδαμάντιο Κοραή, “κανείς, όσον ήθελεν είσθαι σοφός, ούτ’ έχει, ούτε δύναταί πoθεν να λάβη το δίκαιον να λέγη προς το έθνος: “ούτω θέλω να λαλής, ούτω να γράφης””. Δεν μπορείς, λοιπόν, να πεις στον άλλον “ούτω θέλω να γράφης”. Στα προσωπικά του γραπτά, στα δικά του κείμενα, στην αλληλογραφία, στο βιβλίο, στην γραπτή του έκφραση.


Εγώ είμαι υπέρ του παλαιού συστήματος, εναντίον του μονοτονικού και υπέρ της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών.
Είναι η βάση για να ξέρεις την ετυμολογία των λέξεων.
Η σημερινή κακοποίηση τής γλώσσας με ενοχλεί και αισθητικά. Θέλω να δω γραμμένο το “καφενείον” κι ας μην προφέρουμε το “ν”.
Τώρα, όλες οι λέξεις έχουν μια τρύπα”.

Οδυσσέας Ελύτης


Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι ζήτημα ελευθερίας το να επιλέγεις τον τρόπο γραφής και, κατ’ επέκτασιν, τον τρόπο να τονίζεις τα κείμενά σου: πολυτονικά ή μονοτονικά. Η πολιτεία παίζει πάντοτε ρυθμιστικό ρόλο( αυτός είναι ο ρόλος της… Θέσπισε, λοιπόν, το μονοτονικό, με το σκεπτικό τού απλούστερου τονισμού και με την ιστορική επίκληση τού γεγονότος ότι οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν τόνους. Αυτό είναι αλήθεια. Όσο είναι αλήθεια ότι σχεδόν επί 20 αιώνες οι Έλληνες χρησιμοποίησαν στην γραφή τους τόνους και πνεύματα.

Συστηματικά από τον 9ο αιώνα μ.Χ., λιγότερο συστηματικά από τον 2ο αι. π.Χ.! Άρα υπάρχει μια παράδοση πολυτονικής ορθογραφίας, όπως πολύ περισσότερο υπάρχει μια μακρύτερη παράδοση ιστορικής ορθογραφίας.
Και ωστόσο οι γραμμές αυτές γράφονται με μονοτονικό, που σημαίνει ότι ο γλωσσολόγος -το έχω ξαναγράψει- δεν έχει επιστημονικά (δομικά τής γλώσσας) επιχειρήματα να υποστηρίξει ότι η χρήση των τόνων έχει κάποιον ιδιαίτερο λειτουργικό χαρακτήρα που μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχεια τής χρήσης τους.
Ο γλωσσολόγος… Κι ο λογοτέχνης; Ο λογοτέχνης που επιλέγει να εκδίδει τα κείμενά του με πολυτονικό, γιατί αισθητικά, που θα πει οπτικά, δεν μπορεί να δει τις λέξεις αποψιλωμένες από τη σημειολογία των τόνων; Δεν έχει το δικαίωμα να μορφώσει το κείμενό του όπως αυτός κρίνει; Και βέβαια το έχει. Γι’ αυτό, το θέμα των τόνων δεν είναι μαύρο-άσπρο. Έχει περισσότερες πλευρές κι αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς.

Ας διαμορφώσει, λοιπόν, ο καθένας την μορφή τού γραπτού του όπως αυτός κρίνει. Αυτό θα πει ελευθερία στην γλώσσα και στην γραφή της. Ας μη θέλουμε όμως, από την άλλη, να αμφισβητήσουμε το δικαίωμα τής πολιτείας να ρυθμίσει τη μορφή τής επίσημης γλώσσας – του σχολείου, της διοίκησης, της επιστήμης. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το μονοτονικό είναι “καταδικασμένο” να επικρατήσει.
Προσωπικά, θα έθετα τους εξής όρους:
α) Το δικαίωμα να επιλέγει κανείς, εφόσον το θέλει, να γράφει με πολυτονικό.
β) Την αναθεώρηση τού μονοτονικού συστήματος, ώστε να αποκτήσει έναν πιο λειτουργικό τρόπο χρήσης (ο ίδιος γράφω “η πορεία τού γλωσσικού ζητήματος” με τόνο στο “τού”, γιατί είναι αναγνωστικά και προσληπτικά απαραίτητος) και
γ) Την ανάγκη συστηματικής διδασκαλίας και του πολυτονικού συστήματος από το Γυμνάσιο και εξής, ώστε να μην προκαλείται απέχθεια και αποστροφή στον αναγνώστη που θα ξενίζεται από ένα πολυτονικά γραμμένο κείμενο.

Το ζήτημα των τόνων είναι πολύπλευρο και πολύπλοκο( ας μην το αντιμετωπίζουμε απλοϊκά και υπεραπλουστευμένα, ούτε φανατικά και επιτιμητικην το αντιμετωπίζουμε απλοϊκά και υπεραπλουστευμένα, ούτε φανατικά και επιτιμητικά γι’ αυτό που οι άλλοι επιλέγουν.

https://www.tsamantas.com/index.php/…A%CF%8C.html

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

«Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με την σημερινή βλαμμένη λογική»

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για ελειψε το πνευμα της θυσιαςΟι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν την χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.690 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιοψάθα;»

Σημεία Καιρών

Ὁ λόγος τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη πάντα διαχρονικός. Ἀπὸ τότε φώναζε γιὰ τὸν ἐκ Δυσμῶν κίνδυνο τῶν φραγκολατίνων!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 722 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Οι προφητείες των Αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον μερικό φωτισμό του Αγίου Πνεύματος

 

 Συγκλονιστικός π.Ευάγγελος Παπανικολάου

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Στο ορατό το αόρατο (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστος παντοκρατωρΘεμέλιο πάντων των ορατών είναι το αόρατο, του ανθρώπου η ψυχή, του κόσμου ο Θεός. Το αόρατο είναι η υπόσταση των πάντων, το στήριγμα των πάντων, η ουσία των πάντων, δηλαδή, εκείνο στο οποίο στέκεται ο κόσμος και καθετί μέσα στον κόσμο.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 575 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σοκ στην ελληνική κοινωνία! Γονείς παραδίδουν τα παιδιά τους στο Κράτος λόγω φτώχειας

Αυτή την Ελλάδα φτιάχνουν!

Στον Βόλο, μια 30χρονη γυναίκα, επισκέφθηκε την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, προκειμένου να της ζητήσει να της αφαιρεθεί η επιμέλεια των δύο από τα τέσσερα παιδιά της, καθώς όπως υποστήριξε δεν μπορεί να τα συντηρήσει!!!

 Ελληνικές οικογένειες παραδίδουν τα παιδιά τους λόγω φτώχειας!

«Δώστε λύση στο πρόβλημά μου», φέρεται να δήλωσε η νεαρή γυναίκα, η οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά και λόγω φτώχειας δεν μπορεί να τα μεγαλώσει.

Το μόνο έσοδο είναι το επίδομα πολυτέκνων, το οποίο κόβει συνεχώς η κυβέρνηση της Αριστεράς!

Η πολύτεκνη μητέρα είναι άνεργη εδώ και πολύ καιρό και έτσι αποφάσισε να παραδώσει στις… κοινωνικές δομές, δηλαδή στο Κράτος, τα δύο της μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών.

Βέβαια, η νομική διαδικασία προβλέπει να κατατεθεί αίτηση προκειμένου τα παιδιά να παραχωρηθούν στη μητέρα της ή σε κάποιο άλλο συγγενικό της πρόσωπο.

Μάλιστα, όπως μεταδίδεται, έχουν σημειωθεί άλλες έξι περιπτώσεις αφαίρεσης επιμέλειας παιδιών για παρόμοιους λόγους, στον Νομό Μαγνησίας τα τελευταία δύο χρόνια!

Με πληροφορίες από thenewspaper.gr

el.gr

https://katohika.gr/ellada/sok-stin-elliniki-koinonia-goneis-paradidoun-ta-paidia-tous-sto-kratos-logo-ftocheias/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: